Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «райскай», діє на підставі ліцензії Міністерства Економічного розвитку І торгівлі України, управління туризму та курортів №2109 від 22 грудня 2016 року

Тов «райскай», діє на підставі ліцензії Міністерства Економічного розвитку І торгівлі України, управління туризму та курортів №2109 від 22 грудня 2016 року

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Агентський договір №______________________

м. Київ «_____»______________20_____ р.
ТОВ «РАЙСКАЙ», діє на підставі ліцензії Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України, управління туризму та курортів № 2109 від 22 грудня 2016 року, розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності Туроператора перед Туристами, наданого ПАТ “Банк інвестицій та заощаджень” (0419 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) на випадок настання неплатоспроможності Туроператора, становить сумму еквівалентну 20000,00 (двадцять тисяч) Євро за офіційним курсом НБУ, банківська гарантія № 5596/16-Г від 13.12.2016 року), що є платником єдиного податку, в особі директора Шепетюка Ореста Ярославовича, який діє на підставі Статуту, надалі за текстом – «Туроператор», з однієї сторони, та _______________________________________________________________________________________________________ в особі ______________________________________________________________________, ліцензія №_______ від ______________ видана_______________ ____________________________________________________________________________, що є платником __________________________________ ________________________________, який діє на підставі _____________, надалі за текстом - «Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступне:

1. Визначення термінів

«Туристичний оператор» (Туроператор) - в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний агент» (Турагент) - в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний продукт» – розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);

«Туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів;

«Договір на туристичне обслуговування» - в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;

«Заявка Турагента» - оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці;

«Підтвердження заявки» - акцепт Туроператора Заявки Турагента, який надсилається Турагенту або через Турагента Туристу або юридичній особі підтвердженням заявки;

«Ануляція» - відмова Турагента або туриста (Замовника) зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора зроблена письмово завірена підписом уповноваженої особи та печаткою, від надання замовленого Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.

«Високий сезон» - з 25 квітня по 10 травня, з 1 липня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня.

«Ціна (загальна вартість), СПО (SPO (special price offer)» – спеціальні пропозиції туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні турпродукту (туристичних послуг). До цієї суми можуть бути включенні вартість послуг які надає туроператор, транспортні компанії (в т.р. послуги з бронювання), страхові компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру які туристу надає безпосередньо турагент.

«Транзитні кошти» - Кошти сплаченні Туристом чи юридичною особою туроператору через турагента, не є власністю та доходом турагента. Розмір транзитних коштів зазначається в рахунку туроператора.

«Комерційний курс Туроператора»: грошовий еквівалент в іноземній валюті 1 (одного) долара США до гривні України та 1 (одного) ЄВРО до гривні України, що визначений Туроператором та оприлюднений на сайті, що застосовується Туроператором при визначені суми сплати туристичного продукту (туристичної послуги) яка належить Туроператору.

«Договір» – даний Договір;

«Додатки» – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

«Сторони» -Туроператор та Турагент.
2. Предмет договору

2.1. За цим Договором Турагент зобов’язується за винагороду здійснювати діяльність з реалізації Туроператором Турпродукту (туристичних послуг) шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування з Туристами чи юридичними особами від імені Туроператора і за його рахунок, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання Туроператором Турпродукту (туристичних послуг) Туристу.

2.2. Туроператор погоджується, що Турагент може надавати Туристам супутні послуги від власного імені та на власний розсуд, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші. Умови надання та вартість таких супутніх послуг мають бути погоджені Туристом та Турагентом при цьому вартість таких послуг повинна бути в межах ціни (загальної вартості), СПО – зазначеної на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора.

2.3. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.

2.4. Даний договір за своїм змістом є змішаним у відповідності зі ст. 628 ЦК.
3. Для забезпечення реалізації повноважень Турагента Туроператор зобов’язаний:

3.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

3.2. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту, при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні договорів на туристичне обслуговування.

3.3. Вчасно інформувати Турагента (зокрема, по електронній пошті) або шляхом розміщення інформації на сайті, про необхідну інформацію зазначену в статті 19 1 Закону «Про Туризм» Зокрема але не виключно про:

  • зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів;

  • зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту;

  • зміни у порядку перевезення Туристів, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента (по електронній пошті або іншими засобами зв’язку ), про що Турагент повинен повідомити Туриста. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста. А також надавати іншу необхідну для виконання цього договору інформацію.

3.4. З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг Туроператора здійснювати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед туристом Турагента, що підтверджується ПАТ “Банк інвестицій та заощаджень” (0419 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) на випадок настання неплатоспроможності Туроператора, становить сумму еквівалентну 20000,00 (двадцять тисяч) Євро за офіційним курсом НБУ, банківська гарантія № 5596/16-Г від 13.12.2016 року.

Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

3.5. Забезпечувати полісами (договорами) страхування Туриста (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками, якщо страхування туриста замовлене у Туроператора.

3.6. Оформляти, та передавати представникам Турагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, інформаційний ваучер та інші), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта (туристичних послуг). Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку Туру, або безпосередньо в місці початку подорожі представником Туроператора.

Неповна, чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів, знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань, що тягне за собою наслідки, визначені в п. 8.2.3. Договору.

3.7. Відповідно до Заявки Турагента, підтвердженої Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надати документи визначені в п.3.6. на Турпородукт (туристичні послуги) Турагенту для подальшої передачі споживачу послуг. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, у тому числі відносно порядку укладення договору на туристичне обслуговування, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту і порядку оплати є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукта (туристичних послуг).

3.8. Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти (туристичні послуги) (відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та іншу інформацію зазначену в законі «Про туризм»)
4. При укладанні договорів на туристичне обслуговування Турагент зобов’язаний:

4.1. На підставі Договору від імені та за дорученням Туроператора укладати договори на туристичне обслуговування з Туристом у формі, встановленій Туроператором – Додаток № 1 до договору, предметом якого є надання послуг, що містяться в Підтвердженній заявці. Договір на туристичне обслуговування вважається укладеним в момент отримання Турагентом Підтвердження Заявки.

4.2. До укладення договору на туристичне обслуговування надати споживачу Турпродукту повну необхідну інформацію, визначену в статті 19 1 Закону України «Про туризм» та оформити письмово Заявку з Туристом або юридичною особою і передати її Туроператору. Заявка має статус оферти Туриста поданої через турагента Туроператору.

4.3. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд.

4.4. У нестандартних випадках (наприклад, у разі іноземного громадянства Туриста) інформувати письмово про це Туроператора та отримувати роз’яснення щодо особливих вимог до оформлення туристичних віз, а також попереджувати про це Туристів. Відмовляти Туристу в укладенні договору на туристичне обслуговування якщо:

а) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку встановленого компетентними органами цієї країни;

б) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду чи виїзду, що не супроводжується обома батьками, неповнолітнього за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років;

4.5. Приймати від Туриста плату за надання Турпродукту (туристичних послуг) шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.

4.6. У випадку звернення Туриста до Турагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Туроператора протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попередити Туристів про те, що претензії після закінчення 2-х тижневого строку з моменту закінчення подорожі, а також без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника Туроператора в країні перебування, до розгляду Туроператором не приймаються.

4.7. Забезпечити зберігання документів Туриста (проїзних документів, страхового поліса, ваучера та інших), отриманих від Туроператора, до моменту передачі їх Туристу.

4.8. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування та реалізації Туристам Турпродукта (туристичних послуг), який запропонований Туроператором, на умовах повної фінансової відповідальності Турагента перед Туроператором.

4.9. Сплатити належну Туроператору частину ціни (загальної вартості) Турпродукта (туристичних послуг) в строк, встановлений у п.5.8. Договору, та нести повну відповідальність за сплату заброньованого Турпродукту.

4.10. Протягом одного робочого дня у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Заявці чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

4.11. Вчасно, згідно з вимогами Туроператора, надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта (туристичних послуг).

4.12. Відшкодувати Туроператору фактично здійснені ним витрати, пов’язані із відмовою (ануляцією) замовленого (придбаного туристом чи юридичною особою) у Туроператора Турпродукта (туристичних послуг), а також за Зміну заявки на підтверджений Турпродукт (туристичні послуги), в розмірі, вказаному в 8.2.3.Договору, за рахунок коштів Туристів чи за власний рахунок.

4.13. При Ануляції або Зміні заявки здати Туроператору невикористаний інформаційний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі не здачі вказаних документів, нові документи на ім’я того самого туриста Туроператором не видаються.

4.14. При Ануляції або Зміні заявки Турагент зобов’язаний оформити відповідні зміни в договір на туристичне обслуговування. За невиконання цього положення турагент несе повну фінансову відповідальність перед Туроператором та Туристом за претензіями від Туристів що до розірвання договору у зв’язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими Туристи керувалися під час укладення договору. При цьому Турагент зобов’язується відшкодувати Туристу чи юридичній особі збитки, заподіяні внаслідок розірвання (зміни) договору.
5. Порядок бронювання, оплати та укладання договорів на туристичне обслуговування.

5.1. Турагент направляє Туроператору запит на бронювання у усній або письмовій формі: електронною поштою або факсом із зазначенням специфікації (СПО) Турпродукту (туристичних послуг) необхідного Туристу або через систему онлайн бронювання в порядку передбаченому у п 5.14.

5.2. Туроператор в оптимальні терміни, після одержання запиту подає Турагенту інформацію про наявність місць у готелях, авіаквитків, тощо.

5.3. Після одержання попередньої інформації від Туроператора щодо здійсненого запиту, яка задовольняє вимоги Туриста, Турагент зобов'язаний:

- заповнити згідно затвердженого зразку (Додатку №2 до даного Договору) Заявку для бронювання Туристичного продукту (туристичних послуг) та підписати з Туристом;

- проінформувати туриста про умови здійснення оферти, ануляції, внесення змін до здійсненого замовлення, а також що до умов відшкодування Туроператору фактично здійснених ним витрат, пов’язаних із відмовою (ануляцією) замовленого (придбаного туристом чи юридичною особою) у Туроператора Турпродукта (туристичних послуг), а також за Зміну заявки на підтверджений Турпродукт (туристичні послуги) відповідно до умов Туроператора;
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тов «райскай», ліцензія №2109 від 22 грудня 2016 року, що є платником...
«Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступне

Умови подорожі, перелік та вартість замовлених послуг
Приватне підприємство «Фламінготур» в особі директора Бурлай Олени Іванівни, який діє на підставі Статуту та ліцензії Міністерства...

Юридична особа за законодавством України пп «Галичанка іф» ліцензія...
Агентства України туризму І курортів на туроператорську діяльність від 13. 04. 2012р., серія аг №581043 строк дії ліцензії необмежений,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пегас Туристик» ліцензія...
Міністерства культури І туризму України від 12. 10. 2007 р., серія aв, №349664, платник податку на прибуток підприємств на загальних...

Догов І р на туристичне обслуговування
Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія ае №272527, платник єдиного податку...

Терміни, категорії І поняття, що вживаються в договорі турист (споживач туристичних послуг)
Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія ае №272527, платник податку на...

Терміни, категорії І поняття, що вживаються в договорі турист (споживач туристичних послуг)
Перемоги, 77 Літ.«А-1», ліцензія Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія...

Товариство з обмеженою відповідальністю „фор ґейтс україна”, ліцензія...
Державного агентства України з туризму та курортів на операторську діяльність серія ае №272548 від 16. 10. 2013 р платник податку...

Договір № / т на туристичне обслуговування
Турагент, в особі, що діє на підставі, з одного боку, що діє від імені та за дорученням пп «Вест Тревел Груп», ліцензія Державного...

На здійснення туроператорської діяльності, виданої Державною службою...
Державною службою туризму І курортів Міністерства культури І туризму України, надалі

З іншої сторони, уклали даний Договір про нижченаведене: Визначення термінів
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 14, відповідно до ліцензії на туроператорську діяльність серії aг №581338,...

Наказ
Наказу Міністерства економічного розвитку І торгівлі України від 18. 03. 2016 n 473 "Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу...

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення...
Міністерства економічного розвитку І торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) та подання органам, уповноваженим розглядати справи...

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника на...
Лист Міністерства економічного розвитку І торгівлі України від 07. 03. 2012 №3302-04/8710-12

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму...
Тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник...

Лист Міністерства економічного розвитку І торгівлі України від 16....
Но-правових актів та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів щодо здійснення державних закупівель” (далі – Наказ №1112),...

Ліцензія серія аг №580988 Державної служби туризму І курортів від...
Аг №580988 Державної служби туризму І курортів від 30. 03. 2012р., платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах,...

Приватне підприємство «Модні подорожі» (ліцензія Державної служби...
«Модні подорожі» (ліцензія Державної служби туризму І курортів від 08. 06. 2007 р., серія ав №329815), яке є платником податку на...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт