Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

* Підписує особа, яка має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Затверджую

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6


* Підписує особа, яка має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури
Додаток 3.2.

до документації процедури закупівліТЕХНІЧНІ УМОВИ НА ПРОЕКТУВАННЯ
«Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи».
Вихідні дані:

 1. 1. Дебіт нафти – до 155 т/добу;

 2. 2. Дебіт конденсату – до 3 т/добу;

 3. 3. Дебіт супутно-пластової води (СПВ) – до 150 т/добу.Проектом передбачити:

 • технологічну лінію підготовки продукції газоконденсатних свердловин;

 • технологічну лінію підготовки продукції нафтових свердловин;

 • замірну технологічну лінію (для заміру дебіту як нафтових, так і газових свердловин);

 • підігрів нафти та вуглеводневого конденсату за допомогою теплоносія в існуючих теплообмінниках;

 • подачу деемульгатора як в потік нафти, так і в потік конденсату перед теплообмінниками;

 • можливість подачі рідких вуглеводнів як в конденсатопровід, так і на вертикальні резервуари Е-601-1,2;

 • можливість відвантаження рідких вуглеводнів з Е-601-1,2 як в конденсатопровід, так і на повторну обробку (на вхід в Т-301);

 • встановлення насосу для повернення рідких вуглеводнів з Е-601-1,2 на повторну обробку;

 • встановлення додаткового насосу повернення СПВ в пласт;

 • підігрів (зовнішній) та теплоізоляцію розділювача пластової води ЕР-ВП;

 • встановлення додаткових ємностей для зберігання СПВ;

 • удосконалення системи підготовки СПВ перед поверненням в пласт;

 • теплоізоляцію апаратів та трубопроводів;

 • демонтаж незадіяного технологічного обладнання;

 • реконструкцію системи подачі повітря КВПіА;

 • автоматизацію технологічного процесу згідно технічних умов ВАВПіМ;

 • протипожежні заходи, електро-, тепло- та водопостачання згідно чинних норм;

 • встановлення технічних засобів охорони;

 • максимальне використання в проектних рішеннях існуючих комунікацій та обладнання.


_______________ ________________ ________________________________

(посада) (підпис уповноваженої особи) (прізвище, ініціали)

М.П.
Додаток № 4

до документації процедури закупівлі


Укладений згідно протоколу

комітету з конкурсних торгів

ГПУ «Полтавагазвидобування»

від ___ ____ 2015р. № _____

(відкриті торги зі зменшенням ціни (Редукціон)
Основні умови, які будуть включені до

договору на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи».

м.Полтава « ___ » _______ 20 р.

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», яке є резидентом України та має статус платника консолідованого податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим законодавством України, в особі _________________________, філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», який діє на підставі довіреності _________________, надалі - Замовник, з однієї сторони, та

___________, що є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на _________, передбачених Податковим законодавством України, в особі ____________________, діючого на підставі _____________, надалі - Виконавець, з іншої сторони, а разом іменовані Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору.
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами виконати - робочий проект «Облаштування Новотроїцького НГКР. Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ» (далі – об’єкт) та надати Замовнику готову проектно–кошторисну документацію.

 1. 1.2. Обсяг робіт, технічні, економічні та інші вимоги до проектно-кошторисної документації, яка є предметом Договору, вказані у Завданні на проектування, яке оформлене як Додаток № 1 і є невід'ємною частиною цього Договору.

 2. 1.3. Терміни виконання проектно-вишукувальних робіт визначаються календарним планом, який оформлений як Додаток № 2 і є невід'ємною частиною цього Договору.

 3. 1.4. Роботи за цим Договором Виконавець здійснює відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» та на підставі діючих нормативних документів.

 4. 1.5. Кількість примірників проектно-кошторисної документації надається Замовнику відповідно до Завдання на проектування (додаток №1).

Виконавець виготовляє і надає кошторисну документацію в програмному комплексі, визначеному Замовником (програмний комплекс АВК-5).

Проектом обов'язково передбачається :

- збірник заказних специфікацій;

- один примірник кошторисної документації видається в електронному вигляді на зовнішніх носіях;

- проект будівництва в електронному вигляді у форматі PDF;

1.6. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.
2. Вартість робіт та порядок розрахунків.
2.1. Вартість робіт визначена на підставі зведеного кошторису (Додаток №3) та кошторисів №_, №_ (Додатки №____) , які складені відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.-1-7:2013 у сумі:

__________________грн. (________________________________ грн. _____ коп.),
Крім того ПДВ 20%: _____________грн. (_______________________ грн. _____ коп.).
Всього: _______________грн. (______________________________ грн. ____коп.)
2.2. Оплата за виконані роботи проводиться згідно з календарним планом на підставі оформленого акту приймання – передачі проектно-кошторисної документації і здійснюється протягом 10 банківських днів з дати підписання такого акту шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

2.3. Сторони домовились, що остаточний розрахунок у розмірі 10% вартості виконаних робіт Замовник здійснює Виконавцю після проведення експертизи проекту будівництва, але не пізніше 60 днів з дати виконання робіт.
3. Порядок приймання – передачі робіт.

3.1. Приймання–передачі проектно-кошторисної документації за Договором здійснюється за супровідними документами Виконавця.

3.2. Після завершення робіт Виконавець надає Замовнику акт приймання– передачі проектно-кошторисної документації з комплектом документації, передбаченої Завданням на проектування.

3.3. Замовник протягом 10 днів від дня одержання акту приймання–передачі проектно-кошторисної документації та документів, зазначених в п. 3.2 Договору, зобов'язаний відправити Виконавцю підписаний акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації або мотивовану відмову від підписання даного акту.

3.4. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання акту приймання–передачі проектно-кошторисної документації, Сторонами складається двосторонній акт з переліком доробок та строків їх усунення.

У разі відмови Виконавця від підписання акту з переліком недоробок, Виконавець зобов’язаний надати обґрунтовані заперечення. Якщо протягом 10 робочих днів Виконавець не надав обґрунтованих заперечень, такий акт вважається прийнятим.

3.5. У разі відмови Виконавця від усунення недоробок або затягування строків усунення недоробок, викладених у акті, Замовник має право залучати для їх усунення іншу проектну організацію. Витрати, пов′язані з оплатою цих робіт, відшкодовуються Замовнику за рахунок Виконавця.

3.6. Якщо у ході виконання робіт з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення робіт, Виконавець зобов'язаний зупинити їх, негайно повідомивши про це Замовника, але не пізніше 10 днів після припинення робіт.

У цьому випадку Сторони зобов'язані протягом 15 днів розглянути питання про доцільність та напрямки продовження робіт або завершення робіт і розірвання Договору з компенсацією витрат Виконавця по проведеній роботі.

3.7. Після підписання актів приймання–передачі проектно-кошторисної документації Замовник є власником всієї документації та інформації, створеної Виконавцем або отриманої в результаті виконання даного Договору.
4. Права та обов'язки Сторін.
4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Довірити роботи висококваліфікованим професіоналам і використати самий високий рівень сучасної технології.

4.1.2. Без письмового погодження з Замовником не розповсюджувати, не передавати ніякої інформації, що стосується виконання робіт.

4.1.3. Виконати роботи в обумовлений Договором строки, але не пізніше 90 календарних днів з дати видачі Замовником Виконавцю вихідних даних на проектування та погодження попередніх технологічних схем.

4.1.4. Захищати проектні рішення в експертних організаціях, при погодженні проекту будівництва та затвердженні проектно-кошторисної документації.

4.1.5. Виготовити проектно-кошторисну документацію якість якої відповідає умовам, установленим цим Договором, чинним будівельним нормам, стандартам, нормативним документам та з дотриманням вимог діючого законодавства України.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. За погодженням із Замовником доручати третім особам виконання окремих робіт протягом часу виконання Договору за договорами між Виконавцем та Субпідрядними організаціями. Відповідальність за якість виконання таких робіт покладається на Виконавця.

4.2.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи згідно умов Даного Договору.

4.2.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів з дати прийняття рішення про розірвання договору.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Надати Виконавцю вихідні дані та документацію, яка необхідна для виконання робіт.

4.3.2. За обґрунтованим зверненням Виконавця забезпечувати додатковою інформацією, яка є обов’язковою для виконання Договору.

4.3.3. У разі відсутності зауважень, прийняти виконану роботу від Виконавця, відповідно до розділу 3 цього Договору, та оплатити Виконавцю вартість робіт, встановлену розділом 2 даного Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 10 робочих днів з дати прийняття рішення про розірвання договору.

4.4.2. Контролювати хід та якість виконання Виконавцем проектно-вишукувальних робіт на будь-якому етапі та у строки встановлені цим Договором.

4.4.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

4.5. Після підписання актів приймання-передачі проектно-кошторисної документації Замовник є власником всієї проектно-кошторисної документації та інформації, створеної Виконавцем або отриманої в результаті виконання даного Договору.
5. Відповідальність сторін.
5.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. Виконавець відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також в процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації.

У разі нанесення збитків Замовнику, пов’язаних з недоліками проектно – кошторисної документації, Виконавець зобов’язаний компенсувати такі збитки Замовнику у повному обсязі, в тому числі втрачену вигоду.

5.3. За неякісне виконання робіт, передбачених даним Договором, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% від суми Договору.

5.4. У разі порушення з вини Виконавця строків виконання робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

5.5. За порушення строків оплати Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,001 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

5.6. Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань або усунення порушень.

5.7. У разі не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Виконавцем податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або ненадання Замовнику податкової накладної в електронній формі чи вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого Замовник втратить права на податковий кредит, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі втраченого Замовником податкового кредиту. Такий штраф Виконавцем сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Замовником.
6. Форс-мажор.
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.

Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена Торгово промисловою палатою України або організацією, на яку Урядом покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

6.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, (але не пізніше трьох днів після настання дії обставин, обумовлених у п. 6.1.) письмово сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

  1. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.


7 . Урегулювання спорів.
7.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.
8. Зміни умов договору та підстави розірвання Договору.
8.1. Якщо Виконавець в місячний строк не приступив до виконання робіт за Договором або виконує настільки повільно, що закінчення у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

8.2. У випадку порушення Виконавцем умов Договору Замовник має право розірвати Договір із стягненням усіх збитків, що виникли.

8.3. Замовник має право у будь–який час до закінчення роботи розірвати договір, попередивши про це Виконавця за 10 робочих днів та виплативши Виконавцю плату за виконану частину роботи.

8.4. Зміни та доповнення в цей Договір (крім змін, які передбачають збільшення вартості, визначеної в п.2.1.Договору) можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
9. Строк дії Договору

9.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 серпня 2015р., а в частині розрахунків до повного виконання.
10. Інші умови Договору.
10.1. Сторони визнають обмін інформацією, в межах виконання цього Договору, конфіденційною та беруть зобов'язання зберігати конфіденційність, не надавати конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

10.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції переможця процедури закупівлі.

10.3. У випадку, якщо в період строку дії Договору про закупівлю зазначений Договір не виконаний Виконавцем чи виконаний ним не у повному обсязі та Замовник виявив товари, роботи чи послуги, які є предметом Договору про закупівлю, за ціною, меншою ніж ціна, зазначена в Договорі про закупівлю та обсягах, зазначених в Договорі закупівлі, Замовник направляє Виконавцю лист з пропозицією внесення до Договору закупівлі змін щодо зменшення ціни товарів, робіт, послуг Договору закупівлі в частині не виконаній Виконавцем до ціни товарів, робіт, послуг, виявленої Замовником, та проект додаткової угоди про внесення таких змін до Договору про закупівлю, підписаний Замовником.

Виконавець протягом трьох робочих днів з дня отримання листа Замовника з пропозицією внесення змін до Договору та проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору про закупівлю, зобов'язаний підписати та повернути Замовнику додаткову угоду про внесення змін до Договору про закупівлю. У випадку якщо Виконавець не повернув Замовнику підписану Виконавцем додаткову угоду у строк, зазначений в цьому пункті, Замовник має право розірвати Договір про закупівлю в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків Виконавцю та укласти Договір із суб'єктом господарювання, у якого Замовник виявив товари, роботи чи послуги, які є предметом Договору про закупівлю, за ціною, меншою ніж ціна, зазначена в Договорі закупівлі та обсягах, зазначених в Договорі закупівлі.

10.4. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору, оформлені письмово, підписані Сторонами та скріплені печатками, є невід’ємними частинами цього Договору.

10.5. Даний Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

10.6. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

10.7. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

10.8. Кожна з Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

10.9. При зміні адреси, банківських реквізитів Сторони повинні письмово повідомити про такі зміни іншу сторону протягом одного робочого дня з моменту зміни.
10.10. Повноважним представником Підрядника за цим Договором є ______________________________________________________________________

10.11. Повноважним представником Замовника за цим Договором є_____________________________________________________________________
11. Додатки до Договору

11.1. Невід'ємною частиною Договору є наступні додатки:

Додаток №1 Завдання на проектування.

Додаток №2 Календарний план

Додаток №3 Зведений кошторис

Додаток №4 Кошториси №№


12. Реквізити сторін


ЗАМОВНИК

ПАТ «Укргазвидобування», адреса:

04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28

філія ГПУ «Полтавагазвидобування»

36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173,

п/р №26000300002245 в Дирекції ПАТ «Діамантбанк» у м. Полтава, МФО 320854, код ЄДРПОУ 00153100, ІПН № 300197726657, Свідоцтво № 200102860,

Тел./факс (0532) 515- 482

Тел.(0532) 515-966
______ ________ ( ______________ )

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

МП

“___”______________ 20__р.ВИКОНАВЕЦЬ

________ ________ (________________)

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

МП

“___”______________20__р.Додаток №1

до договору № ____ від ________2015р.ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи.


п/п

Перелік основних даних та вимог

Основні дані та вимоги

1.

2.

3.

1.

Назва та місцезнаходження об'єкту

Облаштування Новотроїцького НГКР. Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Лебединський р-н Сумської обл.

2.

Підстава для проектування

План проектно-вишукувальних робіт майбутніх років будівництва на 2014 рік

3.

Вид будівництва

Технічне переоснащення

4.

Дані про замовника

ПАТ “Укргазвидобування”

Філія ГПУ “Полтавагазвидобування”

36008, м.Полтава, вул. Фрунзе, 173.

5.

Дані про генерального проектувальника

Згідно з чинним законодавством

6.

Дані про генерального підрядника

Згідно з чинним законодавством

7.

Стадійність проеткування

Робочий проект

8.

Інженерні вишукування

Не потрібні

9.

Черговість будівництва

В одну чергу


10.

10.


Основні архітектурно-планувальні вимоги, характеристика та технологічна схема організації будівництва

Основні архітектурно-планувальні вимоги, характеристика та технологічна схема організації будівництва

Проектом будівництва передбачити:

 • технологічну лінію підготовки продукції газо-конденсатних свердловин;

 • технологічну лінію підготовки продукції нафтових свердловин;

 • замірну технологічну лінію (для заміру дебіту як нафтових, так і газоконденсатних свердловин);

 • підігрів нафти та вуглеводневого конденсату за допомогою теплоносія в існуючих теплообмінниках;

 • подачу деемульгатора як в потік нафти, так і в потік конденсату перед теплообмінниками;

 • можливість подачі рідких вуглеводнів як в конденсатопровід, так і на вертикальні резервуари Е-601-1,2;

 • можливість відвантаження рідких вуглеводнів з Е-601-1,2 як в конденсатопровід, так і на повторну обробку (на вхід в Т-301);

 • демонтаж насосу Н-1-1 (насос ХТр) та встановлення на його місці насосу для повернення рідких вуглевод-нів з Е-601-1,2 на повторну обробку (тип та кількість насосів визначити проектом);

 • встановлення додаткового насосу повернення СПВ в пласт (марку та місце розміщення визначити проектом);

 • встановлення навісу над підпірним насосом 6НК-9х1 (насос подачі конденсату з резервуарів Е-601-1,2 на насоси Н-1-2, Н-1-3);

 • підігрів (зовнішній) та теплоізоляцію розділювача пластової води ЕР-ВП;

 • встановлення додаткових ємностей для зберігання СПВ;

 • теплоізоляцію апаратів та трубопроводів (об'єми робіт з теплоізоляції визначити проектом);

 • демонтаж незадіяного технологічного обладнання;

 • реконструкцію системи подачі повітря КВП і А;

 • автоматизацію технологічного процесу згідно технічних умов ВАВП і М;

 • протипожежні заходи, електро-, тепло- та водопостачання, блискавкозахист, зовнішнє освіт-лення згідно чинних норм;

 • заходи з охорони праці, промсанітарії та гігієни праці згідно чинних норм.

 • внесення змін до Плану локалізації та ліквідації аварій і аварійних ситуацій (ПЛАС) на Новотроїцькій УКПГ з врахуванням проектних рішень.

 • внесення змін до Технологічного регламенту на експлуатацію Новотроїцької УКПГ з врахуванням проектних рішень

11.

Потужність або характеристика об'єкта

Дебіт нафти: до 155 т/добу;

Дебіт конденсату: до 3 т/добу.

12.

Вимоги щодо погодження проектних рішень

Погодити з Замовником:

1. Генплан.

2. Технологічну схему.

3. Тип та марку застосованого обладнання

13.

Розробка розділу ОВНС

Згідно ДБН А.2.2-1-2003, затверджених наказом Держбуду України №214 від 15.12.2003р.

14.

Вимоги до режиму охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту

1. Згідно з вимогами діючих в Україні нормативних документів та правил з охорони праці та пожежної безпеки, для будівель та промислових споруд на момент закінчення проектування.

2. Згідно НПАОП 0.00-3.08.-02 - “Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки” визначити перелік небезпечних речовин від об'єкту, що проектується, і в разі їх наявності скласти розділи роз'яснювально-пояснювальної частини Декларації безпеки за НПАОП 0.00-6.22-02 “Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки”

15.

Особливі умови будівництва

Будівництво буде проводитись в умовах діючої установки без порушень вимог з промислової безпеки та охорони праці

16.

Темрін проектування

2014

17.

Термін будівництва

2015

18.

Кількість примірників

5+ електронний вигляд (PDF)

Погоджено:

від ГПУ “Полтавагазвидобування”

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

від Замовника

Головний інженер проекту* ________________ ________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

* Підписує особа, яка має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт