Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Особливості представлення елементів фінансової звітності - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка4/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Особливості представлення елементів фінансової звітності

Оборотні/ необоротні активи, поточні/ довгострокові зобов‘язання


Товариство подає оборотні та необоротні активи, поточні та довгострокові зобов‘язання як окремі розділи в звіті про фінансовий стан.

Актив класифікується як оборотний в тому разі, якщо він задовольняє якому-небудь із наступних критеріїв:

 • його передбачається реалізувати, або він призначений для цілей продажу чи споживання при звичайних умовах операційного циклу Товариства;

 • він призначений головним чином для цілей продажу;

 • його мають намір реалізувати на протязі дванадцяти місяців після звітної дати; або

 • він представляє собою грошові кошти та еквіваленти грошових коштів, окрім випадків, коли його заборонено використовувати для господарської діяльності на протязі, меншою мірою, дванадцяти місяців після звітної дати.

Всі інші активи класифікуються як необоротні.

Зобов’язання класифікується як поточне, коли воно задовольняє хоч одному з наступних критеріїв:

 • його мають намір погасити в рамках звичайного операційного циклу Товариства;

 • воно призначене головним чином для цілей продажу;

 • воно підлягає погашенню на протязі дванадцяти місяців після звітної дати; або

 • у Товариства немає безумовного права відкладувати погашення даного зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітної дати.

Всі інші зобов’язання повинні класифікуватись як довгострокові.
   1. Правила взаємозаліку доходів і витрат / активів і зобов'язань


Активи і зобов'язання, а також доходи і витрати Товариства наводяться у фінансовій звітності окремо і підлягають взаємозаліку тільки в таких випадках, коли існує юридично визначене право взаємозаліку визнаних сум.

Результати операцій, які не відносяться до основної діяльності Товариства, подаються як результат взаємозаліку всіх доходів і витрат, що виникають внаслідок однієї і тієї ж операції. Крім того, доходи і витрати, що виникають по групі аналогічних операцій, подаються у звітах на нетто-основі. Тим не менш, такі доходи і витрати, якщо вони істотні, розкриваються окремо в примітках до фінансової звітності.

Результатом взаємозаліку доходів і витрат є виникнення прибутків або збитків.

Операції, доходи і витрати, які підлягають взаємозаліку:

 • вибуття основних засобів;

 • вибуття нематеріальних активів;

 • відшкодування покупцем витрат по залізничному транспортуванню;

 • позитивні та негативні курсові різниці;

 • реалізація валюти;

 • реалізація фінансових інструментів, призначених для торгівлі;

 • реалізація товарів, призначених для перепродажу;

 • зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості;

 • використання об’єктів соціальної сфери.
   1. Валюта звітності, операції та залишки


Статті, показані у фінансовій звітності Товариства, оцінюються з використанням валюти основного економічного середовища, в якому Товариство правцює (функціональної валюти). Суми у фінансовій звітності оцінені і представлені у національній валюті України- гривні (UAH), яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності для ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ». Ця валюта значно впливає на визначення вартості товарів та послуг і може відрізнятись від валюти контрактів. Товариство веде бухгалтерський облік в функціональній валюті.

Операції в іноземній валюті обліковуються в національній валюті за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленим на дату проведення операції. Курсові різниці, що виникають в результаті розрахунку за операціями в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, що діє на дату здійснення операції.

Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом обміну, який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату. Прибуток та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і зобов‘язань, показуються у складі курсових різниць у звіті про фінансові результати.

Немонетарні статті, які оцінюються по собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсам, які діяли на дату здійснення первинної операції. Доходи та витрати, які виникають при перерахунку немонетарних статей, визнаються у звітності аналогічно доходам та витратам по статті, яка обумовила виникнення курсових різниць (курсові різниці по статтям, доходи та витрати по яким визнаються в складі іншого сукупного доходу - відображаються в складі іншого сукупного доходу, а по статтям, доходи і витрати по яким визнаються в складі прибутку та збитків – в складі прибутку або збитку).

Станоном на 31 грудня 2013 року курс обміну долара США до української гривні становив 7,99 гривні за 1 долар США ( на 31 грудня 2012 р: 7,99 гривні за 1 долар США).

В даний час українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт