Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi

Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ НОРМ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Закон України

від 7 липня 2011 р. N 3609-VI
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункти "в" і "г" підпункту 14.1.11 викласти у такій редакції:

"в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;

г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості";

підпункт 14.1.22 викласти у такій редакції:

"14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI цього Кодексу - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:

з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI цього Кодексу;

з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2 - 229.5 статті 229 розділу VI цього Кодексу";

підпункт 14.1.39 після слів "зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію" доповнити словами "що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";

доповнити підпунктом 14.1.784) у пункті 38.2 статті 38 слова "або банком на підставі податкової поруки" виключити;

5) пункт 41.3 статті 41 викласти у такій редакції:
"41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи";

6) у статті 42:

пункт 42.1 викласти у такій редакції:
"42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу";

пункт 42.3 викласти у такій редакції:
"42.3. Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені статтею 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата";

доповнити пунктом 42.4 такого змісту:
"42.4. З платниками податків, які подають звітність в електронній формі, листування з органами державної податкової служби може здійснюватися засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, орган державної податкової служби надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків";

7) у статті 44:

в абзаці третьому пункту 44.1 слова "платниками податків вносяться" замінити словами "платники податків мають право вносити";

у пункті 44.2:

після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

в абзаці другому пункту 44.6 слова "(крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.7 цієї статті)" замінити словами "(у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)";

8) у статті 48:

підпункт 48.5.1 пункту 48.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку";

пункт 48.7 доповнити словами "крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу";

9) у статті 49:

в абзаці першому пункту 49.3 слова "до органу державної податкової служби" виключити;

пункт 49.5 доповнити словами "а при поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк";

пункт 49.15 викласти у такій редакції:
"49.15. Податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу та надсилання податковим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його податкової декларації";

10) у статті 50:

у пункті 50.1:

в абзаці першому слова "митної декларації або" виключити;

в абзаці третьому слова "до початку його перевірки контролюючим органом" виключити і доповнити абзац словами "за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті";

пункт 50.2 викласти у такій редакції:
"50.2. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Це правило не поширюється на випадки, встановлені статтею 177 цього Кодексу";

11) у статті 52:

пункт 52.1 викласти у такій редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом";

пункт 52.3 викласти у такій редакції:
"52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі";

доповнити пунктом 52.6 такого змісту:
"52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню";

12) у статті 53:

пункт 53.1 викласти у такій редакції:
"53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована";

абзац перший пункту 53.3 після слова "письмовій" доповнити словами "або електронній";

13) у статті 54:

пункт 54.1 доповнити реченням такого змісту: "Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою";

у пункті 54.3:

абзац перший після слів "та/або зменшення" доповнити словом "(збільшення)";

підпункт 54.3.2 після слів "суми його податкових зобов'язань" доповнити словами "суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків";

14) у статті 56:

у пункті 56.11 слова "податкове зобов'язання" замінити словами "грошове зобов'язання";

у підпункті 56.17.5 пункту 56.17 слова "податкових зобов'язань" замінити словами "грошових зобов'язань";

пункт 56.18 викласти у такій редакції:
"56.18. З урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили";

пункт 56.21 після слів "різних нормативно-правових актів" доповнити словами "або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та";

абзац перший пункту 56.22 викласти у такій редакції:
"56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке обвинувачення базується не тільки на рішенні контролюючого органу, а й доведено на підставі додатково зібраних доказів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України";

15) в абзаці третьому пункту 57.1 статті 57 слова "до закінчення митного оформлення товарів, якщо інше не передбачено податковим законодавством" замінити словами "до/або на день подання митної декларації";

16) пункт 58.3 статті 58 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків";

17) абзац перший пункту 61.1 статті 61 після слів "з питань" доповнити словами "регулювання обігу готівки";

18) абзац п'ятий пункту 64.5 статті 64 виключити;

19) абзац другий пункту 69.6 статті 69 виключити;

20) у пункті 70.6 статті 70 слова "не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін" замінити словами "щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";

21) у підпункті 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 слова "в електронному вигляді" замінити словами "в електронній формі";

22) абзац шостий пункту 73.3 статті 73 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

23) у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75:

після слів "щодо дотримання" доповнити словами "норм законодавства з питань регулювання обігу готівки";

після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"До введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи - підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку";

24) у пункті 80.2 статті 80:

підпункт 80.2.1 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

підпункт 80.2.2 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

підпункт 80.2.5 доповнити словами "а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

25) у пункті 81.1 статті 81:

абзаци перший і другий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:
"81.1. Посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби;

копії наказу про проведення перевірки;

службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці шостому слова "в абзаці другому" замінити словами "в абзаці п'ятому";

26) пункт 85.2 статті 85 викласти у такій редакції:
"85.2. Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни про землеустрій Із змінами І доповненнями, внесеними
З 1 січня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 липня 2011 року n 3613-vi, враховуючи зміни,...

Зразок графіка відпусток
Петрик Антоніну Володимирівну, менеджера із збуту, повідомляємо, що згідно з графіком відпусток на 2011 рік вам буде надано щорічну...

Закон україни
З 20 липня 2017 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацом восьмим підпункту 1 пункту 34 розділу I закону України...

Закону України від 7 липня 2011 року
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Закон №3609
«Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних...

Закон україни
Офіційне тлумачення до Закону див в Рішенні Конституційного Суду №15-рп/2011 від 10. 11. 2011}

Закон україни
Офіційне тлумачення до Закону див в Рішенні Конституційного Суду №15-рп/2011 від 10. 11. 2011}

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Нака з
Азарова від 20 липня 2011 року №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання...

Закон України «Про захист персональних даних»
Закон №2297 набув чинності 1 січня 2011 року. А з 1 липня цього року спеціально створений центральний орган виконавчої влади — Державна...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Пенсійний фонд україни лист від 12. 02. 2015 р. N 4244/05-10
Закон n 77), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року n 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове...

Законом України від 22 грудня 2011 р. N 4278-vi
Законами України від 23 грудня 2010 р. N 2856-vi від 7 квітня 2011 р. N 3221-vi від 7 квітня 2011 р. N 3205-vi від 21 квітня 2011...

Законами України від 20 грудня 2005 року n 3235-iv
З 1 січня 2013 рокудо цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 липня 2011 року n 3613-vi

Пенсійний фонд україни
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі Закон n 909), яким, зокрема, внесено зміни Закону...

Закон україни
З 13 червня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацами другим п'ятим підпункту 14 пункту 11 розділу V закону...

Закон України від 31 липня 2014 року №1621-vіi «Про внесення змін...
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-vi зі змінами та доповненнями – пку

Закон України від 05 липня 2012 року №5083-vi „Про внесення змін...
Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 роціБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт