Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую - Сторінка 5

Затверджую

Сторінка5/7
1   2   3   4   5   6   7

Додаток № 4

до документації процедури закупівліШКАЛА РОЗРАХУНКУ КРОКУ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
1. Перший крок процедури закупівлі здійснюється шляхом зменшення вартості цінової пропозиції Учасника на суму визначену в шкалі вартості кроків процедури закупівлі (за вибором Учасника):


Вартість кроку процедури закупівлі

1 000, 00 грн.

5 000, 00 грн.

10 000,00 грн.

20 000,00 грн.

Різниця між запропонованою Учасником ціновою пропозицією та найнижчою ціновою пропозицією


2. Учасник в будь-який момент може зупинити зменшення своєї цінової пропозиції для цього йому потрібно оголосити, що остання запропонована ним цінова пропозиція є кінцевою. Такий Учасник не приймає участі в подальшому зменшені ціни.
3. У разі, якщо жоден з Учасників не пропонує зменшення своєї цінової пропозиції згідно до однієї зі шкал кроку процедури закупівлі, а також не всі Учасники проголосили кінцеву цінову пропозицію Замовник пропонує зменшувати цінові пропозиції на будь-які величини. При цьому Учасник повинен назвати чергову цінову пропозицію.
4. За результатами проведених відкритих торгів зі зменшенням ціни, Замовник (Покупець) укладає Договір на закупівлю товару з Учасником-переможцем торгів (Постачальником). Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в Договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником-переможцем (Постачальником). Сума укладеного Договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.


Додаток № 5

до документації процедури закупівлі


Укладений згідно протоколу

комітету з конкурсних торгів

ГПУ «Полтавагазвидобування»

від ___ ___ 2015 р. №_______

відкриті торги зі зменшенням ціни (Редукціон)

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

датчиків тиску та перепаду тиску, газосигналізаторів, манометрів,

термометрів, ареометрів та термоперетворювачів

(закупівля товару за власні кошти)

м. Полтава _______________ 2015 р.
__________________________________________________, далі – Постачальник, в особі

(повне найменування учасника-переможця)

____________________, що діє на підставі ___________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

____________________, з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», в особі ____________________ філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» (посада)

____________________________, що діє на підставі довіреності № ____ від ____.____.20__ р.,

(прізвище, ініціали)

далі – Покупець, з іншої сторони, разом іменовані надалі - Сторони, уклали даний Договір поставки, далі – Договір про наступне:
I. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві товар, зазначений в Специфікації (далі – Товар), що додається до Договору і є його невід'ємною частиною (далі – Специфікація), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування / асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю Товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.
II. Якість Товару

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості та/або паспортом виробника та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду.

2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку

заводу-виробника. Гарантійний строк на Товар встановлюється в Специфікації до цього Договору.
III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору вказується в Специфікації в гривнях та включаючи ПДВ (для резидента) або в іноземній валюті (для нерезидента).
Постачальник ______________ Покупець ______________

3.2. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю Товару, вказаного в Специфікації до цього Договору.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: попередньої оплати Покупцем 50% загальної вартості Товару, яка здійснюється на підставі рахунку, наданого Постачальником в розмірі _____________ грн. (______ грн. __ коп.) (вказати цифрами та словами), у т.ч. ПДВ.

Решта 50% загальної вартості Товару в розмірі _____________ грн. (______ грн. __ коп.) (вказати цифрами та словами), у т.ч. ПДВ сплачується Покупцем по факту поставки після пред’явлення Постачальником рахунка на оплату Товару та підписаного Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника, на умовах, зазначених у Специфікації.

Постачальник протягом _____ (робочих/календарних) днів з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з актом приймання-передачі Товару або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
V. Поставка Товару

5.1. Строк поставки, умови та місце поставки Товару, інформація про вантажовідправників і вантажоотримувачів вказується в Специфікації до цього Договору.

5.2. Обсяг поставки кожної окремої партії Товару визначається в рознарядках Покупця (узгоджена до поставки партія Товару).

5.3 Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати підписання Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної.

5.4. Постачальник письмово повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження Товару шляхом направлення листа.

5.4.1. Відвантаження Товару проводиться тільки після отримання рознарядки Покупця. Відвантаження Товару без рознарядки недопускається.

5.4.2. За вимогою Покупця або вантажоотримувача Постачальник зобов'язаний відвантажувати Товар в присутності уповноважених представників Покупця.

5.5. Протягом 48 годин після закінчення відвантаження Постачальник повідомляє про це Покупця і вантажоотримувача.

5.6. Постачальник надає на адресу Покупця наступні документи:

  • товаросупровідні документи (товарно - транспортна накладна);

  • сертифікат якості та/або паспорт виробника (на вибір Покупця);

  • відвантажувальна специфікація (акт завантаження) або пакувальний лист;

  • сертифікат походження (за вимогою Покупця);

  • сертифікат відповідності (за вимогою Покупця).

5.7. При здійсненні перевезення Товару залізничним транспортом Постачальник зобов’язаний надати Покупцю:

для резидента: оригінали акту приймання–передачі товару та копію залізничної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та залізничної накладної.

При здійсненні перевезення Товару автотранспортом, Постачальник зобов’язаний надати Покупцю:

для резидента: оригінали акту приймання–передачі товару або видаткової накладної, другий примірник товарно-транспортної накладної (ф.№1-ТН) та копію товарно-транспортної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та міжнародної автомобільної накладної (СМR).

При здійсненні перевезення Товару авіатранспортом Постачальник зобов’язаний надати Покупцю:

для резидента: оригінали акту приймання–передачі товару та авіаційної вантажної накладної,
Постачальник ______________ Покупець ______________
для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі Товару та авіаційної вантажної накладної (Air Waybill).

Якщо Постачальник відповідно до умов поставки самостійно здійснює митне оформлення Товару, він зобов’язаний надати разом з вищевказаними документами (для нерезидента), які надаються в копіях, оформлену згідно з законодавством України вантажну митну декларацію (ВМД).

Товарно-транспортна накладна при перевезенні Товару автотранспортом повинна бути оформлена відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні чинних на день складання товарно-транспортної накладної.

Відправлення вказаних документів здійснюється Постачальником протягом 2-х (двох) робочих днів з дати поставки, нарочним або рекомендованим листом кур’єрською поштою, але у будь-якому разі не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки.

5.8. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його приймання проводиться безпосередньо вантажоотримувачем.

5.9. Приймання Товару по кількості проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості, затвердженої постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965р., по якості - Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу № П-7 від 25.04.1966р., і сертифікатом якості та/або паспортом заводу-виробника. У разі виявлення невідповідності в якості або нестачі Товару, виклик представників Постачальника - обов'язковий, а представників заводу-виробника - за вимогою Покупця.

5.10. Відповідальність за правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і наслідки, пов'язані із затримками при постачанні Товару, приймає на себе Постачальник.

5.11. При виникненні додаткових витрат у зв’язку з неправильністю оформлення товаросупровідних документів або неможливістю відправлення Товару з вини Постачальника, такі витрати (у тому числі по доставці Товару в кінцевий пункт призначення) здійснюються Постачальником.

5.12. Вантажовідправником Товару за цим Договором є Постачальник або завод-виробник, або уповноважена (залучена) ними особа, про що зазначається у Специфікації.

5.13. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам.

5.14. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром).

5.15. Порядок і строки повернення тари, умови розрахунків за тару обумовлюються у Специфікації.
VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар, у разі відсутності зауважень, згідно з актом приймання-передачі Товару або видатковою накладною.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Не здійснювати оплату Постачальнику у разі неналежного оформлення документів,
Постачальник ______________ Покупець ______________
необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором та Специфікацією.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Протягом 10 днів з моменту підписання Договору надати копію довіреності особи, уповноваженої здійснювати постачання Товару. У разі зміни протягом дії Договору такої особи, надати копію нової довіреності протягом 10 днів з моменту такої зміни.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.
VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. Товар, що не відповідає комплекту/комплектності та/або кількості, або/та якості може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника, до його заміни та/або доукомплектації. Постачальник зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання протягом 10 днів. Якщо Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право реалізувати Товар для відшкодування понесених своїх збитків.

7.3. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості Товару, обумовленої Договором, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару за його місцезнаходженням або замінити неякісний Товар на Товар належної якості в узгоджені Сторонами строки, але не більше 20 календарних днів з дня отримання повідомлення від вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невідповідність якості Товару.

7.4. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості або некомплектного Товару.

7.5. За відвантаження Товару без отримання рознарядки, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від суми Товару, відвантаженого без рознарядки.

7.6. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, про відвантаження якого було неповідомлено або не своєчасно повідомлено.

7.7. У випадку ненадання або порушення строків надання товаросупровідних документів і/або інших документів відповідно до п. 5.7. даного Договору, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від вартості Товару, документи щодо якого ненадані або надані з порушенням строку.

7.8. У випадку невиконання Постачальником взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю всі збитки, що завдані йому таким невиконанням, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів.

7.9. Постачальник компенсує витрати Покупцю за простій транспорту, коли такий простій буде викликаний необхідністю приймання Товару у присутності уповноважених представників Постачальника, у разі поставки Товару, що не відповідає вказаній у товаросупровідних документах кількості та якості.

7.10. У разі невиконання Постачальником взятих на себе зобов‘язань з поставки Товару у строки, зазначені у Специфікації до даного Договору, останній сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару.
Постачальник ______________ Покупець ______________
7.11. За порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7.12. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

7.13. У разі не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Постачальником податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або ненадання Покупцю податкової накладної в електронній формі чи вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого Покупець втратить права на податковий кредит, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі втраченого Покупцем податкового кредиту. Такий штраф Постачальником сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Покупцем.

7.14. У разі здійснення Покупцем попередньої оплати та невиконання Постачальником взятих на себе зобов‘язань з поставки Товару у строки, зазначені у Специфікації до даного Договору, крім сплати зазначених штрафних санкцій, Постачальник повертає Покупцю кошти з урахуванням індексу інфляції.
VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або органом, на який покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

У разі попередньої оплати Постачальник повертає Покупцю кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

X. Строк дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015 р., а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.
XI. Інші умови

11.1. Договір може бути змінений чи розірваний лише за згодою Сторін, крім випадків, встановлених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. У випадку якщо в період строку дії Договір не виконаний або виконаний Постачальником не у повному обсязі та Покупець виявив Товар за ціною, меншою ніж ціна, зазначена в Договорі, Покупець направляє Постачальнику лист з пропозицією внесення до Договору змін щодо зменшення ціни Товару в частині непоставленого Постачальником Товару до ціни, виявленої Покупцем, та проект додаткової угоди про внесення таких змін до Договору, підписаний Покупцем. Постачальник протягом трьох робочих днів з дня отримання листа
Постачальник ______________ Покупець ______________

Покупця та проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору щодо зменшення ціни Товару, зобов’язаний підписати та повернути Покупцю додаткову угоду про внесення змін до Договору. У випадку якщо Постачальник не повернув Покупцю підписану Постачальником додаткову угоду у строк, зазначений в цьому пункті, Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків Постачальнику.

11.3. Всі доповнення, Специфікації і додатки до Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.

11.4. Постачальник не має права передавати свої права та обов`язки за Договором третім особам без письмової згоди Покупця.

11.5. При тлумаченні умов поставки за цим Договором застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (редакція 2000 року).

11.6. Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.7. Відповідно до Податкового кодексу України Постачальник за даним Договором є/не є платником податку на прибуток _________________ та є/не є платником податку на додану вартість на загальних умовах; Покупець є платником консолідованого податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних умовах.

11.8. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.9. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.10. У разі зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платників податків Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 3-х днів про такі зміни.

11.11. Договір складений українською мовою – для резидентів або українською та англійською – для нерезидентів в двох примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей між текстами на українській та англійській мовах, текст на українській мові має переважну силу.
XII. Додатки до Договору

12.1. Специфікація №1.
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін


ПОСТАЧАЛЬНИК


ПОКУПЕЦЬ

ПАТ «Укргазвидобування», адреса:

04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28

філія ГПУ «Полтавагазвидобування», адреса:

36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт