Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень "Цiннi папери України" 76 - Сторінка 14

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка14/31
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
Опис обраної облiкової полiтики:
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Донбасенерго» складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та законодавства України на базi концепцiї iсторичної собiвартостi.
Функцiональною валютою товариства є нацiональна валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень (тис. грн.), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Звiтний перiод пiдприємства спiвпадає з календарним роком.
1. Основнi положення облiкової полiтики, оцiнки та судження
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображуються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу згiдно з правилами прямолiнiйного методу амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво враховується за первинною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Витрати на дрiбний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати того фiнансового перiоду, в якому вони були понесенi.
Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
Витрати на позики, пов’язанi безпосередньо з будiвництвом квалiфiкованого активу, якщо для доведення останнього до стану використання за призначенням знадобиться значний перiод часу, пiдлягають капiталiзацiї.
Амортизацiя ґрунтується на таких строках корисного використання:
Будiвлi ти споруди 15-60 рокiв
Машини та виробниче обладнання 5-40 рокiв
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Iнвентар та приладдя 2-12 рокiв
Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
У складi iнвестицiйної нерухомостi враховується нерухомiсть, яка знаходиться у володiннi з метою отримання орендних платежiв або приросту капiталу або i того i iншого.
Для облiку iнвестицiйної нерухомостi використовується модель облiку за фактичними витратами i всi витрати пiсля визнання враховуються за тими ж принципами, що по основних засобах.
Нематерiальнi активи
Всi нематерiальнi активи товариства мають обмежений строк корисного використання й включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на пiдставi витрат, понесених для придбання й введення в експлуатацiю програмного забезпечення. Iншi нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом та ґрунтується на таких строках корисного використання:
Права користування землею 20 рокiв
Права користування майном 5-10 рокiв
Права на знаки для товарiв i послуг 5-10 рокiв
Права на об’єкти промислової власностi 10-15 рокiв
Авторськi та сумiжнi з ними права 3-5 рокiв
Iншi нематерiальнi активи 1-8 рокiв
Зменшення корисностi
Балансова вартiсть активiв переглядається на кожну дату балансу з метою визначення будь-якого чинника, що вказує на зменшення їх корисностi. При виявленнi таких фактiв сума очiкуваного вiдшкодування визначається як вища з двох оцiнок: чистої цiни реалiзацiї або вартостi поточного використання. Втрати вiд зменшення корисностi визнаються у випадку, якщо балансова вартiсть перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Ранiше визнанi втрати вiд зменшення корисностi сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що використовувалися для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний.
Запаси
Запаси вiдображуються за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси враховуються за первинною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї залежно вiд того, яка з цих сум менше. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв визначається за цiнами перших покупок (метод ФIФО), для вугiлля i палива - за середньозваженою вартiстю. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає прямi матерiали, пряму заробiтну плату, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi витрати.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображається за справедливою вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Облiковi оцiнки, що використовуються для створення резерву сумнiвних боргiв, базуються на аналiзi суми дебiторської заборгованостi на кiнець року. Безнадiйнi борги списуються протягом того року, коли вони такими визнанi.
Визнання доходу
Товариство продає всю електроенергiю, вироблену її електростанцiями, ДП «Енергоринок», державному монополiстовi в областi розподiлу електроенергiї, за цiнами, розрахованими на пiдставi розрахунково-аналiтичного методу прогнозованої оптової цiни, який використовує Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП).
Товариство продає теплову енергiю споживачам за цiнами, встановленими НКРЕКП на виробництво, транспортування та постачання теплоенергiї для населення, бюджетних установ та промислових споживачiв.
Дохiд визнається за фактом постачання електроенергiї та теплової енергiї, а також iнших товарiв, готової продукцiї або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу.
Фiнансовi iнструменти та iнвестицiї
Основнi фiнансовi iнструменти товариства представленi iнвестицiями, що є в наявностi для продажу, кредитами й позиками, коштами й короткостроковими депозитами. У товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська й кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною дiяльнiстю.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також активи, утримуванi до погашення оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Прибуток i збитки вiд змiни справедливої вартостi активiв, що є в наявностi для продажу, визнаються безпосередньо у складi капiталу.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
З метою складання Звiту про рух грошових коштiв до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв включають: готiвку в касi, депозитнi рахунки до запитання та iнвестицiї в короткостроковi ринковi грошовi iнструменти за мiнусом банкiвського овердрафту. В балансi банкiвський овердрафт вiдображається у складi короткострокових позик банку.
Забезпечення i резерви
Резерви по зобов'язаннях i платежах признаються у випадках, коли в Товариствi є поточнi юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i їх суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi.
Забезпечення визнаються у випадку, якщо товариство має теперiшнє зобов’язання, яке виникло внаслiдок минулих подiй, є ймовiрнiсть, що в результатi погашення зобов’язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов’язання, може бути достовiрно оцiнена.
Виплати персоналу.
Короткостроковi виплати персоналу
Зобов`язання з короткострокових виплат персоналу не дисконтуються i вiдносяться на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов`язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм виплати грошових премiй, якщо Товариство має поточне юридичне чи конструктивне зобов`язання виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов`язання може бути оцiнено достовiрно.
План зi встановленими виплатами
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю робiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiк актуарiями.
Переоцiнки, що виникають у зв`язку з пенсiйними програмами з визначеними виплатами, включають актуарнi прибутки та збитки. Товариство негайно визнає такi переоцiнки в iншому сукупному доходi, а всi iншi витрати, пов`язанi з пенсiйними програмами з визначеними виплатами, - у складi виплат персоналу у прибутку або збитку.
Iншi довгостроковi виплати персоналу
Товариство здiйснює разовi виплати працiвникам, що досягли певного вiку. Такi ювiлейнi виплати працiвникам, що досягли певного вiку, створюють зобов`язання по довгострокових виплатах персоналу, i цi зобов`язання покриваються за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Чисте зобов`язання за цими довгостроковими виплатами розраховується з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Будь - якi актуарнi прибутки або збитки визнаються в тому перiодi, в якому вони виникли у складi прибутку або збитку.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та змiн у вiдстрочених податках на прибуток. Вiдстроченi податки на прибуток, розрахованi за методом зобов’язань за балансом, виникають внаслiдок iснування тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою оцiнкою для цiлей фiнансового облiку.
Основнi тимчасовi рiзницi пов’язанi з амортизацiєю основних засобiв, створенням забезпечень та резерву сумнiвних боргiв. Вiдстроченi податковi активи, якi стосуються перенесення на майбутнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, визнаються в тiй мiрi, в якiй ймовiрно, що величини оподатковуваного прибутку в майбутньому буде достатньо для вiдшкодування невикористаних податкових збиткiв.
Дивiденди
Дивiденди, визначенi Дирекцiєю, не вираховуються з величини нерозподiленого прибутку до моменту їх затвердження на загальних рiчних зборах акцiонерiв.
2. Суттєвi облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва застосування попереднiх оцiнок та припущень. Такий пiдхiд впливає на звiтну величину активiв i зобов’язань, розкриття iнформацiї про можливi активи та зобов’язання на дату фiнансової звiтностi i звiтну величину доходiв та витрат за звiтний перiод. Фактичнi данi можуть вiдхилятися вiд таких оцiнок.
Найбiльш суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення строку корисного використання основних засобiв, забезпечення майбутнiх витрат, резерву сумнiвних боргiв, знецiнення активiв та дисконтування майбутнiх грошових потокiв.
Цi оцiнки перiодично переглядаються, i, у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
3. Iнформацiя за сегментами
Дiяльнiсть Товариства здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Товариство виробляє електричну та теплову енергiю з подальшою реалiзацiєю електроенергiї - ДП«Енергоринок», теплоенергiї – промисловостi, бюджетним установам та населенню. Виробництво i реалiзацiя продукцiї здiйснюються на територiї України.

 

Основним видом продукцiї ПАТ "Донбасенерго" є електроенергiя. Поряд з виробництвом електроенергiї, в виду технологiї процесу, виробляє теплову енергiю.
За 12 мiсяцiв 2014 року вироблено 7 140,961 млн.кВтг. електроенергiї та вiдпущено для реалiзацiї до Оптового ринку 6 355,428 млн.кВтг. В порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року виробництво електроенергiї зменшено на 2 912,539 млн.кВтг. Обсяг виробництва електроенергiї у грошовому виразi – 4 872 488 тис.грн.
Виробництво теплової енергiї Товариства за 2014 рiк складає 133 064 Гкал, що нижче обсягiв 2013 року на 4,303 Гкал та є наслiдком теплої зими. Обсяг виробництва теплової енергiї у грошовому виразi – 15 767 тис.грн.
Собiвартiсть 1 кВтг вiдпущеної в Оптовий ринок електроенергiї ПАТ «Донбасенерго» за звiтний перiод становить 56,45 коп/кВтг та збiльшена у порiвняннi з показником 2013 року на 4,58 коп/кВтг – 8,8 %.
Тариф на продаж електроенергiї ПАТ «Донбасенерго» 2014 року з урахуванням iнвестицiйної складової та додаткового платежа на виконання урядового рiшення для ПАТ «Донбасенерго» зрiс у порiвняннi з показником 2013 року на 13,77 коп/кВтг (21,9 %), у тому числi без урахування iнвестицiйної складової фактичний тариф 2014 року збiльшився на 6,22 коп/кВтг (10,4 %).
Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства до оподаткування за 2014 рiк є прибуток на рiвнi 173 666 тис.грн. Податок на прибуток за звiтний перiод складає 72 756 тис.грн., чистий прибуток вiд виробничо-господарської дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» за 2014 рiк становить 100 910 тис.грн.
Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв, про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:
Вся вироблена електроенергiя у вiдповiдностi з Законом України "Про електроенергетику" вiдпускається на Оптовий ринок України. Оператором ринка є державне пiдприємство "Енергоринок". Тариф на виробництво електроенергiї затверджується НКРЕКП, яка здiйснює регулювання у сферi електроенергетики.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту.
Iнформацiю щодо основних ризикiв ПАТ «Донбасенерго» розкрито за наступними напрямами:
1.Iстотнi фактори ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
1.1. Фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв
Згiдно з Розпорядженням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 11.07.2013 р. №496-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства «Донбасенерго» за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни за принципом аукцiону», голосування акцiонерiв з питань змiни номiнальної вартостi акцiй, розмiру статутного капiталу, перетворення на iншi господарськi товариства та вчинення правочину з вiдчуження майна товариства, якщо балансова вартiсть такого майна перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, можливе виключно у разi отримання попередньої згоди Фонду державного майна. Наведене обмеження дiє до моменту повного виконання умов договору купiвлi-продажу.
Iнших iстотних факторiв, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв емiтента, не було виявлено.
2.Iстотнi фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента:
2.1. Нерентабельнiсть
На погiршення рiвня рентабельностi можуть вплинути наступнi зовнiшнi фактори: встановлення НКРЕКП оптової ринкової цiни продажу електроенергiї нижче за прогнозовану, що може призвести до зниження тарифу для Товариства; коливання тарифу на електроенергiю (за рахунок коефiцiєнтiв маневреностi та робочої потужностi) внаслiдок змiни балансу виробникiв на ринку електроенергiї України; зростання собiвартостi 1кВт/г бiльшими темпами нiж зростання тарифу на електроенергiю; вимушене зниження обсягу виробництва через зменшення енергоспоживання в країнi.
У випадку суттєвого зменшення доходiв вiд реалiзацiї управлiнськi рiшення будуть спрямованi на мiнiмiзацiю витрат вiдповiдно до визначених прiоритетiв їх здiйснення.
2.2. Нестача ресурсiв
Зазначений фактор може iстотно вплинути на дiяльнiсть Товариства.
З метою зниження ризику Товариство проводить завчасне планування з урахуванням необхiдностi диверсифiкацiї джерел поставок та укладання договорiв з постачальниками палива в обсягах, необхiдних для виконання рiчної програми виробництва, монiторинг i контроль своєчасностi виконання постачальниками договiрних зобов’язань; за договорами, за якими має мiсце затримування, ведеться претензiйна робота.
2.3. Конкуренти
В умовах iснуючого ринку електроенергiї основним фактором, що визначає конкуренцiю енергоблокiв, є вартiсть палива як одна з головних складових при розрахунку цiнових заявок, за якими вiдбувається ранжування та включення енергоблокiв до основного складу обладнання.
З метою зниження ризику Товариство здiйснює довгострокове планування дiяльностi, постiйно займається розробкою та впровадженням заходiв щодо зниження собiвартостi продукцiї, пошуком альтернативних постачальникiв палива.
2.4. Собiвартiсть
Ризик зростання закупiвельних цiн на паливо понад передбаченi планом, а також витрат за напрямами, що обслуговують основнi виробничi процеси, може призвести до зниження доходу Товариства.
Зазначений ризик Товариство мiнiмiзує шляхом проведення закупiвель палива, матерiалiв та послуг у формi конкурсних торгiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також своєчасного коригування планiв ремонтних робiт.
2.5. Нестабiльнiсть фiнансово-господарського стану
Товариству притаманний зазначений ризик, оскiльки, незважаючи на покращення показника фiнансової незалежностi Товариства в 2014 р., спiввiдношення позикового до власного капiталу залишається високим.
З метою зниження ризику Товариство, спiльно iз зовнiшнiми кредиторами, встановлює лiмiти кредитування та вiдстежує їх дотримання.
2.6. Неякiсне технологiчне обладнання
Зазначений фактор суттєво впливає на дiяльнiсть Товариства, оскiльки фiзично зношене обладнання ТЕС обмежує конкурентоспроможнiсть на ринку електроенергiї та виступає основним чинником зниження тарифу на електроенергiю через зменшення платежiв за порушення режиму роботи енергоблоками.
З метою зниження ризику Товариство реалiзує проекти реконструкцiї та модернiзацiї основного виробничого обладнання. В межах означеного напрямку в 2014р. завершено реконструкцiю та введено в експлуатацiю енергоблок №12 Старобешiвської ТЕС. Планом капiтальних iнвестицiй на 2015 р. передбачено реалiзацiю проектiв реконструкцiї енергоблокiв №7, №6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а Слов’янської ТЕС.
2.7. Екологiчнi ризики
Наслiдками можливого шкiдливого впливу дiяльностi Товариства на навколишнє середовище є нарахування штрафних санкцiй та застосування заходiв адмiнiстративного характеру з боку державних органiв, якi здiйснюють нагляд у сферi охорони навколишнього середовища.
З метою зниження ризику в 2015 р. Товариством передбачена реалiзацiя проектiв будiвництва та нарощування золовiдвалiв Старобешiвської та Слов’янської ТЕС, а також реконструкцiя установки очищення замаслених та замазучених стiчних вод. Окрiм цього в 2015 р. планується розпочати проект встановлення сiркоочисного обладнання на енергоблоцi №12 Старобешiвської ТЕС, що має забезпечити вiдповiднiсть обсягiв викидiв забруднюючих речовин вимогам екологiчних стандартiв ЄС.
3.Iстотнi макроекономiчнi ризики емiтента:
3.1. Рецесiя чи зниження темпiв економiчного розвитку
Зниження темпiв економiчного розвитку матиме наслiдком, в першу чергу, зменшення обсягiв виробництва, що призведе до зменшення доходiв Товариства. Оскiльки наведений ризик є зовнiшнiм, Товариство не має дiйових важелiв впливу на нього.
3.2. Зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому
Зазначений ризик може iстотно вплинути на рiвень платоспроможностi споживачiв, що позначиться на динамiцi розрахункiв ДП «Енергоринок» iз Товариством за вiдпущену електроенергiю.
Товариство здiйснює планування графiку вхiдних i вихiдних грошових потокiв з метою своєчасного виявлення можливого дефiциту фiнансових ресурсiв i вживання заходiв щодо поновлення обiгових коштiв, а також проводить активну претензiйну роботу зi скорочення заборгованостi за вiдпущену електроенергiю.
Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками
Пiдхiд ПАТ «Донбасенерго» до управлiння ризиками припускає комплексну систему виявлення, оцiнювання, розробки заходiв реагування, монiторингу ефективностi, засновану на стратегiчному та поточному плануваннi. Оцiнка ризикiв також додатково проводиться у випадках суттєвих змiн зовнiшнього середовища, стратегiї та цiлей пiдприємства.
Менеджмент iнформований i розумiє вплив ризикiв на досягнення цiлей пiдприємства. Реалiзується успiшне управлiння основними ризиками операцiйної дiяльностi, впроваджується система управлiння та оцiнки ризиками iнвестицiйної дiяльностi. Усi рiшення ПАТ «Донбасенерго» приймаються з урахуванням iснуючих i потенцiйних загроз (можливостей).


Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамику цiн.
Основна сировина, що використовується на пiдприємствi – паливо, вугiлля, мазут, газ.
Постачання палива на електростанцiї компанiї у 2014 роцi вiдбувалося на пiдставi затвердженого Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi рiчного Прогнозного балансу електроенергiї ОЕС України та прогнозного (орiєнтовного) складу енергоблокiв з метою виробництва електроенергiї у запланованих обсягах та створення необхiдних складських запасiв вугiльної продукцiї.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку. Iнформацiя про конкуренцiю у галузi, про особливостi продукцiї емiтента, перспективнi плани розвитку емiтента.

Електроенергетична галузь є однiєю з найважливiших складових паливно-енергетичного комплексу України. Показником, який об'єктивно характеризує роботу галузi, є її здатнiсть надiйно та безперебiйно забезпечити електричною i тепловою енергiєю у необхiдних обсягах i вiдповiдної якостi пiдприємства, установи та органiзацiї суспiльного виробництва, житлово-комунального господарства, бюджетної i соцiальноїсфери, а також населення.
Основу галузi становить Об'єднана енергетична система (ОЕС) України, яка здiйснює централiзоване енергозабезпечення галузей нацiональної економiки та населення, взаємодiє з енергосистемами сумiжних країн, а також забезпечує експорт та iмпорт електричної енергiї. ОЕС об'єднує вiсiм регiональних електроенергетичних систем, поєднаних мiж собою системотвiрними i мiждержавними лiнiями електропередач напругою 750,400,330 кВ. На сьогоднi в експлуатацiї перебувають понад 1 млн км лiнiй електропередач.
Оперативно-технологiчне управлiння ОЕС, управлiння режимами енергосистеми, а також забезпечення надiйностi й умов паралельної роботи з енергосистемами iнших країн здiйснюється централiзованим державним пiдприємством НЕК «Укренерго».
Операцiї купiвлi-продажу електричної енергiї здiйснюються через Оптовий ринок електроенергiї (ОРЕ), оператором якого є ДП «Енергоринок», а її експорт - через компанiю «Укренергоекспорт». Державне регулювання енергетичного ринку здiйснює Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), головними завданнями якої є: лiцензування та регулювання дiяльностi суб’єктiв природних монополiй; забезпечення проведення цiнової i тарифної полiтики, захист прав споживачiв, впровадження правил користування електричною енергiєю.
Розподiл i постачання електроенергiї безпосередньо споживачам через розподiльчi лiнiї електропередач та пiдстанцiї здiйснюється регiональними компанiями (обленерго) з державною i приватною власнiстю.
Виробництво електричної енергiї здiйснюється в основному тепловими, атомними та гiдравлiчними електростанцiями. Основними видами палива для вироблення електроенергiї є вугiлля, природний газ, мазут, ядерне паливо,використовуються також енергiя рiк, вiтрова, сонячна та iншi види вiдновлюваної енергiї.
Передача електроенергiї вiд них до енергопостачальних компанiй здiйснюється магiстральними мережами, а розподiльчими мережами - до споживачiв.
ОЕС України на кiнець 2014 року об’єднувала в паралельну роботу тепловi, атомнi, гiдравлiчнi, вiтровi та сонячнi електростанцiї, а також станцiї на бiопаливi сумарною встановленою потужнiстю 55 114,1 МВт в т.ч. 471,6 МВт Кримської електроенергетичної системи (ЕС).
Частка пiдприємств генеруючих компанiй ТЕС в 2014 роцi в загальнiй структурi вироблення генеруючих компанiй країни досягла 50,26%.
Питома вага ПАТ "Донбасенерго" склала в 2014 роцi 3,9% у загальнiй структурi виробництва електроенергiї в Українi i 10,4% - у структурi теплової генерацiї.
Паливно-енергетичний комплекс України, до складу якого входить енергетика, характеризується такими показниками:
- високий рiвень зношеностi основних виробничих фондiв, який в середньому складає бiля 80-90%;
- висока енергоємнiсть економiки при низькiй результативностi енергоощадної полiтики;
- постiйний дефiцит iнвестицiй для вiдновлення та нарощування виробничого потенцiалу;
- недостатня адаптованiсть до ринкових умов господарювання;
- недосконале нормативно-правове забезпечення дiяльностi пiдприємств ПЕК;
- критично високий рiвень екологiчного навантаження на повiтряний та водний басейни в зонi дiяльностi пiдприємств ПЕК.


Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання:
Вугiльна продукцiя поставлялася за договорами iз ДП «Вугiлля України» та з виробниками вугiльної продукцiї вiтчизняних пiдприємств вугiльної галузi з забезпеченням виконання єдиних вимог щодо якостi вугiльної продукцiї, вiдповiдно до технiчних умов установлених ДСТУ 4083-2012 «Вугiлля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанцiях. Технiчнi умови».
Станом на 01.01.2015 року на Старобешiвськiй i Слов'янськiй електростанцiях було накопичено:
- вугiлля – 141,5 тис. тн. (станом на 01.01.2014 р. – 544,7 тис. тн.);
- мазуту – 3,9 тис. тн. (станом на 01.01.2014 р. – 3,5 тис. тн.)
У 2014 роцi оплата за поставлену вугiльну продукцiю склала 2 631, 42 млн. грн, що становить 101,09 % загальної вартостi поставленого вугiлля.
Поставка природного газу у 2014 р. здiйснювалася на структурнi одиницi ПАТ «Донбасенерго» централiзовано, вiд постачальникiв Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГАЗIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ».
ПАТ «Донбасенерго» в 2014 р. закупило у НАК „Нафтогаз України” природного газу в обсязi 24,2 млн.м3 на суму 145,2 млн. грн., у ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» в обсязi 13,9 млн.м3 на суму 68,3 млн. грн., та у ТОВ «ГАЗIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ» в обсязi 6,0 млн.м3 на суму 39,0 млн. грн., що сприяло безперебiйному виконанню виробничого процесу.
Розрахунок з НАК «Нафтогаз України» в 2014 роцi склав 150,9 млн. грн., що становить 103,8 % з урахуванням передплати у сумi 4,6 млн. грн. за сiчень 2014р., зробленою у груднi 2013 р. Передплата за сiчень 2015 р. з НАК „Нафтогаз України” становить 10,3 млн. грн.
Розрахунок з ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» склав 68,3 млн. грн. що становить 100% оплати за природний газ у 2014 роцi.
Розрахунок з ТОВ «ГАЗIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ» склав 36,0 млн. грн., що становить 92,3% вiд вартостi природного газу закупленого у 2014 роцi.
Витрати топкового мазуту здiйснювалися для розпалювання та пiдсвiчування при нестачi природного газу, та сушiннi шламу для блоку №4 на Сторобешiвськiй ТЕС в обсязi 2 644 тн.
Надходження палива на електростанцiї компанiї по його видах:
Найменування палива 2013 рiк 2014 рiк Вiдхилення
Вугiлля, тис.тн 4923,2 2914,5 -2008,7
Мазут, тис.тн. 1,8 6,0 +4,2
Газ, тис.м3 61810,5 43253,7 -18556,8
Факт отримання експлуатацiйного вугiлля по родовищах i марках склав:
тис.тн
Марка 2013 рiк 2014 рiк Вiдхилення
А 3 187 667 1 549 842 -1 637 825
П 1 036 825 1 237 408 200 583
Шлам антрацитовий 167 918 127 260 -40 658

 

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:
2010 рiк
Придбанi нематерiальнi активи вартiстю 3317 тис.грн., лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю 212тис.грн.(повнiстю амортизованi)
Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi 116207тис.грн. Списанi з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 33045 тис.грн. (знос 32194тис.грн.), в тому числi передано для продажу 25679 тис.грн.(знос 24 999тис.грн.), лiквiдовано 7366тис.грн. (знос 7195тис.грн.)
Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 514 тис.грн.
Нестачi та втрати вiд псування цiнностей 79 тис.грн.
2011 рiк.
Придбанi нематерiальнi активи вартiстю - 359 тис.грн, лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю – 11 тис.грн (повнiстю амортизованi).
Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi - 869 998тис.грн., в т.ч. виявлено пiд час iнвентаризацiї 7тис.грн.
Проведено дооцiнку первiсної вартостi 27 675 тис.грн., зносу 16 065тис.грн., проведено уцiнку первiсної вартостi - 881тис.грн., зносу- 809тис.грн.
Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 1 028 464тис.грн (знос 1 027 283тис.грн)., в тому числi передано для продажу 993 482тис.грн. (знос 992 688тис.грн.), безкоштовно передано-32 тис.грн., лiквiдовано- 34 937 тис.грн. (знос 34 564тис.грн.).
Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть -90 418тис.грн.
Нестачi та втрати вiд псування цiнностей- 95 тис.грн.
2012 рiк.
Придбанi нематерiальнi активи вартiстю - 1 632 тис.грн, лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю - 58 тис.грн (повнiстю амортизованi).
Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi -95 776тис.грн., в т.ч. виявлено пiд час iнвентаризацiї -1тис.грн.
Проведено уцiнку первiсної вартостi -16тис.грн., зносу- 14тис.грн.
Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю -77 680тис.грн (знос 61 021тис.грн)., в тому числi передано для продажу -52тис.грн. (знос- 18тис.грн.), лiквiдовано 77 628 тис.грн. (знос 61 003тис.грн.).
Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 6 813тис.грн.
Нестачi та втрати вiд псування цiнностей 77 тис.грн.
2013 рiк.
Придбанi нематерiальнi активи вартiстю-3 448 тис.грн, лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю – 53 тис.грн (повнiстю амортизованi).
Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi -497 469тис.грн.,
в т.ч. виявлено пiд час iнвентаризацiї - 26тис.грн.
Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 207 823тис.грн (знос -40 099тис.грн), в тому числi передано для продажу 3 284тис.грн. (знос 1 404тис.грн.), лiквiдовано 43 776 тис.грн. (знос 38 695тис.грн.).
Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 244тис.грн.
Нестачi та втрати вiд псування цiнностей 25 тис.грн.
2014 рiк.
Придбанi нематерiальнi активи вартiстю – 6 190 тис.грн, лiквiдованi нематерiальнi активи вартiстю – 105 тис.грн (повнiстю амортизованi).
Введенi в експлуатацiю основнi засоби по первiснiй вартостi – 1045 548тис.грн., безкоштовно отриманi – 132 тис.грн.
Списано з балансу основнi засоби первiсною вартiстю 75 481 тис.грн (знос – 65 484тис.грн)., в тому числi передано для продажу 140 тис.грн. (знос 6 тис.грн.), лiквiдовано 74 974 тис.грн. (знос 67 442 тис.грн.).
Списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 194 тис.грн.
Нестачi та втрати вiд псування цiнностей 644 тис.грн.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами та емiтентом:

Протягом звiтного року мiж емiтентом з одного боку та власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу з iншого боку правочини не укладалися.

 

Iнформацiя про основнi засоби емiтента, виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання; спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Екологiчнi питання, iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва.
Усi основнi засоби, якi належать Товариству, знаходяться на територiї Донецької (м.Донецьк., м.Горлiвка, м.Зугрес,смт.Новий Свiт, м.Миколаївка) областi, а саме на мiсцях розташування структурних одиниць ПАТ "Донбасенерго".
Основнi виробничi потужностi розташована на територiях Старобешiвської ТЕС та Слов'янської ТЕС.
На 01.01.2015р. на електростанцiях ПАТ "Донбасенерго" працюють 11 енергоблокiв потужнiстю 80,200, 210,215 та 800 МВт.
Слов'янська ТЕС.
Котлотурбiнний цех (неблочна частина)
У котельному вiддаленнi встановлено 2 котли типу ТП-230-2 ТКЗ "Червоний котельник" загальною паропродуктивнiстю 480 т/год.
Паропродуктивнiсть котлiв (проектна) ст. № 6 - 230 т/год, котла № 7-250 т/год,
тип: барабаннi - 110 кгс/см2, температура пари – - 510 градусiв цельсiю.
Паливо - вугiлля марки АШ та П Розпалювальне паливо - мазут, газ.
У 2014 роцi котлам №№6,7 виконано капiтальнi ремонти. Стан котлiв №№6,7 задовiльний.
У турбiнному вiддаленнi встановлений 1 турбогенератор ст.№ 3 типу Т-80-90 встановленою потужнiстю 80 МВт. Технiчний стан ТГ-3 i допомiжного устаткування задовiльний.
Котлотурбiнний цех (блочне устаткування).
У котельному вiддаленнi встановлено 1 прямоточний 2-х корпусний котел типу
ТПП-200-1 ТКЗ "Червоний котельник" продуктивнiстю - 2650 т/год, тиском пари –
255 кгс/см2, температурою пари - 545 градусiв цельсiю.
Паливо - вугiлля марки АШ та П. Розпалювальне - газ, мазут.
У турбiнному вiддiленнi встановлена 1 турбiна встановленою потужнiстю 800 МВт. Турбiна блоку № 7 ЛМЗ типу К-800-240-2 одновальна.
Технiчний стан турбiни бл. № 7 задовiльний.
Проектне паливо- вугiлля марки – АШ та П.
У 2014р на СлТЕС закiнчено реконструкцiю корпусу котла 7Б, на корпусi кола 7А виконано поточний ремонт з подальшим переходом у капiтальний ремонт.
Виконано поточнi ремонт турбогенераторам №№3, 7 та котлам №№6,7
Старобешiвськая ТЕС
Котлотурбiнний цех
У котельному вiддiленнi встановлено 9 енергоблокiв з котлами типу ТП-100 ТКЗ кожен продуктивнiстю по 640 т/год пари, тиском у барабанi - 155 кгс/см2, температурою - 545 градусiв цельсiю, та один енергоблок з котлом АЦКШ-670 виробництва Lurgs Lentjes AG (Нiмеччина) та паропродуктивнiстю 670 т/год пари та температурою 545 градусiв цельсiю.
Паливо - вугiлля марки АШ та П, для котла АЦКШ енергоблоку № 4 - антрацiтовий шлам. Розпалювальне - газ, мазут.
У турбiнному вiддаленнi знаходяться 10 турбiн загальною потужнiстю 2000 МВт. Енергоблок №7 знаходиться у довгостроковому резервi з елементами консервацiї, тому наявна потужнiсть СбТЕС становить 1835 МВт.
По Старобешiвськiй ТЕС виконано реконструкцiю енергоблоку №12 i станом на 01.01.15 виконанi наступнi ремонти:
поточний ремонт енергоблокiв № 5,6,8,13;
середнiй ремонт енергоблокам № 4,9,10,11.
Технiчний стан котлiв i турбiн задовiльний.
Встановлена теплова потужнiсть на 01.01.15
Старобешiвська ТЕС 156 Гкал /год
Слов'янська ТЕС 100,52 Гкал /год
ПАТ "Донбасенерго" 256,52 Гкал /год
Фактична робоча потужнiсть по ПAT "Донбасенерго» у 2014 роцi склала 1530 МВт при планi 1650,2 МВт.
План робочої потужностi по ПАТ "Донбасенерго" за 2014 рiк виконаний на 92,7%. Виконання плану робочої потужностi за 2014 рiк по електростанцiях наступне: Старобешiвська ТЕС – 97,1 %. Слов'янська ТЕС - 71 %.
Невиконання плану робочої потужностi за 2014 рiк по Слов'янськiй ТЕС пов'язане з перевищенням фактичного часу знаходження енергоблоку №7 у позапланових ремонтах у тому числi i через пошкодження отриманi пiд час бойових дiй, по Старобешiвськiй ТЕС пов’язано з обмеженнями видачi потужностi у мережу.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства:
У 2014 роцi у порiвняннi з 2013 загальний обсяг викидiв зменшився на 60,704 тис. тон, а саме: завислi речовини на 27,823 тис. тон, сiрки дiоксиду на 26,74 тис. тон, сполук азоту (крiм N2O) в перерахунку на NO2 на 5,591 тис. тон.
Зменшення викидiв по ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» вiдбулося за рахунок зменшення виробництва електроенергiї на Старобешiвськiй та Слов’янськiй ТЕС, а також за рахунок змiн у структурi паливоспоживання та змiною показникiв якостi використаного палива у порiвняннi з минулим роком.
Сумарнi обсяги вiдведених забруднених стокiв за звiтний рiк становили 5417,0 тис.м3 проти 5439,0 тис.м3 у 2013 роцi.
Причиною збiльшення скиду забруднених стокiв є неефективна робота бiологiчних очисних споруд на Старобешiвськiй ТЕС та скидання забруднених промливневих стокiв з промплощадки пiсля вiдстоювання у вiдстiйниках без очистки. Для зменшення обсягiв скиду забруднених побутових стокiв продовжується реконструкцiя бiологiчних очисних споруд (початок реконструкцiї 2003р., кiнцевий термiн виконання перенесено на 2016р.), а також проводиться перiодичне чищення вiдстiйникiв промливневих вод. Облiк недостатньо очищених стокiв виконується за допомогою вимiрювального приладу, який проходить щорiчну повiрку. У звiтних матерiалах обсяг цих стокiв фiксується по показникам лiчильника.

Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва:

ПАТ «Донбасенерго» у 2015 роцi планує продовжити виконувати роботи, якi почалися у минулих роках, а саме:
- Реконструкцiя енергоблоку №7 Слов'янської ТЕС. Плановi витрати на виконання даної роботи складають – 67 549 тис. грн. Загальна проектна вартiсть робiт - 1 908 348 тис. грн. Термiн реалiзацiї проекту 2013-2016 роки.
- Реконструкцiя енергоблоку №6 Слов'янської ТЕС з роздiленням на енергоблоки №6а та №6б потужнiстю 330 МВт кожен. Плановi витрати на виконання даної роботи складають – 63 029 тис. грн. Загальна проектна вартiсть робiт - 6 808 865 тис. грн. Термiн реалiзацiї проекту 2014-2017 роки. Проектна потужнiсть 660 МВт та iнше.

 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента:
- фiзично зношене обладнання ТЕС, оскiльки фiзично зношене обладнання ТЕС обмежує конкурентоспроможнiсть на ринку електроенергiї та виступає основним чинником зниження тарифу на електроенергiю через зменшення платежiв за порушення режиму роботи енергоблоками;
- брак обiгових коштiв;
- суттєва частина виробничих потужностей Товариства розташована на територiях, де тривають воєннi зiткнення та органи влади України не можуть в повному обсязi забезпечити виконання законiв України на цих територiях.

Товариство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

 

За 2014 рiк фiнансовi санкцiї нарахованi та пред’явленi Товариству на загальну суму 224 тис.грн. за уточнення декларацiй з ПДВ та оплату штрафiв залiзницi.

 

Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається шляхом самофiнансування, залучення банкiвських кредитiв та за рахунок капiтальних iнвестицiй.
Можливi шляхи, щодо покращення в майбутньому лiквiдностi пiдприємства – оптимiзацiя технiко-економiчних показникiв пiдприємства, модернiзацiя виробничих потужностей, рацiональне використання матерiально-грошових ресурсiв, ефективна робота на енергоринку з метою досягнення економiчно вигiдного тарифу на електроенергiю.

 

Електроенергiя - основний вид продукцiї, що реалiзує ПАТ "Донбасенерго". Товариством укладений договiр з ДП "Енергоринок" на реалiзацiю електроенергiї №70/01-ЕР вiд 31.08.1999 року, тарифи за електроенергiю складаються за алгоритмом, розробленим НКРЕКП. Згiдно фiнансового плану на 2015 рiк Товариство планує отримати чистий прибуток в сумi 210091,0 тис. грн.

 

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента:
ПАТ «Донбасенерго» в своєї дiяльностi слiдує принципам сталого соцiального розвитку, ведення вiдкритого i прозорого бiзнесу, впровадження кращих стандартiв управлiння та пiдвищення ефективностi. ПАТ «Донбасенерго» i надалi планує розробляти та здiйснювати заходи з охорони працi та навколишнього середовища, з професiйного розвитку спiвробiтникiв, та надання соцiального захисту як працiвникам, так i мiсцевим органам самоврядування.
Мiсiя ПАТ «Донбасенерго» - ефективне та екологiчно безпечне забезпечення електричною i тепловою енергiєю потреб населення, промисловостi та держави, пiдвищення ефективностi використання природних ресурсiв, розробка та виконання заходiв щодо удосконалення технологiй виробництва електричної та теплової енергiї.
Стратегiя Товариства нацiлена на оновлення та удосконалення основних фондiв для забезпечення ефективної роботи в сформованих умовах функцiонування ринку електроенергiї в Українi. ПАТ «Донбасенерго» реалiзує свою стратегiю через виконання розроблених i затверджених Дирекцiєю програм на 2015 рiк:
- поновлення електротехнiчного обладнання ТЕС;
- зниження споживання електричної i теплової енергiї на власнi потреби електростанцiй;
- зниження питомих витрат умовного палива на вiдпуск електроенергiї;
- скорочення споживання природного газу;
- проведення ремонтiв та пiдвищення надiйної роботи основного та допомiжного обладнання Старобешiвської i Слов'янської ТЕС;
- зниження витрат в теплових мережах теплових електростанцiй;
- реконструкцiї обладнання ТЕС i капiтальних iнвестицiй ТЕС.
Мета ПАТ «Донбасенерго»:
- ефективний i сталий розвиток;
- збiльшення iнвестицiйної привабливостi;
- зростання виручки i прибутку, пiдвищення лiквiдностi;
- зниження витрат i пiдвищення ефективностi управлiння;
- зниження ризикiв дiяльностi компанiї;
- створення команди професiоналiв i розвиток довiри в колективi.
Шляхи досягнення цiлей:
- нацiленiсть на задоволення споживача;
- максимальна прозорiсть бiзнесу;
- пiдтримання довгострокових вiдносин з ключовими партнерами.

З метою досягнення цiлей, представники Товариства будуть брати участь у всебiчному розвитку вiдносин на Об’єднаному ринку електроенергiї України та виконувати свої обов’язки лiцензiата з виробництва електроенергiї.

Виробництво продукцiї
Прогнознi ключовi показники технiко - економiчної дiяльностi на 2015 рiк передбачають виробiток електроенергiї Товариства у 2015 роцi - 7891,000 млн. кВтг. При цьому частка Старобешiвської та Слов’янської ТЕС у загальному обсязi виробництва електроенергiї дорiвнює 65,7% та 34,3%, вiдповiдно.
Корисний вiдпуск електроенергiї Товариства до ОРЕ у 2015 роцi складає 7009,400 млн. кВтг, що забезпечує збiльшення обсягiв на 10,3 % до попереднього року.
Виробництво теплової енергiї Товариства у прогнозних ключових показниках 2015 року становить 142,200 тис. Гкал, що передбачає збiльшення вiдпуску тепла на 6,9 %.
Заплановано досягти загальну рентабельнiсть основної дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» у 2015 року з урахуванням iнвестицiйної складової - 12,0%.
Капiтальнi iнвестицiї
У 2015 роцi ПАТ «Донбасенерго» планує освоєння iнвестицiй за напрямками:
- капiтальне будiвництво (промислова сфера) – 239,722 млн. грн.;
- придбання машин та обладнання – 54,262 млн. грн.;
- придбання необоротних матерiальних активiв – 3,3 млн. грн.;
- полiпшення об’єктiв (капiтальний ремонт) – 66,877 млн. грн.;
- придбання нематериальних активiв – 19,778 млн. грн.
Освоєння iнвестицiй передбачено за рахунок наступних джерел:
- амортизацiйнi вiдрахування – 137,355 млн.грн.;
- iншi джерела – 152,638 млн.грн.
- кредити банка – 104,462 млн. грн.
В 2015 роцi ПАТ «Донбасенерго» буде продовжувати роботу з будiвництва об’єктiв в рамках розпочатих реконструкцiй та технiчного переозброєння генеруючого обладнання.
Фiнансова дiяльнiсть
Товариство планує отримати в 2015 роцi чистий прибуток у розмiрi 210,1
млн. грн., EBITDA - 546,3 млн. грн.
На 2015 рiк заплановано чистий дохiд вiд реалiзацiї електричної та теплової енергiї - 6 296,0 млн. грн. - 97,5% в структурi загальних доходiв 6 455,5 млн. грн.
Заплановано на 2015 рiк адмiнiстративних витрат - 198,7 млн. грн.
Вiд фiнансової дiяльностi Товариство планує отримати збиток у сумi 144,8 млн.грн., що на 23,7 млн.грн. бiльше показника 2014 року, що є наслiдком збiльшення вiдсоткiв за користування кредитними коштами.
Фiнансовий результат виробничо – господарчої дiяльностi ПАТ «Донбасенерго» до оподаткування - прибуток в сумi 259,4 млн.грн.
Персонал
ПАТ «Донбасенерго» цiнує та поважає своїх спiвробiтникiв. Перед Товариством стоять завдання, якi може вирiшити тiльки команда професiоналiв, тому Дирекцiя зацiкавлена в розвитку кадрового потенцiалу та буде i надалi залучати висококвалiфiкований персонал.
Кадрова полiтика базується на наступних принципах:
- дотримання чинного трудового законодавства України;
- забезпечення конкурентоспроможної винагороди спiвробiтникам з урахуванням їх професiоналiзму, складностi виконання робiт i ступеня вiдповiдальностi;
- надання соцiальної пiдтримки спiвробiтникам ПАТ «Донбасенерго»;
- iнвестицiї в освiту та навчання спiвробiтникiв з метою допомогти їм реалiзувати свiй потенцiал.
У 2015 роцi планується отримання мiжнародного сертифiкату на вiдповiднiсть системи управлiння охороною працi (СУОП) ПАТ «Донбасенерго» стандарту OHSAS 18001:2007. За пiдсумками проведеного в 2014 роцi сертифiкацiйного аудиту мiжнародними аудиторами зроблено висновок, що в ПАТ «Донбасенерго» СУОП встановлена та рекомендовано видати мiжнародний сертифiкат.
Корпоративне управлiння
Корпоративне управлiння є одним з ключових елементiв i передумовою успiшної дiяльностi Товариства, пiдвищення довiри iнвесторiв. Наявнiсть ефективної системи корпоративного управлiння збiльшує вартiсть капiталу.
Розумiючи важливiсть вдосконалення корпоративного управлiння ПАТ «Донбасенерго» у 2015 роцi буде продовжувати забезпечення:
- належної уваги до iнтересiв всiх акцiонерiв;
- рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин;
- фiнансової прозоростi;
- запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Товариство надалi планує удосконалювати систему корпоративного управлiння шляхом розробки та прийняття Положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, вживати iншi заходи з метою досягнення рiвня мiжнародних стандартiв.

 

Протягом звiтного року витрати на дослiдження та розробки емiтентом не здiйснювалися.

 

Перелiк судових справ за 2014 р., в яких ПАТ «Донбасенерго» виступає позивачем:
Суд: Донецький окружний адмiнiстративний суд
Назва вiдповiдача: НКРЕ
Змiст справи: вiдмiна постанови НКРЕ №521 вiд 24.04.2014р.
Сума справи: 49 628 864 грн. в мiсяць
Поточний стан розгляду справи: на розглядi
Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд
Назва вiдповiдача: НКРЕ
Змiст справи: вiдмiна постанови НКРЕ №1116 вiд 14.08.2014р.
Сума справи: 49 628 864 грн. в мiсяць
Поточний стан розгляду справи: на розглядi
Дата судового рiшення по справi: 14.01.2014р.
Суд: Донецький апеляцiйний господарський суд
Назва вiдповiдача: ТОВ IВП «Северодонецький МЦ ОРГМIН»
Змiст справи: стягнення пенi за прострочення виконання зобов’язань за договором
Сума справи: 1 108 097,26 грн.
Поточний стан розгляду справи: апеляцiйну скаргу залишено без задоволення.
Дата судового рiшення по справi: 11.08.2013р.
Суд: Вищий адмiнiстративний суд України
Назва вiдповiдача: СДПI по роботi с ВПП у м. Донецьку
Змiст справи: визнання частково недiйсними податкових повiдомлень-рiшень (ТОВ «Iмперiя»)
Сума справи: - 1 034 996,67 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi
Дата рiшення по справi: 04.12.2012р.
Суд: Вищий адмiнiстративний суд України
Назва вiдповiдача: СДПI по роботi с ВПП у м. Донецьку
Змiст справи: визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення
Сума справи: - 38 150,06 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi
Дата рiшення по справi: 22.01.2014р.
Суд: Вищий адмiнiстративний суд України
Назва вiдповiдача: СДПI з обслуговування ВП у м. Донецьку Мiжрегiонального ДУ Мiндоходiв
Змiст справи: визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення
Сума справи: - 61 945,00 грн.
Поточний стан розгляду справи: задоволено.
Дата рiшення по справi: 13.02.2014р.
Суд: Вищий адмiнiстративний суд України
Назва вiдповiдача: СДПI з обслуговування ВП у м. Донецьку Мiжрегiонального ДУ Мiндоходiв
Змiст справи: визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення
Сума справи: - 77 432,50 грн.
Поточний стан розгляду справи: задоволено.
Дата рiшення по справi: 06.02.2013р.
Суд: Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд
Назва вiдповiдача: Слов’янська ОДПI
Змiст справи: визнання недiйсними податкових повiдомлень-рiшень
Сума справи: 811 340,94 грн.
Поточний стан розгляду справи: вiдправлено на новий розгляд
Суд: Господарський суд м. Києва
Назва вiдповiдача: ДП «Вугiлля України»
Змiст справи: простої вагонiв
Сума справи: 47 833,08 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi
Суд: Господарський суд м. Києва
Назва вiдповiдача: ДП «Вугiлля України»
Змiст справи: простої вагонiв
Сума справи: 19 983,60 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi
Дата рiшення по справi: 22.11.2014р.
Cуд: Господарський суд Харкiвської областi
Назва вiдповiдача: ТОВ «Завод енергетичного машинобудування»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Сума справи: 105 818,10 грн.
Поточний стан розгляду справи: задоволено.
Дата рiшення по справi: 07.08.2014р.
Суд: Господарський суд Харкiвської областi
Назва вiдповiдача: ТОВ «Завод енергетичного машинобудування»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Сума справи: 25 713,66 грн.
Поточний стан розгляду справи: задоволено.
Дата рiшення по справi: 08.08.2014р.
Суд: Господарський суд Харкiвської областi
Назва вiдповiдача: ТОВ «Завод енергетичного машинобудування»
Змiст справи: стягнення штрафної неустойки за прострочення виконання етапу робiт
Сума справи: 3 313 687,64 грн.
Поточний стан розгляду справи: задоволено.
Суд: Господарський суд Донецької областi
Назва вiдповiдача: ТМО «Слов’янськ»
Змiст справи: банкрутство
Сума справи: 117 645,09 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi

Суд: Господарський суд Луганської областi
Назва вiдповiдача: ТОВ «Луганськобленерго»
Змiст справи: банкрутство
Сума справи: 27 302,62 грн.
Поточний стан розгляду справи: лiквiдацiйна процедура

Дата рiшення по справi: 25.03.2014р.
Суд: Господарський суд Донецької областi
Назва вiдповiдача: КП «Сервiскомуненерго»
Змiст справи: стягнення збиткiв
Сума справи: 297 023,58 грн.
Поточний стан розгляду справи: задоволено.
Дата рiшення по справi: 05.07.2002р.
Суд: Київський апеляцiйний господарський суд.
Назва вiдповiдача: ДП «Енергоринок»
Змiст справи: стягнення заборгованостi за жовтень 2001р. травень 2002р.
Сума справи: 526 828 052,17 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi.
Суд: господарський суд м. Києва.
Назва вiдповiдача: ДП «Енергоринок»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Сума справи: 136 189 402,21 грн.
Поточний стан розгляду справи: призупинено.
Суд: господарський суд м. Києва.
Назва вiдповiдача: ДП «Енергоринок»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Сума справи: 141 708 284,05 грн.
Поточний стан розгляду справи: призупинено.
Суд: господарський суд м. Києва.
Назва вiдповiдача: ДП «Енергоринок»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Сума справи: 141 717 340,29 грн.
Поточний стан розгляду справи: призупинено.
Суд: господарський суд м. Києва.
Назва вiдповiдача: ДП «Енергоринок»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Сума справи: 103 429 002,52 грн.
Поточний стан розгляду справи: призупинено.
Суд: Вищий господарський суд України
Назва вiдповiдача: ДП «Енергоринок»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Основна сума боргу сплачена у розмiрi 1 303 375 758,36 грн.
Сума справи: 1 629 690 681,98 грн.
Поточний стан розгляду справи: вiдмовлено.
Суд: господарський суд м. Києва.
Назва вiдповiдача: АТ «Енергетика та паливо»
Змiст справи: банкрутство
Сума справи: 1 171 081,00 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi.
Суд: господарський суд Донецької обл.
Назва вiдповiдача: ВАТ «Курахiвський механiчний завод»
Змiст справи: банкрутство
Сума справи: 8 708 005,62 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi.
Перелiк судових справ за 2014 р., в яких ПАТ «Донбасенерго» виступає вiдповiдачем:
Дата судового рiшення по справi: 16.12.2014 р.
Суд: Київський апеляцiйний господарський суд
Назва позивача: ТОВ «Енергетична компанiя «Екнiс Україна»
Змiст справи: стягнення заборгованостi
Сума справи: 766 265,90 грн.
Поточний стан розгляду справи: на розглядi.
Дата судового рiшення по справi: 10.02.2014р.
Суд: Донецький окружний адмiнiстративний суд
Назва позивача: СДПI по роботi с ВПП у м. Донецьку
Змiст справи: стягнення пенi за субкредитними договорами з Мiнiстерством Фiнансiв в межах проектiв з МБРР та ЄБРР
Сума справи: - 38035,22 грн.; 49 754,38 грн.; 1 086 002,90 грн.; 798 167,72 грн.
Поточний стан розгляду справи: в позовi вiдмовлено.
Дата судового рiшення по справi: 05.02.2014 р.
Суд: Вищий господарський суд України
Назва позивача: ПП «Владi»
Змiст справи: про витребування майна з чужого незаконного володiння
Сума справи: справа немайнового характеру
Поточний стан розгляду справи: в позовi вiдмовлено.
Дата судового рiшення по справi: 13.08.2014р.
Суд: Вищий спецiалiзований суд України
Назва позивача: Слiпченко В.Ф.
Змiст справи: стягнення недонарахованої заробiтної плати
Сума справи: 20 840,60 грн.
Поточний стан розгляду справи: в позовi вiдмовлено.

 

Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2014 рiк до оподаткування є прибуток у сумi 173 666 тис. грн. при запланованому прибутку 662 706 тис.грн.
Податок на прибуток за результатами дiяльностi за 2014 рiк склав 72 756 тис.грн. та зменшений вiдносно запланованого податку на 10 770 тис.грн. Термiн складання та подання декларацiї – до 09.02.2015 року.
Таким чином, чистий прибуток компанiї за 2014 рiк склав 100 910 тис. грн., що на 478 270 тис.грн. менше, нiж було передбачено планом. Значно вплинули на зменшення чистого прибутку:
З негативного боку:
1. Зменшення нарахування iнвестицiйної складової тарифу вiдповiдно до рiшень НКРЕКП України - 229 949 тис.грн.;
2. Вiдображення в облiку сум нарахованих резервiв знецiнення балансової вартостi об’єктiв основних засобiв та приведення вартостi до вiдновлювальної у сумi 805 266 тис.грн. та у сумах, що перевищили запланованi на 14 930 тис.грн.
З позитивного боку:
1. Зниження паливної складової на 2,64 коп/кВтг у складi витрат на виробництво електроенергiї забезпечило зменшення собiвартостi виробництва електроенергiї на 167 783 тис.грн.;
2. Коригування сум створеного у вереснi 2014 року резерву на майбутнi витрати вiд ремонтно-вiдновлювальних робiт по Слов’янськiй ТЕС призвело до зменшення iнших операцiйних витрат на 257 094 тис.грн.;
3. Збiльшення тарифу вiд виробництва електричної енергiї без урахування iнвестицiйної складової на 1,51 коп/кВтгод призвело до збiльшення доходiв на 95 957 тис.грн.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт