Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Податки - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка6/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Податки


Податок на додану вартість.

ПДВ розраховується за двома ставками: 20% при поставках товарів чи послуг на території України, включаючи поставки без оплати, та імпорті товарів в Україну ( якщо такі поставки прямо не звільнені від ПДВ); 0% застосовується при експорті товарів та відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів і послуг враховується в момент отримання товарів чи послуг клієнтом або в момент надходження платежу від клієнта, в залежності від того, що відбулося раніше. Вхідний ПДВ враховується таким чином: право на податковий кредит по вхідному ПДВ при закупівлях виникає в момент отримання податкової накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів чи послуг, в залежності від того, що відбувається раніше, або право на кредит по вхідному ПДВ виникає в момент сплати податку.

ПДВ з продажу та закупівель визнається в балансі згорнуто і показується як актив або зобов‘язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну дату.

Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли вони визнаються у звіті про сукупний дохід або безпосередньо у складі капіталу, оскільки вони відносяться до операцій, що враховані у поточному або інших періодах у звіті про сукупний дохід або безпосередньо у складі капіталу.

Поточний податок на прибуток це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, показані як компонент операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов‘язань відносно перенесених з минулих періодів збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов‘язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відповідно до вилучення при початковому визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов‘язання в разі операції, що не є об‘єднанням компаній, коли така операція при її початковому обліку не впливає ні на фінансову, ні на податковий прибуток. Відстрочені податкові активи, що віднімаються для оподаткування, і перенесені з попередніх періодів збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.

Балансова вартість відстрочених податкових активів та зобов‘язань переглядається на кожну звітну дату та знижується в тому розмірі, в якому досягнення достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів та зобов‘язань, оцінюється як маловірогідне.

Відстрочені податкові активи та зобов‘язання оцінюються за податковими ставками, які, як передбачається, будуть застосовуватись в тому звітному році, в якому актив буде реалізовано, а зобов‘язання погашене, на основі податкових ставок (та податкового законодавства), які станом на звітну дату були прийняті в державі.

Відстрочений податок, який відноситься до статей, які не визнані в складі прибутка чи збитка, також не визнається в складі прибутка чи збитка. Статті відстрочених податків визнаються у відповідності із суттю операцій, згідно яких вони були нараховані, - або в складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.

2.3.12 Визнання витрат

Витрати враховуються за метом нарахування. На рахунках «Собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг» ведеться облік виробничої собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг. Адміністративні витрати, інші операційні витрати та інші витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – «Адміністративні витрати», «Інші операційні витрати», «Інші витрати».

Фінансові витрати включають відсоткові витрати за позиковими коштами, збиток від виникнення фінансових інструментів, зміна дисконту за фінансовими інструментами та збитки від курсової різниці. Всі відсоткові та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

Витрати майбутніх періодів обліковуються за первісною вартістю мінус подальша амортизація. Витрати майбутніх періодів відображаються в звіті про фінансові результати за допомогою амортизації, протягом періоду використання відповідних елементів у виробничому процесі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт