Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітна дата та звітний період

Звітна дата та звітний період

Сторінка1/3
  1   2   3
Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія

«ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК

I. Основні відомості про Товариство.Повна назва юридичної особи:

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

ЄДРПОУ:

35482587.

Місцезнаходження:

Україна, 01033 м. Київ, вул. Богомольця, буд. 6

Дата та місце реєстрації:

22 жовтня 2007 року Печерською районною державною адміністрацією м. Києва, номер запису  10701020000030349, свідоцтво серії А01 № 259614

Види діяльності:

Інші послуги у сфері страхування

Орган управління, у віданні якого перебуває Компанія:

Компанія є самостійною, не перебуває у віданні органів управління

Середня кількість працівників протягом 2012 року

11 осіб

Звітна дата та звітний період:

Звітна дата – станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

Звітний період – 2013 рік.

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру:

Функціональна валюта звітності – гривня.

Одиниці виміру – тисячі гривень.1.Учасники Товариства.

Учасниками Товариства ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» є юридичні та фізичні особи:

- юридична особа за законодавством України Товариство з обмеженою відповідальністю «АСИСТАНС УКРАЇНИ»;

- фізична особа Недільський Петро Євгенович, громадянин України;

- фізична особа Пашута Віталій Всеволодович, громадянин України;

- фізична особа Данилюк Ніна Василівна, громадянка України.
Станом на 31грудня 2013 року частки учасників складали:


п/п

Учасники

Внесок до статутного фонду (капіталу), грн

% у статутному фонді (капіталі)

1

2

3

4

1

ТОВ «АСИСТАНС УКРАЇНИ»

4 000 000,00

50,0%

2

Недільський Петро Євгенович

1 800 000,00

22,5%

3

Пашута Віталій Всеволодович

1 800 000,00

22,5%

4

Данилюк Ніна Василівна

400 000,00

5,0%
Всього

8 000 000,00

100,0%


2. Інформація про види господарської діяльності.

ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» відповідно до довідки серії АА № 776169 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 21.11.2012 р., виданої Головним управлінням статистики у м. Києві:Статистичні коди

Види діяльності

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

3. Предмет, цілі та місце діяльності згідно Статуту.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством.

Предметом діяльності Товариства є здійснення страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Товариство здійснює усі види обов’язкового та добровільного страхування та перестрахування згідно з чинним законодавством України, на які воно отримало ліцензію.

II. Основа представлення фінансової звітності
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлума­чення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні фінансової звітності згідно МСФЗ протягом усіх періодів, представлених у повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності скла­дається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.  1. Прийняття нових та переглянуті стандарти

При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змі­нені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій.

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації

Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше використовують МСФЗ».

Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта перестає бути схильною до гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

Правки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: представленні інформації» - «Представлення статей іншого сукупного доходу»

Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути пере класифіковані до складу прибутків або збитків у певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які є у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть пере класифіковані (наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати. Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності Товариства.

Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою».

Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше, повинні використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу» перспективно по відношенню до державних позик, які мають місце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, які у перше використовують МСФЗ, будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не впливає на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».

Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової звітності зрозуміти характер взаємозв’язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних їм зобов’язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності можливість оцінити характер участі Товариства у таких активах, та ризики, які зв’язані з цими активами, правкою передбачено розкриття інформації об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фінансової звітності припинено. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати та не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та зобов’язань»

Відповідно до цих правок Товариство зобов’язане розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. та не вплинула на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність».

МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 «Консолідація – Товариства спеціального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи Товариства спеціального призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність».

МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності» та Інтерпретацію ПКІ-13 «Товариства, які спільно контролюються – немонетарні внески учасників». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом пропорційної консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які задовольняють визначенню спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочених податків»;

Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2012р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах».

МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати та не вплинула на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості».

МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, коли Товариство зобов’язана використовувати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості вимагається або не заперечується. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).

Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» (у редакції 2011року).

У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» та тепер містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом». Інтерпретація використовується відносно звітних періодів, які починаються з 1 січня 2013р. та після цієї дати. Ця інтерпретація не впливає на фінансову звітність Товариства.

«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.)

Перелічені нижче вдосконалення не вплинули на фінансову звітність Товариства:

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»

Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирішило, або зобов’язане знову складати звітність відповідно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, як би воно ніколи не припиняло використовувати МСФЗ.

МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності».

Це вдосконалення роз’яснює різницю між додатковою порівняльною інформацією, яка надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною інформацією є інформація за попередній період.

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»

Це вдосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: надання інформації».

Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до виплат на користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність».

Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по відношенню з розкриттям у ній інформації про зобов’язання сегменту.

Всі перелічені вдосконалення вступили у дію по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013р. або після цієї дати.
Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.

Товариство оцінило вплив прийнятих стандартів на фінансове положення, фінансові результати та інформацію, яку розкриває Товариство.

Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.

Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію.

У Основу для висновків до МСФЗ 1 внесені правки, що пояснюють взаємодію параграфів 7 і 8 МСФЗ 1 в частині застосування діючих і нових стандартів.
Правки МСФЗ 2 торкнулися дефініції понять умови придбання права (vesting conditions), ринкова умова (market condition), додані нові категорії - умова виконання (performance condition) і "умова послуги" (service condition). До Основ для висновків до МСФЗ 2 додані параграфи, що пояснюють сутність правок. Зміни застосовуються до звітних періодів, що починаються з/після 1-го липня 2014 року.
Поправки до МСФЗ 3 відносяться до обліку і оцінки умовних компенсацій (Contingent consideration).

Остання правка привела і до коригування МСФЗ 9. Також зміни МСФЗ 3 спричинили внесення правок в МСФЗ (IAS) 37. З тієї ж причини внесені коригування в МСФЗ (IAS) 39. До Основи для висновків до МСФЗ 3 додані пояснюючі положення. Також внесені поправки до Ілюстративних прикладів до МСФЗ 3.

Внесені коригування у МСФЗ 3 торкаються обліку спільної діяльності.

Зміни до МСФЗ 3 застосовуються до звітних періодів, що починаються з/після 1-го липня 2014 року.

Коригування МСФЗ 8 відносяться до розкриття інформації про судження при об'єднанні сегментів і про звіряння. Названі правки МСФЗ 8 застосовуються до звітних періодів, що починаються з/після 1-го липня 2014 року.
У Основу для висновків до МСФЗ 13 доданий параграф, що пояснює питання оцінки короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості в умовах, коли вплив дисконтування несуттєвий. Ця правка спричинила зміни Основи для висновків до МСФЗ 9 (зразка жовтня 2010 р.) і Основи для висновків до МСФЗ (IAS) 39.

Правки відносяться до статей, які потрапляють в сферу дії виключення оцінки за справедливою вартістю.
Зміни до МСФЗ (IAS) 16 пов'язані коригуванням механізму індексації основних засобів. Поправки застосовуються до звітних періодів, що починаються з/після 1-го липня 2014 року.
Аналогічні поправки торкнулися і МСФЗ (IAS) 38. У Основу для висновків до МСФЗ (IAS)38 додані пояснюючі положення.
МСФЗ (IAS) 24 зазнав такі зміни: Поправки торкаються осіб, що забезпечують послуги ключового управлінського персоналу. У Основу для висновків до МСФЗ (IAS) 24 додані параграфи. Правки МСФЗ (IAS) 24 застосовуються до звітних періодів, що починаються з/після 1-го липня 2014 року.
У МСФЗ (IAS) 40 додані параграфи. У Основу для висновків до цього стандарту також додані параграфи. Сутність змін в проясненні взаємодії МСФЗ (IAS) 40 і МСФЗ 3 (інвестиційна нерухомість в ситуації об'єднання підприємств). Відповідні поправки набувають чинності перспективно і застосовуються до звітних періодів, що починаються з/після 1-го липня 2014 року.

Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань».

Правки дають роз’яснення поняттю «у теперішній час мають юридичне право, яке закріплене, на здійснення взаємозаліку». Нові поправки усувають існуючі в реальній обліковій практиці невідповідності та непослідовності при застосуванні методики взаємозаліків, заснованої на критеріях, зазначених у поточній версії стандарту МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання».
Прийняті поправки уточнюють:
• значення ключової фрази МСФЗ 32 у відношенні можливості проведення взаємозаліків: «В даний час у підприємства є юридично закріплене право на взаємозалік»;
• що деякі системи валових розрахунків (gross settlement systems) можуть розглядатися як еквівалент чистого розрахунку.

Найголовніше в поправках до МСФЗ 32 – це те, що право на проведення взаємозаліку:
1) не повинно бути обумовлене подією в майбутньому;
2) має бути юридично закріплене у всіх наступних обставинах: у ході звичайної діяльності; у разі невиконання зобов'язання; у разі неспроможності або банкрутства організації або будь-кого з контрагентів.
Крім того, право на взаємозалік має бути доступне будь-якій стороні договору в будь-який момент (тобто не повинне залежати від умов у майбутньому, які можуть не настати).

Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014р.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»- роз'яснюють правила переходу на застосування стандарту МСФЗ 10 і особливий облік дочірніх компаній для інвестиційних підприємств. У цілому нові поправки вимагають ретроспективного застосування. Також прийняли доповнення до стандарту МСФЗ 10 про те, як підприємство повинне буде визначати, чи є воно «інвестиційним підприємством» для цілей використання особливого порядку обліку. Для таких підприємств потрібно вимірювати інвестиції в дочірні компанії за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Поправки також встановлюють вимоги до розкриття інформації для інвестиційних підприємств. Важливо відзначити вимогу по відношенню до батьківських компаній самих «інвестиційних підприємств», які продовжуватимуть проводити повну консолідацію всіх підконтрольних компаній у вертикальному ланцюжку «знизу» під ними, включаючи і об'єкти інвестицій, які у власній звітності «інвестиційних дочок» тепер будуть враховуватися за справедливою вартістю.
Поправки щодо інвестиційних підприємств також були внесені до МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27. Поправки набувають чинності з 1 січня 2014 року, при цьому допускається їх раннє застосування.

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 та до МСФЗ (IFRS) 9 –

Дата обов’язкового застосування та перехідні вимоги у відношенні розкриття інформації.” Поправки набувають чинності з 1 січня 2015 року, при цьому допускається їх раннє застосування.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки фінансових активів та зобов’язань з 1 січня 2015 року, при цьому допускається їх раннє застосування.

Інтерпретація IFRS 21 „Обов’язкові платежі” набуває чинності з 01 січня 2014 року,

Наразі Товариство оцінює вплив змінених стандартів на його фінансову

звітність.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітна дата за звітний період
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «радикал банк»

Звітна дата за звітний період
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Звітна дата за звітний період
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Звітний період один місяць, протягом якого Виконавцем надавались послуги за цим Договором

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період який уточнюється
Уточнюючої декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

За звітний період вибуло 5 дітей
Підсумки діяльності Золочівського дитячого будинку у 2012-2013 н р. І завдання на 2013-2014 н р

Дата виникнення податкових зобов’язань на митній території України
Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом...

Звітний (податковий) період, який уточнюється
Уточнюючої декларації торговцем цінними паперами тов «тцп» (податковим агентом) щодо операцій з фінансовими інструментами, в тому...

Декларування податкових зобов’язань з акцизного податку
Податковим кодексом звітний період по­давати податкові декларації незалежно від того, чи провадили та­кі платники господарську діяльність...

Складання фінансової звітності
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...

Звітний (податковий) період, який уточнюється
...

Тип декларації та звітний період
Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт