Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр» - Сторінка 59

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»

Сторінка59/59
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59
31.12.2013 - 13 726
31.12.2012 - 11 685
у тому числi за податком на прибуток
31.12.2014 - 14 177
31.12.2013 - 13 726
31.12.2012 - 11 685
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
31.12.2014 - 65 070
31.12.2013 - 15 798
31.12.2012 - 50 802
поточна частина довгострокової дебiторської заборгованостi
31.12.2014 - 49 253
31.12.2013 - -
31.12.2012 - -
iз розрахункiв за претензiями
31.12.2014 - 3 393
31.12.2013 - 4 600
31.12.2012 - 11 998
iз розрахункiв з працiвниками за виданими позиками
31.12.2014 - 245
31.12.2013 - 172
31.12.2012 - 285
iз розрахункiв з працiвниками за виданими авансами
31.12.2014 - 3
31.12.2013 - -
31.12.2012 - -
iз розрахункiв з вiдшкодування нанесених збиткiв
31.12.2014 - 68
31.12.2013 - 35
31.12.2012 - 282
iз розрахункiв з Фондом соцiального страхування
31.12.2014 - 594
31.12.2013 - 398
31.12.2012 - 560
iз розрахункiв за майно, надане в оренду
31.12.2014 - 30
31.12.2013 - 37
31.12.2012 - 22
iз розрахункiв за нарахованi неустойки (штрафи, пенi)
31.12.2014 - 5 294
31.12.2013 - 4 461
31.12.2012 - 25 839
iз розрахункiв за перевищення договiрних величин е/споживання
31.12.2014 - 4 297
31.12.2013 - 4 765
31.12.2012 - 8 399
iз розрахункiв по субсидiям та пiльгам
31.12.2014 - 1 274
31.12.2013 - 507
31.12.2012 - 544
iз розрахункiв з працiвниками
31.12.2014 - 25
31.12.2013 - 60
31.12.2012 - 68
iз iнших розрахункiв
31.12.2014 - 238
31.12.2013 - 3
31.12.2012 - 1 305
iншi оборотнi активи
31.12.2014 - 168
31.12.2013 - 274
31.12.2012 - 1 139
витрати майбутнiх перiодiв
31.12.2014 - 233
31.12.2013 - 531
31.12.2012 - 406
Резерв сумнiвних боргiв на iншу поточну дебiторську заборгованiсть
31.12.2014 - (45)
31.12.2013 - (45)
31.12.2012 - (45)
У складi iншої поточної заборгованостi врахованi розрахунки за векселем ДП «Парцелак ЛТД» на суму 50 тис. грн. датою видачi 10.08.2001, датою погашення – за пред’явленням. На дану суму заборгованостi нараховано резерв сумнiвних боргiв у сумi 50 тис. грн.

Розшифровка дебiторської заборгованостi за строками непогашення
тис.грн.
Найменування
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
Загальна сума заборгованостi - 618 382
Термiн виникнення
до 12 мiсяцiв - 412 475
вiд 12 до 18 мiсяцiв - 31 193
вiд 18 до 36 мiсяцiв - 49 574
понад 36 мiсяцiв - 125 140
17. Змiни у резервах
тис.грн.
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2013 р.) - 252 206
Списання активiв за рахунок резерву - (1 238)
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть - (164 869)
Збiльшення - 68 949
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2014 р.) - 155 048
Резерв на iншу дебiторську заборгованiсть
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2013 р.) - 95
Списання активiв за рахунок резерву - 0
Збiльшення (зменшення) резерву - 0
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2014 р.) - 95
18. Кошти та їх еквiваленти
Станом на вiдповiдну звiтну дату грошовi кошти пiдприємства представленi наступним чином.
Станом на 31.12.2012
Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi - 40 062
Грошовi кошти, розмiщенi на депозитах - 0
Грошовi кошти на поточних рахунках у iноземнiй валютi - 0
Разом - 40 062
Станом на 31.12.2013
Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi - 37 140
Грошовi кошти, розмiщенi на депозитах - 0
Грошовi кошти на поточних рахунках у iноземнiй валютi - 0
Разом - 37 140
Станом на 31.12.2014
Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi - 16 897
Грошовi кошти, розмiщенi на депозитах - 0
Грошовi кошти на поточних рахунках у iноземнiй валютi - 0
Разом - 16 897
Вiдповiдно до дiючого порядку, платежi споживачiв електроенергiї зараховуються виключно на рахунок iз спецiальним режимом використання. Уповноважений банк - Запорiзьке обласне управлiння ВАТ «Державний Ощадний банк України» - в операцiйний час здiйснює розподiл залишку на рахунку iз спецiальним режимом використання згiдно з встановленим НКРЕ алгоритмом та перераховує належну частку на рахунок розпорядника коштiв ДП «Енергоринок» за куповану електроенергiю та на поточний рахунок товариства. Залишок коштiв на рахунках iз спецiальним режимом використання складається з надходжень платежiв за спожиту електроенергiю в пiсляоперацiйний час. Сума такого залишку станом на 31.12.2014 складає 0 грн.
Станом на 31.12.2014 р. пiдприємство має обмежене використання грошових коштiв у розмiрi 13 428 тис. грн., розмiщеними на банкiвському рахунку, внаслiдок проведення судового врегулювання стосовно розiрвання договору про банкiвське обслуговування.
Протягом 2014 року цiльовi надходження на пiдприємство склали 82 тис. грн.
Цiльове фiнансування вiйськовими комiсарiатами
2014 - 20
2013 – 0
2012 - 0
Цiльове фiнансування додаткових вiдпусток громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
2014 - 62
2013 - 62
2012 - 61
Усього
2014 - 82
2013 - 62
2012 - 61

19. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття
У складi необоротних активiв, утримуваних для продажу компанiєю вiдображено вартiсть земельної дiлянки у сумi 1 тис. грн., яка знаходиться пiд житловим будинком, який було продано. Щодо даної земельної дiлянки вiдбувається оформлення документiв для подальшого укладання договору купiвлi-продажу.

20. Власний та статутний капiтал
1) Станом на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений статутний капiтал ВАТ «Запорiжжяобленерго» складає - 44 840 000 грн. та подiлений на
179 360 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2014 року не змiнювалася.
Вiдповiдно до п. 24 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах iнфляцiї» на початку першого перiоду застосування цього Стандарту складовi частини власного капiталу (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) перераховуються з використанням загального iндексу цiн з дати, коли цi складники були внесенi або виникли iншим чином. Перерахований нерозподiлений прибуток обчислюється як балансуюча сума з усiх iнших сум у перерахованому Звiтi про фiнансовий стан.
Тобто, статутний капiтал пiдприємства пiдлягає вiдповiдному коригуванню, яке виконується як добуток вартостi статутного капiталу на загальний iндекс iнфляцiї з дати створення пiдприємства до 31.12.2000 року (у мiжнароднiй практицi вважається, що до цього часу Україна була країною iз гiперiнфляцiйною економiкою).
Проте, враховуючи вимоги дiючого законодавства України стосовно можливостi змiни статутного капiталу тiльки у разi проведення вiдповiдних реєстрацiйних змiн, коригування, якi необхiдно провести згiдно iз МСФЗ 29, не виконувались.
Перелiк акцiонерiв, що володiють пакетом акцiй, номiнальна вартiсть якого складає 10 вiдсоткiв та бiльше статутного капiталу станом на 31 грудня 2014, наведено нижче:
Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"
31.12.2014р. - -
31.12.2013р. - -
31.12.2012р. - 60,24755 %
Фонд державного майна України
31.12.2014р. - 60,24755 %
31.12.2013р. - 60,24755 %
31.12.2012р. - -
LEX PERFECTA LIMITED
31.12.2014р. - 16,52256 %
31.12.2013р. - 16,52256 %
31.12.2012р. - 16,52256 %
BikontiaEnterprisesLimited
31.12.2014р. - 12,30771 %
31.12.2013р. -12,30771 %
31.12.2012р. - 12,30771 %
Iншi
31.12.2014р. - 10,92218 %
31.12.2013р. - 10,92218 %
31.12.2012р. - 10,92218 %
Загальнi збори акцiонерiв за 2014 рiк не проводились. Дивiденди за результатами дiяльностi у 2013 роцi були нарахованi Фонду державного майна Українм вiдповiдно до вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2014 № 33 «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави». Розмiр дивiдендiв склав 4 553 тис. грн.
2) Вiдповiдно до Статуту Пiдприємства резервний капiтал поповнюється шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5% чистого прибутку Товариства. Розмiр резервного капiталу не може перевищувати 25% статутного капiталу.
Станом на 31.12.2014 резервний капiтал складає 5 656 тис. грн., або 12,6% статутного капiталу.
У звiтному роцi розмiр резервного капiталу не змiнювався.
тис. грн.
На 1 сiчня
31.12.2014 - 5 656
31.12.2013 - 4 134
31.12.2012 - 3 004
Нараховано
31.12.2014 - 0
31.12.2013 - 1 522
31.12.2012 - 1 130
Використано
31.12.2014 - 0
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - 0
На 31 грудня
31.12.2014 - 5 656
31.12.2013 - 5 656
31.12.2012 - 4 134
3) У звiтному перiодi Пiдприємством було проведено переоцiнку окремих об’єктiв основних засобiв (транспортних засобiв, машин та обладнання) станом на 31.03.2014р. На дату переоцiнки Пiдприємство використовувало основний метод, згiдно з яким за допомогою iндексу переоцiнки первiсну вартiсть та суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу так, що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Сума переоцiнки складає 32 238 тис. грн. та скоригована на суму проведеної дооцiнки основних засобiв, якi не вiдповiдають критерiям визнання активiв (основнi засоби, що були переданi вiйськовим формуванням на перiод мобiлiзацiї) в розмiрi 405 тис. грн. Дооцiнка визнана у складi власного капiталу в розмiрi 31 833 тис. грн.
Iз суми дооцiнки основних засобiв були проведенi вирахування вiдстрочених податкiв.
тис. грн.
На 1 сiчня
31.12.2014 - 0
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - 0
Нараховано
31.12.2014 - 32 238
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - 0
Коригування дооцiнки ОЗ, що не вiдповiдають критерiям визнання активiв
31.12.2014 - (405)
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - 0
Усього
31.12.2014 - 31 833
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - 0
Вирахування вiдстрочених податкiв
31.12.2014 - (5 730)
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - 0
На 31 грудня
31.12.2014 - 26 103
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - 0

21. Довгостроковi зобов’язання
1) Довгостроковi зобов’язання представленi у виглядi реструктуризованої заборгованостi зi строком погашення заборгованостi з 2012 до 2025 року.
Для дисконтування довгострокової заборгованостi пiдприємство використовує ставку 6%. При визначеннi процентної ставки пiдприємство користувалось iнформацiєю, наведеною в офiцiйних виданнях НБУ та iнформацiї про розмiщення державними органами довгострокових цiнних паперiв. Середня ставка запозичень у 2014 року за довгостроковими депозитами юридичних осiб вiдповiдно до iнформацiї НБУ складала вiд 18,3% до 20%. Середня ставка державних облiгацiй у цей же перiод складала 15,5 - 18,5 %.
При визначеннi ставки враховувалось те, що пiдприємство має дуже низький кредитний ризик, тобто ризик того, що пiдприємство не виконає свої зобов’язання за конкретним зобов’язанням. Це пояснює

ться специфiкою господарювання пiдприємства, специфiкою галузi, дiючого законодавчого регулювання, вiдносин власностi.
Загальнi вiдомостi про довгострокову заборгованiсть станом на 31.12.2014
Загальнi вiдомостi про заборгованiсть
Договори реструктуризацiї та мировi угоди на перiод до 2022 року
Вартiсть заборгованостi на 31.12.2014 - 1 289 197
Справедлива вартiсть на 31.12.2014 усього - 778 442
у тому числi довгострокова частина - 658 443
у тому числi поточна частина - 119 999
Фiнансовi витрати за 2014 рiк - 75 356
Фiнансовi доходи за 2014 - 2 070

22. Резерви на виплату пенсiйних зобов’язань

тис. грн.
Сума нарахованого резерву
31.12.2014 - 529
31.12.2013 - 338
31.12.2012 - 405
Враховуючи дiюче законодавство України, пенсiйна програма з визначеним внеском здiйснюється за участю працедавцiв України. МСБО (IAS) 19 вимагає, що суб’єктовi господарювання слiд класифiкувати програми за участю кiлькох працедавцiв як програми з визначеним внеском або програми з визначеною виплатою згiдно з умовами програми (включаючи будь-яке конструктивне зобов’язання, яке виходить за межi офiцiйних умов) з облiковуванням своєї пропорцiйної частки зобов’язання за визначеними виплатами, активiв програми та витрат.
Зважаючи на те, що пiдприємство не може розрахувати свою пропорцiйну частку зобов’язання за визначеними виплатами, активiв програми та витрат, пов’язаних з програмою, облiк програми вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 ведеться як програма з визначеним внеском.
Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списком № 2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов’язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 «Резерви, умовнi зобов’язання, умовнi активи».
Розрахунки базуються на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. Перiод прогнозу прийнятий з 2015 року по 2019 рiк. Коригування резерву проводяться щорiчно.
Розрахунок суми резерву базується на :
- кiлькостi робiтникiв, якi працюють у важких умовах та мають право на достроковий вихiд на пенсiю за списком № 2 (за списком № 1 у пiдприємства немає робiтникiв). У списку були врахованi працiвники, якi вже вийшли на пенсiю, або вийдуть на пенсiю iз 01.01.2015;
- визначеннi розмiру виплат, якi мають бути проведенi за поточний i передуючий перiоди. Враховуючи, що кiлькiсть працiвникiв невелика i виплати проводяться не бiльше як на 5 рокiв, у розрахунку не враховувались актуарнi припущення вiдносно демографiчних змiнних (таких як текучiсть i смертнiсть персоналу) i фiнансових змiнних (таких як майбутнє збiльшення пенсiй), якi впливатимуть на величину витрат при виплатi пенсiй;
- дисконтуваннi методом прогнозованої умовної одиницi для визначення сучасної приведеної вартостi зобов'язань за пенсiйним планом зi встановленими виплатами. Ставка дисконтування вибрана на рiвнi 12%, яка у середньому дiяла на дату проведення оцiнки.
23. Коротковi кредити банку
На кiнець звiтного перiоду сума короткострокового кредиту в режимi овердрафту складає 5 488 тис. грн. Даний овердрафт надано для поповнення обiгових коштiв.

24.Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
тис. грн.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
31.12.2014 -119 999
31.12.2013 - 76 203
31.12.2012 - 19 760
Заборгованiсть постачальникам
31.12.2014 -374 529
31.12.2013 - 60 220
31.12.2012 - 153 870
Аванси отриманi
31.12.2014 -83 388
31.12.2013 - 71 478
31.12.2012 - 40 031
Нарахованi зобов’язання (зобов’язання щодо платежiв до бюджету)
31.12.2014 -8 171
31.12.2013 - 4 613
31.12.2012 - 4 941
Поточнi зобов’язання по розрахунками iз працiвниками
31.12.2014 -18 919
31.12.2013 - 18 079
31.12.2012 - 18 850
Заборгованiсть учасникам
31.12.2014 -1 204
31.12.2013 - 1 206
31.12.2012 - 1 762
Iншi поточнi зобов’язання
31.12.2014 -38 199
31.12.2013 - 16 187
31.12.2012 - 6 251
Доходи майбутнiх перiодiв
31.12.2014 -19 723
31.12.2013 - 20 295
31.12.2012 - 19 575
Всього кредиторська заборгованiсть
31.12.2014 -664 132
31.12.2013 - 268 281
31.12.2012 - 265 040
Доходи майбутнiх перiодiв представленi у виглядi вартостi безоплатно отриманих необоротних активiв. Доходи майбутнiх перiодiв визнаються вiдповiдно до п. 26 МСБО (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» у складi прибутку на систематичнiй основi протягом строку корисного використання об’єкта.
Сума нарахованих доходiв у звiтному перiодi склала 1 988 тис. грн.
Розшифровка доходiв майбутнiх перiодiв
тис. грн.
Залишок на початок перiоду
2014 - 20 295
2013 - 19 575
Отримано безкоштовно необоротних активiв
2014 - 1 416
2013 - 2 580
Нараховано доходiв
2014 - (1 988)
2013 - (1 860)
Залишок на кiнець звiтного перiоду
2014 - 19 723
2013 - 20 295

Розшифровка кредиторської заборгованостi за строками непогашення
тис.грн.
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
Загальна сума заборгованостi - 374 529
Термiн виникнення
до 12 мiсяцiв - 374 123
вiд 12 до 18 мiсяцiв - 328
вiд 18 до 36 мiсяцiв - 78
понад 36 мiсяцiв - 0

25. Дивiденди, заборгованiсть учасникам
тис. грн.
На початок перiоду
31.12.2014 - 1 206
31.12.2013 - 1 762
31.12.2012 - 1 969
Нараховано учасникам
31.12.2014 - 4 553
31.12.2013 - 9 133
31.12.2012 - 6 778
Виплачено
31.12.2014 - (4 555)
31.12.2013 - (9 689)
31.12.2012 - (5 034)
Списано
31.12.2014 - 0
31.12.2013 - 0
31.12.2012 - (1 951)
На кiнець перiоду
31.12.2014 - 1 204
31.12.2013 - 1 206
31.12.2012 - 1 762
У другому кварталi 2014 року згiдно п. 1 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави» № 33 вiд 29.01.2014 р. було нараховано дивiденди Фонду державного майна України (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 24.06.2014р.) у розмiрi 4 553 тис. грн. Нарахованi дивiденди сплаченi до Фонду 08.09.2014 р.

26. Забезпечення виплат персоналу
тис. грн.
На 1 сiчня
31.12.2014 - 9 027
31.12.2013 - 2 603
31.12.2012 - 1 982
Нараховано
31.12.2014 - 31 505
31.12.2013 - 35 614
31.12.2012 - 25 357
Використано
31.12.2014 - (31 517)
31.12.2013 - (29 190)
31.12.2012 - (24 736)
На 31 грудня
31.12.2014 - 9 015
31.12.2013 - 9 027
31.12.2012 - 2 603
27. Операцiї iз пов'язаними сторонами
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних». Рiшення про те, якi сторони являються пов’язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз пов’язаними сторонами.
До таких пiдприємств в першу чергу належать усi пiдприємства, якi контролюються ВАТ «Запорiжжяобленерго» або здiйснюють контроль над пiдприємством.
Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 2004 року № 794 «Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї « Енергетична компанiя України» пакет акцiй ВАТ «Запорiжжяобленерго» - 60,25 %, що належить державi, було передано до статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України». У вiдповiдностi з п. 3 Постанови ,пакет акцiй ВАТ «Запорiжжяобленерго» - 60,25 %, який було передано до статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України», залишається у державнiй власностi.
Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2013 року № 126 «Питання передачi Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй пiдприємств паливо-енергетичного комплексу» пакет акцiй ВАТ «Запорiжжяобленерго» - 60,25 %, передано до Фонду державного майна України.
Пiдприємство з 12.04.2013 є пов’язаною стороною з органом влади - Фондом державного майна України, який здiйснює контроль, та Суб’єктами господарювання, акцiонером яких є Фонд державного майна України з пакетом акцiй 50 % i бiльше. У звiтному перiодi операцiй iз суб’єктами господарювання, акцiонером яких є Фонд державного майна України з пакетом акцiй 50 % i бiльше, не вiдбувалось.
Ключовий управлiнський персонал
Ключовий управлiнський персонал пiдприємства включає членiв Дирекцiї та Наглядової ради пiдприємства, Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства, головного бухгалтера та керiвника НАК «Енергетична компанiя України» .
У 2014 роцi витрати пiдприємства на винагороду ключовому управлiнському персоналу склали короткостроковi виплати у сумi 8 153 тис. гривень. Станом на 31 грудня 2014 р. пiдприємство не має заборгованостi за виплатами ключовому управлiнському персоналу.

28. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання
Загальнi економiчнi умови
2015 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв. Головний - поширення зони збройного конфлiкту (в тiй чи iншiй формi). Можливi новi руйнування iнфраструктури та зупинки виробничих потужностей. Розмiр такого ризику не пiддається прогнозуванню. Незалежно вiд того, як будуть розвиватись подiї, тиснути на економiку буде падiння промвиробництва через втрати на сходi країни, супроводжуване значним скороченням споживчого попиту через зниження реальних доходiв населення. Неможливо передбачити хвилi гострої напруженостi на валютному ринку, пiдвищення суспiльно-полiтичної напруженостi.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
В той же час як керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан пiдприємства, який неможливо визначити на даний момент.
Податкова система
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних податкiв i зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Податки, якi застосовуються, включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, ряд податкiв з обороту, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Закони, якi регулюють цi податки, часто змiнюються, а їх положення часто нечiткi або не розробленi.
Так, з 01.01.2015 проведено масштабну податкову реформу. Протягом року будуть вводитись новi правила електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. При цьому зробити прогнози стосовно впровадження нових правил та їх впливу на фiнансовi потоки пiдприємства зробити неможливо.
Часто iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i органiзацiй (наприклад, податкової служби та її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання понад нормативних втрат електроенергiї), пiдлягають перевiрцi i вивченню збоку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах.
Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися протягом невизначеного перiоду часу. Проте, на практицi ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало та сплатило всi вiдповiднi податки. У тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва пiдприємства на основi аналiзу iнформацiї, що є в її розпорядженнi.
Однак не може бути впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдальностi пiдприємства вiдповiдно до чинного податкового законодавства та не застосують штрафнi санкцiї.
У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов’язаних з оподаткуванням.
Юридичнi зобов’язання
В ходi звичайної дiяльностi пiдприємство має справу iз судовими позовами та претензiями.
Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй пiдприємства.
Страхування
Витрати пiдприємства на страхування незначнi i включають у себе в основному тiльки обов’язковi види страхування, передбаченi законодавством України. На даний час страхування загальної вiдповiдальностi в Українi не поширене.

29. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов’язання пiдприємства включають довгострокову реструктуризовану заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов’язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв – забезпечити фiнансування дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi пiдприємства.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам пiдприємства, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним контролем дирекцiї пiдприємства, при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютний ризик компанiї низький, оскiльки пiдприємство має незначний обсяг операцiй в iноземнiй валютi, а саме тiльки у частинi розрахункiв iз пiдзвiтними особами, вiдрядженими за кордон. Цi операцiї не мають суттєвого впливу на дiяльнiсть пiдприємства.
Пiдприємство не має вкладень в iноземнi компанiї.
Вiдсотковий ризик
Вiдсотковi ризики для пiдприємства незначнi. Пiдприємство залучає короткостроковi кредити банкiв у нацiональнiй валютi. Тому керiвництво вважає, що пiдприємство не зазнавало суттєвого вiдсоткового ризику у 2014 роцi.
Пiдприємство не має конкретної програми заходiв, нацiленої на непередбаченi змiни фiнансових ринкiв i спрямованої на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для його фiнансових результатiв, тому що обсяги залучень кредитних коштiв незначнi.
У пiдприємства немає суттєвих активiв, що приносять вiдсотковi доходи
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають довгострокову дебiторську заборгованiсть та поточну торгову дебiторську заборгованiсть. Станом на 31 грудня 2014 р. максимальний кредитний ризик пiдприємства становив 146 316 тис. грн. (за довгостроковою заборгованiстю та за поточною заборгованiстю 463 334 тис. грн. (1 сiчня 2014 р.: 95 324 тис. грн. та 407 855 тис. грн. вiдповiдно).
Кредитний ризик пiдприємства пов'язаний з невиконанням клiєнтами своїх зобов’язань обмежується балансовою вартiстю торгової дебiторської заборгованостi (Примiтка 17) .
Ризик по дебiторськiй заборгованостi перiодично оцiнюється i приймається до уваги при нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв. Бiльша частина заборгованостi виникла вiд операцiй з пiдприємствами державного сектору економiки, резерв по якiй було нараховано, та населенням. Процес погашення заборгованостi бюджетними пiдприємствами та пiдприємствами комунального i державного сектору може залежати вiд впливу державних органiв та iнших соцiально-економiчних факторiв.
Не зважаючи на це, керiвництво вважає, що у пiдприємства не виникає значних ризикiв збиткiв по цiй заборгованостi, крiм тих, по яких були створенi резерви на зниження вартостi дебiторської заборгованостi.
Ризик лiквiдностi
Метою пiдприємства є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi дирекцiя пiдприємства значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi пiдприємства та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року.
Фiнансовi зобов’язання пiдприємства за строками погашення на основi договiрних недисконтованих платежiв включали:
тис. грн.
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть на 31.12.2014
Загальна сума заборгованостi - 374 529
Термiн виникнення
до 12 мiсяцiв - 374 123
вiд 12 до 18 мiсяцiв - 328
вiд 18 до 36 мiсяцiв - 78
понад 36 мiсяцiв -0
30. Управлiння капiталом
Метою пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу пiдприємство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу.
Як i iншi компанiї, що працюють у тiй же галузi, пiдприємство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується з рахуванням суми позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi у звiтi про фiнансовий стан) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює пiдприємство, дорiвнює власному капiталу, показаному в звiтi про фiнансовий стан.
ВАТ «Запорiжжяобленерго» ще не визначило оптимальне для себе спiввiдношення власних i позикових коштiв.
тис. грн.
Загальна сума зобов’язань
31.12.2014 - 1 365 144
31.12.2013 - 1 141 070
31.12.2012 - 1 096 548
Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2014 - (16 897)
31.12.2013 - (37 140)
31.12.2012 - (40 062)
Чиста сума зобов’язань
31.12.2014 - 1 348 247
31.12.2013 - 1 103 930
31.12.2012 - 1 056 486
Усього капiтал
31.12.2014 - 370 905
31.12.2013 - 342 856
31.12.2012 - 326 798
Спiввiдношення зобов’язань та капiталу
31.12.2014 - 0,2751
31.12.2013 - 0,3106
31.12.2012 - 0,3093

31. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому пiдприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної економiки в країнi.
Не можна спрогнозувати поширення зони збройного конфлiкту, руйнування iнфраструктури та зупинки виробничих потужностей. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв пiдприємства та здатнiсть її обслуговувати та виплачувати свої борги по мiрi настання строкiв їх погашення.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена виходячи iз припущення про його функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов’язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.
32. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.

33. Iнформацiя за сегментами
Прiоритетним видом сегмента є господарський сегмент - «Постачання та передача електроенергiї», тис. грн.
Зовнiшнi доходи вiд реалiзацiї
Постачання та передача електроенергiї 2014 - 4 069 502
Постачання та передача електроенергiї 2013 - 4 746 802
Нерозподiленi сегменти 2014 - 0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 5 443 813
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 4 746 802
Валовий прибуток
Постачання та передача електроенергiї 2014 -7 761
Постачання та передача електроенергiї 2013 -77 517
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 7 761
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 77 517
Фiнансовi доходи при врахуваннi зобов’язань за амортизованою вартiстю
Постачання та передача електроенергiї 2014 -2 070
Постачання та передача електроенергiї 2013 -23 514
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 2 070
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 23 514
Фiнансовi витрати
Постачання та передача електроенергiї 2014 -(106 454)
Постачання та передача електроенергiї 2013 -(48 666)
Нерозподiленi сегменти 2014 -(175)
Нерозподiленi сегменти 2013 - (33)
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (106 629)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (48 699)
Амортизацiя
Постачання та передача електроенергiї 2014 -110 500
Постачання та передача електроенергiї 2013 -94 649
Нерозподiленi сегменти 2014 -144
Нерозподiленi сегменти 2013 - 1193
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 110 644
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 95 842
Суттєвi статтi доходiв та витрат:
Постачання та передача електроенергiї 2014 –0
Нерозподiленi сегменти 2014 –
0Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2013 – 0
Дохiд вiд продажу необоротних активiв
Постачання та передача електроенергiї 2014 -0
Постачання та передача електроенергiї 2013 -0
Нерозподiленi сегменти 2014 -2 118
Нерозподiленi сегменти 2013 - 522
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 2 118
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 522
Витрати вiд продажу необоротних активiв
Постачання та передача електроенергiї 2014 -0
Постачання та передача електроенергiї 2013 -0
Нерозподiленi сегменти 2014 -(1 213)
Нерозподiленi сегменти 2013 - (216)
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (1 213)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (216)
Дохiд вiд приєднання до електромереж
Постачання та передача електроенергiї 2014 -4 967
Постачання та передача електроенергiї 2013 -1 721
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 4 967
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 1 721
Витрати вiд приєднання до електромереж
Постачання та передача електроенергiї 2014 -(448)
Постачання та передача електроенергiї 2013 -(12)
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (448)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (12)
Дохiд вiд опломбування (розпломбування) електролiчильникiв
Постачання та передача електроенергiї 2014 -2 562
Постачання та передача електроенергiї 2013 -2 191
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 4 967
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 2 191
Витрати вiд опломбування (розпломбування) електролiчильникiв
Постачання та передача електроенергiї 2014 -(1 965)
Постачання та передача електроенергiї 2013 -(1 683)
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (1 965)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (1 683)
Списання безнадiйної заборгованостi
Постачання та передача електроенергiї 2014 -(2 058)
Постачання та передача електроенергiї 2013 -(6 512)
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (2 058)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (6 512)
Одержанi штрафи, пенi
Постачання та передача електроенергiї 2014 -12 819
Постачання та передача електроенергiї 2013 -30 877
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 12 819
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 30 877
Сплаченi штрафи
Постачання та передача електроенергiї 2014 -0
Постачання та передача електроенергiї 2013 -0
Нерозподiленi сегменти 2014 -(2 666)
Нерозподiленi сегменти 2013 - (5 324)
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (2 666)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (5 324)
Нарахування резерву сумнiвних боргiв
Постачання та передача електроенергiї 2014 -(68 949)
Постачання та передача електроенергiї 2013 -(10 098)
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (68 949)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (10 098)
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
Постачання та передача електроенергiї 2014 -165 042
Постачання та передача електроенергiї 2013 -3 967
Нерозподiленi сегменти 2014 -0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 165 042
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 3 967
Дохiд, нарахований за рахунок зменшення додаткового капiталу в сумi нарахованої амортизацiї вiд безоплатно отриманих необоротних активiв
Постачання та передача електроенергiї 2014 -1 979
Постачання та передача електроенергiї 2013 -1 860
Нерозподiленi сегменти 2014 - 0
Нерозподiленi сегменти 2013 - 0
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 1 979
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 1 860
Одноразова допомога працiвникам при виходi на пенсiю
Постачання та передача електроенергiї 2014 -0
Постачання та передача електроенергiї 2013 -0
Нерозподiленi сегменти 2014 -(6 189)
Нерозподiленi сегменти 2013 - (2 318)
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (6 189)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (2 318)
Витрати за невiдпрацьований час, що не пiдлягають накопиченню
Постачання та передача електроенергiї 2014 -0
Постачання та передача електроенергiї 2013 -0
Нерозподiленi сегменти 2014 -(10 478)
Нерозподiленi сегменти 2013 - (8 679)
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - (10 478)
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - (8 679)
Вiдсотки банкiв за користування коштами
Постачання та передача електроенергiї 2014 -0
Постачання та передача електроенергiї 2013 -0
Нерозподiленi сегменти 2014 -2 266
Нерозподiленi сегменти 2013 - 1 658
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 2 266
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 1 658
Сегментнi активи
Постачання та передача електроенергiї 2014 -1 489 153
Постачання та передача електроенергiї 2013 -1 413 612
Нерозподiленi сегменти 2014 -246 896
Нерозподiленi сегменти 2013 - 70 314
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 1 736 049
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 1 483 926
Сегментнi зобов'язання
Постачання та передача електроенергiї 2014 -1 236 359
Постачання та передача електроенергiї 2013 -1 010 802
Нерозподiленi сегменти 2014 -128 785
Нерозподiленi сегменти 2013 - 130 268
Данi за перiод, який закiнчився 2014 - 1 365 144
Данi за перiод, який закiнчився 2013 - 1 141 070

Активи сегменту включають торгову дебiторську заборгованiсть, основнi засоби, запаси, незавершене капiтальне будiвництво, й не включають нематерiальнi активи, iншу дебiторську заборгованiсть та iнвестицiйну нерухомiсть, якi контролюються на рiвнi Пiдприємства в цiлому
Сегментнi зобов'язання включають довгострокову заборгованiсть i торгову кредиторську заборгованiсть й не включають iншу кредиторську заборгованiсть,резерв вiдпусток i виплат за пенсiйними зобов’язаннями, якi контролюються на рiвнi Пiдприємства в цiлому.
Географiчнi сегменти, тис. грн.
Всього зовнiшнi доходи
всього за рiк, що закiнчився 31.12.2014 - 4 069 502 тис. грн..
всього за рiк, що закiнчився 31.12.2013 - 4 746 802 тис. грн..
Сегментнi непоточнi активи
всього за рiк, що закiнчився 31.12.2014 - 984 055 тис. грн..
всього за рiк, що закiнчився 31.12.2013 - 952 323 тис. грн..

Генеральний директор Борисенко А.В.

Головний бухгалтер Мага I.М.

Продовження тексту приміток


д/н

Продовження тексту приміток


д/н

Продовження тексту приміток


д/н
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Схожі:

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр " №73
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" 80
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр "
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" №82 (1835)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Бюлетень Міністерства юстиції УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт