Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка2/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примітки до річної фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2013 рік


 1. Інформація про Товариство і його діяльність


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (далі – Товариство або ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ») є одним з найбільших підприємств на Україні по веденню вибухових робіт з досвідом роботи понад 40 років. Потужна виробнича база дозволяє підривати обсяги гірничої маси більше 50 млн.куб.м. в рік.

ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» засноване в 1969 році як державне підприємство для забезпечення ведення вибухових робіт на кар‘єрах Криворізького залізорудного басейну. В рамках програми приватизації в Україні на виконання спільного наказу Державного комітету промислової політики України і Фонду державного майна України від 19 лютого 2001 року № 67/246 «Про реорганізацію Дочірнього підприємства «Державне промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» (протокол №35 засідання спостережної ради ДАК «Укррудпром» від 27 липня 2001 року) у 2001 році воно було перетворене у відкрите акціонерне товариство. Засновником Товариства є Державна акціонерна компанія «Укррудпром», зареєстрована Виконавчим комітетом Криворізької міської Ради 23 лютого 1999 року, код ЄДРПОУ 30299372, адреса: 50000, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 1.

В зв‘язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з діючим законодавством, а саме: Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-IV від 17 вересня 2008 року, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 30 березня 2011 року (Протокол № 1-2011) Відкрите акціонерне товариство «Промислово – виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» (код ЄДРПОУ 00190934) перейменовано з 01.04.2011 р. у Публічне акціонерне товариство «Промислово – виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» (код ЄДРПОУ 00190934).

В 2013 році у ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» злиття, поділу, приєднання, перетворення не відбувалося.

Середня кількість працівників Товариства за 2013 рік склала 719 осіб ( за 2012 рік - 735 осіб).

Форма власності – приватна. Товариство є самостійним господарюючим субєктом.

Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

Технологічний ланцюг виробничого процесу ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» складає: зберігання, перероблення, транспортування та безпосередньо підривання вибуховими матеріалами.

Товариство надає такі послуги:

 • Роздроблення гірничої породи та негабариту

 • Виробництво вибухових речовин

 • Завалення будівель, конструкцій із будь-яких матеріалів в умовах діючого виробництва

 • Проходження каналів в скальних породах

 • Ущільнення просадочних грунтів

На підприємстві діють системи якості:

 • СИСТЕМА ЯКОСТІ ДСТУ ІSО 9001-2001

 • СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДСТУ ІSО 14001:2006

 • СИСТЕМА УПРАВЛІНЯ БЕЗПЕКОЮ ТА ГІГІЄНОЮ ПРАЦІ ДСТУ-П ОНSAS 18001:2006

Підприємство є юридичною особою, організаційно – правова форма - публічне акціонерне товариство, зареєстроване та має постійне місце знаходження в Україні. Ідентифікаційний код 00190934.

Юридична адреса Товариства – Дзержинський район, вулиця Каховська, будинок № 40, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна. Структурні підрозділи підприємства розміщені також в Тернівському та Криворізькому районах міста Кривого Рогу, де ведуть основну господарську діяльність.


 1. Основа подання фінансової звітності

  1. Основа підготовки фінансової звітності

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Всі положення облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів, якщо не вказано інше.

Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень., яЯкщо не вказано інше, усі суми наведені з округленням до тисяч.
Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року, планується до затвердженаня Загальними зборами акціонерів від 27 березня 2014 року.
Товариство вперше застосувало норми МСФЗ з 01.01.2012 року. Інформація про зміни сум рядків Балансу (звіту про фінансовий стан) (Ф.№1) станом на 31 грудня 2011 року, на 1 січня 2012 року, на 31 грудня 2012 року, на 1 січня 2013 року, на 31 грудня 2013 року представлено наступним чином:

АКТИВ

Код рядка

Сума за П(С)БО, перегрупована до відповідних статей

на 31.12. 2011р.


Коригування у зв‘язку зі зміною облікових політик за МСФЗ в 2011 р.

№ Пояснення коригування

Сума за МСФЗ на 31.12. 2012р.


Коригування у зв‘язку зі зміною облікових політик за МСФЗ в 2012 р.

№ Пояснення коригування

Сума за МСФЗ на 01.01.2013р.


Коригування у зв‘язку зі зміною облікових політик за МСФЗ в 2013 р.

№ Пояснення коригування

Сума за МСФЗ на 31.12. 2013р.


Довгострокові активи


I. Необоротні активи


Нематеріальні активи (чиста балансова вартість)

1000

1 118

-1 062

1

56

0
47


0

47

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1 670

8

2

1 678

-9

2

2593

0
207

Основні засоби (чиста балансова вартість)

1010

70 688

49 837

3

120 525

0
112 063


0
108 119

Інвестиційна нерухомість (чиста балансова вартість)

1015

77

13


4

90

0
90

0
90

Довгострокові біологічні активи (чиста балансова вартість)

1020

0

0
0

0
0

0
0

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0
0

0
0

0
0

Інші фінансові інвестиції

1035

0

0
0

0
0

0
0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0
0

0
0

0
7

Відстрочені податкові активи

1045


722


-722


5


0

0

0


0

0

Гудвіл

1050

0

0
0

0
0

0
0

Інші необоротні активи

1090

0

0
0

0
0

0
0

Усього за розділом I

1095

74 275

48 074
122 349

-9
114 793

0
108 464

Короткострокові активи


II. Оборотні активи


Запаси

1100

16 881

-4 407

6

12 474

+799

6

14 094

0
12072


виробничі запаси

1101

14 198

-1758
12440

+799
13921

0
11900

незавершене

виробництво

1102

0

0
0

0
0

0
0

готова продукція

1103

0

0
0

0
0

0
0

товари

1104

2 683

-2649
34

0
173

0
172

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)112569 8500


69 8500


30 7330


32687

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами


11306 5580
6 558

0
5 218


0

2360

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток

113532 2530
32 253

0
27 358

0


28 159

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155


1 194

0
1 194

0
1 230

0
1 208
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт