Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Визнання виручки - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка5/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Визнання виручки


Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або коштів, які повинні бути отримані за реалізовані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Товариства. Виручка від реалізації відображається без податку на додану вартість і знижок. Товариство визнає виручку від реалізації в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатньою мірою точності, існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та дотримані конкретні критерії за кожним напрямком діяльності Товариства, як описано нижче. Сума доходу вважається такою, що не підлягає достовірній оцінці до тих пір, поки не будуть врегульовані всі умовні зобов‘язання, пов‘язані з реалізацією. Оцінки Товариства грунтуються на результатах минулих періодів з урахуванням категорій покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди.

(а) Реалізація запасів і товарів

Дохід від продажу запасів і товарів, супутньої та іншої продукції визнається в момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами.

Виручка визнається одночасно із збільшенням активу чи зменшенням зобов’язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за виключенням збільшення капіталу за рахунок внесків власників/акціонерів Товариства), при умові, що величина доходу може бути достовірно оцінена.

Не визнаються доходами такі надходження:

 • сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків та обов’язкових платежів, які підлягають перерахуванню в бюджет;

 • суми надходжень по договорам комісій, агентським та іншим аналогічним договорам на рахунок комісіонера;

 • сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

 • сума задатку під залог або в погашення позики, що передбачено відповідним договором;

 • надходження, які належать іншим особам;

 • надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Продажі враховуються на основі цін, зазначених у специфікаціях до договорів. Ціна продажу вказується окремо для кожної специфікації.

(б) Доходи по відсоткам

По всім фінансовим інструментам, які оцінюються по амортизованій вартості, та відсотковим фінансовим активам, класифікованим в якості тих, що обліковуються як в наявності для продажу відсоткові доходи визнаються на пропорційно – тимчасовій основі з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Коли дебіторська заборгованість виявляється знеціненою, товариство зменшує балансову вартість до рівня тієї, що може бути відшкодована, вартості, яка являє собою розрахункові майбутні грошові потоки, дисконтовані за первісною ефективною відсотковою ставкою інструменту. Відсотковий дохід надалі буде частинами відноситися до складу доходів від фінансування в звіті профінансовий результат..

(в) Реалізація послуг

Товариство надає та реалізовує послуги з підривання гірничої маси в кар‘єрах Кривбасу. Реалізація послуг визнається в обліковому періоді, в якому послуги надані та визначається із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат такої операції.

Результат операції по наданню послуг може бути достовірно визначений при наявності всіх наведених нижче умов:

 • можливість достовірної оцінки суми доходу;

 • вірогідність отримання економічних вигід від надання послуг;

 • можливість достовірної оцінки ступеня завершеності наданих послуг на дату балансу;

 • можливість достовірної оцінки витрат, здійснених при наданні послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операцій з отримання послуг проводиться шляхом вивчення виконаної роботи.

(c ) Доходи від оренди

Доходи від інвестиційної нерухомості, наданої в оперативну оренду, обліковуються по прямолінійному методу на протязі терміну оренди.
2.3.5 Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов‘язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати чи запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо зобов‘язання з виплати дивідендів погашається більш, ніж через один рік після звітної дати, воно включається до складу довгострокових зобов‘язань та оцінюється за приведеною вартістю майбутніх грошових потоків, які будуть потрібні для погашення зобов‘язання з використанням відсоткової ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов‘язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і подальша зміна дисконту враховуються безпосередньо в капіталі.

2.3.6 Позикові кошти

Позикові кошти спочатку обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операції, а надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Будь-яка різниця між сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операції) та вартістю погашення визнається у звіті про фінансові результати протягом строку, на який були залучені позикові кошти, з використанням методу ефективної відсоткої ставки.

Позикові кошти відображаються в складі поточних зобов‘язань, крім випадків, коли у Товариства є безумовне право відкласти розрахунок за зобов‘язаннями, щонайменше, на 12 місяців після звітної дати.

2.3.7 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається і спочатку оцінюється у відповідності з політикою обліку фінансових інструментів. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням витрат на проведення операції, а також усіх премій і дисконтів при розрахунку. Фінансові зобов‘язання без фіксованого терміну погашення в подальшому обліковуються за справедливою вартістю.

Аванси визнаються за первісно отриманими сумами.

2.3.8 Резерви за зобов‘язаннями та платежами

Резерви за зобов‘язаннями та платежами – це нефінансові зобов‘язання, які визнаються у випадках, коли у Товариства є поточні юридичні або передбачувані зобов‘язання в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов‘язаннями, і їх суму можна розрахувати з лостатньою мірою точності. Коли існують декілька схожих зобов‘язань, ймовірність того, що буде потрібний відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов‘язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошей у відношенні будь-якої позиції, включеної в один і той же клас зобов‘язань, є невеликою.

Коли Товариство очікує, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування практично гарантоване.

Резерви оцінюються по приведеній вартості витрат, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов‘язання з використанням відсоткової ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки грошей у часі та ризики, притаманні зобов‘язанню. Збільшення резерву з часом визнається як відсоткові витрати.

2.3.9 Умовні активи і зобов‘язання

Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод від його використання.

Умовні зоблов‘язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов‘язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою точності. Інформація про умовні зобов‘язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною.

2.3.10 Винагороди працівникам

План з встановленими внесками. Товариство платить пердбачений законодавством Єдиний внесок на соціальне страхування. Внески розраховуються як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відносяться на витрати по мірі їх понесення.

План з встановленими виплатами

Товариство має два пенсійних плани із встановленими виплатами:

 • забезпечення виплат пільгових пенсій по спискам № 1,2 згідно з діючим законодавством

 • забезпечення виплат згідно умов колективного договору по виплатам при виході на пенсію за віком;

Товариство бере участь у державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, які працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров‘я умовами, право на отримання пільгової пенсії дані робітники отримують до настання пенсії за віком. Розмір пільгової пенсії визначається за формулою та носить характер плану з визначеними виплатами.

Ці пільгові пенсії фінансуються кожен рік розподільним способом з Пенсійного Фонду України, без створення спеціального резерву чи фонду. Проте, за вимогами законодавства України Товариство зобов’язане (частково) фінансувати виплати пільгових пенсій своїм співробітникам, які працюють чи працювали в шкідливих чи важких умовах праці.

Зобов‘язання, визнане в балансі у зв‘язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою поточну вартість певного зобов‘язання на звітну дату. Зобов‘язання за встановленими виплатами розраховується щорічно з використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов‘язання по пенсійному плану зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відпливу коштів із застосуванням відсоткових ставок високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими в тій же валюті, в якій здійснюються виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну даного зобов‘язання. Актуарні прибуток і збитки, що виникають в результаті минулих коригувань та змін в актуарних припузеннях, відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього строку трудової діяльності працівників, що залишився. Вартість послуг минулих років негайно відображається у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли зміни пенсійного плану залежать від продовження трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу (період, протягом якого виплати стають гарантованими). У цьому випадку вартість послуг минулих років працівників амортизується за методом рівномірного списання протягом періоду, коли виплати стають гарантованими.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт