Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням Правління

Рішенням Правління

Затверджено

Рішенням Правління

Публічного акціонерного товариства

"Розрахунковий центр з обслуговування

договорів на фінансових ринках"

Протокол №43 від 07 жовтня 2013р.
Положення

про систему електронного документообігу з фондовими біржами

публічного акціонерного товариства

"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"


 1. Загальні положення

  1. Терміни та визначення в Положенні та його додатках:

 • Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та договір про обслуговування фондових бірж в системі електронного документообігу.

 • Відкритий ключ – параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

 • Електронний документ(далі - ЕД) документ, в якому інформація зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа;

 • Електронний документообіг – (далі - ЕДО) сукупність процесів створення, обробки, відправлення, передачі, отримання, зберігання, використання і знищення електронних документів, що виконуються з застосуванням перевірки цілісності, а в разі необхідності – з підтвердженням факту отримання таких документів.

 • Електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа і перевіряється за допомогою відкритого ключа;

 • Компрометація особистого ключа – будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа;

 • Користувачі – фізичні особи, уповноважені підписувати ЕД від імені Біржі.

 • Система  електронного документообігу з фондовими біржами (далі - Система) – організаційно-технічна система, що є сукупністю програмного, інформаційного і апаратного забезпечення Банку та Біржі, що реалізовує ЕДО.

 • Організатор системи ЕДО (далі - Банк) – Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності. Банк може бути відправником ЕД або одержувачем ЕД.

 • Особистий ключ — параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки користувачу ЕЦП. Особистий ключ працює тільки в парі з відкритим ключем;

 • Програмні засоби ЕДО Біржі та Банку - програмне забезпечення, призначене для забезпечення інформаційного обміну між Біржами та Банком.

 • Формат електронного документа – структура змістовної частини електронного повідомлення, на основі якого сформований ЕД та який визначається Банком.

1.2. Електронний документообіг в Системі регулюється наступними документами:

1.2.1. Положення про систему електронного документообігу з фондовими біржами (далі - Положення);

1.2.2. Регламентами взаємодії Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та Бірж (далі - Регламент).

1.3. Порядок і умови допуску Біржі до здійснення документообігу в Системі:

1.3.1. Біржа допускається до здійснення документообігу в Системі після виконання наступних дій:

1.3.1.1. укладення з Банком договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів;

1.3.1.2. укладення з Банком договору про обслуговування фондових бірж в системі електронного документообігу;

1.3.1.3. надання Банку заяви на генерацію особистих ключів ЕЦП Біржі (Додаток№1) та відповідної кількості носіїв ключової інформації відповідно до п.2.2.3. цього Положення;

1.3.1.4. підписання Акту прийому-передачі (Додаток №2) та отримання від Банку програмного забезпечення та особистих ключів для забезпечення підписання власних ЕД та здійснення криптографічного шифрування ЕД в Системі;

1.3.1.5. інсталяції програмного забезпечення, що забезпечує підготовку даних для виконання алгоритмів ЕЦП;

1.3.1.6. підписання акту між Банком та Біржею про функціональну готовність Біржі до роботи в Системі (Додаток №4).

1.4. Положення є обов’язковими до виконання Біржею після укладення Біржею з Банком договору про обслуговування фондових бірж в системі електронного документообігу.

2. Організація ЕДО

2.1. Вимоги, що пред'являються до ЕД

2.1.1. ЕД, який сформований в Системі, має юридичну силу документа складеного у паперовій формі і передбачає забезпечення виконання даного ЕД Банком та Біржами, які є відправниками або отримувачами даного ЕД.

2.1.2. ЕД, що використовується в Системі, вважається оформленим належним чином за умови його відповідності внутрішнім документам Банку. Відповідність ЕД внутрішнім документам Банку визначає Банк.

2.1.3. ЕД має бути сформований Біржею або Банком у форматі, визначеному Регламентом, за допомогою програмного забезпечення ЕДО Біржі з Банком, та підписаний ЕЦП.

2.1.5. ЕД Біржі, що має формат або процедуру формування, яка не відповідає вимогам цього Положення та Регламенту не розглядається та не обробляється Банком.
2.2. Вимоги до ЕЦП, яким підписується ЕД в Системі

2.2.1. Будь-який документ в Системі повинен бути підписаний ЕЦП, згенерованим Банком. Засвідчення ЕЦП здійснюється Біржею, що здійснила формування ЕД або Банком, у випадку передачі отриманого ЕД до Біржі.

2.2.2. Підписання ЕЦП будь-якого ЕД в Системі здійснюється послідовно особистим ключем Користувача або Банку та особистим ключем печатки Біржі або Банку.

2.2.3. Біржі, які здійснюють діяльність в Системі, при здійсненні ЕДО з використанням ЕЦП зобов’язані використовувати наступні апаратні засоби виробництва ТОВ "Автор" (ЄДРПОУ 32248356):

 • два електронних носія "Secure Token 318", які використовуються для зберігання особистих ключів (основних і резервних) підпису;

 • дві смарт-карти Сrypto Card, які використовуються для зберігання особистих ключів (основних і резервних), що відповідають за накладання печатки Біржі;

 • два карт-рідера КР-378/50 (ТУ У 64.2-32248356-001-2003).

2.2.4. Власник особистого ключа несе повну відповідальність за збереження  особистого ключа і приймає всі заходи, що перешкоджають користуванню цим ключем сторонніми особами.

2.2.5. Термін  дії кожного особистого ключа Біржі становить 365 календарних днів з дня його генерації.

2.2.6. ЕД вважається підписаним ЕЦП Біржі або Банку, якщо він підписаний тим особистим ключем, для якого Банк сформував відповідний відкритий ключ, і підписаний у послідовності, яка визначена в п.2.2.2. цього Положення.
2.3. Порядок генерації Банком особистих ключів

2.3.1. Біржа повинна надати Банку такі документи для генерації особистих ключів:

2.3.1.1. заяву на генерацію особистих ключів Біржі (Додаток №1);

2.3.1.2. довіреність на отримання особистих ключів (Додаток №3);

2.3.1.3. акт прийому-передачі особистих ключів Біржі у двох примірниках (Додаток №2);

2.3.1.4. копію належним чином зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

2.3.1.5. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу, засвідчену нотаріально чи органом, який видав цю виписку;

2.3.1.6. копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, засвідчену нотаріально;

2.3.1.7. копії документів, що підтверджують повноваження Користувачів, які мають право діяти від імені Біржі без довіреності, засвідчені Біржею;

2.3.1.8. оригінал або копію довіреності Користувача, видану Біржею (якщо Користувачем є особа, яка не має права діяти від імені Біржі без довіреності). У довіреності повинні бути вказані повноваження Користувача підписувати від імені Біржі, подавати, отримувати документи, передбачені договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та Регламентом.

2.3.2. Біржа надає Банку необхідну кількість носіїв ключової інформації відповідно до п.2.2.3. цього Положення.

2.3.3. Банк забезпечує генерацію особистих ключів Біржі відповідно до заяви на генерацію.

2.3.4. Передача Банком згенерованих особистих ключів Біржі проводиться за Актом прийому-передачі (Додаток №2).

2.3.5. 3а 14 календарних днів до закінчення терміну дії особистих ключів Біржі, Біржа надає Банку відповідні документи (п.п.2.3.1.1 цього Положення) для генерації нових особистих ключі Біржі.
2.4. Порядок здійснення ЕДО

2.4.1. ЕДО сторін учасників включає виконання наступних процедур:

 • формування ЕД;

 • підписання ЕД ЕЦП;

 • відправку і доставку ЕД;

 • перевірку ЕД;

 • підтвердження отримання ЕД;

 • відкликання ЕД;

 • облік ЕД (реєстрацію вхідних і вихідних ЕД);

 • зберігання ЕД (ведення архівів ЕД);

 • створення додаткових примірників ЕД;

 • створення паперових копій ЕД.

2.4.2. Формування ЕД здійснюється Біржею або Банком відповідно до документів вказаних у п. 1.2. цього Положення.

2.4.3. Підписання ЕЦП ЕД здійснюється особистими підписами Біржі або Банком.

2.4.5. Перевірка достовірності доставленого ЕД включає:

 • перевірку достовірності всіх ЕЦП ЕД;

 • перевірку ЕД на відповідність встановленому для нього формату, що визначений Регламентом в залежності від кожного окремого виду операції.

В разі позитивного результату перевірки ЕД, даний ЕД приймається до виконання, яке включає в себе надання підтвердження відправнику ЕД повідомлення про отримання ЕД та здійснення відповідної операції, що передбачена Регламентом.

2.4.6. Облік ЕД здійснюється шляхом ведення відповідних електронних журналів. Технологія ведення електронних журналів обліку визначається Банком та включає програмно-технологічні процедури заповнення і адміністрування електронних журналів, які здійснюються автоматично програмними засобами ведення електронних журналів обліку, які є складовою частиною програмного забезпечення ЕДО Біржі та Банку.

Банк забезпечує захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення облікових даних, що містяться в електронних журналах обліку ЕД. Термін зберігання облікових даних, що містяться в електронних журналах обліку ЕД, не може бути менше 5 (п’яти) років.

2.4.7. Всі ЕД зберігаються в електронних архівах протягом 5 (п’яти) років з дати отримання (створення).

2.4.8. Зберігання ЕД супроводжується зберіганням відповідних електронних журналів обліку, відкритих ключів ЕЦП і програмних засобів ведення електронних журналів і можливостей перевірки ЕЦП ЕД, що зберігаються.
3. Забезпечення інформаційної безпеки в Системі

3.1. Засоби забезпечення інформаційної безпеки

3.1.1. Вимоги щодо інформаційної безпеки при організації ЕДО реалізуються за допомогою застосування програмно-технічних засобів і організаційних заходів.

3.1.2. До програмно-технічних засобів відносяться:

 • Програмне забезпечення ЕДО Біржі та Банку;

 • Система паролів та ідентифікаторів для обмеження доступу користувачів і операторів до технічних і програмних засобів;

 • Програмне забезпечення для підготовки даних для виконання алгоритмів ЕЦП;

 • Програмно-апаратні засоби захисту від несанкціонованого доступу до ЕД та іншої інформації;

 • Засоби захисту від програмних вірусів.

3.1.3. До організаційних заходів відносяться:

 • Розміщення технічних засобів в приміщеннях з контрольованим доступом;

 • Адміністративні обмеження доступу до цих засобів;

 • Встановлення режиму використання Біржею та Банком паролів та ідентифікаторів;

 • Допуск до Системі тільки спеціально підготовлених та уповноважених на те осіб;

 • Підтримка програмно-технічних засобів в справному стані;

 • Резервування програмно-технічних засобів;

 • Навчання технічного персоналу;

 • Захист технічних засобів від зовнішніх дій (пожежа, дія води і тому подібне).

3.2. Порядок дій при компрометації особистих ключів

3.2.1. В разі компрометації особистих ключів, Біржа зобов’язана негайно повідомити про це Банк шляхом надіслання засобами факсимільного зв’язку письмового повідомлення про компрометацію, підписаного керівником (особою, що виконує обов’язки керівника) Біржі і засвідченого печаткою Біржі, з подальшою відправкою оригіналу вказаного повідомлення поштою або кур’єрським зв’язком.

В разі ненадання Біржею такого повідомлення для Банку відкриті ключі вважаються чинними і Банк не несе відповідальності за одержання, оброблення та здійснення інших дій щодо ЕД підписаних скомпрометованим ЕЦП Біржі.

3.2.2. В разі отримання Банком факсимільного повідомлення від Біржі про компрометацію особистого ключа, Банк блокує використання в Системі відкритого ключа Біржі. Після отримання оригінала письмового повідомлення Біржі про компрометацію особистого ключа, Банк вносить відкритий ключ Біржі в список відкликаних відкритих ключів (далі – СВВК).

3.2.3. Банк з моменту внесення відкритих ключів ЕЦП Біржі в СВВК, але не пізніше однієї робочої години з моменту внесення в СВВК, припиняє обробку та виконання ЕД Біржі, що підписаний відповідними особистими ключами Біржі, які відповідають відкритим ключам занесеним до СВВК.

3.3. Порядок дій Банку у випадку припинення повноважень Користувача або зміни інформації про Користувача або зміни найменування Біржі

3.3.1. Банк блокує використання в Системі відкритого ключа ЕЦП Користувача у таких випадках:

3.3.1.1. зміни Користувача або зміни прізвища, імені, по батькові Користувача Біржі. Банк блокує використання в Системі відкритого ключа Користувача у день реєстрації Банком відповідних змін;

3.3.1.2. закінчення строку повноважень Користувача підписувати ЕД від імені Біржі. Банк блокує використання в Системі відкритого ключа такого Користувача з дня наступного за днем закінчення строку повноважень Користувача.

3.3.2. Банк припиняє використання в Системі всіх відкритих ключів Біржі у випадку внесення Біржею змін, внаслідок яких змінюється найменування Біржі. Банк припиняє використання в Системі всіх відкритих ключів Біржі у день реєстрації Банком відповідних змін.

3.3.3. Банк поновлює в Системі використання відкритого ключа Користувача після продовження строку повноважень такого Користувача. Банк поновлює використання в Системі відкритого ключа підпису Користувача у день подання Біржею до Банку документів, які підтверджують продовження строку повноважень.

4. Надзвичайні ситуації при здійсненні ЕДО

4.1. Обставини виникнення надзвичайних ситуацій

4.1.1. До обставин, які здатні послужити підставою виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема технічних збоїв, можуть бути віднесені будь-які обставини, які за оцінкою Банку тимчасово або на невизначений термін зробили, роблять або можуть зробити неможливим або значно обтяжити здійснення ЕДО. Такими обставинами можна вважати:

 • пожежі, повені, інші стихійні лиха або техногенні катастрофи;

 • руйнування або значні пошкодження приміщень, що займають підрозділи Банку або Біржі;

 • нестабільність або відключення електроенергії, яке не може бути нейтралізоване технічними засобами, що є у розпорядженні Банку або Біржі;

 • непрацездатність програмного забезпечення, обчислювальної техніки, оргтехніки, засобів зв'язку, включаючи засоби телекомунікацій Банку або Біржі;

 • масові порушення громадського порядку, терористичні акти або диверсії;

 • будь-які інші подібні обставини, які можуть істотним чином заважати або зробити неможливим забезпечення здійснення ЕДО Банком або Біржею.

4.1.2. До обставин, які здатні послужити причиною виникнення надзвичайних ситуацій, можуть бути віднесені ухвалення або будь-які зміни законодавства України або інших актів державних органів, інструкції, вказівки, заяви, листи, телеграми або інші дії (далі – акти органів державної влади), які прямо або побічно або при певному тлумаченні актів органів державної влади або за певного збігу обставин, починаючи з моменту затвердження даних актів органів державної влади або з іншого терміну, тимчасово або на невизначений термін зробили, роблять або можуть зробити неможливим або значно ускладнити подальше здійснення ЕДО в тому вигляді, формі і порядку, в яких ЕДО здійснювався до ухвалення даних актів органів державної влади.

4.1.3. У разі настання хоч б одної з обставин, що відповідає перерахованим п.4.1.1. або 4.1.2. цього Положення, Біржа зобов'язана негайно з урахуванням ситуації, що склалася, і способом, доступним в обставинах, що склалися, сповістити Банк про обставини, що виникли. Банк зобов'язаний негайно з урахуванням ситуації, що склалася, і способом, доступним в обставинах, що склалися, сповістити Біржу про обставини, що виникли.

4.1.4. Банк негайно після виникнення у нього обставин, що відповідають перерахованим в п.4.1.1. або 4.1.2. цього Положення, зобов'язаний розглянути ситуацію, що виникла, і ухвалити кваліфіковане рішення.

4.2. Врегулювання надзвичайних ситуацій

4.2.1. В якості заходів по врегулюванню надзвичайної ситуації Банк має право:

 • припинити або обмежити обіг всіх ЕД або частини ЕД в Системі;

 • спільно з Біржею визначити порядок дій для усунення технічної несправності;

 • вимагати від Біржі, що була відправником ЕД, негайного отримання копій всіх ЕД або частини ЕД, що циркулювали в Системі за певний період часу, що визначений Банком;

 • вимагати від Біржі за власний рахунок негайного (з урахуванням обставин, що склалися) відновлення всіх або частини ЕД в Системі;

 • вимагати та отримати від Біржі безкоштовно і негайного (з урахуванням обставин, що склалися) копій журналів обліку ЕД, що оберталися в Системі за певний період, що визначений Банком;

 • передбачити інші заходи, направлені на подолання надзвичайної ситуації.

4.2.2. при ухваленні рішень по врегулюванню надзвичайних ситуацій Банк має право:

 • встановлювати терміни і форми повідомлення Біржі про свої рішення;

 • встановлювати терміни і порядок виконання рішень по врегулюванню надзвичайних ситуацій.


5. Порядок вирішення конфліктних ситуацій та спорів у Системі

5.1. Виникнення конфліктних ситуацій у зв'язку із здійсненням ЕДО

5.1.1. У зв'язку із здійсненням ЕДО можливе виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з формуванням, доставкою, отриманням, підтвердженням отримання ЕД, а також використанням в даних документах ЕЦП. Дані конфліктні ситуації можуть виникати, зокрема, в наступних випадках:

 • відсутність підтвердження достовірності ЕД Біржею, що отримала даний ЕД від Банку;

 • заперечення факту формування, підписання ЕД особистими ключами Біржі;

 • заява Біржі про спотворення ЕД;

 • заперечення факту відправлення та/або доставки ЕД в Системі;

 • заперечення часу відправлення та/або доставки ЕД;

 • заперечення автентичності екземплярів ЕД та/або оригіналу і копії ЕД на паперовому носієві;

 • інші випадки виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з функціонуванням Системи.

5.1.2. Конфліктна ситуація може виникнути у випадку, якщо Біржа або Банк висловлює недовіру до складу і формату ЕД, що зберігаються у Біржі, а також якщо Банк висловлює недовіру до програмного забезпечення, що функціонує на даному робочому місці Біржі.

5.2. Повідомлення про конфліктну ситуацію

5.2.1. В разі виникнення конфліктної ситуації Біржа, що припускає виникнення конфліктної ситуації, повинна негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів після виникнення конфліктної ситуації, направити повідомлення про конфліктну ситуацію Банку.

5.2.2. Повідомлення про передбачувану наявність конфліктної ситуації повинне містити інформацію про зміст конфліктної ситуації і обставини, які свідчать про наявність конфліктної ситуації. Незалежно від форми, в якій складено повідомлення (паперова форма або електронний документ), воно повинне містити реквізити відповідного ЕД, визначені Регламентом. Крім того, в ньому мають бути вказані прізвище, ім'я і по батькові, посада, контактні телефони, факс, адреса електронної пошти особи або осіб, уповноважених вести переговори по врегулюванню конфліктної ситуації.

5.3. Розгляд конфліктної ситуації

5.3.1. Конфліктна ситуація визнається вирішеною в робочому порядку у випадку, якщо Біржа-скаржник задоволений інформацією, отриманою від Банку, якому було направлено повідомлення.

5.3.2. У випадку, якщо скаржник не задоволений отриманою інформацією, для розгляду конфліктної ситуації формується відповідна технічна комісія.

5.3.3. Не пізніше ніж на наступний робочий день після того, як прийнято рішення про необхідність сформувати технічну комісію, або не пізніше, ніж на шостий робочий день після отримання повідомлення про конфліктну ситуацію, у випадку, якщо конфліктна ситуація не була врегульована в робочому порядку, технічна комісія має бути сформована.

5.3.4. Якщо Банк та Біржа, що є сторонами в конфліктній ситуації, не домовляться про інше, до складу технічної комісії входить рівна кількість, але не менше ніж по одному уповноваженому представникові від кожної сторони конфліктної ситуації. До складу технічної комісії входять фахівці з числа працівників підрозділів інформаційної безпеки сторін конфліктної ситуації. Особи, що входять до складу технічної комісії, повинні володіти необхідними знаннями в галузі побудови системи криптографічного захисту інформації, роботи комп'ютерних інформаційних систем.

5.3.5. Право представляти в технічній комісії сторону конфліктної ситуації, а також Банку повинне підтверджуватися довіреністю кожного представника на увесь час роботи технічної комісії.

5.3.6. За ініціативою будь-якої із сторін конфліктної ситуації до роботи технічної комісії для проведення технічної експертизи можуть залучатися незалежні експерти, що відповідають вимогам, вказаним в п. 5.3.4 цього Положення. Сторона, що залучає незалежних експертів, самостійно вирішує питання про оплату експертних послуг даних експертів.

5.3.7. Сформована технічна комісія при розгляді конфліктної ситуації встановлює на технологічному рівні наявність або відсутність фактичних обставин, що свідчать про факт і час складання та/або відправки ЕД, достовірність ЕД, а також про підписання ЕД ЕЦП, автентичність відправленого документа отриманому та інші.

Технічна комісія має право розглядати будь-які інші технічні питання, необхідні для з'ясування причин і наслідків виникнення конфліктної ситуації.

5.3.8. Технічна комісія не дає правову або яку-небудь іншу оцінку професійній діяльності Біржі, Банку, які були виконані або не виконані, або несвоєчасно виконані на підставі ЕД, у відношенні якого/яких розглядається конфліктна ситуація.

5.3.9. Всі дії, що здійснюються технічною комісією для з'ясування фактичних обставин, а також висновки, зроблені технічною комісією, заносяться в Протокол роботи технічної комісії. Протокол роботи технічної комісії повинен містити наступні дані:

 • склад комісії з вказівкою відомостей про кваліфікацію кожного з членів технічної комісії;

 • короткий виклад обставин конфліктної ситуації, що виникла;

 • заходи, що проводяться технічною комісією для встановлення підстав виникнення і наслідків конфліктної ситуації, з вказівкою дати, часу і місця проведення заходів;

 • висновки технічної комісії в результаті проведених дослідження конфліктної ситуації;

 • підписи всіх членів технічної комісії.

5.3.10. У випадку якщо думка члена (або членів) технічної комісії щодо порядку, методики, мети заходів, що проводяться, не збігається з думкою більшості членів технічної комісії, про це в Протоколі роботи технічної комісії складається відповідний запис, який підписується членом (або членами технічної комісії), особливу думку якого /яких відображає відповідний запис.

5.3.11. Протокол роботи технічної комісії складається в двох примірниках на паперовому носії. Один надається Біржі, інший знаходиться на зберіганні у Банку.

5.4. Порядок врегулювання суперечок і розбіжностей

5.4.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку із застосуванням, порушенням, тлумаченням цього Положення, визнанням недійсним цього Положення, сторони прагнутимуть вирішити шляхом переговорів.

5.4.2. У випадку, якщо конфліктна ситуація не врегульована в процесі переговорів, вона може бути вирішена у порядку, встановленому законодавством України.


Голова Правління Д.В. Чугаєвський
ДОДАТОК № 1

до Положення

Заява

на отримання особистих ключів

№________

" _____ " ____________ 20_ р.

1. Просимо Вас надати особисті ключі підпису Біржі

________________________________________________________________________________

(повне найменування Клієнта)

2. Власник відкритого ключа підпису (Користувач):

Посада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прізвище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ім'я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По батькові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контактний тел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Діє на підставі: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Установчих документів (Статуту)/довіреність/інше)

Зразок підпису власника відкритого ключа підпису
____________________________________________________
3. Власник відкритого ключа печатки:
Повне найменування Клієнта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЄДРПОУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Відповідальна особа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Прізвище Ім'я По батькові)

Контактний тел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Діє на підставі: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Установчих документів (Статуту)/довіреність/інше)
5. Необхідні носії ключової інформації у кількості ____________ штук додаються

Керівник Біржі ________________________ / ____________________ /

М.П.

ДОДАТОК № 2

до Положення


Затверджую:

________________________________________

________________________________________


Затверджую:

__________________________________________

__________________________________________
АКТ

прийому-передачі особистих ключів

до Договору

№ _________ від ___.___.20__р.
м.Київ ______________________ 20__ р.

Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (надалі Банк) в особі__________________________________ _______________________________________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________________, з однієї сторони, та _____________________________________________________ (надалі Біржа) в особі ___________________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________________, з другої сторони, підписали цей акт про наступне:


 1. Банк передав, а Біржа прийняла особисті ключі:

1.1.Особисті ключі підпису у кількості ______ шт., які записані на НКІ у кількості ____ шт.:
а) особистий ключ підпису ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові власника відкритого ключа підпису)

1 шт., який записани й на НКІ __________________________________;
б) особистий ключ підпису _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові власника відкритого ключа підпису)

1 шт., який записаний на НКІ ____________________________________;


  1. Особисті ключі печатки у кількості ____ шт., які записані на НКІ, у кількості ___ шт.:

а) особистий ключ печатки ________________________________________________ (найменування юридичної особи власника с відкритого ключа печатки)

1 шт., який записаний на НКІ ___________________________________;

б) особистий ключ печатки_________________________________________________ (найменування юридичної особи власника с відкритого ключа печатки)

1 шт., який записаний на НКІ ___________________________________;
1.3. Програмне забезпечення для підготовки даних для виконання алгоритмів електронного цифрового підпису на компакт-диску CD-R _______________________________________.


 1. Засоби ЕЦП передані в повному обсязі та в робочому стані.
Передав (Банк)
_____________________________

Прийняв (Біржа)
__________________________________


ДОДАТОК №3

до Положення

Довіреність


р. _______________ _________________________

(місце видачі) (дата видачі)

______________________________________________________________, далі – Біржа

(повне найменування Біржі)

в особі ________________________________________________________, що діє на

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

підставі Статуту, уповноважує _____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові повноважного представника)

- паспортні дані: серія, номер, орган, що видав паспорт, дата видачі;

- телефон для зв'язку

отримати засоби ЕЦП:

1.1. Особисті ключі підпису у кількості _______ шт., які записані на НКІ у кількості ____ шт.,

1.2. Особисті ключі печатки у кількості _______ шт., які записані на НКІ, у кількості ____ шт.,

1.3. Програмне забезпечення для підготовки даних для виконання алгоритмів електронного цифрового підпису на компакт-диску CD-R (за необхідності).

Ця довіреність дійсна до "_____" ___________ 20__ року.

Керівник __________________ ____________________ (____________________)

(найменування посади) (особистий підпис)

М.П.

ДОДАТОК №4

до Положення

АКТ

про функціональну готовність Біржі до роботи в системі ЕДО з фондовими біржами

м. Київ

_________________ 20____ року

Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

в особі __________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

який діє на підставі ________________________________________________________,

та ___________________________________________________________(далі – Біржа)

в особі __________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

який діє на підставі ________________________________________________________,

підписали цей акт про таке:
1. На робочому місці Біржі, що розташоване за адресою ____________________________________________________________, зовнішня IP-адреса _____________________, налагоджений зв’язок з FTP-сервером ПАТ "Розрахунковий центр".

2. Біржі надано:

2.1. Зареєстроване ім’я (Login) підключення до FTP-серверу ПАТ "Розрахунковий центр";

2.2. Пароль (Password) підключення до FTP-серверу ПАТ "Розрахунковий центр";

3. Біржа ознайомлена з Положенням про систему електронного документообігу з фондовими біржами публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" зобов`язується його дотримуватися при здійсненні електронного документообігу.

ПАТ "Розрахунковий центр"

______________________ _____________________

(підпис) (прізвище)

м.п.

Біржа

___________________ ____________________

(підпис) (прізвище)

м.п.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням установчих зборів
України, Статуту Відкритого акціонерного товариства “Платинум Банк” (далі – Банк), визначає правові засади діяльності Правління Банку,...

За рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку...
Правління осбб – виконавчий орган, який обирається загальними зборами для керівництва діяльністю об’єднання

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

Рішенням Правління

Рішенням Правління

Рішенням Правління
Ат «таскомбанк» на укладання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

Рішенням Правління
Перелік та опис рахунків, що будуть використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності

Рішенням Правління
Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям 23

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Протокол №1/10 Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного...
Реєстраційна комісія призначена рішенням правління зат «Рівненський домобудівний комбінат» №1 від «08» жовтня 2010 р у складі

Петрова за домовленістю з головою правління жбк "Жовтневий" прибирала...
Відробивши два роки, Петрова попросила надати їй відпустку І компенсацію за невикористану відпустку. Голова правління відмовив Петровій...

Рішенням Правління
Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – нкцпфр), внутрішніх документів та...

II. Основні задачі І напрямки діяльності /функції
Кадрова служба є самостійним структурним підрозділом апарату управління підприємства (установи, організації, фірми) створюється І...

«затверджено» Рішенням Правління товариства Протокол №2 від 25. 09. 2014року
Нагороджується видатні фахівці, як наукові так І практикуючі працівники галузі фізичної та реабілітаційної медицини – за значний...

З відома І в присутності Голови правління осбб
Проведені загальні збори осбб І засідання правління оформлені у вигляді протоколів, які пронумеровані І в належному вигляді підшиті...

Правління національного банку україни постанов а
Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання І закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої...

Правління національного банку україни постанова
Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", Правління

Рішення Правління
Рішення Правління: gf/B39/DP09: Еволюція кмк: Кодекс поведінки для кмк І політика кмкБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт