Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про роботу уаіб у 2013 році

Звіт про роботу уаіб у 2013 році

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗВІТ

про роботу УАІБ у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку УАІБ на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 25 січня 2013 року, у 2013 році Асоціація здійснювала діяльність за такими напрямками:

1. Розвиток діяльності з управління активами

1.1. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань управління активами

1. Протягом звітного періоду робоча група УАІБ брала активну участь у розробці проектів нормативних актів НКЦПФР відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування». Так, фахівцями Асоціації були опрацьовані проекти документів, які згодом були затверджені НКЦПФР:

- Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (рішення №1047 від 18.06.2013);

- Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду (№1103 від 20.06.2013);

- Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (№1104 від 20.06.2013);

 • Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (№1414 від 06.08.2013);

 • Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування (№1468 від 13.08.2013);

 • Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування (№1753 від 10.09.2013);

На виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Асоціація опрацьовувала нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, які були затверджені рішенням Комісії №1281 від 23.07.2013р.

2. У звітному році представники УАІБ також брали участь в обговоренні таких питань на засіданнях Комітетів НКЦПФР:

 • проекту Положення НКЦПФР про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні;

 • проекту внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», затвердженого рішенням НКЦПФР №1343 від 02.10.2012р. Комісією, зокрема, було запропоновано розширити обсяги звітності ІСІ шляхом запровадження подачі нерегулярної інформації про операції з активами ІСІ. Асоціація виступила з обґрунтуваннями недоцільності збільшення обсягу інформації, яка надається до Комісії. Як результат, замість подачі нерегулярної інформації про операції з активами ІСІ запроваджено подачу щомісячної інформації про склад активів усіх типів та видів ІСІ станом на кінець звітного місяця.

 • проект Порядку визначення біржового курсу цінного папера. До Комісії було направлено листа із зауваженнями, зокрема щодо врахування при визначенні біржового курсу біржових контрактів, за якими передбачено, що строки їх виконання не перевищують трьох робочих днів з моменту укладання таких біржових контрактів. На жаль, ці пропозиції учасників ринку не були враховані.

 • проект Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів». УАІБ запропонувала вилучити з тексту Вимог зазначення спеціалізації вищої освіти, оскільки введення таких нових вимог призведе до вимушеного звільнення головних бухгалтерів, які мають досвід роботи на фондовому ринку. Ці пропозиції були враховані Комісією.

 • проект змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду з урахуванням вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в частині запровадження недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення);

 • проект Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Асоціація надала свої зауваження до проекту Положення, зокрема щодо порядку дії депозитарної установи у випадку припинення нею діяльності з обслуговування ІСІ та/або НПФ;

 • проект змін до Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку (рішенням НКЦПФР №996). До НКЦПФР надані зауваження та пропозиції до цього проекту.


Також УАІБ ініціювала внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1 від 09.01.2013 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 р. за № 171/22703 (Положення №1), з метою уточнення методології розрахунку пруденційних показників, визначених Положенням, зокрема, рівня ризику компанії з управління активами та рівня ризику інституту спільного інвестування. Проведено роботу щодо узгодження пропозицій Асоціації з профільним департаментом Комісії.

Фахівцями Асоціації було здійснено аналіз відповідності нормативної бази Закону України «Про інститути спільного інвестування», за результатами якого до НКЦПФР направлено пропозиції щодо внесення змін до Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1468 від 13.08.2013 року. Запропоновані зміни стосуються витрат на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного ІСІ до 01.01.2014 року. Асоціація і надалі буде здійснювати аналіз застосування нових нормативно-правових актів та, за необхідності, ініціювати внесення змін до них.

3. На початку року Кабінет міністрів України підтримав ініціативу УАІБ та вніс зміни до постанови КМУ від 28 лютого 2000 року № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності», згідно яких термін початку складання КУА фінансової звітності за МСФЗ перенесено на 1 січня 2014 року.

З ініціативи Асоціації у НКЦПФР була проведена робоча зустріч з обговорення питання термінів впровадження МСФЗ для КУА та КІФ. За результатами обговорення було вирішено підтримати пропозицію Асоціації перенести термін впровадження МСФЗ для КУА на 1 січня 2015 року, а для ІСІ встановити ведення обліку і складання звітності за національними П(С)БО. Ці пропозиції реалізовані при прийнятті Постанови КМУ № 820 від 17.11.2013р.

З метою уточнення дати початку складання фінансової звітності компаніями з управління активами за міжнародними стандартами Асоціація у грудні 2013 року звернулася до Міністерства фінансів України з відповідним запитом, відповідь на який буде розміщено на сайті УАІБ.

4. У січні 2013 року УАІБ звернулася до Міністерства доходів і зборів України щодо роз’яснення окремих норм Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» №5519 від 06.12.2012 року (Закон 5519).

Відповідь ДПСУ щодо дати виникнення податкових зобов’язань та порядку сплати особливого податку розміщено на сайті Асоціації.

5. Враховуючи численні звернення учасників з приводу вимоги щодо наявності у аудиторських фірм, які здійснюють аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, підтвердження Аудиторської палати України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг встановленим вимогам, Асоціація на початку року звернулась до АПУ та НКЦПФР з пропозицією щодо перенесення дати введення вимоги наявності у аудитора (аудиторської компанії), який здійснює обов’язковий аудит, підтвердження АПУ відповідності системи контролю якості аудиторських послуг (АПУ було прийняте рішення про застосування зазначених вимог до аудитора (аудиторської компанії), який здійснює обов’язковий аудит, за звітні періоди з 1 січня 2013 року).

УАІБ надіслала до НКЦПФР запит надати роз’яснення: з якими аудиторськими фірмами можуть заключати договори ІСІ у зв’язку з набуттям чинності Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №1519 від 25.10.2012 року. Відповідь НКЦПФР розміщено на сайті УАІБ.

6. Асоціація звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та НКЦПФР з приводу нарахування витрат, пов’язаних з наданням послуг з адміністрування пенсійного фонду, з управління активами пенсійного фонду та послуг зберігача у зв’язку з набуттям чинності «Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення», затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг №2541 та рішенням НКЦПФР №1746 від 04.12.2012 року, яке встановлює граничний розмір витрат, що відшкодовуються надавачам послуг за рахунок активів недержавного пенсійного фонду.

7. З метою забезпечення правильного відображення учасниками Асоціації в обліку особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами Асоціація надіслала до Міністерства фінансів листа з проханням висловити позицію щодо відображення у бухгалтерському обліку особливого податку, а також відображення його у фінансовій звітності компаній з управління активами. Отримана від Міністерства фінансів відповідь розміщена на сайті Асоціації.

8. Протягом звітного періоду фахівці УАІБ брали активну участь у розробці проектів нормативних актів НКЦПФР відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України». Так, було опрацьовано Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів. Пропозиції Асоціації були враховані Комісією. Також до НКЦПФР був направлений лист-запит щодо обов’язковості проведення розрахунків з інвесторами через Центральний депозитарій у разі проведення викупу цінних паперів ІСІ або виплати дивідендів на користь інвесторів ІСІ поза фондовою біржею та щодо надання роз’яснення про порядок укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему в Україні».

У зв’язку з отриманням депозитарними установами нових ліцензій Асоціація у 3 кварталі 2013 року за домовленістю з НКЦПФР розмістила та постійно оновлювала перелік депозитарних установ, які отримали ліцензії на діяльність зі зберігання активів ІСІ та НПФ для забезпечення своєчасного укладання КУА договорів з депозитарними установами.

До ПАРД було направлено звернення щодо надання роз‘яснення стосовно документів, які необхідно надати депозитарній установі емітентом/інвестором для проведення операції із зарахування/списання прав на цінні папери.

З метою захисту прав інвесторів ІСІ були надіслано листа до Розрахункового центру та Центрального депозитарію з вимогою погашення заборгованості, яка виникла перед ІСІ внаслідок перерахування авансових платежів ПАТ «Розрахунковий центр».

9. У 4 кварталі 2013 року УАІБ розглядала проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», оприлюднений на сайті Комісії 08.11.2013 р. У своїх зауваженнях Асоціація наполягала на необхідності збереження безоплатності розкриття інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та надала пропозиції щодо обсягу інформації, яка підлягає опублікуванню. Оскільки при доопрацюванні проекту пропозиції УАІБ були враховані лише частково, Асоціація вдруге направила свої зауваження до Комісії, а також до Держпідприємництва та Мін’юсту. На жаль, 31.12.13р. Мін’юст зареєстрував це Положення, з якого виключена норма про безоплатність обов’язкового розміщення інформації для емітентів та професійних учасників ринку.
1.2. Формування сприятливих умов для ведення бізнесу

1. У звітному році значну увагу Асоціація приділяла проектам змін до податкового законодавства, якими пропонувалося збільшити фіскальний тиск на діяльність ІСІ та КУА. Так, після оприлюднення на сайті Міністерства доходів і зборів України 27.05.2013 року проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу», УАІБ підготувала та направила до НКЦПФР, Міністерства доходів та зборів, Міністерства фінансів, Держпідприємництва та Кабінету міністрів України листи з обґрунтуванням негативного впливу запропонованих змін до ПКУ для економіки України внаслідок масового відтоку капіталу, заморожування інвестиційних процесів, зменшення доходів бюджету та різкого погіршання інвестиційного іміджу України.

Також Асоціація звернулась до Українського союзу промисловців та підприємців, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Американської торгівельної палати в Україні з проханням розглянути цей проект та підтримати позицію УАІБ з цього питання. Зазначені зміни до ПКУ у 2013 році не були прийняті ВРУ.

Як член Громадської Ради при НКЦПФР у грудні 2013 року Асоціація розглянула проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування прибутку підприємств». Оскільки цим проектом передбачалося застосування до ІСІ загальних підходів до оподаткування прибутку, що призвело б до втрати економічного сенсу існування ІСІ, Асоціація направила до Кабінету міністрів України свої зауваження.

У грудні 2013 року на сайті Верховної Ради України був оприлюднений доопрацьований текст проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2914 рік», Прикінцеві положення якого містили зміни до Податкового кодексу України, в т.ч. щодо розширення кола операцій, які підлягають оподаткуванню особливим податком за рахунок операцій з акціями, інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу. Асоціація оперативно направила листи до Комітетів ВРУ та голів фракцій парламенту щодо вкрай негативних наслідків для економіки України запропонованих змін та недопустимості їх прийняття.

2. Асоціація взяла участь в обговоренні пропозицій Комісії до проекту Закону України №0966 «Про державне мито», зареєстрованого у ВРУ 12.12.2012р., яке відбулося на засіданні Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку 1 лютого 2013 року та надала свої зауваження. На думку Асоціації, запропоноване Комісією встановлення різного розміру мита за реєстрацію випуску цінних паперів у залежності від типу їх розміщення (0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів у разі їх публічного розміщення та 0,2 відсотки – у разі приватного розміщення) не є економічно обгрунтованими, оскільки реєстраційні дії, які проводить уповноважений орган при реєстрації випуску цінних паперів, не залежать від способу розміщення цінних паперів. Такий підхід є дискримінаційним щодо суб’єктів, які згідно законодавства не можуть здійснювати публічне розміщення своїх цінних паперів, і не стимулюватиме емітентів здійснювати публічні розміщення, тому, що ставка державного мита не тільки не зменшується у порівнянні з діючою, а збільшується внаслідок зняття верхньої межі цього платежу. Окрім того, величина заявленої номінальної вартості випуску цінних паперів не є фактичною сумою залучених фінансових ресурсів, а лише очікуваною. Відповідно зазначене розміщення взагалі може не відбутися за незалежних від підприємства-емітента обставин. Отже, емітент буде вимушений наперед сплатити за ще не отримані ресурси, що автоматично підвищить для нього їхню вартість.

3. У 2013 році активізувалася робота державних органів щодо створення Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку. Асоціація, відстоюючи дотримання в українському законодавстві норм, які вже апробовані та діють на розвинених ринках та зафіксовані в Директивах ЄС, послідовно виступала за імплементацію загальноприйнятих підходів до створення компенсаційних механізмів для інвесторів у цінні папери.

23 травня 2013 року представники УАІБ взяли участь у засіданні круглого столу на тему: «Компенсаційні механізми захисту інтересів інвесторів. Перспективи законодавчого врегулювання», організованого НКЦПФР, на якому наголосили, що підходи, запропоновані авторами законопроекту «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку» суперечать міжнародному досвіду у цій сфері, оскільки Директива ЄС про схеми компенсацій інвесторам не розповсюджується на інститути спільного інвестування та компанії з управління активами. Також було зазначено, що найбільші втрати інвестори на фондовому ринку понесли внаслідок банківської кризи, численних дефолтів емітентів облігацій, слабкого корпоративного управління в акціонерних товариствах, тому впровадження компенсаційних механізмів для інвесторів на фондовому ринку неможливе без попереднього вирішення цих системних питань.

У липні 2013 року Асоціація направила до НКЦПФР зауваження та пропозиції до проекту Концепції проекту закону України щодо створення компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів, а згодом – до розробленої Комісією Концепції проекту Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій».

У серпні, після оприлюднення Комісією проекту Закону «Про Фонд гарантування інвестицій», УАІБ надала зауваження до нього та пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою захисту інвестицій інститутів спільного інвестування.

Після реєстрації 28.08.2013р. у ВРУ проекту Закону України «Про Фонд гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб» (реєстраційний № 3132, внесений народним депутатом України Ар‘євим В.І.) на початку вересня УАІБ надіслала до НКЦПФР зауваження щодо цього законопроекту. Представники Асоціації увійшли до складу робочої групи з доопрацювання ПЗУ №3132, створеної при Комітеті ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності та надали пропозиції щодо кола учасників Фонду, підходів до визначення розмірів внесків тощо.

У вересні на офіційному веб-сайті Комісії був оприлюднений законопроект «Про систему гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку», яким знову пропонувалося розповсюдити на КУА та ІСІ (крім венчурних) обов’язок сплачувати внески до Фонду гарантування інвестицій або бути учасниками договорів взаємної відповідальності. Асоціація направила свої зауваження щодо цього проекту до Кабінету Міністрів України.

3. У лютому звітного року Асоціація розглянула проект Закону України №0963 «Про фонди банківського управління», зареєстрований у Верховній Раді України 12.12.2012р. та направила до НКЦПФР свої заперечення щодо його прийняття. Зокрема наголошувалося, що законопроект №0963 протирічить існуючій законодавчо врегульованій системі управління активами пенсійних та інвестиційних фондів та фактично виводить діяльність ФБУ з-під контролю державних органів, які регулюють діяльність фінансових установ, а це значно підвищує ризики діяльності і фондів, і банків-управителів, а також ставить під загрозу збереження акумульованих у таких фондах коштів. У 2013 році цей проект не виносився на розгляд ВРУ.

4. У квітні 2013 року Асоціація надавала зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів», оприлюдненого на сайті НКЦПФР, але ці пропозиції не були враховані Комісією. 14 жовтня 2013 року у Верховній Раді України був зареєстрований за № 3423 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів». Підтримуючи ідею впровадження поняття “кваліфікований інвестор» в законодавство України, Асоціація одночасно наголосила, що метою виокремлення такого класу інвесторів має бути спрощення умов доступу кваліфікованих інвесторів до інструментів фондового ринку, які приватно розміщуються, активізація процесів залучення капіталу для фінансування реального сектору економіки через використання цінних паперів. Натомість законопроектом встановлюються додаткові обмеження при таких емісіях та пропонується надати НКЦПФР додаткове повноваження щодо визначення критеріїв ризикованості цінних паперів. Також запропоновані проектом зміни до Закону України «Про інститути спільного інвестування» у частині процедур реєстрації емісій цінних паперів, які, на думку розробників проекту, уніфікують ці процедури, не враховують особливостей емісії та обігу цінних паперів ІСІ, та створюють правові колізії, що матиме суттєвий негативний вплив на роботу ІСІ та інтереси їхніх інвесторів. Комітет ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності погодився із зауваженнями Асоціації, які мають бути враховані при доопрацюванні законопроекту.

5. У 1 кварталі 2013 року Асоціація розглядала проект Закону України «Про похідні фінансові інструменти (деривативи)», підготовлений Мінекономрозвитку та надала свої зауваження стосовно приведення термінології цього проекту у відповідність до чинних законів України.

6. У листопаді 2013 року УАІБ опрацювала проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення механізмів убезпечення фінансових активів» (далі – Проект), оприлюднений на веб-сайті Комісії 6 листопада 2013 року та надала свої зауваження та пропозиції до нього, спрямовані на захист прав інвесторів.

7. Також у листопаді фахівцями Асоціації було здійснено аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі», підготовленого Комісією та надані пропозиції до нього.

8. Протягом звітного року представники Асоціації активно працювали у консультаційно-дорадчих органах державних установ – Громадських радах НКЦПФР, Мінфіну та Фонду державного майна України. Так, за ініціативою представників УАІБ Громадською радою НКЦПФР були підготовлені та направлені до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Правління Національного банку України звернення щодо необхідних заходів для розвитку фондового ринку України (серпень 2013 року) та щодо негативних наслідків змін в режимі оподаткування операцій та діяльності на фондовому ринку для інвестиційного клімату в Україні (грудень 2013 року).

Також представник Асоціації регулярно брав участь у робочій групі з питань фінансового моніторингу при Держфінмоніторингу, а на сайті УАІБ постійно оновлювались посилання на інформаційні ресурси, які містять переліки цінних паперів, які мають високий ступень ризику бути використаними для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та нормативні акти з питань фін моніторингу.

1.3. Розбудова управління пенсійними активами (2-й та 3-й рівні)

Протягом звітного року секцією управління активами та адміністрування пенсійних фондів разом з фахівцями Національної асоціації недержавних пенсійних фондів та адміністраторів НПФ (НАПФА) проведено аналіз, а також надано пропозиції та зауваження до таких проектів нормативних актів НКЦПФР і Нацкомфінпослуг:

  • Порядок призначення компанії з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління активами Накопичувального пенсійного фонду»;

  • Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного;

  • Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного).


Значну увагу у 2013 році Асоціація приділяла проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України», прийнятого ВРУ у першому читанні у 2012 році. Представники Асоціації входили до складу робочої групи, сформованої Нацкомфінпослуг для підготовки тексту проекту до 2-го читання та намагалися послідовно відстоювали інтереси членів УАІБ. Оскільки в рамках робочої групи частина принципових зауважень Асоціації не була врахована, УАІБ разом з НАПФА у листопаді 2013 року підготували та направили до відповідного Комітету ВРУ зауваження та пропозиції до тексту, підготовленого до 2-го читання, щодо можливості запровадження страхування додаткової пенсії, розмежування діяльності з управління активами та діяльності страховика при управлінні активами фондів інвестиційного страхування життя, обліку активів таких фондів, розкриття інформації для споживачів фінансових послуг. Зауваження асоціацій стосувалися також питань застосування підходів, визначених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення до адміністрування пенсійних фондів, утворених страховими компаніями, необхідності уніфікація ведення обліку коштів застрахованих осіб за договорами пенсійного страхування. Робота в цьому напрямку триває.

2. Розвиток функцій саморегулювання

2.1. Розвиток законодавства з питань саморегулювання

Асоціація брала активну участь у розробці проекту Порядку розгляду заяв СРО про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку (затверджений рішенням Комісії 26 листопада 2013 року). Документ визначає етапи та умови делегування повноважень Комісії СРО, порядок прийняття рішення про делегування повноважень та виконання СРО переданих функцій, а також порядок продовження строку виконання делегованих повноважень і процес відмови від них. Документ направлений на реєстрацію до Мін’юсту.

Також УАІБ на запит Комісії здійснила аналіз визначених законодавством завдань та повноважень НКЦПФР, які доцільно було б делегувати СРО. Відповідні пропозиції були направлені до Комісії.
2.2. Моніторинг діяльності КУА

Впродовж звітного року здійснювався постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, а також проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної та нерегулярної інформації, передбаченої Ліцензійними умовами. При виявленні порушень внутрішніх документів УАІБ Асоціація готувала та направляла до відповідних КУА листи із запитом щодо пояснення причин порушень та застереженням щодо недопущення їх у подальшій роботі.

У зв’язку з прийняттям НКЦПФР у жовтні 2012 року нового Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (№1343) Дирекцією УАІБ у 1 кварталі звітного року було проведено:

 • роз’яснювальну роботу для членів Асоціації щодо отримання та подальшого застосування ЕЦП.

 • розроблено проект Порядку заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ.

 • підготовлено навчальний відео-посібник по роботі з новою версією програмного комплексу для підготовки звітності КУА внаслідок внесення змін до відповідних нормативних актів Комісії, а також алгоритм підготовки звітності за 2013 рік.

 • внесено зміни до програмного забезпечення для підготовки звітності КУА у зв’язку зі зміною форм фінансової звітності (Наказ Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 року «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Відповідні зміни внесено і до програмного забезпечення для конвертації файлів DBF формату у формат ХМL.

У 1-му кварталі Асоціація звернулась до НКЦПФР з приводу уточнення складу інформації про результати діяльності КІФ, яку КУА повинні подати до НКЦПФР за 2012 рік. Отримана відповідь НКЦПФР, що КУА повинні подати: фінансову звітність, складену відповідно до МСФЗ, аудиторський звіт (висновок) щодо фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ та розрахунок вартості чистих активів ІСІ відповідно до «Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», затвердженого рішенням ДКЦПФР №201 від 02.07.2002 року (з урахуванням змін), була доведена до відома компаній.

В Асоціації постійно діє система аналізу структури активів публічних ІСІ. За виявленими у результаті моніторингу порушеннями розрахунку вартості чистих активів та/або структури активів ІСІ, Дирекція надсилала відповідні листи КУА, які управляють активами таких ІСІ, з вимогою пояснення причин порушень та усунення їх у подальшій роботі.

Постійно здійснювалися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації про діяльність компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за 2012 рік та три квартали 2013 року, підготовлено аналітичні огляди про результати діяльності та стан розвитку ринку спільного інвестування й управління активами за відповідні періоди. Ці дані активно використовувалися при підготовці презентацій, матеріалів для конференцій, участь у яких брали представники УАІБ, оприлюднювалися на сайті Асоціації, у засобах масової інформації.

Протягом року щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією про щоденні курси цінних паперів на біржах, яка використовувалася КУА для розрахунку вартості чистих активів фондів.

На сайті Асоціації щоденно оприлюднювалася інформація про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відкритих, інтервальних та закритих ІСІ з публічною емісією. Всього за звітний період підготовлено 12 щомісячних та 52 щотижневих аналітичних огляди ІСІ. Статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА надавалися на запити компаній-учасників Асоціації, представників ЗМІ та громадськості.

За результатами аналізу звітності КУА проводилося ренкінгування КУА (у т. ч. КУА НПФ) та ІСІ за 2012 рік, 4-й квартал 2012 року та три квартали 2013 року у розрізі типів фондів, а також класів диверсифікованих фондів з публічною емісією. Ренкінги КУА розміщувалися на сайті УАІБ та надсилалися до ЗМІ. У 4-му кварталі, згідно зі змінами Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, вперше було здійснено ренкінгування венчурних ІСІ за квартальними даними за 3-й квартал 2013 року (підготовлено ренкінги за доходністю, за ВЧА та за вкладеннями фізичних осіб – аналогічно до ренкінгів відкритих, інтервальних та закритих невенчурних ІСІ).
Протягом року Асоціація постійно співпрацювала з НКЦПФР над удосконаленням системи звітності. Так, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України №627 від 27.06.2013 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», направлено лист до НКЦПФР щодо необхідності внесення змін до наказу НКЦПФР №409 від 08.07.2013 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем XML-файлів електронної форми фінансової звітності» для уникнення можливих протиріч при наданні до Комісії річної інформації учасниками ринку щодо результатів діяльності за 2013 рік.

З метою недопущення можливих порушень КУА вимог законодавства щодо подачі інформації до Комісії у зв’язку з набранням чинності рішення НКЦПФР №2349 від 10.10.2013 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» були направлені листи-запити з питань щодо першого звітного періоду для заповнення інформації про результати розрахунку пруденційних показників по КУА, щодо першого звітного періоду для місячної інформації про результати діяльності ІСІ (включаючи інформацію про результати розрахунку пруденційних показників).

Також у зв’язку з набранням 01.01.2014 року чинності рішення НКЦПФР №1336 від 30.07.2013 року «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ» був направлений лист щодо уточнення питань методології оцінки активів ІСІ станом на 31.12.2013 року, необхідності завіряння у зберігача активів ІСІ Довідки про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2013 року та щодо того, яким Положенням про вимоги до структури активів ІСІ повинна керуватись КУА при складанні річної звітності про результати діяльності ІСІ.

У зв‘язку зі змінами нормативних документів Комісії з питань звітності протягом року проводилося доопрацювання та впровадження нових версій програми надання звітності до НКЦПФР, зокрема, у зв’язку з внесенням змін до Положення №1343 щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами та запровадження місячної звітності ІСІ. Відповідні зміни були внесені і до програмного забезпечення для конвертації файлів DBF формату у формат ХМL.

У грудні розпочато доопрацювання програмного забезпечення для підготовки річної звітності КУА та ІСІ з урахуванням наказу НКЦПФР №627 від 20.11.2013 року «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», наказ НКЦПФР №785 від 31.12.2013 року «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності».
2.3. Організація роботи з підвищення якості послуг КУА

1. Для забезпечення виконання членами Асоціації вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Положення НКЦПФР про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, Радою УАІБ затверджені Методичні рекомендації про службу внутрішнього аудиту в КУА, які містять в тому числі рекомендації щодо оформлення результатів перевірки і розміщення на сайті УАІБ. Також Асоціація підготувала зразки таких документів КУА з питань внутрішнього аудиту:

 • Положення про службу внутрішнього аудиту КУА;

 • План робіт служби внутрішнього аудиту;.

 • Зразок посадової інструкції Внутрішнього Аудитора.

Ці документи надаються членам УАІБ за їхніми запитами.

2. На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами Асоціація розробила Примірне Положення про організацію системи управління ризиками в КУА та Методичні рекомендації про систему управління ризиками в КУА (затверджені рішенням Ради УАІБ від 18.12.2913р. та розміщені на сайті Асоціації).

3. У зв’язку з прийняттям Комісією нового Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (№1336), Асоціація у 3 кварталі 2013 року підготувала нову редакцію Методичних рекомендацій щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (схвалені рішенням Ради УАІБ від 25.09.13р.).

4. Рішенням Ради УАІБ від 30.12.2013р. схвалено Рекомендації щодо проведення операцій з розміщення/викупу цінних паперів ІСІ, які розміщено на сайті УАІБ.

5. За результатами проведеного аналізу підготовлено нову редакцію Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ та Додатку 1 до Методичних рекомендацій «Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ». Методичні рекомендації у новій редакції з урахуванням пропозицій, що надійшли від членів Асоціації, будуть надані на затвердження Ради УАІБ та направлені на погодження до НКЦПФР у січні 2014 року.

6. Для уникнення неоднозначності трактування окремих норм законодавства при переході до нових вимог законодавства про ІСІ Асоціація підготувала та направила до НКЦПФР запити щодо:

 • участі фізичних осіб у кваліфікаційних/венчурних ІСІ;

 • функціонування наглядової ради пайового інвестиційного фонду з 01.01.2014 року;

 • порядку розміщення (викупу) цінних паперів ІСІ з 01.01.2014 року;

 • залучення до складу активів венчурних ІСІ прав вимоги за кредитними договорами;

 • застосування вимог Закону «Про інститути спільного інвестування» до позик/кредитів, наданих/залучених до 01.01.2014 року;

 • виплати дивідендів учасникам ІСІ з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему в Україні»;

 • залучення до складу активів ІСІ фінансових казначейських векселів.


7. До НКЦПФР також було направлено запити щодо переліку документів, які повинні бути подані КУА відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами та щодо необхідності введення посади головного бухгалтера в КУА.
2.4. Юридична та методологічна підтримка діяльності членів УАІБ

Протягом року тривала робота з передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 50 компаній, з них 17 нових КУА.

Дирекцією УАІБ постійно здійснювалася робота з надання учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку, ліквідації ІСІ та методологічна допомога компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.

На прохання членів Асоціації були підготовлені запити до державних органів з різних питань, що стосуються професійної діяльності учасників УАІБ.

Для адаптації роботи компаній до вимог нового Закону про ІСІ на сайті Асоціації було створено новий розділ, в якому зібрана вся законодавча база, методичні матеріали та роз’яснення державних органів.
2.5. Підвищення кваліфікації фахівців КУА

У зв’язку зі зміною порядку подачі інформації до НКЦПФР у 2013 році та підготовкою річної звітності щодо результатів діяльності КУА та ІСІ за 2012 рік УАІБ у 1 кварталі звітного року було проведено серію семінарів "Практичні заняття із складання електронної звітності КУА у запитаннях та відповідях". Навчання пройшли понад 100 фахівців КУА.

У квітні 2013 року представники Асоціації взяли участь у семінарі щодо Фондів та похідних UCITS, організованого проектом ЄС TAIEX спільно з НКЦПФР, на якому ознайомились з підходами ЄС до оцінки активів фондів, вимогами Директиви про використання Прийнятних Активів, Директив non-UCITS, вимогами до диверсифікації активів фондів UCITS та підходами до нагляду регуляторів за фондами та компаніями. Обговоренню питань, які будуть визначати тренди розвитку фондового ринку та галузі управління активами найближчі кілька років, була присвячена ХХVІІ науково-практична конференція УАІБ "Професійне управління активами", яка відбулася 13-16 червня 2013 року в Ялті. Участь у конференції взяли представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних управлінь, Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, Національного депозитарію, компанії-члени УАІБ, саморегулівні організації, біржі, USAID.

У жовтні 2013 року Асоціацією було організовано семінар на тему: "Що може запропонувати Кіпр у нових умовах українському інвестиційному бізнесу?", на якому виступали представники компанії-партнера One Plus Capital ltd (Кіпр). За результатами семінару учасникам було надано в електронному вигляді презентації, які висвітлюють можливості, специфічні характеристики та переваги інвестування з використанням різноманітних механізмів, що пропонує кіпрська юрисдикція.

У грудні 2013 року організовано та проведено семінар з питань новацій у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих на виконання Закону України «Про інститути спільного інвестування». Участь у семінарі взяли понад 250 представників КУА, перед якими виступили Голова та провідні фахівці Комісії, зокрема Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів та Департаменту депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності.
3. Розвиток діяльності секцій УАІБ
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2010 року
Відповідно до плану роботи уаіб у 2 кварталі 2010 року та Програми розвитку та діяльності уаіб на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними...

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіт директора школи про роботу школи у 2013-2014 навчальному році....
Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти І виховання; правил І норм охорони...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний...
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного...

Звіт про стан виконання у 2013 заходів Національного плану дій
Таблиця коментарів експертів для експертного регіонального обговорення аналітичної доповіді, присвяченої результатам проведення громадської...

Звіт про роботу Школи Молодого педагога-стажиста за І семестр 2013/2014 навчального року
«Вінок Сухомлинському», зустріч із творчими педагогами, переможцями фахових конкурсів

Немирівська районна державна адміністрація
«Про проведення атестації педагогічних працівників у 2012/2013 навчальному році», від 22 жовтня 2012 р. №395 «Про атестацію педагогічних...

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Запис про роботу за сумісництвом відомості про роботу
...

Звіт про роботу гуртка «Композиція» у 2011 – 2012 навчальному році
На протязі навчального року гуртківці під час будь-якої практичної роботи здобули відповідні уміння та навички, підвищили ретельність...

Звіт про роботу методичних формувань вчителів початкових класів у 2008-2009 н р
Саме тому, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу початкової ланки у районі було створено та організовано роботу...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Звіт директора Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської...
У 2013/2014 н р робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми: «Формування життєвих...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт