Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка6/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство енергетики та електрифiкацiї України (засновник)

00013741

01001Україна м.Київ вул. Хрещатик,30

0

Держава в особi Фонда державного майна України (учасник)

00032945

01601Україна м.Київ вул. Кутузова, 18/9

25.00

Приватне акцiонерне товариство «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДIНГ» (учасник)

38769061

03015Україна м.Київ вул. Предславинська, буд. 34 «А»

60.8062

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

85.8062

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 38769061 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Юридична особа, обрана до складу Наглядової ради акцiонерного товариства, може брати участь у роботi ради через свого уповноваженого представника. Має повноваження та обов'язки визначенi Статутом , положенням про Наглядову раду , договором з Товариством.
Голова Наглядової ради має право:
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансово-економiчний стан Товариства, необхiдну для виконання функцiй та повноважень члена Наглядової ради Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- безпосередньо знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, у тому числi копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства в порядку, визначеному Положенням;
- надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Наглядової ради Товариства;
- у випадках передбачених Статутом Товариства, рiшеннями Вищого органу Товариства, Положенням отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- отримувати щомiсячно, а також один раз на рiк за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, винагороду за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради Товариства в розмiрах визначених Положенням, якщо iнше не визначено рiшення Вищого органу товариства.
Голова Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Вищого органу Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- органiзовувати роботу Наглядової ради, скликати засiдання та головувати на них.
- повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Наглядову раду Товариства та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства;
- контролювати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства;
- здiйснювати захист iнтересiв акцiонерiв Товариства.
Обраний на посаду рiшенням позачергових Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 26.04.2014р., строком до моменту прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства про вiдкликання з посади.
Винагороду отримувала уповноважена особа в розмiрi - 146 160,00 грн., у т.ч. податки та збори 26 324,10 грн.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фонд державного майна України

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 00032945 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Юридична особа, обрана до складу Наглядової ради акцiонерного товариства, може брати участь у роботi ради через свого уповноваженого представника. Має повноваження та обов'язки визначенi Статутом , положенням про Наглядову раду , договором з Товариством.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансово-економiчний стан Товариства, необхiдну для виконання функцiй та повноважень члена Наглядової ради Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- безпосередньо знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, у тому числi копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства в порядку, визначеному Положенням;
- надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Наглядової ради Товариства;
- у випадках передбачених Статутом Товариства, рiшеннями Вищого органу Товариства, Положенням отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- отримувати щомiсячно, а також один раз на рiк за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, винагороду за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради Товариства в розмiрах визначених Положенням, якщо iнше не визначено рiшення Вищого органу товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Вищого органу Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
- повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Наглядову раду Товариства та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства;
- контролювати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства;
- здiйснювати захист iнтересiв акцiонерiв Товариства.
Обраний на посаду рiшенням позачергових Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 26.04.2014р., строком до моменту прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства про вiдкликання з посади.
Винагороду не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Опихайленко Євген Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, Економiко-правовий факультет, "Правознавство"

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", Голова Наглядової ради. ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", секретар Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Повноваження та обов'язки виконує згiдно вимог Статуту Товариства, Положенню про Наглядову раду, договору з ПАТ "Донбасенерго" про здiйснення повноважень, функцiй та обов'язкiв членами Наглядової ради, а саме:
Член Наглядової ради Товариства має право:
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансово-економiчний стан Товариства, необхiдну для виконання функцiй та повноважень члена Наглядової ради Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- безпосередньо знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, у тому числi копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства в порядку, визначеному Положенням;
- надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Наглядової ради Товариства;
- у випадках передбачених Статутом Товариства, рiшеннями Вищого органу Товариства, Положенням отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- отримувати щомiсячно, а також один раз на рiк за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, винагороду за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради Товариства в розмiрах визначених Положенням, якщо iнше не визначено рiшення Вищого органу товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Вищого органу Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
- повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Наглядову раду Товариства та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства;
- контролювати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства;
- здiйснювати захист iнтересiв акцiонерiв Товариства.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт