Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

III. Основні відомості про емітента - Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка2/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ДОНБАСЕНЕРГО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 715398

3. Дата проведення державної реєстрації

26.08.1998

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

236443010

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

25

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5655

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.11 Виробництво електроенергiї

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,геологiї та геодезiї,надання послуг технiчного косультування в цих сферах

74.90 Iнша професiйна, наукова та технична дiяльнiсть, н.в.i.у

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" є: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства (колегiальний) – Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства. Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства шляхом внесення змiн до Статуту. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ревiзор Товариства), Голова Виконавчого органу, члени Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Обрання та вiдкликання посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням органу управлiння Товариства, до компетенцiї i повноважень якого входять цi питання вiдповiдно до Статуту.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

головне управлiння з обслуговування клiєнтiв ПАТ "Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

300465

3) поточний рахунок

260003011499

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ТВБВ №10004/0498 фiлiї -Донецьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк"

5) МФО банку

335106

6) поточний рахунок

260023011353
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт