Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік - Сторінка 8

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка8/23
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Оренда


Підставою для визначення того чи є угода орендою, чи має тільки ознаки оренди, є проведення аналізу змісту угоди. При цьому на дату початку дії договору необхідно встановити, чи залежить його виконання від використання активу, та чи переходить право власності на актив в результаті даної угоди.

Договори оренди, по яким у підприємства залишаються всі ризики та вигоди від володіння активом, класифіковано як оперативна оренда. Платежі по оренді визнаються в складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.

МСФЗ (IFRS) 1 дозволяє підприємствам, які вперше застосовують МСФЗ, визначати наявність ознак оренди в угодах, які діють на дату переходу на МСФЗ, на основі фактів та обставин, які мали місце на цю дату. Якщо підприємство, яке вперше застосовує МСФЗ, визначило наявність в договорі ознак оренди в порядку, аналогічному вимогам Інтерпретації IFRIC 4 та МСФЗ (IAS) 17, таке підприємство може використати результати такого визначення при переході на МСФЗ, навіть якщо дата, на яку визначалась наявність ознак, відрізняється від тієї, яку вимагає Інтерпретація IFRIC 4.

У відповідності з вимогами МСФЗ (IFRS) 1 для угод, підписаних до 1 січня 2012 р., датою початку орендних відносин умовно вважається 1 січня 2012 р.

Підприємство як орендар

Оренда, по якій до Товариства переходять практично всі ризики та вигоди, пов‘язані з володінням активом, визнається як фінансова, капіталізується на дату початку терміну оренди за справедливою вартістю орендованого майна, або, якщо ця сума менше,- за дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються поміж витратами на фінансування та зменшення основної суми зобов‘язання з оренди таким чином, щоб утворилась постійна ставка відсотка на непогашену суму зобов‘язання. Витрати на фінансування відображаються безпосередньо в звіті про прибутки та збитки.

Орендований актив амортизується протягом періоду корисного використання активу. Але якщо існує обґрунтована впевненість в тому, що підприємству перейде право власності на актив в кінці терміну оренди, актив амортизується протягом більш короткого із наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання та термін оренди.

Платежі з операційної оренди визнаються як операційні витрати в звіті про прибутки та збитки рівномірно на протязі всього терміну оренди.

Підприємство як орендодавець

Договори оренди, по яким у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Первинні прямі витрати, понесені при підписанні угоди операційної оренди, включаються в балансову вартість переданого в оренду активу та визнаються протягом терміну оренди на тій же основі, що і дохід від оренди.

Активи, які є об‘єктом угоди про операційну угоду, подаються у звіті про фінансовий стан Товариства згідно з характером активу. Амортизація по цим об‘єктам нараховується прямолінійним методом.

При підписанні договорів операційної оренди термін оренди передбачається не більше одного року, а в окремих випадках може продовжуватись шляхом підписання додаткової угоди.

Всі договори оренди включають пункт про можливість зміни чи доповнення орендної плати в сторону підвищення на щорічній основі у відповідності з переважаючими на даний момент ринковими умовами.

Товариство уклало ряд договорів про оренду нерухомості в рамках портфеля інвестиційної нерухомості, яка складається із надлишків офісних та виробничих площ підприємства, сума орендних платежів по яким складає за звітний період 92 тис.грн., транспортні засоби -382 тис.грн., обладнання – 15 тис.грн.

Мінімальна орендна плата по періодах складає:

  • протягом одного року - 489 тис.грн., (за минулий період – 645 тис.грн.);      1. Витрати по позикам


Витрати по позикам, безпосередньо пов‘язаних з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який обов‘язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання згідно намірів підприємства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати по позикам відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати по позикам включають в себе виплату відсотків та інші витрати, понесені в зв‘язку з позиками.

Товариство капіталізує витрати по позикам відносно всіх відповідаючим встановленим критеріям активів, будівництво яких розпочалось 1 січня 2011 р. або після цієї дати.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт