Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інвестиційна нерухомість - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка9/23
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Інвестиційна нерухомість


Інвестиційна нерухомість спочатку оцінюється по первісній вартості, включаючи витрати по оформленню угоди. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується по справедливій вартості, яка враховує ринкові умови на звітну дату. Доходи або витрати, які виникають від зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаються в звіт про прибутки та збитки за той звітний рік, в якому вони виникли. Справедлива вартість визначається щорічно незалежним оцінювачем.

Визнання інвестиційної нерухомості в звіті про фінансовий стан припиняється при її вибутті, або в разі, якщо вона виведена із експлуатації, та від її вибуття не очікується отримання майбутніх економічних вигод. Різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу визнається в звіті про прибутки та збитки за той звітний рік, в якому було припинене його визнання.

Переводи в категорію інвестиційної нерухомості або із неї здійснюються тоді і тільки тоді, якщо мають місце зміни в характері використання нерухомості. При переводі із інвестиційної нерухомості в об‘єкт нерухомості, займаний власником, умовна первісна вартість для цілей обліку представляє собою справедливу вартість на момент зміни цілей використання. В іншому випадку, коли займаний Товариством об‘єкт нерухомості стає об‘єктом інвестиційної нерухомості, Товариство обліковує таку нерухомість у відповідності з обліковою політикою обліку основних засобів до моменту зміни мети використання.
      1. Нематеріальні активи


Нематеріальні активи, придбані окремо, оцінюються за собівартістю. Після первинного визнання нематеріальні активи обліковуються за первинною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації та збитків від знецінення (в разі їх наявності).

Нематеріальні активи, вироблені Товариством, за виключенням капіталізованих витрат на розробку активів, не капіталізуються. Ці витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки за звітний рік, в якому вони виникли.

Нематеріальні активи з кінцевим терміном корисного використання амортизуються на протязі цього терміну та оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення нематеріального активу. Період та метод нарахування амортизації для нематеріального активу з кінцевим терміном корисного використання переглядається в кінці кожного звітного періоду. Зміна передбачуваного терміну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, які передбачає цей актив, відображається в фінансовій звітності, як зміна періоду або методу нарахування амортизації, в залежності від ситуації, та обліковується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з кінцевим терміном корисного використання визнаються в звіті про прибутки та збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецінення. Термін корисного використання нематеріального активу з невизначеним терміном корисного використання переглядається щороку в цілях визначення того, наскільки допустимо відносити такий актив в категорію активів з невизначеним терміном корисного використання. Якщо це допустимо, зміна оцінки терміну корисного використання – з невизначеного на кінцевий термін – здійснюється на перспективній основі.

Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються в звіті про прибутки та збитки в період припинення визнання даного активу.

Витрати на дослідження та розробки відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Нематеріальний актив, який виникає в результаті витрат на розробку конкретного активу, визнається тільки тоді, якщо Товариство може продемонструвати наступне:

  • технічне виконання створення нематеріального активу, так, щоб він був доступним для використання та продаж;

  • свої наміри створити нематеріальний актив та використовувати або реалізувати його;

  • те, як нематеріальний актив буде створювати майбутні економічні вигоди;

  • наявність достатніх ресурсів для завершення розробки;

  • здатність надійно оцінити витрати, які відносяться до нематеріального активу, в ході його розробки.

Після первинного визнання витрат на розробку в якості активу застосовується витратна модель, яка вимагає, щоб активи обліковувались за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Амортизація активу починається після завершення розробки, коли актив вже готовий до використання. Амортизація нараховується протягом очікуваного періоду отримання майбутніх економічних вигод. Амортизація відображається в складі собівартості.

Амортизація нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт