Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Позивач: Представник позивача за довіреністю: Відповідач: Третя сторона

Позивач: Представник позивача за довіреністю: Відповідач: Третя сторона

Голосіївський районний суд

м. Києва

03680, м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а
Позивач:
Представник позивача за довіреністю:

Відповідач:

Третя сторона:

Ціна позову: 64094,30 грн.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про звернення стягнення за договором позики на предмет іпотеки

Я, _____________________________ (надалі - Позивач) 18 липня 2009р. уклала Договір позики з гр. ______________________. Предметом договору є надання мною як Позикодавцем Позичальнику – ________________ грошових коштів в загальному розмірі 7500,00 (сім тисяч п’ятсот) доларів США 00 центів, що на момент укладання договору за курсом НБУ відповідало сумі в розмірі 57375,00 (п’ятдесят сім тисяч триста сімдесят п’ять) гривень на строк до 18 липня 2010р. Позичальник в свою чергу згідно п. 4 Договору Позики зобов’язався повертати мені позику зі сплатою належних відсотків (24% річних згідно п. 3 Договору позики) щомісячно до 18 числа кожного місяця починаючи з 18 жовтня 2009р. в сумі 1033 (одна тисяча тридцять три) долара США 30 центів.

У відповідності до п.8, 9, 10 Договору позики:

«8. В разі прострочення повернення чергової частини позики Позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно умов цього договору, до дня повернення позики.

9. В разі, коли Позичальник своєчасно не повернее Позикодавцю позику згідно визначеного у пункті 4 цього договору строку, в тому числі при порушенні умов повернення позики частинами згідно умов цього ж пункту договору, а також при порушенні Позичальником умов сплати процентів Позикодавець вправі буде пред`явити цей договір до стягнення в порядку і в строки передбачені чинним законодавством України.

10. Цей договір укладається за домовленістю сторін з встановленням забезпечення. В забезпечення виконання умов договору позики грошових коштів, передається в іпотеку належна на праві приватної власності _______________, 25 травня 1971р.н., ідентифікаційний номер за ДРФО – ______________________, майновому поручителю Позичпльника, квартира №59, у будинку №108 по вул. __________________________ у місті Києві».

З метою забезпечення виконання Договору позики 18 липня 2009р. мною було укладено Договір Іпотеки квартири, де я виступаю як Іпотекодержатель а Іпотекодавцем виступає – ________________________ як майновий поручитель ___________________________. Предметом Договору Іпотеки квартири згідно з п. 1 Договору Іпотеки є передання в іпотеку Іпотекодержателю наступне нерухоме майно: квартира за №59 у будинку №108 по вул. Забол______________________у місті Києві. Згідно з п. 2 Договору Іпотеки квартири, зазначена квартира передається в Іпотекк, як забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення грошей, переданих за Договором Позики від 18 липня 2009р. укладеного між _______________________ та ______________________ в сумі 7500,00 (сім тисяч п’ятсот) доларів США 00 центів. Зі строком повернення не пізніше 18 липня 2010р. за основним зобов’язання, відшкодування збитків, завданих несвоєчасним виконанням Основного зобов’язання, відшкодування витрат по зверненню стягнення на предмет Іпотеки в повному обсязі.

Згідно з п. 8.4.3. Договору іпотеки квартири: «Іпотекодержатель має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до чинного законодавства України у разі, коли в момент настання терміну виконання Іпотекодавцем зобов’язань забезпечених Іпотекодавцем цим Договором, вони не будуть виконані».

Відповідно до п. 8.4.8. вказаного Договору іпотеки квартири Іпотекодержатель має право: «достроково звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі неналежного виконання Іпотекодавцем Основного зобов’язання, у тому числі простроченні повернення чергової частини позики, як це зазначено в п. 8 Договору позики».

Згідно до п. 4.8.15. вказаного Договору іпотеки квартири Іпотекодержатель має право: «обирати порядок звернення стягнення на предмет іпотеки».

Відповідно до умов Договору позики (п. 4) Позичальник – __________________. забов`язаний сплачувати мені частину наданої йому в користування позики разом з відсотками за користування починаючи з 18 жовтня 2009р. в сумі 1033,30 доларів США, що становить станом на 12.04.2010р. за курсом НБУ (1 дол. США – 7,92 грн.) – 8183,74грн. В порушення умов Договору позики Позичальник не розпочав виплату мені позики та процентів по Договору позики згідно встановленого графіку, чим порушив п. 4 вказаного Договору.

Вище вказаний Договір позики та Договір іпотеки квартири посвідчені нотаріально.

У відповідності до ст. 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 Цивільного кодексу України:

Стаття 1046. Договір позики

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Стаття 1047. Форма договору позики

1. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

Стаття 1048. Проценти за договором позики

1. Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику

1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в
порядку, що встановлені договором.


Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником

1. Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

2. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього
Кодексу.


Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України:

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір
процентів не встановлений договором або законом
.


Ст. 11 Цивільного кодексу України вказує, що: цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують
цивільні права та обов'язки.


Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ст. 509, 510, 524, 525, 526, 530, 533, 546 Цивільного кодексу України:

Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення

1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

2. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

3. Зобов'язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Стаття 510. Сторони у зобов'язанні

1. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.

2. У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб.

3. Якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.

Стаття 524. Валюта зобов'язання

1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання

1. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання

1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно
ставляться.


Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання

1. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання

1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

3. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання

1. Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

2. Договором або законом можуть бути встановлені інші види
забезпечення виконання зобов'язання.


Відповідно до Закону України «Про іпотеку» абз. 3, 5, 7, 8, 9, 10 ст. 1: іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання
боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом;

основне зобов'язання - зобов'язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов'язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою.

іпотекодавець - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель;

майновий поручитель - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника;

іпотекодержатель - кредитор за основним зобов'язанням;

боржник - іпотекодавець або інша особа, відповідальна перед
іпотекодержателем за виконання основного зобов'язання;

Знідно абз. 1, 2,4, 7 ст. 7 вказаного Закону:

За рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату
процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

Якщо вимога за основним зобов'язанням підлягає виконанню у грошовій формі, розмір цієї вимоги визначається на підставі іпотечного договору або договору, що обумовлює основне зобов'язання, у чітко встановленій сумі чи шляхом надання
критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання.

витрат, пов'язаних з пред'явленням вимоги за основним зобов'язанням і зверненням стягнення на предмет іпотеки; збитків, завданих порушенням основного зобов'язання чи умов іпотечного договору.

Згідно абз. 1, 2, 3 ст. 33 Закону України «Про іпотеку»:

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону.

У разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності іпотекодавця або визнання його банкрутом або при ліквідації юридичної особи - іпотекодавця іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на предмет іпотеки незалежно від
настання строку виконання основного зобов'язання, якщо іпотекодержатель і правонаступник іпотекодавця не досягнуть згоди про інше.

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.
Згідно абз. 1 ст. 35 Закону України «Про іпотеку»:

У разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати
звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону.

Згідно абз. 2 ст. 39 вказаного закону:

Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Так, згідно п. 4 Договору позики, Позичальник зобов'язаний сплачувати суму позики та процентів рівними частинами в сумі 1033,30 доларів США, що станом на 12.04.2010р. за курсом НБУ становить 8183,74 грн. (1 долар США – 7,92 грн.) до 18 числа кожного місяця починаючи з 18 жовтня 2009р., тобто перша сплата повинна булла сплачена до 18 жовтня 2009р.

Так 10.11.2009р. приватним нотаріусом ________________________ було направлено на адресу Позичальника та Іпотекодавця від мого імені нотаріально засвідчені заяви з вимогою провести розрахунок по заборгованості, а у випадку ухилення від виконання взятих на себе зобов’язань я буду змушена звернутися до суду для захисту своїх майнових інтересів та повернення позики шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Вказані заяви отримані Позичальником та Іпотекодавцем 11.11.2009р. та 12.11.2009р. про що свідчить поштове повідомлення про вручення поштового відправлення.

В порушення умов Договору позики з моменту його укладання Позичальник сплатив 27 листопада 2009р. мені лише частину належної до сплати суму в розмірі 2900,00 (дві тисячі дев’ятсот) гривень, що на дату отримання коштів згідно курсу НБУ (1 долар США – 7,98 гривень) відповідає 363,41 долар США.

Станом на 12 квітня 2010р. Позичальник жодної іншої сплати за Договором позики не здійснив.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та сплата неустойки (пені).

Враховуючи встановлений Договором позики – графік повернення позики та процентів по ньому (п. 4 Договору позики) Позивачем розрахована заборгованість враховуючи інфляційні, пеня та 3% річних (розрахунок додається) починаючи з 18.10.2009р. по 12.04.2010р. (загальна кількість днів прострочення становить-177 днів).

 • інфляційні у розмірі 1765,50 грн.

 • 3% річних у розмірі 375,76 грн.

 • пеня у розмірі 2553,04 грн.

Сума боргу, яку Позивач вимагає стягнути достроково, враховуючи невиконання

Позичальником умов Договору позики становить 13197,56 грн., яка розрахована із розрахунку 59400,00 грн. – сума Позики в розмірі 7500,00 доларів США (розрахунок станом курсу НБУ 1 дол. США 7,92 грн.) за мінусом суми своєчасної сплати Боржником позики та процентів по ньому починаючи з 18.10.200р. та по 18.03.2010р. тобто за 6 місяців Позичальник повинен був сплатити суму в розмірі 49102,44 грн. – враховуючі проценти ( 6 міс. х 8183,74грн.-щомісячний платіж), а враховуючи сплачену суму 27.11.09р. в розмірі 2900,00 грн. сума до сплати становить 46202,44 грн. враховуючи проценти.

Крім того, відповідно до статті 79 ЦПК України судові витрати складаються з

судового збору та витрат пов’язаних з розглядом справи.

В свою чергу, зазначеною статтею також передбачено, що до витрат, пов’язаних

з розглядом судової справи, належать витрати на інформаційно технічне забезпечення.

Під час підготовки позовної заяви Позивачем було витрачено наступні грошові кошти:

 • витрати на інформаційно-технічне забезпечення в розмірі 120,00 грн.

 • державне мито в розмірі 1% від суми позову 640,95 грн.

Виходячи з викладеного вище та керуючись п. 4, 8, 9, 10 Договору Позики, п. 4.8.15, 8.4.3., 8.4.8. Договору іпотеки квартири, абз. 3, 5, 7, 8, 9, 10 ст. 1, абз. 1, 2, 4, 7 ст. 7, абз. 1, 2, 3 ст. 33, абз. 1 ст. 35, абз. 2 ст. 39 Закону України «Про іпотеку», ст. 11, 509, 510, 524, 525, 526, 530, 533, 546, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 Цивільного кодексу України, ст. ст. ст. ст. 3, 4, 110, 119, 120, 122 Цивільного процесуального кодексу України, -

прошу:

 1. Прийняти позовну заяву до провадження.

 2. Звернути стягнення за Договором позики на предмет іпотеки у розмірі 64094,30

грн., з яких сума належних до сплати платежів враховуючі проценти - 46202,44 грн., сума боргу, яку Позивач вимагає стягнути достроково, враховуючи невиконання Позичальником умов Договору позики становить 13197,56 грн., інфляційні у розмірі 1765,50 грн., 3% річних у розмірі 375,76 грн., пеня у розмірі 2553,04 грн.

 1. Винести рішення про виселення мешканців з будинку який є предметом іпотеки.

 2. Стягнути з Відповідача витрати з оплати витрат інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в розмірі 120,00 грн., та державне мито в розмірі 640,95 грн.Додатки:

 1. Розрахунок пені, інфляційних та 3% річних – 7 стор.

 2. Копія Договору позики – 8 - 9 стор.

 3. Копія Договору іпотеки квартири – 10 - 14 стор.

 4. Копія витягу про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек – 15 стор.

 5. Копія витягу про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна – 16 стор.

 6. Копія витягу з Державного реєстру іпотек – 17 стор.

 7. Копія витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна – 18 стор.

 8. Копія договору купівлі-продажу квартири - 19-20 стор.

 9. Копія витягу з державного реєстру правочинів – 21 стор.

 10. Копія довідки-характеристики – 22 стор.

 11. Копія короткої технічної характеристики – 23 стор.

 12. Копія довідки з «ЖЕК-108» форми №3 – 24 стор.

 13. Копія заяви на ім’я ________________ від 10.11.09р. – 25 – 26 стор.

 14. Копія заяви на ім’я ________________ від 10.11.09р. – 27 – 28 стор.

 15. Копія повідомлень про вручення поштового відправлення – 29 – 30 стор.

 16. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру _______________ – 31 – 32 стор.

 17. Документ, що свідчить про сплату судового збору – 33 стор.

 18. Документ, що свідчить про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 34 стор.

 19. Копія довіреності 35 – 36 стор.

 20. Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача та третьої сторони на 68 арк.Представник

за довіреністю

Від 11.01.2010р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Суддя Справа Позивач ват відповідач 1 Відповідач 2

Господарський суд суддя Справа Відповідач: Позивач: відзив на позовну...

Відповідач: Представник Відповідача: Суддя: Жукова О.Є. Справа №331/4154/16-ц...
Жовтневий районний суд м. Запоріжжя 69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 6

Ленінський районний суд м. Миколаєва
Апостол Сергій Валерійович (далі – Позивач), з 20. 12. 2003 р перебував у шлюбі з Апостол Алесею Володимирівною (далі – Відповідач),...

Законне представництво
Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої...

Суддя-доповідач: Ватаманюк Р. В
Вінницького окружного адміністративного суду від 03 лютого 2015 року у справі за адміністративним позовом особи 1 (далі позивач)...

Господарський суд Миколаївської області 54051 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
Приватним підприємцем Петровою Тамарою Степанівною (далі Позивач), та Комунальним підприємством «Фармацевт», в особі директора Шматко...

Позивача (Відповідача, Третьої особи без самостійних вимог на стороні...

Додаток Зразок рішення суду про розірвання шлюбу
Від спільного проживання мають дитину – Надію, 06. 2004 року народження. Стосунки між подружжям неприязні, між ними постійно виникають...

Позивач: Фізична особа підприємець Іванов І.І
У відповідності до п. 56 Податкового кодексу України позивач розпочав процедуру адміністративного оскарження спірного податкового...

Договір про спільну діяльність За сертифікатами ецп для Договору...
За сертифікатами ецп для Договору про спільну діяльність (далі — дсд) у тов «цск «Україна» звертається керівник сторони по Договору,...

Угода про конфіденційність
Сторона, або відповідно «сторона, яка розкриває» І «сторона, яка одержує», а спільно Сторони, уклали цю Угоду про наступне

Дзержинський рвумвс україни в Харківській області
Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності...

До Господарського суду міста Києва
Бондуранко К. П., знаходиться справа №99/377 про стягнення заборгованості договору купівлі-продажу №460/8Е (далі за текстом — Договір),...

Позивача (Відповідача)

Заперечення на апеляційну скаргу у справі
Позивача: Мале виробничо-комерційне підприємство «Кий-Гранд» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

Позивач: Прізвище, ім ’ я, по-батькові

Позивач: Іванов Іван ІвановичБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт