Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

III. Основні відомості про емітента - Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»

Сторінка2/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 196642

3. Дата проведення державної реєстрації

17.05.2000

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

44840000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

60.25

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5805

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 розподiлення електроенергiї

35.14 торгiвля електроенергiєю

85.32 професiйно-технiчна освiта

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння ВАТ "Запорiжжяобленерго" є: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства. - Ревiзiйна комiсiя Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Запорiзька ОД АБ «УКРГАЗБАНК»

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

2600602138522

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Запорiзька ОД АБ «УКРГАЗБАНК»

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

2600602138522

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами

АБ № 177341

23.05.2005

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Термiн дiї безстроковий.

 

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

АБ № 177342

23.05.2005

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Термiн дiї безстроковий.

 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АВ № 588196

30.08.2011

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Донецькiй областi

30.08.2016

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданої лiцензiї.

 

На надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно - технiчного навчання, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї

АЕ № 527613

14.11.2014

Мiнiстерство освiти та науки України

22.09.2019

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданої лiцензiї.

 

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при розподiленнi електроенергiї –електричне устаткування електричних станцiй та мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000В (до 35кВ) включно

299.13.23-35.13

24.04.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

24.04.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю, а саме: - роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000В (до 35кВ включно)

298.13.23-35.13

24.04.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

24.04.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

052.13.23

16.01.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

16.01.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

051.13.23

16.01.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

16.01.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю, а саме: - роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000В (до 150кВ включно)

053.13.23

17.01.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

17.01.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю, а саме: - роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000В (до 150кВ включно)

054.13.23

17.01.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

17.01.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю, а саме: Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

110.13.23-35.13

12.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

12.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

113.13.23-35.13

12.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

12.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

112.13.23-35.13

12.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

12.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

111.13.23-35.13

12.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

12.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

148.13.23-35.13

25.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

25.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

149.13.23-35.13

25.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

25.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

150.13.23-35.13

25.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

25.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

121.13.23-35.13

13.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

13.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

118.13.23-35.13

13.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

13.02.2018

Опис

ВАТ "Запорiжжяобленерго" має намiр продовжувати далi термiн дiї виданого дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi, передачi i торгiвлi електричною енергiєю

117.13.23-35.13

13.02.2013

Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Зап.обл

13.02.2018
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр " №73
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" 80
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр "
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" №82 (1835)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Бюлетень Міністерства юстиції УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт