Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Чигиринської міської ради

від _______________ №_____


Правила

приймання стічних вод

у міську каналізаційну мережу

м. Чигирин

Директор КП «Чигирин»

______________ Ключник В.В.

“____” _____________2015 року

2015 рік
ЗМІСТ

 1. Загальні положення..................................................................................... ….... 3
 1. Права й обов’язки Водоканалу і Абонентів, які користуються послугами систем каналізації Водоканалу ............................................................................... ……. 8
 1. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил ………………. …… 10 1. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у системи каналізації Водоканалу …............................................................. ………………11
 1. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств ............................................................................ ………………. ….12
 1. Порядок укладання договорів про скид стічних вод у системи каналізації Водоканалу………………………………………………………………… ……..14 1. Порядок контролю за скидом стічних вод у системи каналізації

Водоканалу .................................................................................................. ………16


 1. Встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації Водоканалу ................................................................ ……... 18 1. Порядок дій Водоканалу щодо реалізації заходів впливу за порушення правил........................................................................................................... ……… 21 1. Правила і порядок приймання стічних вод (в тому числі рідких відходів) від

Абонентів, які не приєднанні до каналізаційної мережі м. Чигирин …. ………23 1. Додатки:Додаток 1. Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Підприємствами в комунальну систему каналізації м. Чигирин .. …………………….. 24

Додаток 2. Паспорт водного господарства Абонента ………………………… ………..25

Додаток 3. Акт обстеження Абонента................................................................. ………. 38

Додаток 4. Дозвіл на скидання стічних вод у систему каналізації міста Чигирин………………………………………………………….…………………………. 41

Додаток 5. Перелік показників та періодичність надання інформації Підприємствами, які скидають стічні води у системи каналізації КП «Чигирин» …………………... …………………. 43
Додаток 6. Методика відбору проб і проведення лабораторного

контролю стічних вод підприємств, що скидаються до систем каналізації населених пунктів (з додатками) ………………………………………………………………………………. …45

Додаток 7. Протокол до рахунку про сплату за скид до мережі міської каналізації стічних вод із забрудненнями, концентрації яких перевищують допустимі норми……………………49
Додаток 8. Рахунок вартості 1 м³ наднормативно забруднених стічних вод …………50
Додаток 9Акт про порушення Правил приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації м. Чигирин…………………………………………………………………………………...51

Правила

приймання стічних вод

у міську каналізаційну мережу

м. Чигирин
1. Загальні положення

1.1. «Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Чигирин» (далі – Правила) розроблені на виконання п. 1.5 Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (далі- Правила державні) та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів (далі - Інструкція) затверджених наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. за № 403/6691.

1.2. Правила розроблені відповідно до:

- Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25

червня 1991 року №1264-XII;

- Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 24 червня 2004 року

№1875-IV ;

- Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002

року N 2918-III;

- Водного кодексу України від 6 червня 1995 року N 213/95-ВР;

- Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI;

- Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та

водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

01.06.2011 року №869;

- Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього

природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303;

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

- Правил користування системами централізованого комунального

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених

наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від

27.06.2008 року № 190 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008

року за № 936/15627;

- Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи

каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду

України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції

України 26 квітня 2002 р. за № 403/6691;

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації

населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України

від 05.07.95 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995

року за № 231/767; 4

- Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод

у системи каналізації населених пунктів (далі - Інструкція) затверджених наказом

Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві

юстиції України 26 квітня 2002 р. за № 403/6691;

- Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів

(ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затвердженої наказом

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15

грудня 1994 року № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1994

року за № 313/523;

- Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі

внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання

водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього

природного середовища України від 20.06.2009 року № 389, із змінами та

доповненнями, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.08.2009 року за

№ 767/16783;

- Державних будівельних норм України “Внутрішній водопровід та каналізація”

(ДБН В 2.5 – 64:2012);

- КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і

властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення;

- КНД 211.1.2.008-94 Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей

стічних та технологічних вод.

1.3. Правила приймання є обов'язковими для всіх Абонентів, яким Водоканал надає

послуги з водовідведення та які розташовані на території даної місцевої ради.

1.4. Правила спрямовані на запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Абонентами Водоканалу.

1.5. Терміни та скорочення, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Абоненти – підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності

й відомчої належності, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які

уклали договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або)

водовідведення та (або) прийняття та очищення стоків.

Водоканал – комунальне підприємство «Чигирин» яке має ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення та надає ці послуги для міст Чигирин.

Головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій.

Залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені цими Правилами більш як у 20 разів і показниками рН менше за 6,5 або більше за 9,0.

Збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків певного району та передає їх у головний каналізаційний колектор.

Інструкція - Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затверджена наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. за № 403/6691.

Каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод.

Каналізаційний випуск Абонента - трубопровід, від споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі, яким стічні води Абонента випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор.

Контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Абонента безпосередньо перед приєднанням вуличної мережі каналізації до збірного чи головного каналізаційного колектора.

Локальна каналізація – сукупність каналізаційних споруд, призначених для відведення стічних вод окремого Абонента, території.

Локальні очисні споруди - споруди для попереднього очищення стічних вод окремого Абонента до відповідних вимог перед скиданням їх у міську каналізаційну мережу.

Об'єкт Абонента - окремо розташована територія Абонента з відокремленими системами водопостачання і водовідведення.

Перевізник – юридична або фізична особа підприємець, що має: оснащення для відкачки та перевезення стічних вод (в тому числі рідких відходів) до місця їхнього скидання, право на здійснення такого виду діяльності та діючий договір з Водоканалом на прийняття та очищення стоків.

Правила користування – Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 р.

Правила державні - Правила приймання стічних вод Споживачів у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом 6 Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. за № 403/6691.

Рідкі відходи - рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки.

Систематичне порушення – вчинення порушень Абонентом норм цих Правил два і більше випадки порушення вимог цих правил протягом 6 (шести) календарних місяців.

Стічні води Абонента - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок діяльності абонента (з урахуванням Субабонентів) після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько - питного, гарячого, технічного, тощо), з усіх джерел водопостачання, а також поверхневі та дощові води з території Абонента (з урахуванням Субабонентів).

Субабонент – підприємства, установи, організації, незалежно від форм

власності й відомчої належності, фізичні особи – суб’єкти підприємницької

діяльності, мешканці які одержують воду з міської водопровідної мережі та (або) скидають стічні води в міську каналізаційну мережі через мережі Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

ДК - допустимі концентрації забруднюючих речовин.

ДВП – допустимі величини показників.

БСК – біохімічне споживання кисню,

БСК5 - біохімічне споживання кисню за 5 діб.

ХСК – хімічне споживання кисню.

ГДК – гранично допустима концентрація забруднюючих речовин у воді водойм

рибогосподарського та/або комунально-побутового призначення.

1.6. В правилах встановлюються ДК для кожної забруднюючої речовини (додатки

1-4) що може скидатися Абонентами в системи каналізації, а також відображаються

місцеві особливості приймання стічних вод Абонентів у міську каналізацію.

У цих Правилах також визначається порядок встановлення та стягнення плати за

скиди промислових та інших стічних вод у систему комунальної каналізації

водоканалу.

1.7. Водоканал встановлює кожному Абоненту режими і нормативи скиду

забруднюючих речовин у системи каналізації водоканалу, які не підлягають

погодженню з департаментом екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаським міжрайонним Управлінням Головного управління Держсанепідемслужби України, виходячи з технічних можливостей міських каналізаційних мереж та очисних споруд, на підставі затверджених лімітів скидів забруднюючих речовин, що надані у дозволі на спецводокористування, якісного складу води із міськводопроводу, та з урахуванням вимог Правил загальнодержавних, Правил користування і “Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”.
1.8. Водоканал приймає стічні води Абонентів до комунальної каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Абонента задовольняють вимоги цих Правил та укладеного з Водоканалом Договору.

1.9. Кожний Абонент скидає стічні води в каналізаційну систему Водоканалу через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Абонента в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Абонентів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Абонента.
1.10. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності Абонент в узгоджені з Водоканалом строки зобов'язаний виконати роботи з обладнання випусків пристроями, що дозволяють припинити приймання стічних вод у міську мережу водовідведення та здійснювати відбір проб.

1.11. Водоканал має право вимагати від Абонента обладнання контрольних колодязів приладами обліку скидаємих стічних вод, які знаходяться на балансі Абонента. Абонент забезпечує їх ремонт, опломбування та перевірку у визначені строки. Прилади обліку витрат стічних вод мають бути атестовані, як комерційні, сертифіковані та повірені Держстандартом України.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт