Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень "Цiннi папери України" 76 - Сторінка 9

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка9/31
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду не отримує.
Займає посаду директора з економiки, фiнансiв та корпоративного управлiння ПАТ "Донбасенерго", член Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 08.06.2011 року.
Посади, що займала останнi п'ять рокiв - заступник генерального директора з економiки, фiнансiв та корпоративних зв'язкiв, директор з економiки, фiнансiв та корпоративного управлення.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руппа Вiктор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Українська iнженерно-педагогiчна академiя, "Промислова теплоенергетика та енергозбереження", iнженер-промтеплоенергетик. Донецький нацiональний технiчний унiверситет, "Економiка пiдприємств", спецiалiст з економiки пiдприємства.

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СО "Кураховська ТЕС" ТОВ "Схiденерго", Головний iнженер, директор. ПАТ "Донбасенерго", Заступник технiчного директора, технiчний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.10.2013 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Член Дирекцiї Товариства має повноваження:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї;
3. iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї;
4. надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Дирекцiї;
5. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора чи члена Дирекцiї.
Член Дирекцiї зобов’язаний:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства iз зазначенням причини своєї вiдсутностi;
5. брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
6. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
7. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8. очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї;
9. своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
10. зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Член Дирекцiї несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
Член Дирекцiї у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язкiв несе матерiальну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Член Дирекцiї несе матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну Товариству невиконанням (неналежним виконанням) покладених на нього обов’язкiв та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду не отримує.
Займає посаду заступник технiчного директора, технiчний директор ПАТ "Донбасенерго", член Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 01.10.2013 р.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - головний iнженер, директор структурної одиницi, заступник технiчного директора, технiчний директор.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боєнко Олександр Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничi машини та комплекси, гiрничий iнженер-механiк. Донецький iнститут пiдприємництва, менеджмент органiзацiй, економiст - юристконсульт. Донецький нацiональний унiверситет, "Правознавство", юрист

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Донбасенерго", начальник юридичного вiддiлу. ПАТ "Донбасенерго", директор з правового забезпечення. комерцiйний директор ТОВ "Торговий центр "Україна", - комерцiйний директор ТОВ "Аверс", - провiдний юристконсульт ДПРНДI "Теплоелектропроект", - начальник юридичного вiддiлу ПАТ "Донбасенерго", - директор з правового забезпечення ПАТ "Донбасенерго".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.05.2012 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Член Дирекцiї Товариства має повноваження:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї;
3. iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї;
4. надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Дирекцiї;
5. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора чи члена Дирекцiї.
Член Дирекцiї зобов’язаний:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства iз зазначенням причини своєї вiдсутностi;
5. брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
6. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
7. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8. очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї;
9. своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
10. зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Член Дирекцiї несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
Член Дирекцiї у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язкiв несе матерiальну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Член Дирекцiї несе матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну Товариству невиконанням (неналежним виконанням) покладених на нього обов’язкiв та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду не отримує.
Займає посаду Директора з правового забеспечення ПАТ "Донбасенерго", член Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 17.05.2012 року.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - начальник юридичного вiддiлу, директор з правового забеспечення.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максименко Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, електричнi станцiї.

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Донбасенерго", заступник начальника вiддiлу. ПАТ "Донбасенерго", Директор структурної одиницi "Старобешiвська ТЕС".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.06.2011 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Член Дирекцiї Товариства має повноваження:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї;
3. iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї;
4. надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Дирекцiї;
5. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора чи члена Дирекцiї.
Член Дирекцiї зобов’язаний:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства iз зазначенням причини своєї вiдсутностi;
5. брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
6. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
7. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8. очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї;
9. своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
10. зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Член Дирекцiї несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
Член Дирекцiї у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язкiв несе матерiальну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Член Дирекцiї несе матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну Товариству невиконанням (неналежним виконанням) покладених на нього обов’язкiв та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду не отримує.
Займає посаду Директора СО ПАТ "Донбасенерго" Старобешiвська ТЕС, член Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 08.06.2011р.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - заступник головного iнженера, заступник начальника вiддiлу, директор структурної одиницi.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Черепiй Валерiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Київське вище вiйськове iнженерне училище, електрозв'язок, iнженер електрозв'язку. Київський полiтехнiчний iнститут, бакалавр теплоенергетик.

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Донбасеннерго", директор з матерiально-технiчного постачання та конкурсних торгiв. ПАТ "Донбасенерго" , директор СО ПАТ "Донбасенерго" Слов'янська ТЕС.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.12.2012 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Член Дирекцiї Товариства має повноваження:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї;
3. iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї;
4. надавати у письмовiй формi окремi думки на рiшення Дирекцiї;
5. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора чи члена Дирекцiї.
Член Дирекцiї зобов’язаний:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства iз зазначенням причини своєї вiдсутностi;
5. брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
6. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
7. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8. очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї;
9. своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
10. зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Член Дирекцiї несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
Член Дирекцiї у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язкiв несе матерiальну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Член Дирекцiї несе матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподiяну Товариству невиконанням (неналежним виконанням) покладених на нього обов’язкiв та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї винагороду не отримує.
Займає посаду Директора СО ПАТ "Донбасенерго" Слов'янська ТЕС, член Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 26.12.2012р.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - заступник директора по паливу та загальним питанням, заступник генерального директора по паливу, заступник комерцiйного директора, заступник комерцiйного директора з матерiально-технiчного постачання та конкурсних торгiв, директор матерiально - технiчного постачання та конкурсних торгiв, директор структурної одиницi.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревезiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богатирьова Алла Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища, Донецький iнститут мiського господарства Державної академiї житлово- комунального господарства, "Облiк та аудит", економiст.

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", Головний бухгалтер. ПАТ "Донбасенерго" - Голова Ревiзiйної комiсiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiюТовариства.
Голова Ревiзiйної комiсiiї Товариства має повноваження:
- отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту;
- вимагати скликань Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, засiдань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
- залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу, бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- щомiсячно отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi Товариства та Вищому органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов’язана своєчасно доповiдати Вищому органу Товариства i Наглядовiй радi Товариства про результати проведених нею планових та позапланових перевiрок, ревiзiй Товариства, службових розслiдувань тощо.
За пiдсумками проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя Товариства складає висновки, якi пiдписуються членами ревiзiйної комiсiї Товариства, що брали участь в перевiрцi. У разi незгоди члена ревiзiйної комiсiї з будь-якими положеннями зазначеного документа висновки пiдписуються членом ревiзiйної комiсiї iз зауваженнями, якi є їх невiд'ємною частиною.
За результатами перевiрки ревiзiйною комiсiєю складаються висновки про перевiрку, а в разi виявлення порушень - акт за пiдписом голови та членiв комiсiї, якi брали участь у перевiрцi.
Голова ревiзiйної комiсiї представляє на щорiчних загальних зборах звiт Ревiзiйної комiсiї та висновок за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за пiдсумками фiнансового року. Висновки ревiзiйної комiсiї затверджують загальнi збори.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї в 2014 роцi отримала винагороду в сумi 87 696,00 грн., у т.ч. податки та збори 15 092,51 грн.
В натуральному виглядi винагороду не отримувала.
Посади, що займала останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер, фiнансовий директор, генеральний директор, директор.
Займає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м.Київ, вул.Предславинська, 34 А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фонд державного майна України

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 00032945 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiюТовариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства має повноваження:
- отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту;
- вимагати скликань Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, засiдань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
- залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу, бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- щомiсячно отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у розмiрi:
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi Товариства та Вищому органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Займає посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донбасенерго" з 26.04.2014р.
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї в 2014 роцi винагороду не отримував.
В натуральному виглядi винагороду не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Науменко Олег Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Декстер" , Директор. Приватний пiдприємець.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2014 до вiдкликання з посади

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiюТовариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства має повноваження:
- отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту;
- вимагати скликань Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, засiдань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
- залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу, бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- щомiсячно отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у розмiрi:
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi Товариства та Вищому органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- зберiгати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних данних.
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї в 2014 роцi отримав винагороду в сумi 58 464,00 грн., у тому числi податки та збори 10 061,64 грн.
Посади, що займав останнi п'ять рокiв - директор, приватний пiдприємець.
На данний час - приватний пiдприємець з надання юридичних послуг, м.Київ, вул.А.Ахматовой, 16-б, кв.112.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сварцевич Тетяна Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Донецький полiтехничнiй iнститут, економiка та органiзацiйя машинобудiвної промисловостi, iнженер-економiст.

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Донбасенерго", заступник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.07.2004 до припинення повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера Товариства визначенi Статутом Товариства, Посадовою iнструкцiєй Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Головний бухгалтер Товариства має повноваження:
1. Отримувати вiд пiдроздiлiв апарату управлiння i структурних одиниць Товариста необхiднi первиннi документи, звiтнi матерiали, розрахунки, кошториси, акти, декларацiї, розрахунки нормативiв, пояснення для забезпечення правильної органiзацiї бухгалтерського облiку, звiтностi i контролю, а також отримувати в установленому порядку вiд структурних одиниць Товариства необхiднi декларацiї, звiти, цей, фiнансовий розрахунок, кредитний заявка i iнший документ для контроль господарський дiяльнiсть структурний одиниця, включаючи зовнiшньоекономiчний дiяльнiсть.
2. Отримувати вiд пiдроздiлiв апарату управлiння i структурних одиниць Товариства необхiднi плановi показники i прогнознi розрахунки.
3. Проводити перевiрку:
- дiяльностi структурних одиниць з питань правильностi i дотримання єдиних методологiчних норм i принципiв ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi Товариства ;
- структурних пiдроздiлiв апарату управлiння i структурних одиниць Товариства - з питань дотримання встановленого порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
4. Вiзувати договори i угоди, що укладаються апаратом управлiння i структурними одиницями Товариства , у рамках вимог дiючих органiзацiйних процедур Товариства.
5. Готувати проекти наказiв i вказiвок по органiзацiї ведення бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, заходiв по погашенню дебiторської i кредиторської заборгованостi.
6. Вiзувати органiзацiйно-розпорядливi документи з питань дiяльностi Товариства, накази по оплатi працi працiвникiв апарату управлiння i накази, пов'язанi з призначенням, звiльненням i перемiщенням матерiально-вiдповiдальних осiб апарату управлiння.
7. Погоджувати кандидатури головних бухгалтерiв структурних одиниць Товариства.
8. Вносити пропозицiї керiвництву Товариства:
- про прийом на роботу, перемiщення персоналу Бухгалтерiї вiдповiдно до чинного законодавства; про призначення, переклад i звiльнення головних бухгалтерiв структурних одиниць Товариства ;
- про заохочення працiвникiв Бухгалтерiї, пiдроздiлiв апарату управлiння i структурних одиниць Товариства, що вiдрiзнилися;
- про зниження розмiрiв або позбавлення премiй керiвникам структурних одиниць, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку, надання звiтностi i iнших вимог по органiзацiї облiку i контролю;
- про накладення стягнень i зниження премiї персоналу Бухгалтерiї, пiдроздiлiв апарату управлiння i структурних одиниць Товариства.
9. Брати участь в пiдготовцi пропозицiй про виробництво грошових нарахувань на посадовцiв, що заподiюють своїми неправильними дiями або нерозпорядливiстю матерiальний збиток Товариства.
По-украински (Редактировать).
10. Представляти Товариство в iнших органiзацiях з питань, що входять в компетенцiю Бухгалтерiї.
11. Використовувати автотранспорт, усi засоби зв'язку, оргтехнiку, обчислювальну технiку Товариства для виконання покладених обов'язкiв.
Основними обов'язками головного бухгалтера є:
1. Визначення пiд керiвництвом генерального директора облiкової полiтики Товариства.
2. Забезпечення дотримання встановлених єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i прийнятої в Товаристваi облiкової полiтики.
3. Встановлення форми бухгалтерського облiку Товариства, як певної системи регiстрiв облiку, порядку i способу реєстрацiї, накопичення i узагальнення iнформацiї в них.
4. Визначення правил документообiгу, форми внутрiшньої бухгалтерської облiково-звiтної документацiї, поставлених завдань, що забезпечують виконання.
5. Участь у впровадженнi нових, супроводi i вдосконаленнi iснуючих iнформацiйних систем по управлiнню фiнансами, активами i зобов'язаннями вiдповiдно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного i управлiнського облiку.
6. У апаратi управлiння Товариства забезпечення:
- повного облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв i розрахункiв з вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй, включаючи внутрiсистемнi розрахунки мiж структурними одиницями Товариства;
- розрахункiв по заробiтнiй платi i iншим виплатам працiвникам i непрацюючим пенсiонерам апарату управлiння, видачу довiдок з питань нарахування заробiтної плати i iнших виплат, а також утримань з них;
- розрахункiв з фондами соцiального страхування, формування i надання звiтних даних i даних персонiфiкованого облiку системи загальнообов'язкового державного соцiального страхування.
7. Органiзацiя формування i надання офiцiйно регламентованим користувачам фiнансової звiтностi апарату управлiння i звiдної звiтностi в цiлому по Товариства в об'ємi i формах, встановлених чинним законодавством, вiдомчими положеннями i корпоративними нормами.
8. Бере участi в проведеннi економiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товаристваза даними бухгалтерського i управлiнського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих витрат.
9. Проведення аналiзу структури, об'ємiв i термiнiв виникнення дебiторської i кредиторської заборгованостi Товариства з метою формування i надання необхiдної iнформацiї для внутрiшнiх i зовнiшнiх користувачiв; участь в процедурi стягнення у встановленi термiни дебiторською i погашення кредиторської заборгованостi.
10. Контроль обгрунтованостi здiйснення грошових платежiв, управлiння активами i зобов'язаннями апарату управлiння i окремих, регламентованих внутрiшнiм порядком, господарських операцiй i процедур в Товариства.
11. Контроль дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiйної роботи в Товариства, оформлення матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостач, крадiжок i псування активiв Товариства.
12. Участь в узгоджувальнiй процедурi при пiдписаннi договорiв i в претензiйно-позовнiй роботi Товариства.
13. Вжиття необхiдних заходiв для збереження оброблених первинних документiв, регiстрiв i звiтностi упродовж встановленого термiну, забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачi їх в установленому порядку в архiв.
14. Забезпечення перевiрки стану бухгалтерського облiку в структурних одиницях Товариства.
Головний бухгалтер керує працiвниками бухгалтерiї апарату Управлiння i розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки через безпосереднє керiвництво заступниками головного бухгалтера. Знайомить працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними матерiалами, якi вiдносяться до їх дiяльностi, а також зi змiнами в чинному законодавствi.
Головний бухгалтер керує вiддiлом податкового облiку i розрахункiв Товариства i здiйснює контроль:
- складання i своєчасного представлення податкової звiтностi;
- своєчасностi розрахункiв з бюджетними i цiльовими фондами по централiзованих платежах;
- оформлення документiв для проведення взаємних розрахункiв з бюджетними i цiльовими фондами по апарату управлiння i Товариства в цiлому.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Дана особа не надала згоду щодо розмiщення своїх паспортних даних.
За виконання обов'язкiв Головного бухгалтера в 2014 роцi отримала винагороду в сумi 405 554,48 грн.
В натуральному виглядi винагороду не отримувала.
Посади, що займала останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт