Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Public Joint Stock Company «Ukrgasvydobuvannya»

Public Joint Stock Company «Ukrgasvydobuvannya»

Сторінка1/3
  1   2   3

CONTRACT FOR THE SUPPLY AND DELIVERY No. UGV

КОНТРАКТ купівлі-продажу №UGV


Kiev «___» _______ 2016

Київ «___»_______ 2016


Public Joint Stock Company «Ukrgasvydobuvannya», represented by commercial director Sergey Fedorenko, acting on the basis of the Power of Attorney №2-406d dated 20.01.2016, hereinafter referred to as the «the Buyer» on the one hand,


Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», Україна, надалі - «Покупець», в особі директора з комерційних питань Сергія Федоренка, який діє на підставі Довіреності №2-406д від 20.01.2016, з одного боку,

аnd ____________________, __________, represented by____________________, acting on the basis of Charter, hereinafter referred to as the «the Seller», on the other hand, hereinafter referred to as «the Parties», have concluded this Contract for the supply and delivery, hereinafter referred to as «the Contract», as follows:


і ____________________, __________, надалі - «Продавець», в особі ____________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані надалі - «Сторони», уклали цей контракт купівлі - продажу, далі по тексту – «Контракт» про наступне:

1.SUBJECT MATTER

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Under the terms stipulated in the Сontract, the Seller undertakes to deliver Goods to the Buyer, and the Buyer undertakes to accept and pay for the Goods. «The Goods» shall mean «raw hydrocarbons», agreed upon by the Parties in Addendums hereto, which are the integral part hereof.


1.1. Сторони домовилися, що Продавець зобов'язується, на умовах, передбачених цим Контрактом, передати Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується його прийняти і оплатити. Під визначенням Товар слід розуміти вуглеводневу сировину, узгоджену Сторонами у відповідних Доповненнях на поставку, до цього Контракту, які є невід'ємною частиною Контракту.

1.2. The Seller’s commitment to deliver the Goods hereunder arises only after signing by the Parties the relevant Addendum for raw hydrocarbons supply (hereinafter referred to as «Addendum for RH supply») hereto specifying the Contract units and preliminary quantity of the Goods.

1.2. Зобов'язання Продавця з постачання Товару в рамках цього Контракту виникає тільки після підписання Сторонами відповідного Доповнення на поставку, вказавши вид та попередню кількість Товару.

1.3. Each Addendum when signed by the Parties is an integral part of the Contract. Provided the Addendums hereunder contain provisions other than specified/not specified or not stipulated by the Contract as of the date hereof the Parties shall rely on provisions set forth in the Addendums.

1.3. Кожне Доповнення з моменту його підписання Сторонами є невід'ємною частиною цього Контракту. У випадку якщо Доповнення до цього Контракту містять умови, відмінні від умов, зазначених у Контракті або необумовлені в Контракті на момент його підписання, Сторони керуються положеннями, викладеними в Доповненнях.

1.4. The Seller guarantees that as of the date hereof the Goods are not banned alienation arrest, pledged or any other mean to ensure fulfillment of obligations to third parties or public bodies.

1.4. Продавець гарантує, що на момент підписання даного Контракту Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим способом забезпечення виконання зобов'язань перед третіми особами або державними органами.

2.QUALITY/QUANTITY DETERMINATION

2.КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ

2.1. The quantity of the delivered and accepted Goods is specified in metric tones round up to three decimal places.

The Seller undertakes to deliver and the Buyer undertakes to accept under this Contract up to 000 000,000 metric tons.

2.1. Кількість відвантаженого і прийнятого Товару визначається в метричних тонах з округленням до третього знаку після коми.

Продавець зобов'язується поставити, а Покупець прийняти за даним Контрактом до 000 000,000 метричних тон.

2.2. The quantity of the Goods under Article 2.1, can be shipped partially – by separate consignments agreed in the Addendums for RH supply.

2.2. Кількість Товару, узгоджена в п.2.1., може відвантажуватися частинами - окремими партіями, узгодженими в Додатках на поставку.

2.3. Quality characteristics and criteria of the Goods delivered shall be agreed by the Parties in the Addendums for RH supply and confirmed by the manufacturer's certificate of quality.

2.3. Показники якості Товару, що поставляється, і їх критерії, узгоджуються Сторонами в Додатках на поставку і повинні підтверджуватися паспортом якості виробника.

3. DELIVERY TERMS & CONDITIONS

3.БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Terms of Goods delivery shall be defined according to the latest edition of the INCOTERMS 2010.

Delivery Basis: DAP (Shebelinka st.).

Delivered at place: Shebelinka st. of the Southern Railway, code 444106.

3.1. Умови поставки Товару визначаються відповідно до останньої редакції ІНКОТЕРМС 2010.

Базис поставки: DAP (ст. Шебелинка).

Пункт поставки та Місце призначення: ст. Шебелинка Південної залізниці, код 444106.

3.2.Consignee:PJSC «Ukrgazvydobuvannya», GGCPD branch;

The code of the recipient - 2234;

Postal address – 6, Poleva Str., Bazylevschyna vil., Mashevsky reg., Poltava province, 39420.

3.2. Вантажоодержувач Товару: ПАТ «Укргазвидобування» ФІЛІЯ УПГГК;

Код одержувача – 2234;

Поштова адреса – вул.Польова, 6, с. Базелівщина, Машівський р-н, Полтавська

обл., Україна, 39420.

3.3.Consignor:_____________________________________

3.3. Вантажовідправник Товару: _____________________________________

3.4. Delivery terms shall be agreed by the Parties in Addendums for RH supply hereto.

The date of shipment will be deemed to be the date of Shebelinka railway stamp on the railway bill of lading.3.4. Строки поставки Товару узгоджуються сторонами у Додатках на поставку.

Датою поставки Товару вважається дата штемпеля станції Шебелинка на залізничній накладній.4. TOTAL CONTRACT VALUE4.ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ

4.1. Preliminary price per metric ton of the Goods and preliminary cost of the preliminary quantities shall be agreed by the Parties and specified in the Addendums for RH supply hereto.


4.1. Попередня ціна, за одну метричну тону Товару і попередня вартість попередньої кількості, узгоджується Сторонами Доповненнях на поставку.

4.2. The final price per metric ton shall be agreed by the Parties and specified in the relevant Addendums for RH supply hereto.

4.2. Ціноутворення кінцевої ціни, за одну метричну тону Товару, узгоджується Сторонами і вказується в Доповненнях на поставку.

4.3. The final price per metric ton, and the final cost of the actually delivered Goods shall be agreed by the Parties and specified in relevant Addendums hereto. The final price shall be completed by delivery and acceptance adjustment Act as an Appendix to the relevant Addendum. (Appendix No.1 form).

4.3. Кінцева ціна за метричну тону і кінцева вартість фактично поставленого Товару узгоджується Сторонами і вказується в Додатках з фактом. Розрахунок кінцевої ціни оформляється Актом коригування прийому-передачі у вигляді Додатку до Доповнення з фактом (форма Додаток №1).

4.4. The total value of the Contract includes all the final costs of the actually delivered Goods specified in the relevant Addendums hereto.

4.4. Загальна вартість Контракту складається з усіх кінцевих вартостей фактично поставленого Товару, зазначених в Доповненнях з фактом до даного Контракту.

5.PAYMENT TERMS

5.УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

5.1. All payments are made in US dollars.

5.1. Валюта Контракту - долари США.

Валюта платежів - долари США.

5.2. Payment of the price by the Buyer to the Seller shall be on open account and the time of payment will be 30 (thirty) calendar days from the date of invoice.


5.2. Платіж здійснюється в доларах США банківським переказом грошових коштів, на поточний рахунок Продавця, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати виставлення рахунку (інвойсу) на оплату фактично поставленого Товару.

5.3. The Parties, by common consent, are entitled to change the payment terms, specified in Article 5.2., agreed in Addendums for RH supply hereto.

5.3. Сторони, за взаємною згодою, мають право змінити умову оплати, вказану в п.5.2., що узгоджується в Додатках на поставку до даного Контракту.

5.4.If the debt occurs on the part of the Buyer, the final settlement shall be effected by a bank transfer to the Seller’s current account, and should not exceed thirty (30) calendar days from the date of signing the relevant Addendum by both Parties, on the basis of the Seller’s invoice. The invoice date can not be earlier than the date of the relevant Addendum.

5.4.Остаточний розрахунок, при виникненні заборгованості з боку Покупця, здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів, після підписання Сторонами Доповнення з фактом, на підставі інвойсу, виставленого Продавцем. Дата інвойсу не може бути раніше дати підписання Доповнення з фактом.

5.5. If the debt occurs on the part of the Seller, the final settlement shall be effected by a bank transfer to the Buyer’s current account, and should not exceed ten (10) calendar days from the date of signing the relevant Addendum by both Parties, on the basis of the Buyer's claim for refund. The date of claim can not be earlier than the date of the relevant Addendum.


5.5. Остаточний розрахунок, при виникненні заборгованості з боку Продавця, здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Покупця, не пізніше десяти календарних днів, після підписання Сторонами Доповнення з фактом, на підставі вимоги Покупця про повернення коштів. Дата вимоги не може бути раніше дати підписання Доповнення з фактом.

5.6. On a monthly basis not later than fifteen (15) working days as from the month following the month of delivery, the Buyer shall send to the Seller a signed Reconciliation Report (hereinafter - the Report), specifying quantity and cost of the Goods supplied and also the amount transferred to the Seller’s account, as of the 1st day of the month of the Reconciliation Report.

Once signed by the Buyer the Report in two copies should be sent to the Seller by double registered letter.

Within seven (7) business days after receipt of the Report, in the absence of objections, the Seller shall sign the Report and send one copy to the Buyer by double registered letter.

If the Seller does not send the signed Report to the Buyer or fails to submit his objections within the period specified in this Article, the Report is considered to be agreed by the Parties and accepted by the Seller.

5.6. Покупець щомісячно не пізніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з початку місяця, наступного за місяцем поставки Товару, направляє Продавцю підписаний Акт звірки взаєморозрахунків (далі - Акт), в якому міститься інформація про кількість та вартість поставленого Товару і розмір грошових коштів, перерахованих на рахунок продавця, станом на 1 число місяця складання Акту звірки.

Підписаний Покупцем Акт у двох примірниках надсилається Продавцю поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

В термін, не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Акту, в разі відсутності заперечень, Продавець зобов'язаний підписати Акт і передати один екземпляр Покупцеві поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо протягом терміну, зазначеного в цьому пункті, Продавець не направить Покупцеві підписаний Акт або не надасть своїх заперечень, Акт вважається узгодженим Сторонами і прийнятим Продавцем.


6. PACKAGING, MARKING,

LABELING AND CONDITIONS OF ACCEPTANCE

6.УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ, УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ

6.1. Shipment is carried out only after the Supplier receives the shipping order. The Shipment is not permitted without shipping order.

The Goods shall be shipped in RTCs of the overall fleet railways according to the shipping order in whatever form provided by the Buyer:


 • Shipping date;

 • Country of destination;

 • Consignee (in Russian), address, Station code index;

 • Border-crossing station, Station code index;

 • Destination station, Station code index, rail port;

 • The payer for through rail traffic.

The Buyer shall submit the shipping order within three (3) calendar days before estimated shipping date.

6.1. Відвантаження Товару проводиться тільки після отримання Постачальником рознарядки. Відвантаження Товару без рознарядки забороняється.

Товар поставляється залізничним транспортом у вагонах-цистернах загального парку залізниць по відвантажувальним реквізитам, які надаються Покупцем Продавцю у довільній формі відвантажувальної рознарядки:

 • дати відвантаження;

 • країна призначення;

 • вантажоодержувач (російською мовою), адреса, залізничний код;

 • залізнична станція прикордонного переходу, залізничний код;

 • станція призначення, код станції, під'їзну колію;

 • найменування платника за транзитні дороги.

Рознарядка на відвантаження подається Покупцем не пізніше трьох календарних днів до ймовірної дати відвантаження.

6.2. Each consignment must be accompanied by the following documents:

 • Buyer’s Invoice specifying country of origin of the Goods - 4 originals;

 • Quality certificate issued by the manufacturer - 2 originals;

 • Certificate of Origin - 1 original and 1 copy;

 • Bill of Lading (scanned copy);

 • Export customs declaration (scanned copy).


Within two calendar days after shipment the Seller shall further submit to the Buyer the copies of the above documents together with Excel shipping register advising date, tank car numbers, bill of lading numbers and quantity of the Goods be email at:

1) Yuriy.Kuzmyn@ugv.com.ua;

2) Valentyn.Smyrnyy@ugv.com.ua.

6.2. Кожна партія товару повинна супроводжуватися наступними документами:

 • Рахунок-фактура Продавця (інвойс) із зазначенням країни походження Товару - 4 оригіналу;

 • Сертифікат якості, виданий заводом-виробником - 2 оригінали;

 • Сертифікат походження Товару - 1 оригінал та 1 копія;

 • Залізнична накладна (сканована копія);

 • Експортна вантажна Митна Декларація (сканована копія).

Копії вищезазначених документів, а також реєстр відвантаження в форматі Excel, із зазначенням дати відвантаження, номерів залізничних цистерн, номерів залізничних накладних та кількості Товару, Продавець додатково направляє Покупцю на електронну пошту:

1) Yuriy.Kuzmyn@ugv.com.ua;

2) Valentyn.Smyrnyy@ugv.com.ua.


6.3. The representatives of both Parties (Сommission) shall determine the quantity of the accepted Goods by volumetric weight method according to the Instruction on the order receiving, transporting, storing, dispensing and metering of oil and oil products at enterprises and organizations of Ukraine dated 20.05.2008 №281 / 171/578/155.6.3. Визначення кількості прийнятого Товару проводиться комісією (представниками обох Сторін) об'ємно-масовим методом згідно з Інструкцією про порядок прийому, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 20.05.2008 №281/171/578/155 (далі - Інструкція 281).

6.4. Oil Delivery and Acceptance Certificate where the quantity is determined should be made under the measurement results based on N 5-НП Instruction (Specification No.281), signed by the representatives of both Parties. Based on the il Delivery and Acceptance Certificate where the quantity is determined on form No.5-НП the Delivery and Acceptance Certificate (Appendix No.2 form) should be prepared, signed by authorized persons and sealed by both Parties.


6.4. За результатами вимірів складається акт прийому нафти за кількістю по формі №5-НП Інструкції 281, за підписом представників обох Сторін. На підставі актів прийому нафти за кількістю по формі №5-НП складається акт прийому-передачі (форма Додаток №2) за підписом уповноважених осіб і печаткою обох Сторін.

6.5. The ownership of the Goods is transferred from the Seller to the Buyer according to the Delivery and Acceptance Certificate.


6.5. Право власності на Товар від Продавця до Покупця переходить на підставі акту прийому-передачі.

6.6. Acceptance of the Goods by quality is performed as per Instruction on control of quality of oil and oil products at the enterprises and in organizations of Ukraine dated 04.06.2007 No.271/121 (hereinafter - Instruction 271).

6.6. Прийом Товару за якістю здійснюється відповідно до вимог Інструкції з контролю якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України від 04.06.2007 №271/121 (далі - Інструкція 271).

6.7. The delivered Goods shall be in compliance with the agreed quality standard and requirements as mentioned in Addendums for RH supply, through acceptance testing in the laboratory of Shebelinsky gas condensate and oil processing Department.6.7. Якість поставленого Товару має відповідати критеріям, узгодженим в Доповненнях на поставку, що визначається шляхом проведення приймально-здавальних випробувань в лабораторії Шебелинського відділення з переробки газового конденсату і нафти.

6.8. The Buyer may return non-conforming Goods at the Seller’s risk and expense.

The Seller must return non-conforming Goods at his own expense and liquidate damages in full.

The Buyer, at its discretion, may accept the non-conforming Goods provided downward price revision.

Change in value of the Goods shall be agreed by the Parties in Addendums for RH supply.

6.8. У разі поставки Товару неналежної якості, Покупець має право відмовитися від приймання такого Товару і здійснити повернення такого Товару Продавцю за його рахунок. Продавець зобов'язаний у такому разі за свій рахунок здійснити повернення Товару, відшкодувати Покупцю понесені збитки в повному обсязі.

Покупець, на свій розсуд, може прийняти неякісний Товар, якщо його вартість буде переглянута в бік зменшення.

Зміна вартості неякісного Товару узгоджується Сторонами в Додатках на поставку.

6.9. Quantity/quality determinations are to be performed optionally by internationally recognized independent surveyor to be appointed by the Buyer.

Costs for inspection are to be born by the Seller.

Expert's report shall be final and binding for both parties.


6.9. Продавець має право, для участі в прийомі-передачі Товару за кількістю та якістю, залучити незалежну експертну організацію, узгоджену з Покупцем.

Організація і проведення експертизи незалежною організацією при прийомі Товару, в тому числі і експертних випробувань Товару, здійснюється за рахунок Продавця.

Висновки незалежної експертної організації будуть обов'язковими і остаточними для обох Сторін.

6.10. The Seller must appoint the Authorised Representative entitled to accept the Goods and sign the Delivery and Acceptance Certificate by form N 5-НП. Otherwise the Seller shall inform the Buyer in writing of its consent to transfer ownership of the Goods to the Buyer′ s representative unilaterally. The letter shall be attached to the accompanied documentation.

6.10. Продавець забезпечує присутність свого представника, уповноваженого для прийому-передачі Товару та підписання Акту прийому нафти за кількістю по формі №5-НП. В іншому випадку Продавець письмово повідомляє про свою згоду в прийомі-передачі Товару в односторонньому порядку представниками Покупця. Лист повинен бути доданий до супровідних документів.

6.11. The Goods shall be shipped in bogie tank wagons with bottom drain valve. The Goods must be properly labeled and marked in accordance with ADR/RID.

6.11. Товар поставляється в залізничних цистернах, чотиривісних, оснащених нижнім зливним пристроєм. Товар повинен бути упакований і маркований відповідно до міжнародних правил з перевезення небезпечних вантажів.


6.12. Terms and procedures of payment for returning empty RTCs, shall be stipulated in Addendums for RH supply.

6.12. Порядок і строки повернення порожніх залізничних цистерн, умови розрахунків за тару обумовлюються у Доповненнях на поставку.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Agreement with the member of the supervisory board of public joint-stock...
Договір з членом наглядової ради публічного акціонерного товариства "страхова компанія "євроінс україна"

To: Public Joint Stock Company “Kreditprombank”, 38, Boulevard Druzhby...
Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» 38, бульвар Дружби народів, 01014 м. Київ, Україна

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»
«Ukrgasvydobuvannya» represented by commercial director Sergey Fedorenko acting on the basis of Power of attorney №2-406d dated 20....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт