Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства “

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства “

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Додаток до наказу

ПАТ “ЕК “Херсонобленерго”

від 17.07.2015 р. № 378/А

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням правління

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

від «22»_05_2015 р. № 16__

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО

м. Херсон

2015

Загальні положення

1. Ця Антикорупційна програма Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» (далі – Товариство) розроблена на основі та на виконання ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» і визначає основні правила, стандарти і процедури щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства, пов’язаною з участю в процедурі закупівель відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", в яких Товариство виступає у якості учасника попередньої кваліфікації, учасника процедури закупівлі.

2. Антикорупційна програма прийнята з метою виконання обов’язку Товариства по затвердженню і застосуванню заходів попередження, виявлення і протидії корупції в інтересах суспільства та власників Товариства.

3. З метою досягнення зазначеного Товариство ставить перед собою наступне:

- мінімізувати ризики залучення Товариства, її керівників та працівників, незалежно від займаної посади, в корупційну діяльність;

- сформувати у контрагентів, працівників та інших осіб однакове розуміння політики Товариства про неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах;

- узагальнити і роз’яснити основні вимоги антикорупційного законодавства, які можуть застосовуватися до Товариства та працівників;

- покласти в обов’язок працівників Товариства знати і дотримуватися принципів і вимог даної Антикорупційної програми, ключові норми застосовуваного антикорупційного законодавства, а також адекватні заходи для запобігання корупції.

4. Антикорупційні заходи та процедури, що передбачені цією Антикорупційною програмою, мають на меті приведення підприємницької діяльності Товариства у відповідність до норм антикорупційного законодавства та попередження її від негативних наслідків його порушення.

5. Основні поняття та терміни, що використані в Антикорупційній програмі (далі - Програма), вживаються в значенні, що визначені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Під «державними службовцями», що вказуються в цій Програмі, розуміються особи, які вказані в пунктах 1 та 2 частини першої ст.3 Закону.

Під «діяльністю Товариства», «господарською діяльністю Товариства» в цій Програмі розуміється діяльність Товариства, що здійснюється під час участі в процедурі закупівель відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", в яких Товариство виступає у якості учасника попередньої кваліфікації, учасника процедури закупівлі.

Під «працівниками Товариства» в цій Програмі розуміються працівники, що представляють інтереси Товариства та безпосередньо залучені до участі в процедурі закупівель, в яких Товариство виступає у якості учасника попередньої кваліфікації, учасника процедури закупівлі.
Розділ 1.

Сфера застосування та коло осіб,

на яких поширюються положення Програми

1.1. У Товаристві Антикорупційна програма затверджується у зв’язку з тим, що Товариство відноситься до юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

1.2. Антикорупційна програма затверджується Виконавчим органом Товариства після її обговорення з працівниками Товариства та погодження Наглядовою радою Товариства. Текст Антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників Товариства.

1.3. Ця Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників Товариства залучених до участі в процедурі закупівель, незалежно від займаної посади, а також на осіб, які виконують роботи (поставляють товари, надають послуги) на підставі цивільно-правових договорів, консультантів, агентів і будь-яких інших осіб, що діють від імені Товариства у взаємовідносинах, що складаються під час участі Товариства в процедурі закупівель відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", в яких Товариство виступає у якості учасника попередньої кваліфікації, учасника процедури закупівлі.

Принципи та вимоги цієї Програми поширюються на представників Товариства, на контрагентів, а також на будь-яких інших осіб, в тих випадках, коли відповідні зобов’язання закріплені у правилах внутрішнього трудового розпорядку, договорах з ними, в їх внутрішніх документах або прямо випливають із закону.

Програма може поширюватися також на інших фізичних та юридичних осіб, з якими Товариство вступає в договірні відносини. Ці випадки, умови та зобов’язання також можуть бути закріплені в договорах, які укладає Товариство з контрагентами.

1.4. Положення Антикорупційної програми включаються до трудових договорів (контрактів), правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Товариством виходячи зі сфери її застосування.

1.5. В Товаристві, для реалізації Антикорупційної програми запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми (далі - Уповноважений), як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції у діяльності Товариства, правовий статус якої визначається Законом та цією Програмою.

Розділ 2.

Перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування) під час участі в процедурі закупівель, в яких Товариство виступає у якості учасника

2.1. Антикорупційна програма визначає основні принципи діяльності Товариства щодо не толерантного відношення до корупції та визначає відповідні правила і процедури, що їх буде застосовувати Товариство у своїй діяльності.

2.1.2. Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у її діяльності. Зазначені заходи вживатимуться з метою створення ефективного правового механізму з профілактики та протидії корупції, а також створенню ефективного практичного механізму реалізації цих заходів.

2.1.3. Органи управління Товариства забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Товариства за погодженням Наглядової ради можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

2.1.4. Всі працівники Товариства, на яких поширюється дія цієї Програми, зобов’язані дотримуватись норм антикорупційного законодавства, основними вимогами якого є заборона надання та/або одержання неправомірної вигоди, комерційного підкупу та посередництва у схилянні до протиправних дій.

2.1.5. Всім працівникам Товариства суворо забороняється, прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь в корупційних діях, пропонувати, надавати, обіцяти, просити і отримувати неправомірну вигоду або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг або іншої вигоди, будь-яким особам чи від будь-яких фізичних та юридичних осіб, включаючи суб’єктів господарювання, органи влади і місцевого самоврядування, державних службовців під час участі Товариства в процедурі закупівель відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", в яких Товариство виступає у якості учасника попередньої кваліфікації, учасника процедури закупівлі.

2.2. Протидія корупції в Товаристві базується на наступних ключових принципах:

2.2.1. Принцип відповідності Антикорупційної програми та політики Товариства діючому законодавству і загальноприйнятим нормам.

Відповідність антикорупційних заходів, що реалізуються, Конституції України, укладеним Україною міжнародним договорам, законодавству України та іншим нормативно-правовим актам, що можуть бути застосовані до Товариства.

Товариство при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності притримуватиметься принципу верховенства закону над своїми поточними комерційними інтересами.

2.2.2. Неприйняття корупції (принцип «нульової толерантності»).

Товариство при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності притримується принципу «нульової толерантності», тобто неприйняття корупції в будь-яких її формах і проявах, в тому числі при взаємодії зі своїми контрагентами, а також державними службовцями, представниками органів місцевого самоврядування, представниками міжнародних організацій та іноземних компаній.

Товариство безумовно забороняє працівникам, навмисно або з необережності, прямо чи побічно, особисто або через посередництво третіх осіб (які діють від імені та в інтересах Товариства), брати участь в будь-якій діяльності, здійснювати будь-які дії, що можуть бути кваліфіковані як корупція.

Товариство безумовно забороняє працівникам використовувати будь-яких третіх осіб (в тому числі ділових партнерів чи представників Товариства) для участі в будь-якій діяльності, здійсненні будь-яких дій, які суперечать цій Програмі та/або можуть бути кваліфіковані як корупція.

2.2.3. Принцип особистого прикладу керівництва.

Ключова роль керівництва Товариства у формуванні культури нетерпимості до корупції і в створенні внутрішньо-організаційної системи попередження і протидії корупції.

Керівники Товариства повинні формувати етичний стандарт непримиримого ставлення до будь-яких форм і проявів корупції на всіх рівнях, подаючи приклад своєю поведінкою і здійснюючи ознайомлення з Програмою працівників та контрагентів.

2.2.4. Принцип залучення працівників.

Інформованість працівників Товариства про положення антикорупційного законодавства та їх активна участь у формуванні і реалізації антикорупційних стандартів та процедур.

Товариство вимагає від своїх працівників дотримання цієї Програми, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги і санкції за порушення.

2.2.5. Принцип відповідності антикорупційних процедур ризику корупції.

Розробка і виконання комплексу заходів, які нададуть можливість знизити можливість залучення Товариства, її керівників та співробітників в корупційну діяльність.

Товариство на періодичній основі виявляє, розглядає і оцінює ризики, характерні для її діяльності.

2.2.6. Принцип ефективності антикорупційних заходів.

Застосування в Товаристві таких антикорупційних заходів, які мають малу вартість, забезпечують простоту реалізації і забезпечують позитивний результат.

2.2.7. Принцип відповідальності і невідворотності покарання.

Невідворотність покарання для працівників Товариства не залежно від займаної посади, стажу роботи чи інших умов у випадку вчинення ними корупційних правопорушень у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, а також персональна відповідальність керівника Товариства за реалізацію внутрішньо-організаційної антикорупційної політики.

Особи, винні в порушенні вимог антикорупційного законодавства, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою Товариства або інших осіб в порядку та з підстав, передбачених законодавством України, локальними нормативними актами Товариства та трудовими договорами (контрактами).

Застосування за корупційне правопорушення заходів відповідальності до Товариства не звільняє від відповідальності за це корупційне правопорушення винних працівників чи інших фізичних осіб, так само як і притягнення до кримінальної чи іншої відповідальності за корупційне правопорушення працівника чи іншої фізичної особи, яка є представником Товариства, не звільняє від відповідальності за це корупційне діяння Товариство.

2.2.8. Принцип відкритості бізнесу.

Доведення до контрагентів, партнерів та громадськості інформації про прийняті в Товаристві антикорупційні стандарти господарської діяльності, з метою мінімізації ризику ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність.

Товариство розміщує цю Програму (крім додатків) у вільному доступі на офіційному веб-сайті (інтернет-сайті), відкрито заявляє про неприйняття корупції, підтримує і стимулює дотримання принципів та вимог Програми своїми працівниками та іншими особами під час участі в процедурі закупівель, в яких Товариство виступає у якості учасника.

2.2.9. Принцип постійного контролю і регулярного моніторингу.

У зв’язку з можливими змінами в часі корупційних ризиків або інших факторів, що здійснюють вплив на господарську, Товариство здійснює моніторинг впроваджених адекватних заходів по попередженню корупції, контролює їх дотримання, а при необхідності, переглядає і вдосконалює їх.

Регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур, а також контролю за їх виконанням.

2.3. Попередження корупції в Товаристві здійснюється шляхом:

- проведення єдиної антикорупційної політики у сфері протидії корупції, спрямованої на формування нетерпимості до корупційної поведінки;

- затвердження і застосування цієї Програми;

- ознайомлення з цією Програмою працівників і покладення на них обов’язку безумовного виконання положень Програми;

- навчання та інформування працівників;

- ведення достовірного і повного обліку господарських операцій;

- встановлення відповідних вимог до посадових осіб і кандидатів на керівні посади;

- перевірки на предмет дотримання в Товаристві антикорупційного законодавства;

- впровадження в практику кадрової роботи правила, у відповідності до якого безперечне і ефективне дотримання працівниками норм цієї Програми та інших вимог застосовуваного законодавства з питань протидії корупції повинно обов’язково враховуватися при визначенні результатів випробування працівника у випадку укладення з ним трудового договору на умовах випробувального строку та при призначенні працівника на вищу посаду або при його заохоченні.

2.4. Основними напрямками діяльності Товариства щодо протидії корупції є:

- проведення єдиної політики Товариства у сфері протидії корупції;

- взаємодія Товариства з питань протидії корупції з державними органами, підприємствами, а також з громадянами та інститутами громадянського суспільства;

- проведення антикорупційних експертиз внутрішніх документів Товариства та умов правочинів (договорів, угод), що вчиняються (укладаються) за участю Товариства;

- забезпечення добросовісності, відкритості, добросовісної конкуренції і об’єктивності при розміщенні замовлень на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб Товариства;

- застосування заходів, спрямованих на залучення працівників Товариства до більш активної участі в протидії корупції, на формування в Товаристві негативного ставлення до корупційної поведінки;

- вдосконалення порядку користування майном та засобів Товариства.

2.5. Перелік основних заходів, стандартів, процедур, що застосовуватимуться Товариством з метою попередження та протидії корупції.

2.5.1. Нормативне забезпечення, закріплення стандартів поведінки. Відповідні положення можуть бути частиною цієї Програми та/або окремими локальними актами Товариства:

2.5.1.1. Розробка і впровадження положення про конфлікт інтересів.

2.5.1.2. Розробка і впровадження методології аналізу (в т.ч. ідентифікації та оцінки) наявного корупційного ризику в діяльності Товариства. Оцінка корупційних ризиків проводиться з метою визначення конкретних виробничих процесів і господарських операцій в діяльності Товариства, при реалізації яких найбільш висока ймовірність вчинення працівниками корупційних правопорушень, як в цілях особистої вигоди, так і в цілях отримання вигоди Товариством. Порядок проведення оцінки корупційних ризиків передбачатиме:

- розгляд діяльності Товариства у вигляді окремих бізнес-процесів;

- виділення «критичних точок» і посад – для кожного бізнес-процесу визначаються ті елементи (під процеси), при реалізації яких найбільш ймовірне виникнення корупційних чи інших правопорушень;

- опис можливих корупційних правопорушень: характеристика вигоди чи переваги, які можуть бути отримані при вчиненні корупційного правопорушення, можливі форми здійснення корупційних платежів;

- формування переліку посад, пов’язаних з високим корупційним ризиком;

- встановлення спеціальних антикорупційних процедур та вимог, включаючи регулярне заповнення працівниками декларацій про конфлікт інтересів;

- розроблення комплексу заходів по усуненню та мінімізації корупційних ризиків.

2.5.1.3. Розробка і впровадження правил взаємодії з державними службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування.

2.5.1.4. Включення до договорів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, стандартного антикорупційного застереження.

2.5.1.5. Включення антикорупційних положень в посадові інструкції, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори, осіб, які представляють інтереси Товариства в процедурах закупівель у якості учасника. Дотримання працівниками принципів та вимог Програми повинно враховуватися при формуванні кадрового складу для висування на вищі посади.

2.5.1.6. Введення до кваліфікаційної документації або документації конкурсних торгів положень про обов’язкове надання учасниками процедур закупівель своїх антикорупційних програм. Вимоги єдиного антикорупційного стандарту однакові та обов’язкові для всіх учасників процедури закупівель і будуть невід’ємною частиною внутрішнього документу, який регламентує закупівельну діяльність Товариства. Крім цього, в рамках перевірки для учасників закупівель та контрагентів можуть встановлюватимуться такі вимоги:

- підписання антикорупційного зобов’язання – згода учасника процедури закупівель на дотримання та виконання принципів і вимог цієї Програми, в тому числі зобов’язання не вчиняти корупційні чи інші правопорушення, надавати повну та достовірну інформацію про власників та кінцевих бенефіціарів, а також про склад виконавчих органів;

- надання довідки про наявність конфлікту інтересів та/або зв’язків, які носять характер пов’язаності з працівниками Товариства;

- підписання антикорупційного застереження до договору (проекту договору), яке буде також декларувати проведення відповідної антикорупційної політики Товариством, яка не допускатиме вчинення корупційних чи інших правопорушень.

2.5.2. Розробка і введення спеціальних антикорупційних заходів, процедур та стандартів:

2.5.2.1. Введення процедури інформування працівниками Товариство про випадки схиляння їх до корупційних правопорушень. Стимулювання працівників за надання підтвердженої інформації про такі випадки. Надання Товариством гарантій (в тому числі шляхом незастосування будь-яких заходів негативного впливу) працівникам в таких випадках за відмову від участі в корупційних діях, навіть якщо така відмова призведе до втрат Товариства.

2.5.2.2. Введення процедури інформування працівниками Товариство про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами чи іншими особами. Стимулювання працівників за надання підтвердженої інформації про такі випадки.

2.5.2.3. Введення процедури інформування Товариства працівниками про виникнення конфлікту інтересів і порядку врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

2.5.2.4. Введення стандартів поведінки працівників при взаємовідносинах з державними службовцями та іншими особами. Товариство приділяє особливу увагу таким взаємовідносинам з огляду на високі корупційні ризики, що виникають чи можуть виникати при цьому:

- встановлюється обов’язок працівників Товариства утримуватися від будь-яких пропозицій, приймання яких може поставити державних службовців чи інших осіб в ситуацію конфлікту інтересів;

- встановлюється порядок звернення до правоохоронних чи інших органів про факти порушення вимог до службової поведінки при здійсненні контрольно-наглядових заходів у Товаристві.

2.5.2.5. Введення стандартів поведінки при взаємовідносинах із замовниками, постачальниками та іншими діловими партнерами. Товариство буде орієнтуватися на встановлення та підтримання ділових відносин з партнерами та контрагентами, які:

- підтримують цю Програму;

- ведуть ділові відносини добросовісно та чесно;

- піклуються про власну репутацію;

- демонструють підтримку високим етичним стандартам;

- реалізують власні заходи по протидії корупції.

2.5.2.6. Введення заходів обережності при прийомі на роботу працівників чи залученні третіх осіб.

2.5.2.7. Введення процедур співробітництва з правоохоронними та іншими органами у сфері протидії корупції, шляхом надання сприяння у виявленні та розслідуванні корупційних правопорушень. Товариство при цьому бере на себе зобов’язання:

- повідомляти відповідні органи про випадки вчинення корупційних чи інших правопорушень, про які Товариству стало відомо;

- утримуватися від будь-яких санкцій по відношенню до своїх працівників, які повідомили правоохоронні чи інші органи інформацію, яка стала їм відомою в ході виконання трудових обов’язків, про підготовку чи вчинення корупційного або іншого правопорушення;

- не допускати неправомірне втручання працівників Товариства в діяльність правоохоронних чи інших органів при проведенні антикорупційних заходів.

2.5.3. Навчання та інформування працівників:

2.5.3.1. Щорічне ознайомлення працівників з нормативними документами, що регулюють питання попередження та протидії корупції в Товаристві.

2.5.3.2. Розробка та видання методичних і інформаційно-роз’яснювальних матеріалів про антикорупційні стандарти поведінки.

2.5.3.3. Проведення навчальних заходів з питань профілактики та протидії корупції.

2.5.3.4. Організація індивідуального консультування працівників з питань застосування і дотримання антикорупційних стандартів та процедур.

2.5.4. Забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю та аудиту організації вимогам антикорупційної політики Товариства.

2.5.4.1. Здійснення регулярного контролю дотримання внутрішніх процедур, які регламентують, зокрема, забезпечення обліку та звітності, договірної роботи і т.п.

2.5.4.2. Облік платежів і фінансова звітність. Регулярне погодження з Уповноваженим всіх платежів і витрат на користь державних службовців, політичних партій, бізнес асоціацій тощо. Регулярний контроль економічної обґрунтованості витрат у сферах з високим корупційним ризиком (обмін діловими подарунками, представницькі витрати, благодійні пожертвування, винагороди зовнішнім консультантам тощо).

2.5.4.3. Ведення Товариством точного і деталізованого обліку правочинів та операцій з активами; розроблення і впровадження системи управлінського обліку і контролю; забезпечення здійснення правочинів з дозволу відповідних органів управління.

2.5.4.4. Здійснення регулярного контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку. Зазначений контроль здійснюється з метою недопущення таких дій: створення неофіційної (подвійної) звітності, відсутності первинних облікових документів, проведення не облікованих чи неправильно облікованих операцій, ведення обліку неіснуючих витрат, відображення зобов’язань, об’єкт яких неправильно ідентифікований, використання підроблених документів, навмисне знищення документів і звітності раніше строків, передбачених законодавством.

2.5.4.5. Аудит бізнесу для виявлення корупційних ризиків, в тому числі із залученням за рішенням Наглядової ради зовнішніх незалежних експертів. Перед експертами ставляться завдання повідомляти про ознаки корупції, виявлених за результатами проведення перевірки. Оцінка діяльності Товариства з точки зору настання несприятливих наслідків у контексті антикорупційного законодавства.

2.5.4.6. Моніторинг ділових партнерів з метою зниження ризику залучення Товариства в корупційну діяльність та інші недобросовісні практики. Аудит нових бізнес-партнерів і постачальників, класифікація контрагентів за ступенем ризику, регулярні перевірки контрагентів і т.п. Актуалізація роботи по розкриттю власників істотної участі та кінцевих бенефіціарів учасників закупівель та контрагентів. Поширення серед контрагентів та партнерів положень цієї Програми, стандартів, правил та процедур, спрямованих на профілактику та протидію корупції, які застосовуються в Товаристві.

2.5.4.7 Розробка і впровадження в Товаристві єдиного механізму антикорупційного контролю закупівельної діяльності.

2.5.5. Оцінка результатів антикорупційної діяльності та поширення звітних матеріалів.

2.5.5.1. Проведення регулярної оцінки результатів роботи з протидії корупції.

2.5.5.2. Проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства.

2.5.5.3. Підготовка та поширення звітних матеріалів про проведену роботу та досягнуті результати у сфері протидії корупції.

2.6. Підкуп державних службовців категорично забороняється. Забороняється пропонувати, обіцяти, давати неправомірну вигоду надавати права на які-небудь цінності або матеріальні чи інші переваги будь-яким особам (включаючи членів сімї, родичів чи знайомих), якщо обставини свідчать про намір вчинити вплив на державного службовця. Категорично забороняється пропонувати, прямо чи опосередковано, державним службовцям грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.

2.6.1. Забороняється також надавати подарунки державним службовцям або здійснювати інші дії взамін за прийнятне вирішення питання або для того, щоб вплинути на їх рішення.

В деяких випадках дозволяється надавати подарунки державним службовцям, які не виходять за рамки встановленої законодавством вартості, яка на дату прийняття цієї Програми не повинна перевищувати розміру однієї мінімальної заробітної плати на дату надання подарунка, (з приводу дня народження, свята) і якщо вони вручені їм без якої-небудь обумовленості винагороди відповідним діям по службі. Не бажано дарувати подарунки державним службовцям, які мають можливість впливу на рішення поточних чи майбутніх питань, що стосуються Товариства.

При цьому, дії по встановленню ділової взаємодії з представниками державних органів дозволяються, при умові отримання попереднього погодження Уповноваженого.

В будь-якому випадку Товариство визнає обмін подарунками з діловими партнерами як невід’ємну частину ділової етики, якщо дані дії носять відкритий характер і відповідають нормам застосовуваного законодавства і локальним актам Товариства.

2.6.2. Проведення ділових зустрічей з державними службовцями в закладах громадського харчування дозволяється при умові, що це є допустимим і доречним. Забороняється запрошувати державного службовця в заклади громадського харчування категорії (класу) «люкс».

Перед такими зустрічами працівнику чи представнику Товариства рекомендується отримати попереднє погодження Уповноваженого.

2.6.3. Товариство не оплачуватиме та не відшкодовуватиме іншим чином витрати державних службовців на проживання, вартість проїзду, проживання в готелі чи харчування, якщо інше не встановлено законодавством чи відповідним договором, погодженим Уповноваженим..

Товариство не організовуватиме дозвілля державних службовців та не оплачуватиме витрати, пов’язані з проведенням ними вільного часу.

Працівникам Товариства дозволяється запрошувати державних службовців на окремі заходи для налагодження дружніх відносин з ними, якщо вартість відвідування таких заходів не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати на дату відвідання заходу і цим запрошенням працівник не намагається вплинути на безпристрасність або неправомірність дій державного службовця по відношенню до Товариства.

Рекомендується працівникам Товариства в подібних випадках отримати попереднє погодження чи консультацію від Уповноваженого.

2.6.4. В рамках зобов’язань із соціальної відповідальності Товариство має право надавати державним органам, установам, організаціям спонсорську та благодійну допомогу. Така допомога може здійснюватися у вигляді надання товарів чи послуг, технічної допомоги, фінансової підтримки чи фінансування заходів. До питань надання такої допомоги Товариство підходитиме з особливою обережністю і впевниться, що отримувач допомоги є добросовісним і немає підстав визнати, що допомога буде прямо чи опосередковано використана задля отримання особистої вигоди.

2.6.5. Працівникам Товариства забороняється прямо чи опосередковано передавати державним службовцям грошові кошти чи пропонувати інші блага та переваги з метою отримання дозволів, ліцензій або іншого офіційного погодження окремих дій чи документів.

Працівникам забороняється погоджуватися на пропозиції державних службовців виконати зазначені вище дії за оплату в обхід вимог законодавства. Для уникнення подібних ситуацій працівники Товариства повинні виконувати наступне:

- бути в курсі вимог, що встановлені законодавством України для отримання дозволів, ліцензій, погодженню окремих дій чи документів Товариства, та виконувати ці вимоги;

- вирішувати питання, що виникають завчасно, приділяючи для цього достатню кількість часу;

- встановити ділову взаємодію з представниками державних органів;

- ясно дати зрозуміти, що Товариство ні за яких обставин не буде давати неправомірну вигоду (хабарі) при здійсненні своєї господарської діяльності;

- ясно дати зрозуміти, що працівник Товариства, який порушить встановлені вимоги, буде притягнутий до відповідальності у відповідності із законодавством;

- у випадку необхідності звернутися до керівника державного службовця.

2.6.6. Працівникам Товариства забороняється передавати державним службовцям грошові кошти чи пропонувати інші блага та переваги, ухилення від проведення перевірки Товариства, впливу на результати такої перевірки чи уникнення штрафу або накладення іншої санкції.

В ході перевірки працівники Товариства повинні проявляти до перевіряючих повагу, але не пропонувати їм разом чи окремо будь-яких благ як до, так і під час та після перевірки. Така пропозиція може бути витлумачена як спроба вплинути на зроблені чи такі, що можуть бути зроблені, в результаті перевірки висновки.

З метою запобігання подібних ситуацій працівники Товариства повинні:

- завчасно підготуватися до перевірки;

- знати вимоги законодавства, які встановлені до проведення перевірок;

- встановити ділову взаємодію з представниками державних органів.

2.7. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням:

2.7.1. Обмеження щодо використання посадових повноважень чи свого становища.

Працівникам Товариства забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно Товариства або кошти в приватних інтересах.

2.7.2. Обмеження щодо одержання подарунків.

Працівникам Товариства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної із виконанням функцій Товариства;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Працівники Товариства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Рішення, прийняте працівником Товариства на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення розділу 10 цієї Програми.

2.7.3. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

Працівники Товариства у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або Уповноваженого.

Якщо особа, виявила у своєму робочому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або Уповноваженого.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим.

У випадку наявності в працівника сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка, він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженого, який надає відповідне роз'яснення.

2.7.4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Працівникам Товариства забороняється:

1) займатися іншою професійною або підприємницькою діяльністю, яка є конкурентною з основними видами діяльності Товариства;

2) входити до складу органів управління підприємств, які конкурують з діяльністю Товариства.

Порядок та умови застосування вказаних та інших обмежень можуть уточнюватися внутрішніми документами Товариства.

2.7.5. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з Товариством, якщо особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності Товариства;

2) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси Товариства у процедурах закупівель, в яких Товариство виступає у якості учасника, в яких замовником є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

Порушення встановленого обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору. Зазначена умова не застосовується до трудових договорів (контрактів), які були укладені Товариством до моменту прийняття цієї Програми в першій редакції.

У разі виявлення порушень, передбачених цим пунктом, Уповноважений звертається до Виконавчого органу для припинення трудового договору (контракту).

2.7.6. Заборона на надання пільг, послуг і майна органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Товариству забороняється надавати державним органам та органам місцевого самоврядування безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також рішеннями відповідного органу управління Товариства.

Незаконне надання безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою відповідальність відповідних посадових осіб Товариства.

2.7.7. Антикорупційна експертиза.

З метою виявлення в чинних локальних актах та проектах таких актів, факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень під час участі в процедурі закупівель, в яких Товариство виступає у якості учасника, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

Уповноважений визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.

Уповноважений погоджує з керівником Товариства перелік локальних актів, які підлягають обов'язковій антикорупційній експертизі.

Антикорупційна експертиза актів здійснюється Уповноваженим.

Антикорупційна експертиза локальних актів Товариства, здійснюється до їх реєстрації під час погодження проекту.

Уповноважений може проводити за власною ініціативою у встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів актів.

Уповноважений інформує керівника чи відповідний підрозділ Товариства про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше трьох днів.

Результати антикорупційної експертизи чинних локальних актів, у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов'язковому доведенню керівнику Товариства.

Результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому розгляду та врахуванню суб'єктом видання (прийняття) відповідного акта.

Уповноважений здійснює періодичний перегляд актів Товариства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає керівнику Товариства пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи. До проведення зазначеного моніторингу Уповноважений може залучати відповідні структурні підрозділи та профспілковий комітет.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Антикорупційна програма приватного акціонерного товариства “
Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів І процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності...

Антикорупційна програма Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський...
Антикорупційна програма Прат «дтрз» (далі – Антикорупційна програма) є комплексом правил, стандартів І процедур щодо виявлення, протидії...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Публічного акціонерного товариства
...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт