Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державний комітет україни з будівництва та архітектури лист від 20. 01. 2005 р. N 8/8-45

Державний комітет україни з будівництва та архітектури лист від 20. 01. 2005 р. N 8/8-45

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ЛИСТ
від 20.01.2005 р. N 8/8-45


Всеукраїнській молодіжній організації

"Молодь проти корупції" Держбуд України розглянув лист від 15.12.2004 року N 04к-15/12 щодо сфери та характеру застосування Державних будівельних норм України ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" (далі - Правила) і, в межах компетенції, надає роз'яснення.
До п. 1 (щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва).
Відповідно до нормативних актів, що регулюють будівельну діяльність, будівництво об'єктів може здійснюватись підрядним, господарським та змішаним способами.
Підрядний спосіб будівництва - це спосіб, за яким роботи з будівництва об'єкта виконуються суб'єктом господарювання (підрядником) для іншого суб'єкта господарювання (замовника) за договором підряду на будівництво, що укладається між цими суб'єктами господарювання. При вирішенні питання щодо віднесення господарських договорів до договорів підряду на будівництво слід керуватись положеннями Господарського кодексу України (стаття 318) та Цивільного кодексу України (стаття 875).
При господарському способі будівництва всі роботи з будівництва об'єкта виконуються власними силами суб'єкта господарювання (будівельною дільницею, ремонтно-будівельним цехом тощо), для якого будується цей об'єкт, та оплачуються за рахунок коштів основної діяльності цього ж суб'єкта господарювання.
Змішаним є спосіб будівництва, при якому частина робіт на об'єкті виконується господарським способом, а частина підрядним способом.
Договори, перелічені у пункті 1 листа запитувача, не відносяться до договорів підряду на будівництво і тим більше не можуть визначати способи будівництва об'єкта.
До п. 2, 3 (щодо обов'язкового характеру Правил)
Правила носять обов'язковий характер при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.
Тобто, обов'язковість застосування Правил визначається не формою власності підприємства (установи), що виконує функції замовника будівництва об'єкта, а джерелами фінансування об'єкта, про які зазначено вище.
При вирішенні питання щодо віднесення підприємств, установ і організацій до державних слід керуватись відповідними положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про власність", іншими законами.
 
Господарський кодекс України

Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво
1. За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.
2. Договір підряду відповідно до цієї статті укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.
3. Забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором.
4. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.
5. Договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
Загальна частина
1. Ці Загальні умови відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво об'єктів), а також окремих комплексів чи видів робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.
Договори підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також цими Загальними умовами, іншими актами законодавства.
Якщо у міжнародному договорі України, укладеному в установленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цими загальними умовами, застосовуються правила відповідного міжнародного договору.
2. Загальні умови є обов'язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників).
3. У цих Загальних умовах терміни вживаються у такому значенні:
генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;
договірна документація - договір підряду та інші документи (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду;
договірна ціна - визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду ціна (вартість) робіт;
дозвільна документація - дозвіл на будівництво, дозвіл на виконання будівельних робіт, інші дозволи, передбачені законом;
документи про виконання договору підряду - документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо);
закінчені роботи - роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації;
замовник - сторона договору підряду, яка за власним рішенням або дорученням інвестора розміщує замовлення на виконання робіт (будівництво об'єкта), приймає закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплачує їх;
істотні умови - умови договору, визнані істотними за законом і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди;
кошторис - зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою, на основі яких визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна. Кошторисна вартість будівництва може визначатися у приблизному або твердому кошторисі. Кошторис вважається твердим, якщо договором підряду не передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за згодою сторін;
кошторисна документація - кошториси та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни;
матеріальні ресурси - сировина, будівельні та пально-мастильні матеріали, енергія всіх видів, конструкції, вироби, устаткування;
підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду;
приблизна (динамічна) договірна ціна - договірна ціна, визначена на основі кошторису, що підлягає коригуванню з урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси та інших підстав, визначених умовами договору підряду;
проектна документація - текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва;
роботи - будівельні, монтажні, проектні, пусконалагоджувальні та інші роботи, пов'язані з будівництвом об'єкта;
ресурси - матеріальні ресурси, транспортні засоби, будівельні машини та робоча сила, що використовуються для виконання робіт;
субпідрядник - підрядник, який в порядку, визначеному договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт;
тверда договірна ціна - договірна ціна, визначена на основі твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду.
Укладення договору підряду
4. За договором підряду підрядник зобов'язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об'єкт будівництва), а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі, коли цей обов'язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх.
5. Договір підряду укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору підряду є:
найменування та реквізити сторін;
місце і дата укладення договору підряду;
предмет договору підряду;
договірна ціна;
строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта);
права та обов'язки сторін;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду;
умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва;
порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами;
порядок залучення субпідрядників;
вимоги до організації робіт;
порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);
порядок розрахунків за виконані роботи;
порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва);
гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
порядок врегулювання спорів;
порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.
У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови. Примірний договір підряду затверджується Держбудом.
6. Договір підряду може бути укладений за результатами проведених торгів (тендеру) або переговорів сторін.
Рішення про спосіб укладення договору підряду приймає замовник відповідно до законодавства.
7. Умови договору підряду, що укладається за результатами проведених торгів (тендеру), повинні відповідати тендерній документації замовника та акцептованій тендерній пропозиції підрядника.
Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати умовам цього замовлення.
8. У разі коли договір підряду укладається за результатами переговорів сторін, проект договору підряду готує будь-яка сторона у визначені за взаємною домовленістю строки і подає його другій стороні для підписання у двох підписаних нею примірниках.
9. Якщо проект договору підряду готує підрядник, замовник зобов'язаний надати йому інформацію про:
предмет договору;
джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);
порядок передачі підряднику дозвільних документів і проектної документації;
порядок надання підряднику будівельного майданчика (фронту робіт);
порядок забезпечення робіт ресурсами та послугами;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду;
умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва;
інші обставини, необхідні для підготовки проекту договору підряду.
10. Сторона, яка одержала проект договору підряду, у разі згоди з його умовами підписує і повертає протягом двадцяти днів один примірник договору підряду другій стороні.
У разі незгоди з окремими умовами договору підряду сторона, яка одержала його проект, складає протокол розбіжностей, про що робить застереження до договору, та у двадцятиденний строк подає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором підряду.
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору підряду, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей та внести відповідні зміни у договір підряду, підписати його і передати другій стороні. Розбіжності, що залишилися неврегульованими за згодою сторін, у цей самий строк можуть бути передані до суду.
Строк врегулювання розбіжностей може бути продовжений за взаємною згодою сторін.
У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих розбіжностей, зазначених у протоколі, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телефаксом тощо).
11. Договір підряду вважається укладеним з моменту його підписання сторонами і скріплення підписів печатками, а також нотаріального посвідчення, якщо це передбачено законом або домовленістю сторін.
12. Договір підряду вважається неукладеним (таким, що не відбувся) у разі, коли сторони не досягли згоди з усіх істотних умов. Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
13. Замовник може укласти договори підряду з кількома підрядниками, в тому числі щодо виконання окремих (спеціальних) робіт. У такому разі права та обов'язки сторін визначаються у кожному договорі підряду.
Предмет договору підряду
14. Предметом договору підряду є роботи, пов'язані з будівництвом об'єкта, обов'язок щодо виконання яких покладається на підрядника.
Власником результату виконаних робіт (об'єкта будівництва) до їх здачі замовникові є підрядник.
15. У договорі підряду сторони зобов'язані визначити найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження, основні параметри (потужність, площа, об'єм тощо), склад та обсяги робіт, які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору.
16. У разі внесення змін до проектної документації сторони уточнюють предмет договору підряду.
Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)
17. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення з інженерного обладнання
Лист Державного комітету України з будівництва та архітектури та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства...

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Харківський...
Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державний стандарт україни
Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

Державний стандарт україни
Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

Державний комітет україни із земельних ресурсів
Державним комітетом України із земельних ресурсів опрацьовано ваш лист від 17. 07. 2009 без номера та по суті порушених питань повідомляється...

Рішення від 22. 12. 2015 смт Драбів №105 Про розгляд Положення про...
Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2006р. №1045, «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених...

Кадастрів населених пунктів дбн б. 1-1-93 Видання офіційне Міністерство...
Мінбудархітектури України (д арх. Дьомін М. М., канд техн наук. Криштоп Т. В., арх. Маркітаненко С. Б., інж. Іванова І. Б., інж....

Затверджую
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Теплова ізоляція будівель дбн в 6-31: 2006
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства україни

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Міністерства праці та соціальної політики України (лист №10907/0/14-05/13-15 від 29. 12. 2005 року) наказую

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) Технічні...
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток...
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені Законом України від 3 лютого 2005 року n 2415-iv, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....

Зміст
Розроблено: Науково-дослідний та конструкторсько технологічний інститут міського господарства (ндкті мг), Міністерство архітектури,...

Про затвердження Переліку типових документів
Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт