Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2.3.13 Основні засоби - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка7/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

2.3.13 Основні засоби


Основні засоби обліковуються по первинній вартості придбання (собівартості) за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання та витрати по займам в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство припиняє визнання заміненого компоненту та визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов‘язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки в період їх понесення.

Земля, будівлі та спорудження обліковуються по первинній вартості придбання (собівартості) за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Переоцінка здійснюється з достатньою періодичністю для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу несуттєво відрізняється від його балансової вартості.

Приріст вартості від переоцінки, за виключенням тої його частини, яка поновлює зменшення вартості цього ж активу, яке виникло внаслідок попередньої переоцінки та визнане раніше в звіті про прибутки та збитки, визнається в складі іншого сукупного доходу та накопичується в фонд переоцінки активів, який входить в склад капіталу. В іншому разі збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки та збитки, за виключенням тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку того ж активу, раніше визнану в складі фонду переоцінки.

Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої вартості активу, та амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу, щорічно переводиться із фонду переоцінки активів в нерозподілений прибуток.

Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що являють собою об’єкти, вартість яких значна і які можуть амортизуватися окремо. Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансової вартості цих активів і визнаються у звіті про фінансові результати.

У фінансовій звітності застосовується метод обліку основних засобів за собівартістю. Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод:

  • для бібліотечних фондів, інвентарної тари - у розмірі 100 % вартості таких об‘єктів у першому місяці їх використання.

Обліковою політикою Товариства встановлено такі рекомендовані терміни корисного використання:

  • для будівель та споруд – від 15 до 60 років;

  • для машин та обладнання – від 5 до 35 років;

  • для транспортних засобів – від 5 до 10 років;

  • для інших основних засобів – від 4 до 10 років.

Залишкова вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Балансова вартість активу негайно зменшується до вартості відшкодування, якщо балансова вартість вище вартості відшкодування.

Незавершене будівництво являє собою аванси за основні засоби та вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено. Амортизація на такі активи не нараховується до їх введення в експлуатацію.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт