Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В


Броварський міськрайонний суд Київської області

 07400, м. Бровари, вул. Возз’єднання, 1
 (04594) 4 - 04 - 47

01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В


ПОЗИВАЧ:

ПРЕДСТАВНИК ПОЗИВАЧА:

Товариство з обмеженою відповідальністю


ВІДПОВІДАЧ:
Вих. № 30/06 -2 – с

Від 30 червня 2010р.
ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення боргу у сумі 26 709 (двадцять шість тисяч сімсот дев’ять) грн. 95 коп.
04 травня 2010р. між ТОВ «_________________» та громадянином України _________________ було укладено договір позики, у відповідності до якого ТОВ «_______________» в особі генерального директора _________________передав Лапішко О.Л. грошову позику в розмірі 23 500 (двадцять три тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок зі строком повернення 07 травня 2010р. Позика була надана для особистих потреб. Укладення договору позики підтверджується розпискою _______________ від 04 травня 2010р. (копія розписки додається), що відповідає вимогам п. 2 ст. 1047 Цивільного кодексу України (далі за текстом ЦКУ).

Згідно ст.. 11 ЦКУ: Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Стаття 202 ЦКУ вказує, що: Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше стторін.

Щодо письмової форми правочину стаття 207 ЦКУ надає таке тлумачення: Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

Згідно вимог ст.. 208 ЦКУ у письмовій формі належить вчиняти правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу.

Розписка на яку посилається Позивач, як на доказ своїх вимог, підписана позичальником – ________________ та позикодавцем в особі генерального директор ТОВ «___________» _____________, що відповідає вимогам цивільного законодавства.

Згідно ст.. 1046 ЦКУ: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Грошові кошти у розмірі 23 500 (двадцять три тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок були передані ______________ у момент підписання розписки.

Статтею 1047 ЦКУ визначені вимоги до форми договору позики, а саме: Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

У відповідності до вимог ст.. 1049 ЦКУ Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими
ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст.. 530 ЦКУ: Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Строк повернення у розписки визначений 07 травня 2010р.

Станом на 30 червня 2010р. сума позики в розмірі 23 500,00 грн. ______________. не повернута.

З метою урегулювання спору ТОВ «______________________» було направлено на адресу __________________ дві претензії з вимогою виконання зобов’язання за договором позики (копії претензій додаються).

Згідно вимог ст.. 1050 ЦКУ: Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та сплата неустойки (пені).

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

У разі порушення зобов’язання згідно вимог ст.. 625 ЦКУ: Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір
процентів не встановлений договором або законом.

ТОВ «_________________» було укладено договір про надання юридичних послуг для підготовки документів та представництва інтересів у суді, вартість таких юридичних послуг з правової допомоги становить 2 400 (дві тисячі чотириста) грн. 00 коп.

Згідно ст.. 79 Цивільного процесуального кодексу України: Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать:

1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення;

2) витрати на правову допомогу;

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 15, 16, 525, 526, 530, 549-552, 611, 625,1050 Цивільного кодексу України, ст. ст. ст. ст. 3, 4, 79, 84, 88, 110, 119, 120, 122 Цивільного процесуального кодексу України, -
ПРОШУ:


 1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

 2. Стягнути з Відповідача: суму основного боргу у розмірі 23 500 (двадцять три тисячі п’ятсот) грн. 00 коп., три відсотки річних у розмірі 106 (сто шість) грн. 23 коп., пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ 703 (сімсот три) грн. 72 коп., витрати на правову допомогу в розмірі 2 400 (дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. на користь Позивача.

 3. Стягнути з Відповідача 267 (двісті шістдесят сім) грн. 10 коп. сплаченого держмита та 120 (сто двадцять) гривень витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.


Додатки:


 1. Розрахунок 3% річних, пені та інфляційних на 1 арк.

 2. Копія розписки від 04.05.2010р. на 1 арк.

 3. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру _____________ на 2 арк.

 4. Копія претензій на адресу ____________. та докази їх направлення на 4 арк.

 5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію Позивача на 1 арк.

 6. Копія заяви про прийняття на роботу на 1 арк.

 7. Копія Наказу про призначення на посаду на 1 арк.

 8. Копія довідки ЄДРПОУ Позивача на 1 арк.

 9. Копія договору про надання юридичних послуг від 16.06.2010р. №16/06 на 1 арк.

 10. Документ, що підтверджує сплату державного мита, в розмірі 267,10 грн. на 1 арк.

 11. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу в розмірі 120 грн. на 1 арк.

 12. Оригінал Довіреності №20/05/10-1 від 20 травня 2010р. на 1 арк.

 13. Копія позовної заяви та копії додатків для Відповідача на 17 арк.Уповноважена особа за довіреністю

20/05/10-1 від 20 травня 2010р. _________________ ________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Туроператору Товариству з обмеженою відповідальністю «Лідер Турбізнес Груп»
Богдана Хмельницького, буд 50 оф. 31, м. Київ, 01030, тел.: (044) 234-85-68, фінансове забезпечення відповідальності в розмірі 20...

01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 міністерство юстиції україни
Дрпоу 34532715, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А оголошує про проведення першого повторного аукціону з...

01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 міністерство юстиції україни
Дрпоу 34532715, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А оголошує про проведення першого повторного аукціону з...

В.І. Славінському Адреса : вул. Б. Хмельницького, б. 17/52
Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ат «златобанк»

Про участь у Фонді фінансування будівництва
Дрпоу: 35393445, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, б. 33-Б, Відділення №1 Товариства з обмеженою відповідальністю...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2, повідомляє про проведення електронних торгів з продажу майна Відкритого акціонерного товариства...

Здобувач Хмельницького університету управління та права, магістр...
Стянення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому законом порядку

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38574895, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Дпроу 38574895, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2, повідомляє про проведення електронних торгів з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю...

3. період, територія проведення акції
Замовником рекламної акції «Міняємо оцінки на подарунки» (далі – Акція) є: Товариство з обмеженою відповідальністю «новус україна»,...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2, повідомляє про проведення електронних торгів з продажу майна Виробничо наукового об’єднання...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Гпу «Полтавагазвидобування»: Полтавська обл., Машівський р-н, смт. Селещина, вул. Богдана Хмельницького 9, Центральний склад №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хюндай Мотор Україна»
України, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівска, 1-А, фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівска,...

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2, повідомляє про проведення електронних торгів з продажу майна Виробничо наукового об’єднання...

Вих. №06/09-13/247/419-ог від 06. 09. 2013 року. Міністерство юстиції україни
Дпроу 38574895, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №02/12-13/503/674-ог від 02. 12. 2013 року міністерство юстиції україни
України в місті Київ, код єдпроу, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3, повідомляє про проведення...

Тов «Європа – Транс лтд»
Франківськ, вул. Промислова, 29/20 фіз адреса: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 20База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт