Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка14/23
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють


Прийнята облікова політика застосовується вперше для повного пакету фінансової звітності за МСФЗ. Надалі планується застосування такої облікової політики, що відповідатиме обліковій політиці, застосованій в попередньому звітному році, за винятком добровільної зміни облікової політики, і можливого впливу наведених нижче стандартів та інтерпретацій і поправок (змін) до них, які набирають чинності з 1 січня 2014 року та інших майбутніх дат.

Протягом 2012-2013 рр. облікова політика фактично не змінювалася. Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, і поправки (зміни) до них, які набули чинності у 2013 році, але не вплинули на облікову політику та окрему фінансову звітність Товариства:

  • МСФЗ (IAS) 28 - «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»

  • Поправки до МСФЗ (IFRS 1) - «Позики, надані державою»

  • Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 - «Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань»

  • МСФЗ (IFRS) 10 - «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27 - «Окрема фінансова звітність»

  • МСФЗ (IFRS) 11 - «Спільна діяльність»

  • МСФЗ (IFRS) 12 - «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання»

  • Інтерпретація (IFRIC) 20 - «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації розроблюваного відкритим способом родовища»

Також у 2013 році набув чинності МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості», що поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ. Вплив на фінансові активи за справедливою вартістю визначено як незначний, оскільки Товариство фактично використовує облікову політику, що відповідає вимогам стандарту.

Також набув чинності МСФЗ (IAS)19 – «Виплати працівникам» ( у новій редакції). Зміни враховані ретроспективно з 01.01.2012 року ( з дати переходу на МСФЗ).

Крім того, нижче наводяться стандарти та інтерпретації, і поправки (зміни) до них, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату фінансової звітності (31 грудня 2013 року). Товариство має намір застосовувати ці стандарти з дати набуття чинності, якщо вони є доречними (або будуть надалі доречні) для діяльності Товариства.

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 - «Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань»

В рамках цих поправок роз'яснюється значення фрази «на даний момент володіє юридично закріпленим правом на здійснення взаємозаліку». Поправки також описують, як слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСФЗ (IAS) 32 стосовно систем розрахунків (таких як системи єдиного клірингового центру). Передбачається, що дані зміни не вплинуть на фінансову звітність Компанії. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати.

МСФЗ (IFRS) 9 - «Фінансові інструменти»

МСФЗ (IFRS) 9 був випущений за результатами першого етапу проекту Ради з МСФЗ із заміни МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, що стандарт набуде чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р., але потім дата обов'язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015 р. (та залишена відкритою). Застосування МСФЗ (IFRS) 9 може в майбутньому вплинути на класифікацію та оцінку фінансових активів (оскільки всі некотировані інструменти капіталу, що обліковуються за собівартістю, повинні будуть обліковуватися за справедливою вартістю). Компанія оцінить цей вплив у майбутньому, комплексно з матеріалами інших етапів проекту після їхньої публікації.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10", МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IAS) 27 - "Інвестиційні компанії "

Ці поправки роблять виключення з вимог щодо консолідації, а саме: інвестиційні компанії не повинні консолідувати інвестиції, які вони, в сутності контролюють, проте повинні обліковувати та оцінювати ці інвестиції за справедливою вартістю. Ці поправкии не вплинуть на окрему фінансову звітність Компанії. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати.

Поправки до МСФЗ (IAS) 39 та МСФЗ (IFRS) 9 – Поновленя деривативів та продовження обліку хеджування

Ці поправки передбачають винятки щодо вимоги про припинення обліку хеджування в умовах, коли інструмент хеджування потрібно поновити в результаті вимог закону або нормативного акту. Передбачається, що ці зміни не вплинуть на фінансову звітність Компанії. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати.

Запропоновані поправки до МСФЗ (IAS) 36 - Розкриття інформації про суму відшкодування для нефінансових активів

Ці поправки стосуються розкриття щодо сум відшкодування знецінених активів, а саме їхньої справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, як наслідок набуття чинності нового стандарту МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості». Передбачається, що ці зміни суттєво не вплинуть на фінансову звітність Компанії. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати.

Інтерпретація IFRIC 21 “Обов’язкові платежі (збори)”

Основним питанням Інтерпретаціє є: коли підприємство повинно визнати зобов'язання зі сплати зборів, що накладаються державними органами (крім податків на прибуток). Зобов’язуюча подія роз’яснена як подія або діяльність, визначена у відповідному законодавстві, яка призводить до сплати збору. Ця інтерпретація не вплине на фінансову звітність Компанії, оскільки поточна облікова політика передбачає нарахування зобов’язань по всіх обов’язкових платежах (зборах) відповідним чином. Інтерпретація набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати.
Прийнята облікова політика застосовується вперше. Надалі планується застосування такої облікової політики, що відповідатиме обліковій політиці, діючій в попередньому звітному році, за винятком добровільної зміни облікової політики, і можливого впливу наведених нижче стандартів та інтерпретацій і поправок до них, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

Протягом 2013 року облікова політика не змінювалася. У 2012 року набула чинності поправка (доповнення) до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» - «Подання статей іншого сукупного доходу», яке не вплинуло на фінансову звітність. Ця поправка змінює угрупування статей, які подаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані у складі прибутку або збитку в певний момент у майбутньому (наприклад, чисті доходи/витрати по фінансових активах, наявних для продажу), повинні подаватися окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані (наприклад, переоцінка землі та будівель). Поправка впливає виключно на розкриття статей і не зачіпає фінансове становище або фінансові результати. Поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2012 р. або після цієї дати.

Нижче наводяться стандарти, інтерпретації та поправки (зміни) до них, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату фінансової звітності (31 грудня 2012 року). Товариство має намір застосовувати ці стандарти з дати набуття чинності, якщо вони є доречними (або будуть надалі доречні) для діяльності Компанії.

МСФЗ (IAS) 19 - «Виплати працівникам» (у новій редакції)

Рада з МСФЗ опублікувала кілька поправок до МСФЗ (IAS) 19. Вони варіюються від фундаментальних змін (наприклад, виключення механізму коридору і поняття очікуваної прибутковості активів плану) до простих роз'яснень та змін формулювання. Товариство бере участь у пенсійних схемах із фіксованими виплатами. Тому поправки до МСФЗ (IAS) 19 можуть значно вплинуть на звітність Товариства. Нова редакція стандарту набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р.

МСФЗ (IAS) 28 - «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»

В результаті публікації МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» і МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання», МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» і тепер описує застосування методу дольової участі (методу участі в капіталі) не тільки стосовно інвестицій в асоційовані компанії, але також стосовно інвестицій в спільні підприємства. Товариство на дату фінансової звітності не володіє такими інвестиціями. Стандарт у новій редакції набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р.

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 - «Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань»

В рамках цих поправок роз'яснюється значення фрази «на даний момент володіє юридично закріпленим правом на здійснення взаємозаліку». Поправки також описують, як слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСФЗ (IAS) 32 стосовно систем розрахунків (таких як системи єдиного клірингового центру). Передбачається, що дані зміни не вплинуть на фінансове становище або фінансові результати діяльності Товариства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати.

Поправки до МСФЗ (IFRS 1) - «Позики, надані державою»

Згідно з даними поправками, компанії, що вперше застосовують МСФЗ, повинні застосовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу» перспективно щодо наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Компанії можуть прийняти рішення про ретроспективне застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, залежно від того, який стандарт застосовується) і МСФЗ (IAS) 20 відносно позик, наданих державою, якщо на момент первинного обліку такої позики була необхідна інформація. Завдяки цьому виключенню, компанії, що вперше застосовують МСФЗ, звільняються від ретроспективної оцінки раніше наданих їм державою позик за ставкою нижче ринкової. Поправка не вплине на фінансову звітність Товариства. Поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 - «Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань»

Згідно з даними поправками, Товариство зобов'язане розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку і відповідні угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Завдяки таким вимогам користувачі будуть мати інформацію, корисною для оцінки впливу угод про взаємозалік на фінансове становище Товариства. Нові вимоги щодо розкриття інформації застосовуються до всіх визнаних фінансових інструментів, які взаємозаліковуються відповідно до МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання». Вимоги щодо розкриття інформації також застосовуються до визнаних фінансових інструментів, які є предметом юридично закріпленої генеральної угоди про взаємозалік або аналогічної угоди, незалежно від того, чи підлягають вони взаємозаліку згідно з МСФЗ (IAS) 32. Поправки не матимуть впливу на фінансовий стан і результати діяльності Товариства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.

МСФЗ (IFRS) 9 - «Фінансові інструменти»

МСФЗ (IFRS) 9 був випущений за результатами першого етапу проекту Ради з МСФЗ із заміни МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, що стандарт набуде чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати, але в результаті випуску Поправок до МСФЗ (IFRS) 9 «Дата обов'язкового застосування МСФЗ (IFRS) 9 і перехідні вимоги до розкриття інформації», опублікованих в грудні 2011 р., дата обов'язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015 р. Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 може вплинути на класифікацію та оцінку фінансових активів та фінансових зобов’язань. Для надання повної картини можливого впливу цього стандарту на суми і розкриття у фінансовій звітності, Товариство оцінить цей вплив у майбутньому, комплексно з матеріалами інших етапів проекту після їхньої публікації.

МСФЗ (IFRS) 10 - «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27 - «Окрема фінансова звітність»

МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», в якій розглядався облік в консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які розглядалися в Інтерпретації ПКІ-12. МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка застосовується до всіх компаній, включаючи компанії спеціального призначення. Зміни, що вносяться стандартом МСФЗ (IFRS) 10, вимагають від керівництва значно більшого обсягу суджень при визначенні того, які з компаній контролюються і, отже, повинні консолідуватися материнською компанією. Попередній аналіз показав, що на даний час МСФЗ (IFRS) 10 не впливатиме на окрему фінансову звітність Товариства. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.

МСФЗ (IFRS) 11 - «Спільна діяльність»

МСФЗ (IFRS) 11 замінює МСФЗ (IAS) 31 «Частки у спільних підприємствах» і Інтерпретацію ПКІ-13. МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку спільно контрольованих компаній методом пропорційної консолідації, залишаючи тільки метод дольової участі (метод участі в капіталі). Попередній аналіз показав, що на даний час МСФЗ (IFRS) 11 не впливатиме на фінансову звітність Товариства. Стандарт набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.

МСФЗ (IFRS) 12 - «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання»

МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 в частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 31 і МСФЗ (IAS) 28. Ці вимоги до розкриття інформації стосуються часток участі Товариства в дочірніх компаніях, спільній діяльності, асоційованих і структурованих компаніях. Введено також ряд нових вимог до розкриття інформації. Попередній аналіз показав, що на даний час МСФЗ (IFRS) 12 не впливатиме на фінансову звітність Товариства. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.

МСФЗ (IFRS) 13 - «Оцінка справедливої вартості»

МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не змінює обставини, коли компанії зобов'язані використовувати справедливу вартість, а надає вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно з МСФЗ, коли використання справедливої вартості потрібно або дозволяється. На даний час Товариство оцінює майбутній вплив застосування цього стандарту на фінансове становище і фінансові результати діяльності. Можливий вплив на фінансові активи за справедливою вартістю визначається як незначний. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.

Інтерпретація (IFRIC) 20 - «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації розроблюваного відкритим способом родовища»

Ця інтерпретація застосовується стосовно витрат на видалення шлакових порід (розкривні роботи), що виникають на етапі експлуатації розроблюваного відкритим способом родовища. Інтерпретація застосовується щодо звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Ця інтерпретація не стосується діяльності Товариства.

Зміни у рамках програми «Щорічні удосконалення МСФЗ»

Ці удосконалення набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Перелічені нижче вдосконалення не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства:

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»: це удосконалення роз'яснює, що компанія, яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому і вирішила або зобов'язана знову складати звітність згідно з МСФЗ, має право застосувати МСФЗ (IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS 1) не застосовується повторно, компанія повинна ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, якщо б вона ніколи не припиняла застосовувати МСФЗ.

МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»: це удосконалення роз'яснює різницю між додатковою порівняльною інформацією (на добровільній основі), і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною порівняльною інформацією є інформація за попередній звітний період.

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»: це удосконалення роз'яснює, що основні запасні частини і аксесуари, які відповідають визначенню основних засобів, не є запасами.

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»: це удосконалення роз'яснює, що податок на прибуток, який належить до виплати на користь акціонерів, обліковується відповідно до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: це удосконалення приводить у відповідність вимоги щодо розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегмента та інформації про зобов'язання сегмента. Згідно з цим удосконаленням, розкриття інформації у проміжній фінансовій звітності має відповідати розкриттям інформації у річній фінансовій звітності.


  1. Інформація по сегментах

Операційний сегмент – це окремо аналізуєма частина Товариства, яка:

(a) залучена в діяльність, від якої вона може отримати доходи та нести витрати;

(b) операційні результати діяльності якої регулярно розглядаються керівництвом Товариства для прийняття рішення про розподілення ресурсів між сегментами та оцінки результатів її діяльності;

(c) для якої доступна окрема фінансова інформація.

В цілях управління Товариство поділено на структурні підрозділи, які по територіальному розміщенню знаходяться в різних районах міста, але їхня продукція відноситься до одного операційного сегменту – надання послуг з підривання гірничої маси в кар‘єрах гірничо – збагачувальних комбінатів Кривбасу.


Найменування послуг з підривання гірничої

маси

Одиниця

виміру

Кількість

Ціна, грн.

Дохід, тис. грн.

Послуги з підривання, всього


307 659

в т.ч. - з підривання гірничої маси (в 2012 році- 48 840,1 м3)

тис.м3

49079,5

6,54

304037

із них: - з підривання руди

тис.м3

14098,3

7,33

103 313

- з підривання скали

тис.м3

34981,2

5,74

200 724

- послуги промислового характеру

тис.грн.3 417

із них : - роздроблення негабариту

м3

12 833,6
741

- зовнішня гідрозабивка

тис. м3

23 014
2 336

- внутрішня гідрозабивка

тис. м3

2 152 ,6
108

- комбінована гідрозабивка

тис. м3

2 115
232

- послуги по спеціальному

підриванню


205

в т.ч.

-виконання вибухових робіт по будівельному майданчику траси ЦПТ

м 3

7352
203

- виконання вибухових робіт для зварювання металу

м2

3,05
2
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт