Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Товариства з обмеженою відповідальністю «фінод» від «10» лютого 2017 року введено в дію з 10. 02. 2017р

Товариства з обмеженою відповідальністю «фінод» від «10» лютого 2017 року введено в дію з 10. 02. 2017р

Сторінка1/3
  1   2   3

«Затверджено»

Наказом № 10/02-2017-ВП

Товариства з обмеженою

відповідальністю «ФІНОД»

від «10» лютого 2017 року

введено в дію з 10.02.2017р.

Генеральний директор

_________________ М. А. Ткаленко
Правила надання послуг з факторингу

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНОД”

місто Одеса – 2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНОД” (у подальшому - «Товариство»), у своїй діяльності при здійсненні, дотримується цих Правил, що регулюють порядок надання фінансових послуг. Правила визначають умови та порядок укладання договорів факторингу з клієнтами, порядок їх зберігання, а також зберігання інших документів, пов’язаних з наданням цього виду фінансових послуг, порядок доступу до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг, та систему захисту інформації, порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання цього виду фінансових послуг, відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів факторингу.

Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та інших нормативно – правових актів, якими регламентовано порядок надання цього виду фінансових послуг.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Вимоги визначені Правилами поширюються, у разі їх існування, на відокремлені підрозділи (філії, відділення, тощо) та структурні підрозділи Товариства.

  2. Відповідальність за організацію діяльності Товариства зі здійсненням факторингових операцій несе Генеральний директор, відповідно до Статуту та законодавства України.

  3. У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

   1. Боржник – суб’єкт господарювання, який має боргові грошові зобов’язання відносно Клієнта, відповідно до цивільно-правової угоди.

   2. Клієнт – юридична або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, яка відступає або зобов’язується відступити факторові право грошової вимоги до третьої особи (Боржника), забезпечене у вигляді застави майна та/або корпоративних прав; або відступає право грошової вимоги до третьої особи (Боржника) з метою забезпечення виконання свого зобов’язання перед Фактором.

   3. Фактор – Товариство, яке відповідно до договору факторингу передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (Клієнта) за плату, а Клієнт відступає або зобов’язується відступити Факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (Боржника) та усі права на заставлене майно, яке є забезпеченням виконання зобов’язань Боржника згідно угоди між Клієнтом та Боржником.

   4. Фінансові послуги факторингу – це сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):

 1. фінансування клієнтів – суб’єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

 2. набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників – суб’єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;

 3. отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

   1. Договір факторингу – договір, що укладається між Клієнтом та Фактором, та передбачає фінансування під відступлене право грошової вимоги, відповідно до якої одна сторона (Фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (Клієнта) за плату, а Клієнт відступає або зобов’язується відступити Факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (Боржника).

   2. Предмет договору факторингу (Вимога) – право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога), на підставі цивільно-правового договору між Клієнтом та Боржником.

   3. Відповідальний працівник Фактора – працівник, що перебуває з Товариством в трудових відносинах та на якого безпосередньо, згідно наказу Генерального директора Товариства, покладається оформлення Договору факторингу.

   4. Дійсність грошової вимоги – полягає у тому, що на момент відступлення Клієнтом свого права грошової вимоги Клієнт згідно чинного законодавства України має право на відступлення свого права грошової вимоги і йому (Клієнту) не відомі обставини, внаслідок яких Боржник має право не виконувати вимогу.

   1. Органом, уповноваженим ухвалювати рішення про укладення Договору факторингу (Уповноважений орган) є Генеральний директор Товариства з урахуванням його повноважень, визначених Статутом Товариства.
 1. УМОВИ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ З КЛІЄНТАМИ

2.1 Надання Товариством фінансової послуги факторингу регламентується на підставі Договору факторингу, що укладається тільки в письмовій формі та яким визначаються взаємні зобов’язання та відповідальність сторін, що не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін.

2.2 Рішення про укладення договору факторингу приймається уповноваженим органом на підставі Заяви, поданої Клієнтом та аналізу предмету Договору факторингу.

2.3 Строк прийняття рішення про укладення Договору факторингу не може перевищувати 20 робочих днів, але, у випадку складності предмету Договору факторингу та в залежності від суми Договору факторингу, може бути збільшений за рішенням Генерального директора.

2.4 Рішення про укладення Договору факторингу приймається на підставі наступних документів:

- Заяви Клієнта встановленої форми та заповненої у встановленому порядку;

- Документа, що підтверджує право вимоги.

2.5 Клієнти – юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, для розгляду їх заяви подають наступні документи:

- копії засновницьких документів;

- копію виписки або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копію довідки про внесення до державного реєстру ЄДРПОУ;

- копію довідки 4–ОПП;

- копію довідки про реєстрацію у державних фондах соціального страхування;

- документи (наказ та \ або протокол Загальних Зборів), що підтверджують повноваження керівника та головного бухгалтера;

- інформацію про предмет діяльності;

- інші документи на вимогу Фактора.

2.6 Клієнти – фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, для розгляду їх заяви подають наступні документи:

- копію паспорта;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копію виписки або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи – підприємця на облік в органі Державної фіскальної служби;

- копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи – підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України;

- копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи – підприємця у інших державних фондах соціального страхування;

- інші необхідні документи на вимогу фактора.

2.7 Оформлення Договору факторингу на підставі прийнятого рішення уповноваженого органу здійснює відповідальний працівник Товариства, який призначається наказом керівництва Товариства.

2.8 Договір факторингу, якщо інше не передбачено законом, повинен містити:

2.8.1. назву документа;

2.8.2. назву, адресу та реквізити суб’єкта підприємницької діяльності;

2.8.3. прізвище, ім’я і по батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, яка отримує фінансові послуги, номер Свідоцтва про державну реєстрацію та її адресу;

2.8.4. найменування, місцезнаходження юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;

2.8.5. найменування фінансової операції (Факторинг);

2.8.6. розмір фінансового активу, зазначений в грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;

2.8.7. строк дії договору;

2.8.8. порядок зміни та припинення дії договору;

2.8.9. права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умові договору;

2.8.10. інші умови за згодою сторін;

2.8.11 посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг

2.8.12. підписи та реквізити сторін.

2.9 Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між Клієнтом та Боржником про заборону відступати право грошової вимоги, або щодо його обмеження.

2.10 Клієнт відповідає за дійсність грошової вимоги, право якої відступається і яка пред’явлена до виконання Фактором, якщо інше не встановлено Договором факторингу.

2.11 Фактор несе ризик невиконання або неналежного виконання Боржником грошової вимоги самостійно, якщо інше не встановлено Договором факторингу.

2.12 Фактор для надання фінансової послуги факторингу за Договором факторингу може використовувати як власні кошти, так і кошти, отримані у кредит.

2.13 Відповідно до законодавства України, Фактор може укладати наступні види Договорів факторингу, залежно від виду умов договору:

1) «Факторинг без регресу»;

2) «Факторинг з регресом»;

3) Факторинг, за яким оплата боргу здійснюється Клієнту;

4) Факторинг, як вид фінансування під забезпечення виконання зобов’язань у вигляді права грошової вимоги;

5) Надання додаткових (супутніх) послуг за Договором факторингу (даний вид Договору факторингу не зазначається в назві і використовується залежно від домовленості між Клієнтом та Фактором).

2.14 За Договором факторингу без регресу, Фактор зобов’язується фінансувати Клієнта шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. У такому випадку Фактор набуває права власності на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання вимоги, а також несе ризик одержання менших сум, крім випадку, якщо недоотримання сум було викликано недійсністю вимоги Клієнта до Боржника, у частині недоодержаних сум.

2.15 За Договором факторингу з регресом Фактор зобов’язується фінансувати Клієнта шляхом купівлі у нього права грошової вимоги, яка супроводжується поручительством Клієнта за виконання Боржником свого обов’язку. У разі укладання такого виду Договору факторингу до нього додається договір Поруки (Поручительства).

2.16 За Договором факторингу, який передбачає вид факторингу, за яким сплата боргу здійснюється Клієнту, Фактор зобов’язується фінансувати Клієнта, що поєднується з договором Комісії, за яким Клієнт зобов’язується вчиняти від свого імені дії, направлені на одержання коштів за проданою вимогою, та перераховувати їх Фактору. У разі укладання такого виду договору факторингу до нього, додається договір Комісії.

2.17 За Договором факторингу, який передбачає відступлення права грошової вимоги як забезпечення виконання зобов’язань Клієнта перед Фактором, Фактор зобов’язується сплатити обумовлену у Договорі факторингу суму дебіторської заборгованості та прийняти зобов’язання Боржника. У разі перевищення отриманої суми від Боржника Фактор зобов’язаний надати Клієнту звіт і передати йому суму, що перевищує суму боргу, який забезпечений відступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлено Договором факторингу. Якщо сума, одержана Фактором від Боржника, виявилася меншою від суми боргу Клієнта, який забезпечений відступленням права грошової вимоги, Клієнт зобов’язаний сплатити Факторові залишок боргу.

2.18 Фактор може укласти Договір факторингу з Клієнтом на частину суми грошової вимоги. У такому випадку Фактор купує частину вимоги, яку негайно сплачує Клієнту, а Клієнт відступає Фактору грошову вимогу в повному обсязі. Після стягнення з Боржника на свою користь суми боргу Фактор переводить на користь Клієнта грошові кошти, що перевищують суму купленої частини грошової вимоги (з вирахуванням вартості власних послуг).

2.19 Додаткові (супутні) послуги можуть надаватися Фактором за Договором факторингу та/або за договорами доручення чи комісії, які є додатками до укладеного Договору факторингу. До додаткових (супутніх) послуг належать:

- ведення обліку грошових вимог, щодо дебіторської заборгованості за Договором факторингу;

- надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг);

- пред’явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від власного імені;

- інші не заборонені законодавством України послуги, спрямовані на одержання коштів від Боржника, зокрема (але не виключно): ведення переговорів в інтересах Клієнта; виставлення претензій; пред’явлення позовів; представництво в суді; пред’явлення виконавчих листів; інші види послуг, спрямовані на одержання коштів від боржника, що не заборонені чинним законодавством України.

2.20 Договір факторингу є оплатним. Фактор може отримувати плату за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження Клієнта, у тому числі, шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди та іншим способом, визначеним у Договорі факторингу.

2.21 Боржник зобов’язаний здійснити платіж Факторові за умови, що він одержав від Клієнта або Фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги Факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий Фактор, якому має бути здійснений платіж. У разі несплати Боржником грошової суми у терміни, передбачені угодою між Клієнтом та Боржником, Фактор має право на звернення стягнення на предмет застави.

2.22 У випадку, коли відсутнє повідомлення про відступлення права грошової вимоги Фактору, Боржник має право вимагати від Фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги Фактору справді мало місце. Якщо Фактор не виконає цього обов’язку, Боржник має право здійснити платіж Клієнту на виконання свого обов’язку перед ним.

2.23 Якщо Договором факторингу допускається наступне відступлення права грошової вимоги, воно здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.24 Операції факторингу здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

2.25 Строк передачі грошових коштів в розпорядження Клієнта визначається відповідно до умов договору факторингу.


 1. МОНІТОРИНГ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1 Товариству, як фінансовій установі, під час здійснення (надання) факторингових послуг забороняється вступати в договірні відносини з анонімними особами.

3.2 Товариство, як фінансова установа, зобов’язане ідентифікувати Клієнта та Боржника за Договором факторингу відповідно до законодавства України, яке регулює відносини в сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. У разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, фінансова установа повинна ідентифікувати також особу, від імені якої здійснюється фінансова операція.

3.3 Ідентифікація не є обов’язковою при здійсненні кожної операції, якщо Клієнт був раніше ідентифікований відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.4 Після здійснення факторингової операції уповноважена особа Товариства здійснює моніторинг за ходом її реалізації. Моніторинг здійснюється шляхом контролю Товариства за фінансово – господарською діяльністю Боржника, який передбачає:

1) перевірку та оцінку фінансового стану Боржника на підставі фінансової звітності;

2) контроль за виконанням зобов’язань Боржника до повного їх виконання.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила надання гарантій та поручительств товариством з обмеженою відповідальністю “фінод”
Правила надання гарантій та поручительств товариством з обмеженою відповідальністю “фінод” (далі Правила) регламентують етапи І загальну...

Рішенням Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Дане Положення розроблено згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій”

Рішенням зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Цей Статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій ” (далі “Товариство”)

Судова палата у господарських справах
України від 2 грудня 2014 року у справі №24/5005/14436/2011 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Добробуд»...

Зміна №6 до «Правил визначення вартості будівництва» дбн д 1-1-2000...
Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19. 03. 2009 №114 та введено в дію з 1 квітня...

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
України від 29 вересня 2014 року в справі №911/2089/14 за позовом особа 1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком» (далі...

Рішенням Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Положення про Наглядову раду товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій” (далі Положення) розроблено...

Судова палата у цивільних справах
«Кредитні ініціативи» до особа 1 про звернення стягнення на предмет іпотеки за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні...

Монтажсервісбуд товариство з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю „Монтажсервісбуд” здійснює постійний моніторинг чинного законодавства України, вживає заходів...

Товарна біржа «іннекс» інформує про продаж на аукціоні майна, що...
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ім. Артема», а саме

Акт знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Омега 1”
Комісія зі знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю „Омега 1” (в подальшому Товариство) у складі

А к т знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «зразок»
Комісія зі знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «зразок» (в подальшому Товариство) у складі

Протокол №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю
Про утворення статутного капіталу Товариства, та розподілу його між учасниками Товариства

Програма міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить...
Запрошення взяти участь у тендері на забезпечення Програми usaid dobre послугами з організації заходів (Молодіжні форуми) в Івано-Франківську-Яремче...

Вищий адміністративний суд україни
Києва від 13 травня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 6 серпня 2013 року у справі №826/1954/13-а...

Заперечення на касаційні скарги на рішення апеляційного суду Одеської...
Житлово-будівельний кооператив «Центральний-31», про визнання квартири особистою приватною власністю за касаційною скаргою особа...

Вих. №03/04-14/213-oг/МЮ/вгсу від 03. 04. 2014 року міністерство юстиції україни
Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Колос", ідентифікаційний код 30483649, розташованого за адресою: 08600, Київська...

Кодекс введено в дію з 1 січня 1984 року
Кодексу застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт