Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень "Цiннi папери України" 76 - Сторінка 8

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка8/31
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
18.затверджує штатний розпис апарату управлiння Товариства та внесення змiн до нього, не пов’язаних зi змiнами органiзацiйної структури, органiзацiйну структуру та штатний розпис вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, внесення змiн до них;
19.за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначає та звiльняє керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
20.встановлює умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, юридичних осiб, створених Товариством;
21. призначати та звiльняти з посад головних бухгалтерiв i головних iнженерiв вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, надавати їм вiдпустки, а також погоджувати кандидатури заступникiв директорiв, головних iнженерiв, головних бухгалтерiв вiдокремлених пiдроздiлiв та начальникiв невiдокремлених пiдроздiлiв (цехiв, дiльниць, служб, вiддiлiв, лабораторiй), їх заступникiв на пiдставi подання керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв i рекомендацiй атестацiйної комiсiї апарату управлiння Товариства;
22. на перiод своєї вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка), але не бiльш нiж 15 робочих днiв, покладає виконання обов’язкiв Голови Виконавчого органу Товариства на одного iз членiв Виконавчого органу Товариства, за його згодою.
Особа, на яку покладено виконання обов’язкiв Голови Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав i обов’язкiв, та несе таку ж вiдповiдальнiсть, що i Голова Виконавчого органу Товариства.
Пiсля повернення Голови Виконавчого органу Товариства до виконання своїх обов’язкiв, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов’язкiв Голови Виконавчого органу Товариства, припиняються автоматично.
23. призначати на посади (наймати) та звiльняти працiвникiв Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї;
24. приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi закордоннi;
25. вживати заходiв щодо заохочення (премiювання) працiвникiв Товариства та накладання стягнень на них;
26. пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
27. здiйснювати iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, чинним законодавством України або якщо вони передаються Головi Виконавчого органу Товариства за рiшенням iнших органiв управлiння Товариства.
Генеральний директор зобов'язаний:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства iз зазначенням причини своєї вiдсутностi;
5. брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
6. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
7. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8. очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї;
9. своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
10. зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Генеральний директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
Генеральний директор у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язкiв несуть матерiальну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Генеральний директор несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну Товариства невиконанням (неналежним виконанням) покладених на них обов’язкiв та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Займає посаду Генерального директора ПАТ "Донбасенерго" з 08.05.2012р.
Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод складає - 429 232,99 грн..у т.ч. податки та збори 75 245,93 грн.
В натуральному виглядi винагороду не отримувала.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв:
- заступник директора з питань економiки ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "Автомобiльнi дороги України";
-заступник голови Державної служби автомобiльних дорiг України;
-перший заступник директора ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "Автомобiльнi дорогi України";
-Комерцiйний директор ПАТ "Донбасенерго";
-Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Донбасенерго";
-Генеральний директор.
Займає посаду Генерального директора ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м.Київ, вул.Предславинська, 34 "А".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кураков Олексiй Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, "Облiк i аудит", економiст-бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Донбасенерго" Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, Директор з паливо-транспортного забеспечення. ПАТ "Донбасенерго", перший заступник генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.02.2013 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Член Дирекцiї Товариства має повноваження:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї;
3. iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї;
4. надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Дирекцiї;
5. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора чи члена Дирекцiї.
Член Дирекцiї зобов’язаний:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства iз зазначенням причини своєї вiдсутностi;
5. брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
6. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
7. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8. очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї;
9. своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
10. зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Член Дирекцiї несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
Член Дирекцiї у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язкiв несе матерiальну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Член Дирекцiї несе матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну Товариству невиконанням (неналежним виконанням) покладених на нього обов’язкiв та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду не отримує.
Займає посаду посаду першого заступника Генерального директора ПАТ "Донбасенерго", член Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 04.02.2013 р.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - директор, заступник комерцiйного директора, директор з паливо-транспортного забеспечення, перший заступник генерального директора.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Дирекции

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марченко Валентина Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, Новочеркаський полiтехничний iнститут, тепловi електричнi станцi, iнженер-теплоенергетик. Харкiвський iнженерно-педагогiчний iнститут, економiка та органiзацiя енергетики, iнженер - економiст.

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Донбасенерго" Мiнпаливенерго України, заступник генерального директора з економiки, фiнансiв та корпоративних зв'язкiв. ПАТ "Донбасенерго", Директор з економiки, фiнансiв та корпоративного управлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.06.2011 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Член Дирекцiї Товариства має повноваження:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї;
3. iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї;
4. надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Дирекцiї;
5. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора чи члена Дирекцiї.
Член Дирекцiї зобов’язаний:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства iз зазначенням причини своєї вiдсутностi;
5. брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
6. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
7. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8. очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї;
9. своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
10. зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Член Дирекцiї несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
Член Дирекцiї у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язкiв несе матерiальну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Член Дирекцiї несе матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну Товариству невиконанням (неналежним виконанням) покладених на нього обов’язкiв та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт