Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік - Сторінка 3

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка3/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Примітки до наведеної вище таблиці узгоджень у зв‘язку із застосуванням МСФЗ вперше, що деталізують проведені коригування станом на 01.01.2012 року:

В 2012 році

Гроші та їх еквіваленти

1165

5 505

0
5 505

0
16 718

0
16 087


Витрати майбутніх періодів


1170


7


0

7

0

7


0

9

Інші оборотні активи

1190

3

0
3

0
0

0
0

Усього за розділом II
132 251

-4 407
127 844

+799
95 358

0
92 582

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0
0

0
0

0
0

БАЛАНС АКТИВ

1300

206 526

43 667
250 193

+790
210 151

0
201 046

ПАСИВ


I. Власний капітал


Зареєстрований (пайовий) капітал

1400


97 022


0

97 022

0

97 022


0

97 022

Додатковий капітал

1410

0

0
0

-1 643

9

-1643

0
641

Резервний капітал

1415

12 840

0
12 840

0
13 554

0
14 503

Нерозподілений прибуток


1420


17 792


19 074


7


36 866

+1 690

7


43 244

0

41 845

Усього за розділом I

1495

127 654

19 74
146 728

47
152 177

0
154 011

II. Довгострокові зобов‘язання і забезпечення


Відстрочені податкові зобов‘язання

1500

0

+4132

8

4 132

-341

8

2 089

0
2 304

Пенсійні зобов‘язання

1505

0

+20 461

10

20 461

1 084

10

22 389

0
19226

Усього за розділом II

1595

0

24 593
24 593

743
24 478

0
24 530

III. Поточні зобов‘язання і забезпечення


Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

161568 9360
68 936

0
26 234

0
17 714

розрахунками з бюджетом

1620


2 724


0

2 724

0

1 599

0

2 068

розрахунками зі страхування

1625


733


0

733

0

739

0
641

розрахунками з оплати праці

1630


1 696


1 696

0

1 661

0

1 555

за одержаними авансами

1635

17

0
17

0
10

0
5

за розрахунками з учасниками

1640


692


0

692

0

49

0

603

Поточні забезпечення

1660

2 900

0
2900

0
3171

0
2834

Інші поточні зобов‘язання

1690


1 174


0
1174

0
33

0
85

Усього за розділом III

1695


78 872


0

78 872

0

33 496

0

25 505

БАЛАНС ПАСИВ
206 526

43 667
250 193

790
210 151

0
201 046

п/п

Зміст

Дт

Кт

Сума, тис.грн.

1

Списано право користування землею, як таке, що не відповідає визначенню активу

Нерозподілений прибуток

Нематеріальні активи

1062

2

Поновлення вартості списаного права користування землею на суму раніше нарахованого зносу

Нематеріальні активи

Знос

499

3

Сторнується раніше нарахований знос на списане право користування землею

Знос

Нематеріальні активи

499

4

Оцінка інвестиційної нерухомості на 01.01.2012 р. у портфелі за справедливою вартістю через прибуток/збиток

Інвестиційна нерухомість

Нерозподілений прибуток

13

5

Оцінка за справедливою вартістю необоротних активів на 01.01.2012 р. у портфелі за собівартістю (основні засоби)

Необоротні активи

Нерозподілений прибуток

49837

6

Оцінка за справедливою вартістю необоротних активів на 01.01.2012 р. у портфелі за собівартістю (незавершені капітальні інвестиції)

Необоротні активи

Нерозподілений прибуток

98

7

Списано інші МНМА, як ті що не відповідають визначенню активів

Нерозподілений прибуток

Необоротні активи

4122


8

Нараховані відстрочені податкові активи на суми створених резервів по розрахунку актуарія та знецінення запасів

Відстрочені податкові активи

Нерозподілений прибуток

3398

9

Створено резерв знецінення виробничих сировини. Запасів та товарів

Нерозподілений прибуток

Виробничі запаси

3413

10

Переведено в запаси з МНМА як ті що не відповідають визначенню необоротних активів

Необоротні активи

Виробничі запаси

90

11

Списання раніше встановлених шин та АКБ

Нерозподілений прибуток

Виробничі запаси

1084

12

Створено резерв на виплату пільгових пенсій

Нерозподілений прибуток

Забезпечення виплат персоналу

13210

13

Нараховано відстрочені податкові зобов‘язання на суму дооцінок

Нерозподілений прибуток

Відстрочені податкові зобов‘язання

5375

В 2013 році

Станом на 01.01.2012 року

п/п

Зміст

Дт

Кт

Сума, тис.грн.

1

Донарахувння резерву на суму змін пенсійних зобов’язань на 31.12.2011 р.в зязк зі зміною МСФЗ 19

Нерозподілений прибуток

Додаткове пенсійне забезпечення

7251

2

Вплив змін пенсійних зобов’язань на відстрочені податки

Нерозподілений прибуток

Відстрочені податкові зобов‘язання

1243
Станом на 01.01.2013 року3

Коригування Звіту про фінансові результати на суму витрат по пенсійним зобов’язанням 2012 року відповідно до нового звіту актуарія

Нерозподілений прибуток

Додаткове пенсійне забезпечення

945

4

Вплив пенсійних витрат в Звіті про фінансові результати на податок на прибуток

Нерозподілений прибуток

Відстрочені податкові зобовязання

45

5

Актуарні прибутки(збитки) які виникли в 2012 році

Інший додатковий капітал

Додаткове пенсійне забезпечення

2029

6

Актуарні прибутки(збитки) які виникли в 2012 році

Інший додатковий капітал

Відстрочені податкові зобов‘язання

386

7

Витрати з обладнання АЗС АТЦ комплексом системи ранього оповіщення надзвичайних ситуацій, продовження яких стало не обов‘язковим згідно з наказом МНС № 793 від 03.08.2011 р.

Незавершені капітальні інвестийфї

Нерозподілений прибуток

9

8

Списання раніше встановлених шин та АКБ

Виробничі запаси

Нерозподілений прибуток

799Пояснення коригувань при переході з П(С)БО на МСФЗ:

 1. Нематеріальні активи зменшено на -1062 тис. -списано право користування землею, як таке, що не відповідає визначенню активу на 01.01.2012 р.
 1. Незавершені капітальні інвестиції зменшено на загальну суму -1 тис., в т.ч.;

на 01.01.2012 р.+8 тис., в т.ч.. :

+98 тис.грн. оцінка за справедливою вартістю необоротних активів на 01.01.2012 р. у портфелі за собівартістю (незавершені капітальні інвестиції);

-90 тис.грн.переведено в запаси як МНМА як ті що не відповідають визначенню необоротних активів:

на 01.01.2013 р. зменшено на -9 тис. - витрати з обладнання АЗС АТЦ комплексом системи ранього оповіщення надзвичайних ситуацій, продовження яких стало не обов‘язковим згідно з наказом МНС № 793 від 03.08.2011 р. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів
3. Основні засоби збільшено на +49 837 тис.- Оцінка за справедливою вартістю необоротних активів на 01.01.2012 р. у портфелі за собівартістю (основні засоби)
4. Інвестиційна нерухомість збільшено на +13 тис. - Оцінка інвестиційної нерухомості на 01.01.2012 р. у портфелі за справедливою вартістю через прибуток/збитокВиробничі запаси зменшено на загальну суму -3 608 тис., в т.ч.:

на 01.01.2012 р. зменшено на -4 407 тис. , в т.ч:

-1084 тис.грн.списано вартість шин та АКБ, які встановлені на транспорт та знаходяться в експлуатації у виробничому процесі, що не відповідає критерію активу ;

-764 тис.грн. створено резерв знецінення запасів ;

-2 649 тис.грн. створено резерв знецінення товарів;

+90 тис.грн. переведено в запаси як МНМА як ті що не відповідають визначенню необоротних активів
на 01.01.2013 р.збільшено на + 799 тис. - списано вартість шин та АКБ, які встановлені на транспорт та знаходяться в експлуатації у виробничому процесі, що не відповідає критерію активуна 01.01.2012 р. збільшено на загальну суму +19 074 тис. , в т.ч.:

+98 тис. -дооцінка незавершеного будівництва;

+393 806 тис. -дооцінка первісної вартості основних засобів;

- 343 969 тис. -дооцінка зносу основних засобів;

+28 тис. -дооцінка інвестиційної нерухомості;

-15 тис. -дооцінка зносу інвестиційної нерухомості;

-764 тис.-створено резерв знецінення запасів;

-2649 тис. -створено резерв знецінення товарів;

-1084 тис. -списана вартість шин, які встановлені на транспорт та знаходяться в експлуатації, що не відповідає критерію активу;

-13 210 тис. -нараховано резерв оплати пільгових пенсій по спискам № 1,2 згідно актуарного розрахунку;

+2 266 тис. -нараховані відстрочені податкові активи на суму створеного резерву на виплату пільгових пенсій по спискам № 1,2;

+717 тис. -нараховані відстрочені податкові активи на суму резерву знецінення запасів;

+415 тис. -нараховані відстрочені податкові активи на суму списання шин;

-1 062 тис. -списано права користування землею, як ті що не відповідають критеріям активу;

-8 827 тис.-нараховані відстрочені податкові зобов‘язання на суму дооцінки основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості;

-668 тис. -нараховані відстрочені податкові зобов‘язання на суму поновлення первісної вартості нематеріальних активів програмного забезпечення

- 7 251 тис. -збільшено вх.сальдо резерву-донараховано сп.1,2 рядок 1505 Ф.1 зміна МСФЗ 19

+1 243 тис. - коригування ВПЗ на збільшене вхідне сальдо резерву-донараховано сп.1,2 рядок 1505 Ф.1 зміна МСФЗ 19 : 7251*17,15%
на 01.01.2013 р. збільшено на загальну суму +1 690 тис. , в т.ч.:

-9 тис. - витрати з обладнання АЗС АТЦ комплексом системи ранього оповіщення надзвичайних ситуацій, продовження яких стало не обов‘язковим

+799 тис. - списання раніше встановлених шин та АКБ

+945 тис. - вартість поточних послуг за 2012 рік - зміна МСФЗ 19: було віднесено витрат 1647 тис., треба по актуарн. розрахунку 702 тис. різниця до зменшення витрат 945 тис.грн.

-45 тис. - коригування ВПЗ на зміну вартості поточних витрат 2012 року зміна МСФЗ 19: було нараховано ВПЗ-404тис., потрібно 359 тис., різниця 45 тис.грн.


Виконані при переході на МСФЗ коригування приводять до виникнення відповідних тимчасових різниць. У відповідності з Обліковою політикою, Товариство повинне обліковувати такі різниці. Коригування відстрочених податків були визнані в залежності від операції, яка призвела до їх виникнення, в складі нерозподіленого прибутку на загальну суму 4 177 тис. та в складі додаткового капіталу на загальну суму (386) тис.
Відстрочені податкові зобов‘язання збільшено на загальну суму на 3 791 тис. , в т.ч.:
на 01.01.2012 р. збільшено на 4 132 тис. в т.ч. :

+ 5 375 тис. -Нараховано відстрочені податкові зобов‘язання на суму дооцінок

– 1 243 тис. -коригування ВПЗ на збільшене вхідне сальдо резерву-донараховано сп.1,2 рядок 1505 Ф.1 зміна МСФЗ 19 : 7251*17,15%=1243 тис.грн.
на 01.01.2013 р. зменшено на 341 тис., в т.ч. :

-386 тис. -ВПА на суму 2029*19%:ефект переоцінки (актуарні прибутки/збитки) за 2012 р,

+ 45 тис. -коригування ВПЗ на зміну вартості поточних витрат 2012 року зміна МСФЗ 19: було нараховано ВПЗ-404тис., потрібно 359 тис., різниця 45 тис.грн.на 01.01.2013 р. в результаті зміни МСФЗ 19

-2 029 тис. - ефект переоцінки (актуарні прибутки/збитки) за 2012 р.

+ 386 тис. - ВПА на суму 2029*19%
10. Зобов‘язання по планам зі встановленими виплатами

Згідно національним П(С)БО Товариство визнавало зобов‘язання по пенсійному плану за касовим методом. Згідно МСФЗ пенсійні зобов‘язання визнаються по актуарному методу. Пенсійне зобов‘язання вперше було визнане в повному обсязі з віднесенням суми 13210 тис.грн. в склад нерозподіленого прибутку. В зв‘язку зі зміною МСФЗ 19 з 01.01.2013 р. інформація розкривається ретроспективно з дати переходу на МСФЗ.
Зобов‘язання збільшено на загальну суму 21 545 тис., в т.ч.:
на 01.01.2012 р. збільшено на загальну суму 20 461 тис.грн. в т.ч.:

+ 13 210 тис. - створено резерв на виплату пільгових пенсій

+ 7 251 тис. -збільшено вх.сальдо резерву-донараховано сп.1,2 рядок 1505 Ф.1 зміна МСФЗ 19 на 01.01.2013 р. було 14054 тис,.потрібно 22389 різниця 7251тис.грн.
на 01.01.2013 р. збільшено на загальну суму 1 084 тис.грн. в т.ч.:

+ 2 029 тис. -ефект переоцінки (актуарні прибутки/збитки) за 2012 р, зміна МСФЗ 19

– 945 тис. -вартість поточних послуг за 2012 рік- зміна МСФЗ 19: було віднесено витрат 1647 тис., треба по актуарному розрахунку 702 тис., різниця до зменшення витрат 945 тис.грн.  1. Істотні бухгалтерські оцінки й судження при застосуванні облікової політики


Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво застосовувало власні судження, оцінки та припущення, які впливають на застосування облікової політики та зазначену в звіті величину активів і зобов‘язань, доходів і витрат. Оцінки та пов‘язані з ними допущення, які використало керівництво, засновані на минулому досвіді та інших факторах, які при існуючих обставинах є обгрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартість активів і зобов‘язань, які не доступні з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки грунтуються на всій наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Це області, де такі судження особливо важливі, які характеризуються підвищеною складністю і де допущення і розрахунки мають велике значення для фінансової звітності за МСФЗ. Невизначеність відносно таких припущень та оціночних значень може привести до значних коригувань у майбутньому балансової вартості активу чи зобов’язання, відносно якого приймаються припущення та оціночні значення.

Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважаються обгрунованими. Крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики.

Судження

В процесі застосування облікової політики Товариство використало наступні судження, які найбільш суттєво вплинули на суми, визнані в фінансовій звітності і оцінки, які можуть призвести до значних коригувань балансової вартості активів і зобов’язань протягом наступного фінансового року:

(а) Справедлива вартість основних засобів. Товаритсво оцінило ринкову вартість основних засобів станом на 31 грудня 2013 року з використанням моделі дисконтованих грошових потоків та дійшло висновку, що вона істотно не відрізняється від їх балансової вартості. Відповідно необхідність в переоцінці основних засобів станом на 31 грудня 2013 року відсутня.

(б) Пенсійні зобовязання та інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює пенсійні зобов’язання та інші винагороди працівникам з використанням методу прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керівництва інформацію про змінні величини, що визначають остаточну вартість пенсій до виплати і інших винагород працівникам.Оскільки пенсійний план входить в компетенцію державних органів, у Товариства не завжди є доступ до всієї необхідної інформації. Внаслідок цього на суму зобов’язань по пенсійному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це станеться, чи буде Товариство зобов’язане фінансувати пенсії колишніх співробітників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник працювати в небезпечних умовах, а також про ймовірність того, що співробітники будуть переведені з пенсійної програми, що фінансується державою, на пенсійну програму, що фінансується Товариством. Поточна вартість зобов’язань за планом зі встановленими виплатами залежить від ряду факторів, які визначаються на підставі актуарних розрахунків. Актуарний метод передбачає використання різних припущень, які можуть відрізнятися від фактичних результатів в майбутньому. Актуарний метод включає припущення про ставки дисконтування, зростання заробітної плати, рівень смертності та зростання пенсій в майбутньому. Зважаючи на складність оцінки основних припущень та довгострокового характеру зобов‘язань по планам із встановленими виплатами, такі зобов‘язання є високо чуттєвими до змін таких припущень. Всі припущення переглядаються на кожну звітну дату. Рівень смертності обґрунтовується на розташованих у відкритому доступі таблицях смертності в державі. Майбутнє зростання розмірів заробітної плати та збільшення розмірів пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції. Інші ключові припущення для пенсійних зобов’язань частково ґрунтуються на поточних ринкових умовах.

) Операції з пов‘язаними особами. При проведенні операцій з пов’язаними сторонами при визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або неринковими цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає активного ринку.

(г) Зобов‘язання з операційної оренди – підприємство в якості орендодавця. Товариство має договори оренди комерційної нерухомості, яка обліковується в портфелі інвестиційної нерухомості. Провівши оцінку умов договорів, Товариство встановило, що в у нього зберігаються всі суттєві ризики та вигоди, пов’язані з володінням вказаним майном. В зв‘язку з цим застосовується порядок обліку, визначений для договорів операційної оренди.

Оціночні значення та припущення

Припущення та оціночні значення підприємства ґрунтуються на вихідних показниках, якими Товариство користувалось на момент підготовки фінансової звітності. Але поточні обставини та припущення відносно майбутнього можуть змінюватись в зв‘язку з ринковими змінами чи непідконтрольними Товариству обставинами. Такі зміни відображаються в припущеннях по мірі того, як вони виникають.

Переоцінка інвестиційної нерухомості

Інвестиційна нерухомість у відповідності з МСФЗ 40 обліковується за справедливою вартістю та не амортизується. Зміни справедливої вартості визнаються в звіті про фінансові результати.

Відносно інвестиційної нерухомості застосовується метод оцінки, який базується на моделі дисконтування грошових потоків. Це викликано недостатністю порівняльної ринкової інформації, обумовленої характером нерухомості.

В цілях визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2013 р. Товариство прийняло припущення щодо відсутності будь-яких змін для збільшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості. Визначена справедлива вартість інвестиційної нерухомості найбільш чутлива до оцінки дохідності та частини площі, яка пустує на протязі довгого часу.

Знецінення нефінансових активів

Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу чи підрозділу, який генерує грошові потоки, перевищує його відшкодовувану вартість, яка повинна бути найбільшою із наступних величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію або цінність використання. Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію ґрунтується на існуючій інформації по комерційним угодам реалізації аналогічних активів або на ринкових цінах за вирахуванням додаткових витрат, понесених в зв’язку з вибуттям активу. Розрахунок цінності від використання ґрунтується на моделі дисконтованих грошових потоків.

Податки

Відносно тлумачення складного податкового законодавства, змін в податковому законодавстві, а також сум та термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. Різниця, яка виникає між фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутні зміни таких припущень можуть спричинити майбутні коригування вже відображених у звітності сум витрат чи доходів з податку на прибуток. Грунтуючись на допущеннях, Товариство не створює резерв під можливі наслідки податкових перевірок. Товариство розцінює виникнення судових розглядів в зв‘язку з податковим законодавством та наступний відтік грошових коштів як малоймовірне, тому умовне зобов‘язання не визнавалось.

Відстрочені податкові активи визнаються по всім невикористаним податковим збиткам в тій мірі, в якій існує вірогідність отримання оподаткованого прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можна визнати в фінансовій звітності, на основі вірогідних термінів отримання та розміру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідно суттєве судження керівництва.

Справедлива вартість фінансових інструментів

У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів та фінансових зобов‘язань, визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на основі даних активних ринків, застосовують методи оцінки з використанням моделі дисконтованих грошових потоків. В якості вихідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація із активних ринків, але у тих випадках, якщо це є практично неможливим, вимагається певна доля судження для встановлення справедливої вартості. Судження враховують такі вихідні дані як ризик ліквідності, кредитний ризик. Зміни в припущеннях відносно даних факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, яка відображається в фінансовій звітності.


  1. Суттєві положення облікової політики


Нижче наведені суттєві положення Облікової політики, застосовані Товариством при складанні фінансової звітності.

Згідно МСФЗ 1 Товариство зобов’язане використовувати одну і ту ж облікову політику в своєму першому звіті про фінансовий стан, який складено у відповідності з МСФЗ. Ця облікова політика повинна відповідати всім МСФЗ, які вступили на кінець першого звітного періоду, за який складається фінансова звітність згідно МСФЗ.
   1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

    Схожі:

    Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
    П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

    28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
    Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

    Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
    Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

    Звіт про фінансові результати
    Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

    Звіт незалежних аудиторів
    Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

    Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
    Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

    Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
    Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

    Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
    Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

    Звіту про фінансові результати
    Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

    Звіт про роботу уаіб у 2013 році
    Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

    Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
    Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

    Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
    Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

    Звіт про фінансові результати
    Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

    Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
    У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

    Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
    Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

    Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
    Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

    Звіту про контрольовані операції
    Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
    Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...    База даних захищена авторським правом © 2020
    звернутися до адміністрації
    blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт