Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ветлікар: фізична особа – підприємець

Ветлікар: фізична особа – підприємець

ДОГОВІР №________

про надання ветеринарних послуг
м. Київ «____» __________201_ року
КЛІЄНТ: __________________________________________________________________, паспорт серія_____ №_____________, виданий ____________ року, податковий номер платника податків _______________, що проживає за адресою:_____________________________________, який є власником тварини (тварин) або уповноважений від імені такого власника на укладення такого договору, з одного боку,

ВЕТЛІКАР: фізична особа – підприємець _____________________________________ , податковий номер платника податку _________________________________, дата реєстрації _______________ року, який є платником єдиного податку____ група, що здійснює свою діяльність у ветеринарній клініці «___________________» м. Києва, з другого боку, надалі Сторони, керуючись положеннями ЦК України, ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження»,

уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору

1.1. ВЕТЛІКАР зобов’язується надати ветеринарні послуги (консультативно-діагностичні та лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на поліпшення стану здоров’я тварини КЛІЄНТА і послуги, пов’язані з проведенням цих заходів), перелік яких зазначається в замовленні, а КЛІЄНТ зобов’язується оплатити ВЕТЛІКАРЮ вартість наданих ветеринарних послуг в порядку та на умовах, визначених даним договором та замовленням.

1.2. Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається ВЕТЛІКАРЕМ, вартість послуг визначається на підставі діючого прайс-листа залежно від виду та характеру наданих послуг.

1.3. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками та особливостями тварин, неможливо наперед визначити строки надання послуг, тому ВЕТЛІКАР зобов’язаний надати послуги у розумний строк, необхідний для проведення діагностики або лікування тварини або надання інших послуг, визначених умовами даного Договору.

1.4. Надання послуг собакам проводиться при наявності на них нашийника і намордника.

Фіксація тварини при рентгенологічному обстеженні здійснюється КЛІЄНТОМ.
2. Права та обов’язки сторін

2.1 ВЕТЛІКАР зобов’язується:

2.1.1 Надавати в умовах стаціонару або амбулаторно комплекс ветеринарних послуг, спрямованих на поліпшення стану здоров’я тварини КЛІЄНТА.

2.1.2. Інформувати КЛІЄНТА з усіх питань, які стосуються стану здоров’я, діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань тварини, яка належить КЛІЄНТУ, узгоджувати з КЛІЄНТОМ перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.

2.1.3. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги, негайно повідомити про це КЛІЄНТА.

2.1.4. Довести до відома КЛІЄНТА про можливість несприятливого результату надання ветеринарних послуг у разі, коли тварина надійшла в критичному стані, при свідомо відомій неможливості досягнення поліпшення стану здоров’я тварини або при наявності протипоказань до проведення необхідних лікувальних заходів.

2.1.5. Завести на тварину КЛІЄНТА реєстраційний лист (реєстраційну картку), яка є власністю ветеринарної клініки. У випадку надання передбачених цим договором послуг щодо декількох тварин, завести на кожну з них окремий реєстраційний лист (реєстраційну картку).

2.1.6. Видати протягом трьох робочих днів, на прохання Замовника, виписку з історії хвороби тварини КЛІЄНТА, із зазначенням проведених консультативно-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів та їх результатів.

2.2. ВЕТЛІКАР має право:

2.2.1. Виконувати умови даного договору незалежно один від одного в межах замовлення та характеру надання ветеринарних послуг з урахуванням фаху та обсягу робіт.

2.2.2. На свій розсуд на умовах співпраці та договірних залучати сторонніх фахівців (ветеринарних лікарів) для консультації та проведення при необхідності спільно консультативно-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, в тому числі на умовах додаткової оплати за погодженням із КЛІЄНТОМ.

2.2.3. Відмовити в прийомі та наданні ветеринарних послуг при:

- отриманні від КЛІЄНТА неповних, недостовірних, а так само завідомо неправдивих даних про стан здоров’я тварини;

- некоректній поведінці КЛІЄНТА;

- наявності у КЛІЄНТА ознак алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

- виявленні у тварини протипоказань або свідомо відомої неможливості досягнення поліпшення стану здоров’я тварини;

- недотриманні приписів і маніпуляцій, призначених лікарями і фахівцями клініки;

- відсутності письмової згоди КЛІЄНТА на проведення діагностичних і лікувально-профілактичних заходів;

- відсутності оплати за надані ветеринарні послуги;

- якщо тварина не вакцинована проти сказу.

2.2.4. Повідомити правоохоронні органи у випадку виявлення ознак жорстокого поводження з твариною.

2.2.5. Вимагати та отримати від КЛІЄНТА відшкодування шкоди, завданої ВЕТЛІКАРЮ, фахівцям та/чи іншому персоналу ветеринарної клініки з вини тварини (тварин) КЛІЄНТА.

2.2.6. Розпорядитися твариною (тваринами), від якої КЛІЄНТ відмовився, або яку КЛІЄНТ не забрав у передбачений домовленістю строк.

2.2.7. Покласти надання всіх або частини ветеринарних послуг на іншого кваліфікованого фахівця, залишаючись відповідальним перед КЛІЄНТОМ за результат.

2.2.8. ВЕТЛІКАР має право на будь-якому етапі лікування в односторонньому порядку розірвати цей договір:

- у випадку порушення КЛІЄНТ правил поведінки та допущення по відношенню до персоналу ветеринарної клініки некоректної поведінки (грубе або агресивне поводження, лайка, погрози, інші вияви неповаги).

- у випадку порушення КЛІЄНТОМ лікувального плану та не виконання рекомендацій лікарів.
2.3. КЛІЄНТ зобов’язується:

2.3.1. Надати повну і достовірну інформацію про тварину, про наявні та перенесені захворювання, травми, операції. Перед початком обслуговування та лікування тварини (тварин) надати всі наявні медичні документи на тварину, в тому числі, що засвідчують особу Власника тварини (тварин), окрім ургентних випадків. Передати тварину (тварин) ВЕТЛІКАРЮ за наявності ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів

2.3.2. Дотримуватися і строго виконувати всі призначення і приписи лікуючого(их) лікаря(ів) і фахівців клініки.

2.3.3. Негайно інформувати лікуючого(их) лікаря(ів) і фахівців клініки про всі зміни стану здоров’я тварини в ході обстеження та лікування.

2.3.4. Ознайомитися і підписати документи, що підтверджують згоду КЛІЄНТА на проведення діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

2.3.5. Оплатити надані ветеринарні послуги відповідно до умов даного договору. У разі дострокового розірвання договору, оплатити фактично надані ветеринарні послуги.

2.3.6. Не порушувати громадський порядок та поважно ставитись до лікарів та персоналу ветеринарної клініки.
2.4. КЛІЄНТ має право:

2.4.1. Отримувати інформацію про захворювання тварини під час лікування, а так само, про прогнози, можливі наслідки, ускладнення та інші обставини, які можуть супроводжувати процес лікування або виникати під час нього.

2.4.2. Відмовитися від отримання ветеринарних послуг і розірвати договір, сплативши послуги, надані на момент відмови.

2.4.3. Ініціювати при необхідності залучення сторонніх фахівців для консультації, в тому числі для проведення спільних консультативно-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів за додаткову плату.
3. Вартість послуг і порядок оплати

3.1. Вартість ветеринарних послуг визначається відповідно до прейскуранта ВЕТЛІКАРЯ відповідно до обсягу наданих послуг згідно замовлень та фактично наданих послуг.

3.2. Оплата здійснюється одразу після надання ветеринарних послуг, окрім послуг, перелічених в п. 3.3 цього договору, але в будь-якому випадку не пізніше моменту повернення КЛІЄНТУ тварини, якщо інше не передбачене цим Договором.

3.3. Оплата таких ветеринарних послуг, як перебування в стаціонарі і діагностичні процедури, здійснюється авансовим платежем у розмірі _____% від передбачуваної вартості послуг. В разі встановлення діагнозу, що потребує хірургічного втручання, КЛІЄНТ зобов’язується провести передоплату в розмірі 50 % від розміру такої послуги. Частина, що залишається, оплачується КЛІЄНТУ після надання цих ветеринарних послуг.

3.4. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні.

3.5. Якщо КЛІЄНТ не має можливості оплатити послуги ВЕТЛІКАРЯ у момент передачі йому тварини (тварин), ВЕТЛІКАР має право:

- не передавати тварину КЛІЄНТОВІ до повної оплати послуг, при цьому утримання тварини (тварин) здійснюється за рахунок КЛІЄНТА.

- передати тварину КЛІЄНТУ, за умови надання КЛІЄНТУ письмового зобов’язання (розписки, договору позики згідно чинного законодавства України) про оплату послуг з одночасною оплатою 20 % грошових коштів від існуючого боргу.

3.6. Після надання комплексу ветеринарних послуг в разі перебування тварини (тварин) на стаціонарному лікуванні або утриманні тварини (тварин), щодо якої звертався КЛІЄНТ, Сторони підписують реєстраційний лист (реєстраційну картку), який з моменту підписання Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг і є підставою для проведення повного розрахунку.
4. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів

4.1. У випадку порушення зобов’язання за даним Договором, винна Сторона несе відповідальність, передбачену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. За прострочення строків оплати за цим Договором КЛІЄНТ несе відповідальність у вигляді пені, яку він зобов’язаний сплатити ВЕТЛІКАРЮ у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за надані послуги за кожен день прострочення.

4.3. Сплата пені не звільняє КЛІЄНТА від обов’язку у повному обсязі оплатити ВЕТЛІКАРЮ оплату за надані послуги, за утримання тварини, а також відшкодувати збитки, завдані ВЕТЛІКАРЮ з вини КЛІЄНТА.

4.4. У випадку невиконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору, у тому числі не проведення щеплень тварини проти сказу, КЛІЄНТ несе повну відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена у зв’язку з цим ВЕТЛІКАРЮ або третім особам.

4.5. ВЕТЛІКАР не несе відповідальності за життя і здоров’я тварин у разі невиконання КЛІЄНТОМ обов’язків, передбачених в пункті 2.3. цього договору.

4.6. При виникненні розбіжностей між КЛІЄНТОМ та фахівцями клініки з питання обсягу і якості наданих ветеринарних послуг, вони вирішуються шляхом переговорів за участю ВЕТЛІКАРЯ.

4.7. Сторона, яка вважає, що її права за цим договором порушені, направляє іншій стороні претензії в письмовому вигляді. Одержувач зобов’язується відповісти на отриманий лист у термін до десяти робочих днів з моменту отримання.

4.8. При недосягненні згоди спори вирішуються в установленому законом порядку.

 

5. Відносини Сторін у випадку загибелі тварини

5.1. Сторони визнають, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, можливе настання несприятливих наслідків без вини Сторін, зокрема: загибель тварини, неможливість повного виліковування тварини.

5.2. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини, за відсутності вини ВЕТЛІКАРЯ, КЛІЄНТ зобов’язаний у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини, а також оплатити послуги з утилізації трупів тварин відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.

5.3. Сторони домовились, що КЛІЄНТ зобов’язаний забрати труп тварини або оплатити послуги з утилізації протягом однієї доби з моменту отримання від ВЕТЛІКАРЯ повідомлення про загибель тварини. В іншому випадку ВЕТЛІКАР має право провести утилізацію самостійно, за рахунок КЛІЄНТА. При цьому, ВЕТЛІКАР має право стягнути з КЛІЄНТА вартість таких робіт, а також штраф у розмірі 10 % від вартості таких робіт.

5.4. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини з вини ВЕТЛІКАРЯ, він несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої КЛІЄНТОМ, а також ринкової вартості відповідної тварини в Україні, з урахуванням породи, віку, статі тварини.

5.5. Сторони домовились, що вина ВЕТЛІКАРЯ у загибелі тварини наявна лише за наступних обставин:

5.5.1. Встановлено факт лікарської помилки працівників ветеринарної клініки ВЕТЛІКАРЯ, яка призвела до загибелі тварини (тварин) та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи або фахівців з відповідних галузей знань згідно норм чинного законодавства України;

5.6. У випадку неможливості повного виліковування тварини (тварин), за обставин незалежних від сторін договору, КЛІЄНТ зобов’язаний протягом трьох діб з моменту отримання відповідного повідомлення від ВЕТЛІКАРЯ у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини (тварин), а також забрати тварину або надати ВЕТЛІКАРЮ письмову заяву про відмову від тварини.
6. Порядок повернення тварини Замовникові

6.1. Після надання послуг за цим Договором Сторони роблять відповідний запис у реєстраційному листі (реєстраційній картці), який з моменту підписання обома Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг.

6.2. У тому випадку, якщо за результатами надання ветеринарних послуг тварина (тварини) повністю вилікувана та КЛІЄНТ не відмовився від тварини (тварин), або настала неможливість повного виліковування тварини (тварин) та КЛІЄНТ не відмовився від тварини (тварин), під час підписання реєстраційного листа (реєстраційної картки) ВЕТЛІКАР може передати КЛІЄНТОВІ тварину (тварин), про що робиться відповідна відмітка у реєстраційному документі.

7. Відмова від тварини

7.1. У тому випадку, якщо КЛІЄНТ не бажає приймати тварину (тварин), він зобов’язаний надати ВЕТЛІКАРЮ письмову заяву про відмову від тварини (тварин) за формою, наданою ВЕТЛІКАРЕМ. Письмова заява повинна бути підписана КЛІЄНТОМ особисто у присутності представника ВЕТЛІКАРЯ.

7.2. У тому випадку, якщо КЛІЄНТ не надає письмову заяву про відмову від тварини (тварин) та не забере тварину (тварин) протягом трьох календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від ВЕТЛІКАРЯ, вважається, що КЛІЄНТ відмовився від тварини. Повідомлення надсилається КЛІЄНТУ на адресу, зазначену у цьому Договорі. Якщо повідомлення повертається у зв’язку з неможливістю вручення, передбачений цим пунктом строк починає відраховуватись з моменту повернення поштового повідомлення.

7.3. У випадку надання КЛІЄНТОМ письмової заяви про відмову від тварини (тварин) або спливу строку, передбаченого п. 7.2. цього Договору, ВЕТЛІКАР має право розпорядитися твариною (тваринами) на власний розсуд: продати тварину (тварин), передати тварину (тварин) третім особам безоплатно, передати тварину (тварин) до спеціалізованих підприємств з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», умертвити тварину (тварин).

7.4. У випадку відмови від тварини (тварин), КЛІЄНТ не має права пред’являти претензії до ВЕТЛІКАРЯ або осіб, яким була передана тварина (тварини), а також не має права на будь-які компенсації.

7.5. У тому випадку, якщо після відмови КЛІЄНТА від тварини (тварин) така тварина (тварини) була реалізована ВЕТЛІКАРЕМ за плату, така плата зараховуються ВЕТЛІКАРЕМ в рахунок сум оплати за надані послуги, в тому числі оплати за утримання тварини (тварин) та витрат, пов’язаних з реалізацією тварини (тварин) тощо.

7.6. Якщо після подання заяви про відмову від тварини (тварин) або спливу строку, передбаченого п. 7.2. цього Договору, КЛІЄНТ звернеться до ВЕТЛІКАРЯ з проханням повернути тварину (тварин), і така тварина (тварин) на цей момент не відчужена, ВЕТЛІКАР має право, але не зобов’язаний повернути тварину (тварин) КЛІЄНТУ після повної сплати останнім вартості наданих ветеринарних послуг, утримання тварини (тварин) та інших витрат.

7.7. Якщо КЛІЄНТ відмовився від тварини (тварин) або не оплатив вартість наданих послуг та утримання тварини (тварин), а коштів від реалізації тварини (тварин) виявилося недостатньо, або тварина (тварини) було відчужена безоплатно, ВЕТЛІКАР має право звернутися до відповідного суду з позовом до КЛІЄНТА про стягнення заборгованості.
8. Проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

8.1. КЛІЄНТ відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України надає згоду на знімання його та його тварини (тварин) на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку у приміщенні ветеринарної клініки ВЕТЛІКАРЯ, яке знаходиться за адресою: по вул. ________________________, за допомогою розташованих у приміщенні відеокамер.

8.2. Відеозаписи будуть використовуватись виключно для: вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути між КЛІЄНТОМ та ВЕТЛІКАРЕМ, для службових перевірок ВЕТЛІКАРЯ та у його службових цілях.

8.3. Відеозаписи можуть зберігатися у ВЕТЛІКАРЯ протягом строку, який ним визначено самостійно.

8.4. Відеозаписи можуть використовуватись як доказ, у тому числі у правоохоронних органах та суді.
9 Застереження щодо застосування медичних препаратів

9.1. Перелік необхідних медичних препаратів, які ВЕТЛІКАР застосовуватиме при наданні послуг за цим Договором, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями клініки.

9.2. КЛІЄНТ надає згоду на використання загально прийнятих схем ветеринарного лікування із застосуванням оригінальних медичних препаратів (ст. 67 ЗУ «Про ветеринарну медицину»).

9.3. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити кількість та перелік ветеринарних препаратів, діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, які мають бути застосовані.
10. Гарантії та застереження

10.1. КЛІЄНТ підтверджує, що:

10.1.1. КЛІЄНТ є власником тварини (тварин) або належним чином уповноважений особою, яка є власником тварини, (тварин) на укладання цього Договору.

10.1.2. КЛІЄНТ несе повну відповідальність перед третьою особою, у випадку, якщо виявиться, що КЛІЄНТ не є власником тварини (тварин) або не є належним чином уповноваженим особою, яка є власником тварини (тварин) та зобов’язаний самостійно врегулювати з такими особами всі спірні питання або відшкодувати завдані збитки. Незалежно від встановлення факту належності тварини (тварин) іншій особі, КЛІЄНТ зобов’язаний у повному обсязі оплатити послуги за цим Договором.

10.1.3. Не визнаний недієздатним чи обмежено дієздатним.

10.1.4. Укладення договору відповідає його інтересам.

10.1.5. Волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає його внутрішній волі.

10.1.6. КЛІЄНТ отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.
10.2. ВЕТЛІКАР підтверджує, що:

10.2.1. Вони належним чином зареєстровані, мають право та повноваження укладати цей договір, отримали ліцензію на здійснення ветеринарної діяльності, передбаченої цим договором, термін дії якої не закінчився.

10.3. Сторони підтверджують, що:

10.3.1. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.

10.3.2. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

10.3.3. У тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються надання ветеринарних послуг.

11. Дія договору
11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору та діє до «___»_________ 20___року.

11.3 Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11.5. Цей договір може бути розірваний за домовленістю Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним договором.

11.6. КЛІЄНТ має право в будь-який час відмовитися від виконання Договору при умові сплати ВЕТЛІКАРЮ фактично понесених витрат.

КЛІЄНТ ВЕТЛІКАР


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення...
Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на підставі виписки з єдр №20740000000024297, єдрпоу 3011304887,...

Виконавець: фізична особа підприємець

Довіреність я, фізична особа – підприємець гр

Фізична особа-підприємець іванов іван іванович

Фізична особа-підприємець бойко ганна олександрівна
А особа-підприємець бойко ганна олександрівна (надалі іменується "Виконавець), що діє на підставі виписки з єдр серії аав №787327,...

Фізична особа-підприємець Болотний Володимир Олексійович, іменований...

Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію пат «радикал банк»
Пдв або належним чином завірена копія свідоцтва платника пдв (якщо юридична особа або фізична особа-підприємець зареєстрована платником...

Фізична особа – підприємець Шевцов Сергій Миколайович
...

Доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права Національної...
...

Чи зобов’язані фоп – платники єп другої І третьої груп, які здійснюють...
Фізична особа – підприємець на єдиному податку. Яким чином підприємцю оформляти трудові відносини з найманими працівниками?

Вих. №16/06-14/431-oг/МЮ/вгсу від 16. 06. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець Матвєєв Сергій Миколайович, ідентифікаційний код 2544401652,...

Позивач: Фізична особа підприємець Іванов І.І
У відповідності до п. 56 Податкового кодексу України позивач розпочав процедуру адміністративного оскарження спірного податкового...

Книга обліку: робочий день підприємця „спрощенця” без доходів
Якщо фізична особа підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів...

Вих. №12/06-14/425-oг/МЮ/вгсу від 12. 06. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець "Четверіков І. М.", ідентифікаційний код 2597602714, розташованого...

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення спирту...
Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так...

Про надання послуг по декларуванню товарів
Київ Фізична особа підприємець Чуєнко В. В., що здійснює декларування на підставі Ліцензії Серія ав №480780 на право здійснення митної...

Договір № оренди нежитлового приміщення
Фізична особа-підприємець, назване в подальшому Орендар в особі Зіброва Павла Володимировича, що діє на підставі свідоцтва про державну...

Банк, в особі:   який/яка діє на підставі довіреності, спільно...
Додаток №64 до Розпорядження №49р від 22. 08. 2013 року в редакції від 15. 02. 2016р. 1База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт