Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Аудиторський звіт щодо фінансової звітності

Акціонерного банку

ТАС - БІЗНЕСБАНК

станом на кінець дня 31 грудня 2006 рокуЗміст
Сторінка

Аудиторський висновок

2

Аудиторський звіт

4

Фінансова звітність АБ „ТАС - бізнесбанк”

28ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву Акціонерного банку

ТАС - Бізнесбанк”
вул. Південноукраїнська, 2а

м Запоріжжя

69037

Україна
Висновок щодо фінансових звітів
Нами, Аудиторською фірмою „Грант Торнтон Україна” – український член Грант Торнтон Інтернешнл (свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2166 від 26.01.2001 р.), проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Акціонерного банку «ТАС - Бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, за рік, що минув на зазначену дату та приміток до річної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до вимог Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності застосовуваної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок
На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Акціонерного банку «ТАС - Бізнесбанк» станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

м Київ, 29 березня 2007 року

Аудиторський Звіт

Нами, незалежною Аудиторською фірмою „Грант Торнтон Україна”, український член Грант Торнтон Інтернешнл, було проведено аудит фінансової звітності Акціонерного банку „ТАС – Бізнесбанк”, далі - Банк (Ліцензія НБУ №84 від 18 жовтня 2005 р., Дозвіл НБУ на здійснення окремих операцій №84 -3 від 19.01.2006 р.) за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, а саме: балансу Банку, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал, а також відповідності цієї звітності вимогам Національного банку України та чинному законодавству України, повноти, правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку.

Відповідальність за підготовку, надання фінансової звітності, відповідність її вимогам Національного банку України та чинного законодавства України, правильне ведення бухгалтерського обліку та збереження активів несе керівництво Банку.

Аудиторська перевірка проводилась на підставі наданих Банком наступних документів:

 • установчих документів

 • протоколів засідання Правління Банку

 • Ліцензії НБУ за № 84 від 18.10.2005р.

 • Дозволу НБУ N84-3 від 19.01.2006р.

 • облікової політики Банку, внутрішніх положень, що регламентують порядок проведення банківських операцій

 • юридичних справ клієнтів Банку (вибірково)

 • договорів, контрактів (вибірково)

 • кредитних справ, депозитних справ (вибірково)

 • угод за цінними паперами

 • регістрів синтетичного та аналітичного обліку за балансовими рахунками, первинних бухгалтерських документів, меморіальних документів дня, касових документів

 • виписок за балансовими рахунками

 • актів ревізій каси Банку станом на кінець дня 31.12.2006

 • актів інвентаризації товарно - матеріальних цінностей за 2006р

 • довідок про підтвердження залишків на рахунках клієнтів станом на кінець дня 31.12.2006

 • оборотно - сальдового балансу на кінець дня 31.12.2006

 • податкової та фінансової звітності за відповідний рік

 • декларації з податку на прибуток станом на 31.12.2006

 • декларації з податку на додану вартість станом на 31.12.2006

 • відомостей нарахування заробітної плати; наказів, розпоряджень

 • актів перевірок контролюючих органів

 • інших документів.

Під час проведення аудиту, нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Банку. Вибіркова аудиторська перевірка охоплювала всі суттєві статті балансу і дозволяє зробити висновок про відсутність істотних недоліків, які можуть вплинути на фінансові результати та звітність Банку. Окрім цього, нами було проведено аналіз статей балансу та звіту про фінансові результати Банку з точки зору діючого законодавства України та нормативних актів НБУ. Аудиторська перевірка охоплювала також всі суттєві питання податкового обліку.


 1. Загальні відомості про Банк

Акціонерний банк „ТАС-Бізнесбанк” – універсальний банк, що надає широкий спектр банківських послуг. Свою історію Банк розпочав з 1989 року під назвою ТОВ КБ „Тавридабанк”, а в 1999 році одержав назву АБ „Муніципальний”. Загальними зборами акціонерів АБ “Муніципальний” (протокол від 28.07.2005 р.) прийняте рішення про перейменування АБ “Муніципальний” на АБ “ТАС-Бізнесбанк”. Акціонерний банк “ТАС-Бізнесбанк” є правонаступником по всіх правах та обов’язках Акціонерного банку “Муніципальний”.
Банк зареєстровано за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а.

Місцезнаходження головного офісу Банку: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а.

Банку відкрито кореспондентський рахунок № 32000104600 в Управлінні Національного банку України в Запорізькій області, МФО 313377, код ЄДРПОУ 09806443.

Банк є учасником та членом наступних організацій:

 • Асоціації українських банків

 • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 • Системи розрахунків Western Union, Анелік, Софт

 • Уповноважений представник КБ «Приватбанк» як банк – агент, по платіжній системі VISA International.

Протягом 2006 року Банк проводив операції у межах отриманої ліцензії та дозволу на право здійснення операцій. Загальні принципи щодо обліку здійснюваних операцій викладені в Обліковій політиці АБ „ТАС-Бізнесбанк”.


Органами управління Банку є:

 • Загальні Збори Акціонерів Банку - вищий орган Банку

 • Спостережна Рада Банку - здійснює контроль за діяльністю Правління Банку

 • Правління Банку - виконавчий орган.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснює Ревізійна комісія Банку, яка обирається Загальними зборами акціонерів та підзвітна Загальним зборам акціонерів Банку. До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Спостережної ради Банку або Правління Банку, а також особи, що є працівниками Банку.

Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради Банку, підпорядковується Спостережній раді Банку та звітує перед нею.

Протягом 2006 року склад акціонерів Банку не змінювався. Станом на кінець дня 31.12.2006 р. власником істотної участі в статутному капіталі Банку є:

 • ЗАТ “Холдингова компанія “ТЕКО-ДНІПРОМЕТИЗ” - 99,3457% статутного капіталу (в т.ч. пряме володіння – 99,3457%).

Станом на кінець звітного періоду, в Банку працює 264 співробітників (у 2005 році – 289).

Станом на кінець 2006 року, в АБ „ТАС-Бізнесбанк” налічується 14 відділень, з них 6 знаходяться в м. Запоріжжі, інші - в межах області, що виконують функції залучення та обслуговування клієнтів, збільшення ресурсної бази з метою наближення банківських послуг до клієнтів та збільшення прибутку Банку.

Вимоги до територіального та функціонального розмежування Банком, загалом, виконуються. Так, грошове сховище, необхідні касові приміщення, приміщення для прийому – передачі електронних платежів та інші приміщення обладнанні у відповідності із нормативними документами НБУ та МВС України. Банк обладнаний сучасними технічними та програмними засобами, які дають змогу забезпечити якісне обслуговування клієнтів та захист банківської інформації.

З 01.02.2006 року, відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, Банк набув статусу банку універсального типу, за яким планує і надалі здійснювати свою діяльність.

 1. Управління банківськими ризиками

З метою захисту від майбутніх втрат Банком проводиться дослідження тенденцій розвитку та регулювання різноманітних ризиків, які притаманні банківській системі та економіці України в цілому.

Зниження більшості ризиків відбувається за рахунок диверсифікації та хеджування ризиків, лімітування обсягів операцій, впровадження механізмів внутрішнього ціноутворення, відстеження розвитку кон’юнктури ринку, ринку позичкового капіталу, а також моніторингу валютного ринку.

Наявність системи внутрішнього контролю, формалізація процесів при оформленні операцій допомагає знизити операційні ризики. Усі складові внутрішнього контролю документально відображаються у внутрішній нормативній базі Банку.

Підтримання ліквідності Банку на відповідному рівні відбувається за рахунок щоденного аналізу активів та зобов’язань Банку, їх зваженості за сумами та строками.

Один з найважливіших напрямків управління ризиками Банку - управління операційним ризиком - полягав в плануванні Банком своєї діяльності на протязі звітного року таким чином, щоб його фактичні операційні витрати, а також кадрове забезпечення були достатніми для забезпечення стабільного функціонування Банку. Окрім того, на процес управління операційним ризиком в Банку впливав ще один важливий фактор - аналіз його складових та контроль в раніше встановлених межах.

Ще одним стратегічним напрямком управління ризиками для Банку є управління валютним ризиком, що на протязі звітного року здійснювалося через управління відкритою валютною позицією Банку, диверсифікацію його активів. Розрахунок і контроль валютних позицій здійснювався Казначейством Банку та Управлінням фінансових ризиків.

У Банку функціонує система лімітування операцій з банками-контрагентами, яка охоплює усі види міжбанківських операцій. Згідно з нею, на протязі звітного року, Банком безперервно здійснювався моніторинг фінансового стану банків-контрагентів та визначався оптимальний розмір заборгованостей за міжбанківськими операціями кожного з банків-контрагентів з урахуванням їх поточного фінансового стану та репутації партнерів. Активно-пасивні операції здійснюються за умовами, що дозволяють знизити ризик втрати капіталу у разі девальвації гривні.

Управління процентним ризиком протягом звітного року полягало у оптимізації співвідношення обсягів (в залежності від зміни процентних ставок на ринку у будь-якому напрямку) активів та пасивів Банку, чутливих до змін процентних ставок. Зменшення процентного ризику відбувалося за рахунок укладання з клієнтами та контрагентами Банку угод, що передбачають можливість зміни процентних ставок, узгодження активів і пасивів за строками і методами сплати відсотків та обмеження строковості основного обсягу активних міжбанківських операцій місячним терміном. Це дало можливість протягом звітного року підтримувати стабільність балансу Банку і оперативно реагувати на зміни в його структурі. Банк безперервно здійснював моніторинг процентних ставок на ринку, контролював їх рівень за активами і зобов’язаннями, чисту процентну маржу і, як цільовий показник діяльності, чистий процентний прибуток.

Метою управління ринковими ризиками є обмеження величини можливих втрат по відкритих позиціях, що можуть бути понесені Банком за встановлений період часу з заданою ймовірністю через несприятливу зміну курсів валют, котирувань цінних паперів, процентних ставок, шляхом встановлення системи відповідних лімітів на кожен вид проведених операцій, і контролю за дотриманням встановленої системи лімітів. Механізмом управління ринковими ризиками є розроблена в Банку система лімітів. Типи лімітів, методи і допущення для оцінки величини ринкового ризику залежать від виду фінансових інструментів і докладно описані у відповідних внутрішньобанківських положеннях.

З метою мінімізації ризику ліквідності протягом звітного року у Банку щоденно здійснювався внутрішній контроль та аналіз строків погашення активів і зобов’язань у кожній з валют,, які використовувались при проведенні операцій. Цей аналіз був основною базою для прийняття рішень щодо оперативного управління ліквідністю Банку.

Управління ризиком ліквідності Банк здійснював шляхом відстеження змін в обсягах потреб у коштах та джерел задоволення цих потреб. Аналіз здійснювався як в режимі реального часу, так і станом на звітну дату (порівняльний аналіз).

Оперативне управління ліквідністю Банк здійснював на базі внутрішніх програмних розробок, які дозволяють вести платіжний календар, аналізувати та прогнозувати стан виконання Банком необхідної норми резервування коштів на коррахунку в Національному банку України, аналізувати структуру активів та пасивів відповідно до строків їх погашення; розраховувати та прогнозувати незнижувальні залишки за поточними рахунками клієнтів Банку. Розроблені внутрішні форми звітності по управлінню як короткою ліквідністю, так і складання прогнозних показників на більш тривалий термін.

Кумулятивний розрив між обсягами погашення активів та зобов’язань у короткостроковому періоді (до 365 днів) негативний в сумі 7 109 тис. грн., що менше на 51 192 тис. грн. ніж у 2005 році. Неузгодженість є найбільшою в періоді 93 - 183 днів, розрив є негативним в сумі 23 170 тис. грн., що потребує від Банку регулярного моніторингу ризиків ліквідності. Позитивний розрив підтримується в строках погашення активів та зобов’язань на вимогу, 184 – 274 днів та 275 – 365 днів.

У довгостроковому періоді (більше 365 днів) розрив між обсягами погашення активів та зобов’язань є позитивний 93 056 тис. грн. у 2005 році позитивний розрив становив 49 924 тис. грн.

У звітному році Банком застосовувалися певні заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від кредитного ризику, а саме:

 • визначення та впровадження кредитної політики

 • дотримання нормативів кредитного ризику

 • підтримання оптимальної структури кредитного портфелю

 • формування резерву для відшкодування можливих втрат

 • лімітування

 • диверсифікація

 • ретельне вивчення і оцінка кредитоспроможності позичальника

 • отримання від позичальника достатнього і якісного забезпечення

 • страхування.

При визначенні кредитної політики Банк використовував принципи зваженої оцінки кредитного ризику та додержувався виваженого підходу до кредитних процедур, що дозволяло ефективно керувати та контролювати процес кредитування.

З метою ефективного управління ризиками в Банку діє:

1. Комітет з питань управління активами та пасивами

2. Кредитний комітет

3. Тарифний комітет

4. Казначейство

5. Управління кредитних ризиків та управління фінансових ризиків

6. Служба внутрішнього аудиту.

Ці підрозділи забезпечують мінімізацію притаманних банківській діяльності ризиків.

 1. Структура балансу Банку

Динамічну структуру балансу Банку можна представити наступним чином:


31 грудня 2006

31 грудня 2005
тис. грн.

тис. грн.

АктивиГрошові кошти та залишки в НБУ


6 229

15 349

Кошти в інших банках


27 721

18 696

Цінні папери на продаж


2 013

15 111

Кредити та заборгованість клієнтів


123 684

65 348

Цінні папери в портфелі до погашення


0

1 356

Основні засоби та нематеріальні активи


15 616

15 881

Нараховані доходи до отримання


1 577

4 654

Інші активи


596

264

Довгострокові активи, призначені для продажу


10 219

0

Активи всього


187 655

136 660

Зобов’язання та власний капітал
Зобов’язанняКошти банків


12 204

2 525

Кошти клієнтів


95 369

106 093

Нараховані витрати до сплати


1 997

1 590

Відстрочені податкові зобов’язання


504

516

Інші зобов’язання


116

122

Зобов’язання всього

110 190

110 846

Власний капіталСтатутний капітал


85 000

35 000

Резерви та інші фонди


0

3 969

Резерви переоцінки, у тому числі:


6 765

6 745

Резерви переоцінки необоротних активів


6 745

6 731

Резерви переоцінки цінних паперів


20

14

Нерозподілений прибуток


(15 932)

1 550

Прибуток звітного року до затвердження


1 632

(21 436)

Власний капітал всього

77 465

25 814

Пасиви всього

187 655

136 660

Загальна сума активів Банку за 2006 рік збільшилась на 37,3% і становить 187 655 тис. грн. Грошові кошти та залишки в НБУ зменшились на 9 120 тис. грн., портфель цінних паперів на продаж зменшився на 13 098 тис. грн., основні засоби та нематеріальні активи зменшились на 265 тис. грн. Збільшення активів відбулося, в основному, за рахунок: кредитів та заборгованості клієнтів з урахуванням резерву + 58 336 тис. грн. та коштів в інших банках + 9 025 тис. грн.
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року на балансі Банку обліковуються довгострокові активи, призначені для продажу загальною вартістю 10 219 тис. грн. Зазначені активи являють собою заставу, що перейшла у власність Банку за рішенням суду.
Зобов’язання Банку, в порівнянні з минулим роком, майже не змінилися. Зміни відбулися тільки в їх структурі. Так, кошти банків збільшилися на 9 679 тис. грн., нараховані витрати до сплати - на 407 тис. грн. Кошти клієнтів зменшились на 10 724 тис. грн.
20 грудня 2005 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на суму 25 млн. грн. шляхом проведення десятого випуску простих іменних акцій Банку. Підписка на акції була проведена в два етапи - з 13 лютого по 28 лютого 2006 року.
На першому етапі один акціонер Банку використав переважне право на придбання акцій десятої емісії і підписався на 410 000 штук акцій, на другому етапі було реалізовано 90 000 штук акцій (підписка

проводилася по номінальній вартості - 50 грн. за одну акцію, загальна сума підписки по двох етапах склала 25 млн. грн.). 28 лютого 2006 року всі акції десятого випуску були сплачені грошовими коштами повністю.

Зміни до Статуту Банку, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу, зареєстровані 28 березня 2006 року. Випуск акцій Банку зареєстрований в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 травня 2006 року.

07 червня 2006 року Загальними зборами акціонерів прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Банку на суму 25 млн. грн. шляхом проведення одинадцятого випуску простих іменних акцій Банку. Підписка на акції була проведена в два етапи - з 28 липня по 16 серпня 2006 року.
На першому етапі один акціонер Банку використав переважне право на придбання акцій одинадцятої емісії і підписався на 495 365 штук акцій, на другому етапі було реалізовано 4 635 штук акцій (підписка

проводилася по номінальній вартості - 50 грн. за одну акцію, загальна сума підписки по двох етапах склала 25 млн. грн.). Станом на 16 серпня 2006 року всі акції одинадцятого випуску були сплачені грошовими коштами повністю.

Зміни до Статуту Банку, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу, зареєстровані 29 серпня 2006 року. Випуск акцій Банку зареєстрований в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 13 липня 2006 року (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №312/1/06 від 26 вересня 2006 року).

На кінець дня 31.12.2006 року зареєстрований та фактично сплачений статутний капітал Банку становить 85 млн. гривень.

 1. Аналіз доходів та витрат

Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів і витрат під час їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів та порівнюються з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, з метою визначення фінансового результату звітного періоду.

Доходи і витрати, які визнані Банком, від здійснення банківських операцій згідно із Законом України „Про банки і банківську діяльність” та від інших операцій, що здійснюються відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності слід розглядати як доходи і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Банку.

У результаті операційної діяльності в Банку виникають такі доходи і витрати:

 • процентні доходи і витрати

 • комісійні доходи і витрати

 • прибутки (збитки) від торговельних операцій

 • витрати на формування спеціальних резервів Банку

 • доходи від повернення раніше списаних активів

 • інші операційні доходи і витрати

 • загальні адміністративні витрати

 • податок на прибуток

Структура доходів станом на кінець дня 31 грудня 2006 року представлена наступним чином:
31 грудня 2006

31 грудня 2005
тис. грн.

тис. грн.

Процентний дохід


20 554

18 977

Комісійний дохід


6 314

4 484

Торговельний дохід


692

645

Інший дохід


537

679

Доходи всього


28 097

24 785

Доходи Банку за 2006 рік склали 28 097 тис. грн., що на 3 312 тис. грн. більше ніж за попередній період, та сформовані в основному за рахунок:

 • процентних доходів, які складають приблизно 73,15% від загального обсягу доходів Банку

 • комісійних доходів – 22,47%

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року структура процентних доходів представлена:

31 грудня 2005

31 грудня 2005

тис. грн.

тис. грн.


Процентний дохідЗа коштами в банках


1 300

785

За кредитами клієнтам


18 332

12 733

За цінними паперами в портфелі на продаж


698

4 738

За цінними паперами в портфелі до погашення


224

721

Всього процентний дохід


20 554

18 977


Процентний дохід Банку збільшився за звітний рік на 1 577 тис. грн. Збільшення відбулося за рахунок процентних доходів за кредитами клієнтам – на 5 599 тис. грн. та за процентними доходами за коштами в банках – на 515 тис. грн. при одночасному зменшенні процентних доходів за цінними паперами в портфелі на продаж та до погашення на 4 537 тис. грн.
Торговельний дохід Банку за 2006 рік, у порівнянні з минулим роком, збільшився на 47 тис. грн. і становить 692 тис. грн.
На балансі Банку обліковуються нараховані доходи до отримання (з урахуванням резерву) в сумі 1 577 тис. грн., які станом на кінець 31 грудня 2006 року не були фактично отримані.

В порівнянні з попереднім роком доходи до отримання зменшились на 3 077 тис. грн. та представлені:
31 грудня 2006

31 грудня 2005
тис. грн.

тис. грн.

Доходи до отримання за:Цінними паперами в портфелі на продаж


704

129

Кредитами та заборгованістю клієнтів


5 544

5 871

Цінними паперами в портфелі до погашення


91

120

Інші


22

19

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами


(4 784)

(1 485)

Всього нарахованих доходів до отримання


1 577

4 654

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Банк здійснював відповідні витрати:
31 грудня 2005

31 грудня 2005
тис. грн.

тис. грн.

Процентні витрати


10 896

10 794

Комісійні витрати


155

91

Витрати на персонал


6 870

5 733

Загальні адміністративні витрати


4 327

3 822

Інші витрати


1 625

1 309

Відрахування в резерви


2 603

24 483

Витрати на податок на прибуток


(12)

(11)

Всього витрати


26 464

46 221

Витрати Банку за 2006 рік склали 26 464 тис. грн., що на 19 757 тис. грн. менше, ніж за попередній період. Зменшення відбулося загалом за рахунок зменшення відрахувань в резерви під кредитну заборгованість на 21 880 тис. грн.

Найбільшу питому вагу витрат Банку станом на кінець дня 31 грудня 2006 року склали:

 • процентні витрати – 41,17% загальних витрат, до яких належать: процентні витрати за коштами, що отримані від клієнтів – 7 723 тис. грн., процентні витрати за коштами небанківських фінансових установ – 2 706 тис. грн. та процентні витрати за коштами, що отримані від банків – 467 тис. грн.

 • витрати на персонал – 25,95 %

 • загальні адміністративні витрати – 16,35% загальних витрат, до яких належать: адміністративні витрати – 2 428 тис. грн., амортизація – 924 тис. грн., сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток – 511 тис. грн., витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів – 441 тис. грн. та інші – 23 тис. грн.

 • відрахування в резерви – 9,84%

 • інші витрати – 6,14%

Облік нарахованих доходів та витрат Банку здійснюється у відповідності до нормативних вимог Національного банку.

З метою реальної оцінки доходів і визначення розміру регулятивного капіталу, Банк здійснює формування резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи за активними операціями.

 1. Капітал

Підвищення рівня капіталізації було стратегічним завданням Банку в 2006 році. У звітному періоді збільшення капіталу Банку відбулось за рахунок випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі на загальну суму 50 000 тис. грн.
На кінець звітного періоду власний капітал Банку може бути представлений наступним чином:

31 грудня 2006

31 грудня 2005
тис. грн.

тис. грн.


Статутний капітал

85 000

35 000

Резерви

0

3 969

Результат переоцінки необоротних активів

6 745

6 731

Результат переоцінки цінних паперів

20

14

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

(15 932)

1 550

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

1 632

(21 436)

Всього власний капітал


77 465

25 814Зареєстрований статутний капітал Банку, станом на кінець дня 31 грудня.2006р, складає 85 000 тис. грн., статутний капітал сплачено в повному обсязі.

Непокритий збиток минулих років становить 15 932 тис. грн., та зменшує власний капітал приблизно на 17%.
Регулятивний капітал АБ „ ТАС - Бізнесбанк ” складається з основного капіталу та додаткового капіталу. Регулятивний капітал за звітною формою Банку, станом на кінець 2006 року, становить 74 902 тис. грн. До складу регулятивного капіталу в 2006 році віднесено результати переоцінки основних засобів в сумі 975,6 тис. грн.

Менеджментом Банку проводиться активна робота щодо покращення капіталізації Банку шляхом додаткового випуску акцій.

Резервний фонд створюється АБ “ ТАС - Бізнесбанк ” за рахунок прибутку для покриття можливих збитків у відповідності до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Використання резервного фонду здійснюється АБ “ ТАС - Бізнесбанк ” у відповідності до вимог чинного законодавства. Внаслідок того, що фінансовим результатом діяльності Банку за 2005 рік був збиток, в 2006 році додаткового формування резервного фонду не здійснювалось. В 2006 році раніше сформований резервний фонд в сумі 3 349,7 тис. грн. використано для покриття збитку 2005 року.


 1. Активи та пасиви
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Та звіт незалежного аудитора
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням апу від 27. 11. 2008р. №196/3

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів Банку
К» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства»,...

Затверджено
«Про банки І банківську діяльність», нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Кодексу корпоративного...

Ват кб «Хрещатик» 03. 08. 2009р. (постанова №1595/1) кодекс
Кодекс корпоративної поведінки та етики Публічного акціонерного товариства Комерційний банк “Хрещатик” (далі – Кодекс) це система...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання...
Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Найбільш приголомшлива фінансова трагедія
Порядок надання стабілізаційної позики. Ліквідація комерційного банку. Санація банку під час ліквідаційних процедур. Особливості...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт