Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень "Цiннi папери України" 76 - Сторінка 7

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка7/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод - 87 696,00 грн.у т.ч. податки та збори 15 092,51 грн.
В натуральному виглядi винагороду не отримував.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - директор, член Наглядової ради, голова Наглядової ради.
Займає посаду голови Наглядової ради ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м.Київ, вул.Предславинська,34-а.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хейло Олександр Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища, Днiпропетровська гiрнича академiя України. Пiдземна розробка родовищ корисних копалин, гiрничий iнженер. Донецький державний унiверситет. Правознавство

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", Генеральний директор, Виконавчий директор. ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", член Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Повноваження та обов'язки виконує згiдно вимог Статуту Товариства, Положенню про Наглядову раду, договору з ПАТ "Донбасенерго" про здiйснення повноважень, функцiй та обов'язкiв членами Наглядової ради, а саме:
Член Наглядової ради Товариства має право:
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансово-економiчний стан Товариства, необхiдну для виконання функцiй та повноважень члена Наглядової ради Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- безпосередньо знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, у тому числi копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства в порядку, визначеному Положенням;
- надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Наглядової ради Товариства;
- у випадках передбачених Статутом Товариства, рiшеннями Вищого органу Товариства, Положенням отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- отримувати щомiсячно, а також один раз на рiк за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, винагороду за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради Товариства в розмiрах визначених Положенням, якщо iнше не визначено рiшення Вищого органу товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Вищого органу Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
- повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Наглядову раду Товариства та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства;
- контролювати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства;
- здiйснювати захист iнтересiв акцiонерiв Товариства.
Обран на посаду рiшенням чергових Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 26.04.2014р., строком до моменту прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства про вiдкликання з посади.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод складає - 73 080,00 грн. у т.ч. податки та збори 12 750,98 грн.
В натуральному виглядi винагороду не отримував.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - генеральний директор, член Наглядової ради, виконавчий директор.
Займає посаду Виконавчого директора ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м.Київ, вул.Предславинська, 34-А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю " "Energoinvest Holding B.V."

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 58185674 ТПП Амс -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Повноваження та обов'язки виконує згiдно вимог Статуту Товариства, Положенню про Наглядову раду, договору з ПАТ "Донбасенерго" про здiйснення повноважень, функцiй та обов'язкiв членами Наглядової ради, а саме:
Член Наглядової ради Товариства має право:
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансово-економiчний стан Товариства, необхiдну для виконання функцiй та повноважень члена Наглядової ради Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- безпосередньо знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, у тому числi копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Виконавчого органу Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства в порядку, визначеному Положенням;
- надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Наглядової ради Товариства;
- у випадках передбачених Статутом Товариства, рiшеннями Вищого органу Товариства, Положенням отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- отримувати щомiсячно, а також один раз на рiк за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, винагороду за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради Товариства в розмiрах визначених Положенням, якщо iнше не визначено рiшення Вищого органу товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Вищого органу Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
- повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Наглядову раду Товариства та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства;
- контролювати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства;
- здiйснювати захист iнтересiв акцiонерiв Товариства.
Обран на посаду рiшенням чергових Загальних зборiв ПАТ "Донбасенерго", що вiдбулися 26.04.2014р., строком до моменту прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства про вiдкликання з посади.
Винагороду отримувала уповноважена особа в розмiрi - 67 081,58 грн., у т.ч. податки та збори 11 838,62 грн.
Є членом Наглядової ради ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м.Київ, вул. Предславинська, 34 А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондаренко Едуард Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища, Донецький державний медичний унiверситет, лiкувальна справа. Донецька державна академiя управлiння, фiнанси, економiст. Мiжнародний iнститут менеджменту, спецiалiст з управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльнiстю.

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Донбасенерго" - в.о.генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.05.2012 08.05.2015

9) Опис

Повноваження та обов'язки Генерального директора Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства та трудовим договором (контрактом).
Генеральний директор Товариства має повноваження:
1.здiйснювати керiвництво Товариством в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, контрактом;
2.здiйснювати керiвництво Виконавчим органом Товариства, скликати його засiдання, визначати їхнiй порядок денний та голосувати на них;
3.органiзовувати ведення протоколiв засiдань Виконавчого органу Товариства;
4.виступати вiд iменi Виконавчого органу Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, на засiданнях Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5.органiзовувати роботу Виконавчого органу Товариства з метою виконання ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства, звiтувати вiд iменi Виконавчого органу Товариства про їх виконання;
6.забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства та Виконавчого органу Товариства;
7.пропонувати Наглядовiй радi Товариства кандидатури членiв Виконавчого органу Товариства;
8.затверджувати положення про невiдокремленi структурнi пiдроздiлi Товариства, посадовi iнструкцiї керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
9.без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти й захищати права та законнi iнтереси Товариства у взаємовiдносинах iз усiма судовими та правоохоронними органами, iншими державними i громадськими органами й органiзацiями, перед iншими юридичними й фiзичними особами, розташованими як в Українi, так i за її межами, професiйними й iншими органiзацiями, зокрема, проводити переговори, укладати договори (угоди) та вчиняти будь-якi iншi правочини вiд iменi i в iнтересах Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
10.розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
11.в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження та iншi акти, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
12.органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, затверджувати та вносити змiни до облiкової полiтики Товариства;
13.вiдкривати рахунки в банкiвських установах вiд iменi та на користь Товариства;
14.пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов’язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
15.органiзовувати ведення дiловодства в Товариствi;
16.пiдписувати та видавати довiреностi iншим особам, в тому числi на вчинення правочинiв вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї, пiдписувати договори (угоди) та iншi документи, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Вищим органом Товариства, Наглядовою радою Товариства та Виконавчим органом Товариства;
17.пред’являти та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї та позови, скарги та iншi процесуальнi документи, пов’язанi з розглядом справ у судi, господарському судi, адмiнiстративному судi, третейському судi та iнших судах, у тому числi судах iнших держав та мiжнародних судових органiв;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт