Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»

Сторінка1/59
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
В. о. генерального директора ПАТ "Запорiжжяобленерго"

 

 

 

Лiсняк Юрiй Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

08.11.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00130926

4. Місцезнаходження

Запорізька , Вознесенiвський, 69035, Запорiжжя, Сталеварiв, 14

5. Міжміський код, телефон та факс

061 286-33-86 061 286-33-89

6. Електронна поштова адреса

a.a.bojko@zoe.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.11.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 81

 

29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zoe.com.ua

в мережі Інтернет

08.11.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
01.02.2017 проведено реєстрацiйнi дiї "Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи - ВАТ "Запорiжжяобленерго"", в результатi чого назву "Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"" змiнено на "Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"". Враховуючи, що дана рiчна iнформацiя розмiщується за 2014 рiк, коли емiтент мав назву "Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"", то по тексту даної рiчної iнформацiї емiтент називається - ВАТ "Запорiжжяобленерго".
"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб".
Протягом звiтного року ВАТ "Запорiжжяобленерго" не брало участi у створеннi юридичних осiб, не набувало корпоративних прав в iнших юридичних особах.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки у ВАТ "Запорiжжяобленерго" не введена посада корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство".
ВАТ "Запорiжжяобленерго" у рейтингу участi не брало, з рейтинговими агенствами не спiвпрацювало. Згiдно платiжного бюджету на 2014 рiк витрати, якi передбачило ВАТ "Запорiжжяобленерго" на проведення рейтингової оцiнки не були затвердженi.
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв".
Iнформацiю не заповнено, оскiльки загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" у 2014 роцi не було скликано.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента".
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску облiгацiй.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом".
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери".
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску похiдних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду".
ВАТ «Запорiжжяобленерго» не здiйснювало викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй )власних акцiй протягом 2014 року.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не заповнюється, оскiльки протягом 2014 року рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" не заповнюється, оскiльки протягом 2014 року рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не заповнюється, оскiльки протягом 2014 року рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймались.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв".
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року"," iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"," iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, "iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв".
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй.
"Основнi вiдомостi про ФОН"," iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"," iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"," розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"," правила ФОН".
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо" не заповнюється, оскiльки ВАТ "Запорiжжяобленерго" не є поручителем (страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).
ВАТ "Запорiжжяобленерго" не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй.
Дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р.
Iнформацiя про Генерального директора ВАТ «Запорiжжяобленерго» Борисенка А.В. розкрита станом на 31.12.2014 року, станом на дату оприлюднення звiту обов’язки керiвника Виконавчого органу – Генерального директора виконує Лiсняк Юрiй Михайлович. Повноваження Борисенка А.А., як керiвника виконавчого органу ВАТ «Запорiжжяобленерго» припинено з 08.04.2015 року.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр "
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр " №73
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" 80
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" №82 (1835)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Бюлетень Міністерства юстиції УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт