Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства - Сторінка 3

Огляд новин законодавства

Сторінка3/4
1   2   3   4
Глава 1 розділу XIV "Спеціальні податкові режими" Кодексу, яка у проекті Кодексу передбачала реформування спрощеної системи обліку та звітності, у прийнятому Верховною Радою України варіанті Кодексу виключена.

Тобто Указ Президента України від 03.07.98 р. № 727 <...> (далі - Указ) продовжує діяти у 2011 році до внесення змін до розділу XIV "Спеціальні податкові режими" Кодексу з врахуванням особливостей, встановлених підрозділом 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Відповідно до внесених Законом України від 07.07.2011 р. № 3609 <...> змін до п. 177.8 ст. 177 Кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно з пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із пунктом 170.9 статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого підпунктом 170.9.2 цього пункту строку, є особа, що видала таку суму.

При цьому пунктом 140.1.7 статті 140 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено склад витрат на відрядження.

Витрати на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98. Витрати повинні бути підтверджені відповідними документами, що засвідчують їх вартість у рахунках, зокрема отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання.

Враховуючи вищенаведене та з метою уникнення порушень норм чинного законодавства, рекомендується юридичним особам, які мають господарські відносини з фізичною особою - підприємцем (у тому числі, що обрав спрощену систему оподаткування), отримувати від останнього копії документа, що підтверджує його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності (для підприємців, які здійснюють діяльність відповідно до ст. 177 Кодексу), та водночас свідоцтва про сплату єдиного податку, а також відповідні документи (чеки, квитанції тощо), що підтверджують витрати за проживання або переїзд.

Водночас податковий агент (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) повідомляє про всі виплачені підприємцям суми доходів податковому органу у порядку, визначеному п. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу.


  1. Относительно использования термина "активы" в действующем законодательстве


Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 25.07.2011 г. № 13410/6/15-0315

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела запрос <...> относительно использования термина "активы" в действующем законодательстве, направленный письмом Министерства финансов Украины от 05.07.2011 г. № 31-08410-06-18/16970 к письму Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики от 23.06.2011 № 04-39/10-645, и сообщает.

Подпунктом 14.1.2 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины установлено, что понятие "активы" употребляется в значении, приведенном в Законе Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" установлено, что для целей данного Закона активы - это ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых событий, использование которых, как ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем.

Приказом Министерства финансов Украины от 31.03.99 № 87 "Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 "Баланс", который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 21.06.99 за № 396/3689, установлено, что активы - это ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых событий, использование которых, как ожидается, приведет к наступлению экономических выгод в будущем.

Таким образом, руководствуясь статьей 5 "Соотношение налогового законодательства с другими законодательными актами" Налогового кодекса Украины для регулирования отношений при определении объекта обложения налогом на прибыль применяется понятие "актив", определенное Положением (стандартом) бухгалтерского учета.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08.04.2011 № 446/2011, основными задачами Минфина Украины являются, в частности, осуществление государственного регулирования бухгалтерского учета и финансовой и бюджетной отчетности в Украине, разработка стратегии развития национальной системы бухгалтерского учета, определение единых методологических принципов бухгалтерского учета и составление финансовой и бюджетной отчетности, обязательных для всех юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и подчиненности (кроме банков), адаптация законодательства по вопросам бухгалтерского учета в Украине к законодательству Европейского Союза и введение международных стандартов финансовой отчетности.


  1. Про внесення змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків


Наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2011 р. № 1116

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.08.94 за № 202/412 (із змінами), схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі зміни:

1.1. Підпункт "д" пункту 3 викласти у такій редакції:

"д) за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін, зазначений у належним чином оформленому документі зазначених органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа;".

1.2. Доповнити підпункт 11.1 пункту 11 абзацом такого змісту:

"У разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи відповідного органу (за їх згодою) можуть бути присутні при проведенні інвентаризації.".

1.3. Абзац третій підпункту "а" підпункту 11.10 пункту 11 виключити.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.


  1. Щодо регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні


Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.10.2011 р. № 7769

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 09.09.2011 № 0909/01 щодо надання роз'яснень з деяких питань чинного законодавства України та, в межах компетенції, повідомляє.

У відповідності до частини 7 статті 63 Господарського кодексу України підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Порядок визначення доходів та їх склад містить стаття 135 Податкового кодексу України.

Так, відповідно до пункту 135.4 вказаної статті дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань, та включає:

135.4.1. дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо); особливості визначення доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг для окремих категорій платників податків або доходів від окремих операцій встановлюються положеннями цього розділу;

135.4.2. дохід банківських установ, до якого включаються:

а) процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами, придбаними банком;

б) комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;

в) прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами;

г) прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

ґ) позитивне значення курсових різниць відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 цього Кодексу;

д) надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктами 159.2, 159.4 статті 159 цього Кодексу та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з пунктом 159.5 статті 159 цього Кодексу;

е) доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з пунктом 153.5 статті 153 цього Кодексу;

є) дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна;

ж) інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг;

з) інші доходи, передбачені цим розділом.

Згідно із пунктом 135.2 статті 135 Податкового кодексу України доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.99 № 860/4153. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 № 398/3691. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

На сьогодні вказані Положення є чинними.

За додатковими роз'ясненнями порушених Вами питань Ви можете звернутися до Міністерства фінансів України як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації, зокрема, державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного фінансового контролю, бухгалтерського обліку.


  1. Про виключення з Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування


Лист Державної митної служби України від 28.10.2011 р. № 11.1/7-12.2/14840-ЕП

У зв'язку з надходженням до Держмитслужби листів від митних органів щодо звернень підприємств про виключення з Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування (далі - Реєстр), з різних підстав, інформуємо.

Відповідно до пункту 6 розділу III Умов електронного декларування, затверджених наказом Держмитслужби від 17.03.2011 № 216, зареєстрованим в Мін'юсті України 11.04.2011 за № 468/19206 (далі - Умови), виключення підприємства з Реєстру здійснюється лише у разі припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця). Інших підстав для виключення підприємств з Реєстру Умовами не передбачено.

Просимо довести зазначену інформацію до відома зацікавлених осіб.


  1. Щодо справляння орендної плати за землю


Лист Державної податкової адміністрації України від 27.04.2011 р. № 5189/5/15-0716

Державна податкова адміністрація України розглянула звернення <...> щодо питань справляння орендної плати за землю і повідомляє.

Питання щодо оподаткування регулюються Податковим кодексом України (далі - ПКУ) і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

Положення ПКУ регулюють відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначають вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю - це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Як встановлено підпунктом 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 ПКУ орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. При цьому вказано, що далі у розділі XIII слова "орендна плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" визначаються як "орендна плата".

Справляння плати за землю здійснюється відповідно до положень розділу XIII ПКУ.

Пунктом 288.1 статті 288 ПКУ визначено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, об'єктом оподаткування - земельна ділянка, надана в оренду (пункт 288.2 статті 288 ПКУ).

Відповідно до пункту 288.5 статті 288 ПКУ розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

• для земель сільськогосподарського призначення розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII Кодексу;

• для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII Кодексу.

Разом з тим, статтею 271 ПКУ визначено, що базою оподаткування плати за землю є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XIII ПКУ, а у разі, якщо нормативну грошову оцінку не проведено - площа земельних ділянок.

Згідно з підпунктом 14.1.125 пункту 14.1 статті 14 ПКУ нормативна грошова оцінка земельних ділянок для цілей розділу XIII ПКУ - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Правові засади проведення оцінки земель в Україні визначені Законом України від 11.12.2003 р. № 1378-IV "Про оцінку земель" (із змінами та доповненнями, далі - Закон № 1378-IV).

Відповідно до абзацу 5 статті 5 Закону № 1378-IV нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок (стаття 7 Закону № 1378-IV).

Підставою для проведення оцінки земель є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (стаття 15 Закону № 1378-IV).

Згідно зі статтею 18 Закону № 1378-IV нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5 - 7 років.

Відповідно до статті 23 Закону № 1378-IV технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною і міською радою. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Рішення ради нормативно-правового характеру згідно з пунктом 5 статті 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями) набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV "Про оренду землі" (зі змінами та доповненнями, далі - Закон № 161), іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди.

Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону (ст. 125, 126 Земельного кодексу).

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (стаття 13 Закону № 161).

Відповідно до статті 14 Закону № 161 договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 року № 2073 затверджено Порядок державної реєстрації договорів оренди землі (далі - Постанова КМУ № 2073), згідно з пунктом 2 якого державна реєстрація договорів оренди проводиться виконавчим комітетом сільської, селищної та міської ради, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем розташування земельної ділянки.

Забезпечення реєстрації договорів оренди покладається на відповідні державні органи земельних ресурсів: районні відділи земельних ресурсів; управління (відділи) земельних ресурсів у містах обласного і районного підпорядкування; Київське і Севастопольське міське управління земельних ресурсів (пункт 3 Постанови КМУ № 2073).

Статтею 654 Цивільного кодексу України встановлено, що зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Істотні умови договору оренди землі визначені статтею 15 Закону № 161, однією з яких є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Порядок зміни орендної плати встановлено статтею 23 Закону № 161, відповідно до якої за згодою сторін орендна плата переглядається за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

Типовий договір оренди землі затверджено постановою КМУ від 03.03.2004 р. № 220 (із змінами та доповненнями).

Форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена, і за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, затверджені постановою КМУ від 13.12.2006 р. № 1724.

Пунктом 9 Типового договору оренди землі встановлено, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності вноситься у грошовій формі та зазначається у відсотках нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку.

Розмір орендної плати за землю переглядається у разі зміни умов господарювання, передбачених договором, зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, в інших випадках, передбачених законом (пункт 13 Типового договору оренди).

Пунктом 286.2 статті 286 ПКУ визначено, що платники плати за землю (крій фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Отже, у разі зміни нормативної грошової оцінки землі, яка є базою оподаткування для плати за землю, змінюється річна сума податкового зобов'язання по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Тому, якщо у населеному пункті рішенням ради запроваджена нова нормативна грошова оцінка землі та в установленому порядку вона оприлюднена, платники самостійно повинні звернутися до відповідного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для отримання довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, перерахувати суму податкового зобов'язання по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності та подати вказану довідку з податковою звітністю до податкового органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

Водночас звертаємо увагу на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 224 завдання щодо здійснення державного регулювання у сфері оцінки земель, видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок та підготовка пропозицій щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель покладено на Державний комітет України із земельних ресурсів, який здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи.

1   2   3   4

Схожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт