Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Продовження тексту приміток - Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка31/31
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Продовження тексту приміток


6. Основнi засоби на 31.12.2014р.
(тис.грн.)
Найменування показника Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
Залишок на початок року, у т. ч.: 2 507 942 1 101 518 1 406 424
Надiйшло всього, у т. ч. 1 045 388 1 045 388
введено в дiю (з 15 рахунка) 1 045 548 1 045 548
безкоштовно отримано 132 132
змiна нарахування резерву на консервацiю НА -292 -292
Нараховано резерв по знецiненню 577 671 577 671
Зменшення корисностi активiв Х Х
Вiдновлення корисностi активiв Х Х
Вибуло всього, у т. ч. 75 481 67 484 7 997
передано для продажу 140 6 134
лiквiдовано (списано) 74 974 67 442 7 532
безкоштовно передано 362 36 326
iнше вибуття основних засобiв 5 5
Нарахована амортизацiя Х 130 177 130 177
Залишок на кiнець звiтного перiоду 3 477 848 1 741 882 1 735 966
Довiдково: Нарахована амортизацiя
основних засобiв у податковому облiку Х 174 025 Х
7. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (тис.грн.)
Найменування показника за 2014рiк на 31.12.2014
Капiтальне будiвництво 629 219 392 706
Придбання (виготовлення) основних засобiв 18 992 10 717
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 1 984 1 073
Придбання (створення) нематерiальних активiв 7 223 1 559
Витрати пов’язанi з полiпшенням НА 50 539 27 181
Аванси у капiтальних iнвестицiях 148 242 466 941
Iншi (32 525) 11 364
Зменшення корисностi активiв (227 595)
Разом 823 674 683 946
Довiдково: фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй – 78 399 тис.грн.

8. Нематерiальнi активи
У складi нематерiальних активiв вiдбулись такi змiни:
(тис.грн.)
Залишок на 01.01.2014 Надiйшло Вибуло за рiк Нараховано Залишок на 31.12.2014
первiсна (переоцiнена) накопичена за рiк первiсна накопичена амортизацiї первiсна (переоцiнена) накопичена
вартiсть амортизацiя вартiсть амортизацiя за рiк вартiсть амортизацiя
Права користування
природними ресурсами 45 31 2 45 33
Права користування майном 144 28 14 144 42
Iншi нематерiальнi активи 9 541 2 848 6 190 105 105 1 631 15 626 4 374
Разом 9 730 2 907 6 190 105 105 1 647 15 815 4 449


9. Зменшення корисностi необоротних активiв
У зв’язку iз значними пошкодженнями Слов’янської ТЕС в результатi вiйськових зiткнень на Сходi України, очiкуваним погiршенням фiнансових результатiв Компанiї та загальних економiчних i полiтичних умов в Українi Компанiя провела тестування своїх основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та нематерiальних активiв на предмет зменшення корисностi станом на 31 грудня 2014 р. та тестування грошових потокiв.
Сума очiкуваного вiдшкодування ОГГК, до якої входили зазначенi необоротнi активи Компанiї, була визначена на основi приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв, якi, як очiкується, будуть отриманi вiд цiєї ОГГК (вартiсть у використаннi). При визначеннi сум очiкуваного вiдшкодування необоротних активiв були використанi такi основнi припущення:
• прогнози щодо грошових потокiв ґрунтувались на минулому досвiдi, фактичних результатах дiяльностi та бiзнес-планах на 2015-2018 роки
• грошовi потоки у кiнцевому перiодi прогнозувались виходячи з припущення щодо вiдсутностi будь-якого зростання у виробництвi i збiльшення показника EBITDA вiдповiдно до темпiв iнфляцiї
• при визначеннi кiнцевої вартостi необоротних активiв були врахованi кiнцевi темпи зростання, що становлять 6.85%
• при визначеннi суми очiкуваного вiдшкодування необоротних активiв була застосована ставка дисконту з урахуванням оподаткування, що ґрунтується на середньозваженiй вартостi капiталу, у розмiрi 21.99%.
Основнi припущення являють собою оцiнку управлiнського персоналу щодо майбутнiх тенденцiй бiзнесу i ґрунтуються на даних, отриманих як iз зовнiшнiх, так i з внутрiшнiх джерел.
За результатами проведеного Компанiєю тестування основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та нематерiальних активiв на предмет зменшення корисностi станом на 31 грудня 2014 р. був визнаний збиток вiд зменшення корисностi на суму 805,266 тисяч гривень. Збиток вiд зменшення корисностi був включений до складу iнших витрат.
У зв’язку з визнаним збитком вiд зменшення корисностi сума очiкуваного вiдшкодування необоротних активiв дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Викладенi вище оцiнки є особливо чутливими у таких сферах:
• збiльшення використаної ставки дисконту на 1% привело б до зменшення вартостi у використаннi на 130 436 тис.грн;
• зменшення показника EBITDA на 1% привело б до зменшення вартостi у використаннi на 41 472 тис.грн.

Продовження тексту приміток


10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
тис.грн
Найменування показника Залишок Одержано у тому числi: використано у тому числi Залишок
на 01.01.2014 всього переведено/ iнше всього переведено\ iнше на31.12.2014
з поточної у поточну
дебiторської дебiторську
заборгованостi заборгованiсть
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Довгострокова дебiторська
заборгованiсть всього: 40 146 450 146 420 30 52 52 0 146 438
- довгостроковi векселi одержанi 0 0 0 0 - iнша дебiторська заборгованiсть, з якої:
40 30 0 30 52 52 0 18
- розрахунки з працiвниками за виданими довгостроковими позиками тощо
40 30 30 52 52 18
- заборгованiсть за електричну енергiю ДП "Енергоринок"
146 420 146 420 0 146 420
- iншi види розрахункiв 0 0 0
Довiдково:
•Первiсна вартiсть довгострокової заборгованостi ДП «Енергоринок» - 449 799 тис.грн
•Резерв сумнiвних боргiв ДП «Енергоринок» - 303 379 тис.грн
11. Запаси

Найменування показника
Балансова вартiсть на 31.12.2014 (тис.грн.)

Сировина i матерiали (за вирахуванням резерву знецiнення
12 967 тис грн.) 40 448
Паливо 138 738
Тара i тарнi матерiали 412
Будiвельнi матерiали 360
Запаснi частини 90 197
МШП 4 264
Незавершене виробництво 12 425
Готова продукцiя 3 627
Товари (за вирахуванням резерву знецiнення 888 тис грн.) 5 665
Разом 296 136
Довiдково: резерв знецiнення запасiв -13 855 тис.грн.
У продовж звiтного перiоду списано на витрати запасiв на суму 3 069 096 тис. грн, якi включено переважно до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї. Станом на звiтну дату запасiв переданих пiд заставу немає.
12. Дебiторська заборгованiсть

Найменування показника
на 31.12.2014 (тис.грн.)
Дебiторська заборгованiсть покупцiв (первiсна вартiсть) 275 055
В тому числi резерв сумнiвних боргiв 82 266
в тому числi ДП «Енергоринок» 79 973
Iнша дебiторська заборгованiсть (первiсна вартiсть) 141 897
Резерв сумнiвних боргiв 43 587

Разом дебiторська заборгованiсть (первiсна вартiсь) 416 952
Разом резерв 125 853
13. Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi

Найменування показника Код рядка Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2014 (тис.грн.)
Всього: Первiсна вартiсть за товари Первiсна вартiсть iншої поточної заборгованостi
(ряд. 1125 Ф.№ 1) (ряд.1120,1130-1155 Ф.№ 1)
(+) резерв сумнiвної заборгованостi (+) резерв сумнiвної заборгованостi


Разом (020+030): 010 416 952 275 055 141 897
поточна заборгованiсть 020 81 490 2 147 79 343
прострочена заборгованiсть всього, з неї: 030 335 462 272 908 62 554
до 12 мiсяцiв 31 96 114 80 715 15 399
вiд 12 до 18 мiсяцiв 032 1 174 417 757
вiд 18 до 36 мiсяцiв 033 192 019 189 475 2 544
вiд 36 мiсяцiв та бiльше 034 46 154 2 300 43 854
з рядка 030:
сумнiвна та безнадiйна заборгованiсть, у т.ч.: 040 125 853 82 206 43 587
безнадiйна заборгованiсть,
з неї: 041 4 757 0 4 757
термiн позовної давностi якої минув 0411 4 729 4 729
iнша безнадiйна дебiторська заборгованiсть 0413 28 28
Iз рядка 010 заборгованiсть, яка документально не пiдтверджена 050 152 152
14. Кошти та їх еквiваленти

Найменування показника
на 31.12.2014 (тис.грн.)
Кошти на рахунках у банках:
Поточний рахунок в банку 209 411
Iншi рахунки в банку 6 990
Грошовi кошти в дорозi 43
Кошти цiльового та обмеженого використання
Кошти у касi 99
Разом 216 543
15. Власний капiтал
Статутний фонд ПАТ «Донбасенерго» складається iз 23 644 301 (Двадцять три мiльйони шiстсот сорок чотири тисячi триста одна) акцiй, що становить 236 443 010 (Двiстi тридцять шiсть мiльйонiв чотириста сорок три тисячi десять) грн.
Основними акцiонерами ПАТ «Донбасенерго» є:
ПрАТ "Енергоiнвест Холдинг" 60,806%
Фонд державного майна України 25 %
Iншi юридичнi особи 10,663%
Фiзичнi особи 3,531%
Норматив розподiлу прибутку є таким:
на виплату дивiдендiв – у розмiрi, визначеному чинним законодавством
до резервного фонду – 5%
до фонду розвитку виробництва – залишок чистого прибутку
До моменту затвердження розподiлу чистого прибутку на загальних рiчних зборах акцiонерiв, зазначеннi змiни в фiнансової звiтностi не вiдображаються.
За результатами роботи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, ПАТ «Донбасенерго» згiдно Протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2014 року № 22, проведено розподiл чистого прибутку та сформовано резервний капiтал у сумi 26 576 тис грн., фонд розвитку виробництва у сумi 345 494 тис грн. та нарахованi дивiденди у сумi 159 459 тис грн. (6,74 грн на одну акцiю), з яких виплачено у 2014 роцi 143 481 тис грн..

16. Зобов’язання по кредитам

Найменування показника на 31.12.2014( тис.грн.)
Довгостроковi зобов’язання перед банками
Кредит АТ «Ощадбанк» ( довгостроковi зобов’язання) 169 003
Поточнi зобов’язання перед банками
Довгостроковий кредит АТ «Ощадбанк» ( поточнi зобов’язання) 439 843
Короткостроковий кредит АТ «Ощадбанк» 326 304
% за довгостроковий кредит 7 851
% за короткостроковий кредит 5 127
Разом зобов’язання за кредитами банкiв 948 128
17. Аванси отриманi вiд клiєнтiв

Найменування показника на 31.12.2014 ( тис.грн.)
(без ПДВ)
Електроенергiя 406 667
Теплоенергiя 275
ТМЦ 6 684
Роботи, послуги 835
Iншi 31
ВСЬОГО: 414 492
Розкриття iнформацiї щодо статтi «Iншi»

Найменування показника на 31.12.2014 (тис.грн.)
Iншi 31
електрична енергiя на господарськi потреби 18
розрахунки за майно, надане в оренду 13
18. Торгова кредиторська заборгованiсть
( тис.грн.)
Найменування показника Код рядка Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2014
Всього: за товари, роботи,послуги iнша поточна заборгованiсть
(ряд. 1615 Форми 1) (Рядки 1605-1610, 1620-1640, 1690 Ф.№ 1)
1 2 6 7 8
Разом (020+030): 010 1 639 122 585 725 1 053 397
поточна заборгованiсть 020 1 125 359 161 938 963 421
прострочена заборгованiсть всього,
з неї: 030 513 763 423 787 89 976
до 12 мiсяцiв 031 443 638 380 455 63 183
вiд 12 до 18 мiсяцiв 032 40 937 40 937
вiд 18 до 36 мiсяцiв 033 1 868 1 549 319
вiд 36 мiсяцiв та бiльше 034 27 320 846 26 474
Iз рядка 010 заборгованiсть, яка документально не пiдтверджена 050 1 015 1 015
19. Iншi поточнi зобов’язання

Найменування показника на 31.12.2014 (тис.грн.)
З податкових розрахункiв 341
Розрахунки з iншими кредиторами 999
Iншi 278
Разом 1 628
20. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв Залишок на Збiльшення Використано Вiдшкодована ранiше Залишок на
01.01.2014 за звiтний рiк за звiтний рiк списана безнадiйна 31.12.2014
заборгованiсть
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 26 920 51 243 51 652 26 511
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 261 666 -99 080 20 301 142 285
Забезпечення наступних витрат на консервацiю золовiдвалiв. 11 902 746 12 648
Iншi забезпечення на виплату винагороди за пiдсумками роботи за рiк 55 735 13 463 34 599 34 599
Разом 356 223 -33 628 106 552 0 216 043
21. Собiвартiсть продажу
Найменування показника за 2014 рiк (тис.грн.)
Паливо 2 660 222
Сировина та матерiали 124 092
Послуги виробничого характеру 127 714
Енергiя зi сторони 6 026
Витрати на оплату працi та страхування 360 106
Амортизацiя 119 633
Iншi витрати 125 089
Разом 3 522 882
22. Адмiнiстративнi витрати
Найменування показника за 2014 рiк (тис.грн.)
Матерiальнi витрати 10 533
Витрати на оплату працi та страхування 120 666
Амортизацiя 4 531
Iншi витрати 35 659
Разом 171 389
23. Витрати на збут
Найменування показника за 2014 рiк (тис.грн.)
Матерiальнi витрати 737
Витрати на оплату працi та страхування 5 391
Амортизацiя 445
Iншi витрати 1 446
Разом 8 019
24. Фiнансовi доходи та витрати за 2014 рiк
(тис.грн.)
Найменування показника доходи витрати
Вiдсотки 97 042
Дисконтування зобов'язань за створеними резервами 31 097
Iншi фiнансовi доходи i витрати 17 043 32
Разом 17 043 128 171
25. Iншi доходи i витрати за 2014 рiк
(тис.грн.)
Найменування показника доходи витрати
Вiд об’єктiв житлово-комунального та соцiально-культурного призначення 150 12 941
Штрафи 793 224
Реалiзацiя товарiв та iнших оборотних активiв 154 224 145 592
Операцiйна оренда 2 887 965
Iншi операцiйнi доходи/витрати, у т.ч: 221 532 320 552
• вiдшкодування ранiше списаних активiв 149 806
• створення резерву сумнiвних боргiв 196 892
Iншi доходи/витрати 16 119 815 679
Разом 395 705 1 295 953
26. Податок на прибуток
Найменування показника за 2014 рiк (тис.грн.)
Поточний податок 120 393
Вiдстрочений податок (47 637)
Витрати з податку на прибуток 72 756
27. Операцiї зi зв’язаними сторонами
Материнською компанiєю Товариства з 21.08.2013р є ПрАТ "Енергоiнвест Холдинг".
З материнською компанiєю протягом року операцiї не здiйснювались.
Операцiї з пов’язаними сторонами, що входять до Групи наведенi нижче:

Найменування Код Обсяг операцiй за 2014 рiк (тис.грн)
ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» 38915177 932 878
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЕНЕРГОIНВЕСТ» 38903313 51 605
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт