Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. загальні положення

1. загальні положення


Генеральний договір про порядок здійснення факультативного перестрахування (ретроцесії) № ____

генеральний ДОГОВІР № ______
Про ПОРЯДОК здійснення факультативного ПЕРЕстрахування (РЕТРОЦЕСІЇ)


м. Київ

_______________
Приватне акціонерне товариство “Європейський страховий альянс”, в особі Голови Правління Воронянської Марини Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

______________________________________, в особі _____________., який діє на підставі _____________________,з іншої сторони, далі разом іменовані – Сторони, бажаючи співпрацювати в галузі факультативного перестрахування, уклали цей Генеральний договір про порядок здійснення факультативного перестрахування (далі – Договір) про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цього Договору є здійснення взаємного факультативного перестрахування ризиків виконання своїх зобов’язань (їх частини) перед страхувальниками на визначених цим Договором умовах.

1.2. Дія цього Договору не поширюється на укладені Сторонами:

1.2.1 договори облігаторного перестрахування;

1.2.2. договори факультативно-облігаторного перестрахування.

1.3. Кожна із Сторін, що підписала цей Договір, може приймати від іншої Сторони або передавати їй в перестрахування (ретроцесію) ризики за тими видами страхування, на проведення яких вона отримала ліцензію.

1.4. Взаємовідносини між Сторонами при ретроцесії ризиків аналогічні їх взаємовідносинам при перестрахуванні (цесії) ризиків, якщо інше окремо не встановлено Ковер-нотом.

1.5. Передача і прийняття ризиків на перестрахування згідно з умовами цього Договору здійснюється Сторонами шляхом укладення окремих Ковер-нотів.

1.6. Сторона, що уклала Ковер-нот як Перестраховик, зобов’язується на умовах, визначених таким Ковер-нотом і цим Договором, відшкодувати Стороні, що уклала вказаний Ковер-нот як Перестрахувальник, збитки, що виникли у Перестрахувальника в зв’язку з виконанням його зобов’язань перед страхувальником згідно з умовами оригінального договору страхування.

1.7. Характер ризику, що передається на перестрахування, розмір і порядок сплати перестрахувальної премії, а також розмір власного утримання Перестрахувальника і ліміт зобов’язання Перестраховика визначаються Сторонами під час укладення Ковер-ноту окремо в кожному конкретному випадку.

1.8. Зобов’язання Перестраховика виплатити відшкодування за будь-яким перестрахованим ризиком не може перевищувати ліміт зобов’язання, встановлений для нього у відповідному Ковер-ноті, і не може бути збільшене у будь-якому випадку без погодження Сторін.

1.9. Перестраховик не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх сторін, що беруть участь у договорах перестрахування, укладених Перестрахувальником.

1.10. Передані на перестрахування ризики вважаються перестрахованими на умовах (за Правилами страхування) Страховика, що уклав оригінальний договір страхування, якщо інше не встановлено Ковер-нотом.

2. тлумачення ТЕРМІНів
Терміни в цьому Договорі вживаються в такому значенні:
 1. Перестрахуваннястрахування однією Стороною частини своїх зобов’язань перед страхувальником (страхувальниками) в іншої Сторони. Якщо інше безпосередньо не випливає зі змісту цього Договору, перестрахуванням також вважається і ретроцесія – процес передачі раніше прийнятого на перестрахування ризику (його частини) у подальше перестрахування;
 2. Перестрахувальник Сторона, що передає раніше застрахований нею ризик (його частину), у перестрахування іншій Стороні; якщо інше безпосередньо не випливає з тексту цього Договору, Перестрахувальником є також і ретроцедент – Сторона, що передає далі на перестрахування раніше прийнятий нею на перестрахування ризик (його частину) від третьої сторони;
 3. ПерестраховикСторона, що приймає в перестрахування ризик (його частину), раніше застрахований іншою Стороною; якщо інше безпосередньо не випливає з контексту цього Договору, Перестраховиком є також і ретроцесіонер – Сторона, що приймає далі на перестрахування ризик (його частину), раніше перестрахований іншою Стороною;
 4. Оригінальний договір страхуваннядоговір страхування (перестрахування), на підставі якого в однієї зі Сторін виникли обов’язки застрахувати ризик, переданий вказаною Стороною на перестрахування іншій Стороні;
 5. Сліп документ, що містить опис ризику, запропонованого Перестрахувальником в перестрахування і є формою оферти укладення договору перестрахування;
 6. Ковер-нот (договір перестрахування) документ, що містить умови перестрахування конкретного ризику і, в разі його підписання Сторонами, складає окремий договір факультативного перестрахування такого ризику. При цьому кожний окремий Ковер-нот є невід’ємною частиною цього Договору;
 7. Власне утриманнявстановлена Договором перестрахування (ретроцесії) частка страхової суми, в межах якої Сторона, що передає ризик, обов’язково залишає на своїй відповідальності частину ризику виконання своїх обов’язків в разі настання страхового випадку; частина ризику передається в перестрахування Перестраховику. В договорі перестрахування (ретроцесії) власне утримання може бути зазначене також як відсоток від страхової суми;
 8. Перестрахувальна преміявинагорода, що сплачується Перестрахувальником Перестраховику, за прийняття останнім ризику на перестрахування;
 9. Необґрунтована виплата (виплата ex-gratia) – виплата Перестрахувальником страхового відшкодування страхувальнику, що, в разі дотримання умов оригінального договору страхування та/або власних правил страхування, не повинна була виплачуватися.4. порядок ПЕРЕДАЧІ РИЗИКУ в ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 1. Оферта (пропозиція) конкретного ризику на перестрахування здійснюється у формі підписаного Перестрахувальником Сліпу або шляхом передачі Ковер-ноту, підписаного однією Стороною. Сліп, яким здійснюється оферта, може бути переданий Перестраховику як особисто під час зустрічі представників Сторін, так і за допомогою пошти, факсимільного, електронного зв’язку чи іншим доступним способом.

  1. Документ, яким здійснюється оферта, повинен містити таку інформацію:

   1. найменування Перестрахувальника і Перестраховика;

   2. посилання на цей Договір;

   3. опис об’єктів і перелік ризиків, що підлягають перестрахуванню;

   4. тип перестрахування – пропорційне (квотне або ексцедентне) або непропорційне (ексцедент збитку);

   5. реквізити оригінального договору страхування і назву страхувальника;

   6. умови перестрахування, а саме:

    • розмір власного утримання;

    • ліміт зобов’язання Перестраховика;

    • строк перестрахування;

    • територія покриття.

   1. перестрахувальний тариф;

   2. розмір перестрахувальної премії та умови її сплати;

   3. інформацію про відомі і заявлені збитки на момент передачі ризику, якщо такі мали місце;

   4. іншу інформацію на розсуд Перестрахувальника, яка дає змогу Перестраховику оцінити ризик.

  1. Оферта є відкритою для акцепту (прийняття) Перестраховиком протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її отримання, якщо інше не вказано в оферті. Якщо для прийняття рішення про акцепт Перестраховику необхідна додаткова інформація, і така інформація була надана йому Перестрахувальником, оферта в будь-якому разі залишається відкритою для акцепту не менше однієї доби з моменту отримання додаткової інформації.

  2. Оферта вважається акцептованою належним чином, якщо протягом вказаного в п.2 цього Договору строку копія документу, що містить оферту, підписана уповноваженою особою і завірена печаткою чи спеціальним штампом Перестраховика, надана Перестрахувальнику будь-яким способом, передбаченим у п.4.1. цього Договору.

  3. Конкретні договори перестрахування або Ковер-ноти підписуються тільки особами, які мають необхідні для цього повноваження.

  4. Якщо оферта здійснювалась за допомогою Сліпу і була належним чином акцептована, на підставі акцептованого Сліпу Сторони зобов’язані протягом 3 (трьох) робочих днів укласти Ковер-нот. Передача ризику одним Сліпом без підписання Ковер-ноту не допускається і не може мати юридичної сили.

  5. Якщо оферта здійснювалась за допомогою Ковер-ноту і була належним чином акцептована, то договір перестрахування вважається укладеним з моменту здійснення акцепту.

  6. Якщо оферта не була належним чином акцептована, вона вважається відхиленою, і у Сторін, якщо вони не домовляться про інше, не виникає ніяких взаємних зобов’язань.

  7. Якщо Перестраховик погоджується прийняти ризик на перестрахування, але при цьому вносить будь-які виправлення, зміни або доповнення у надісланий Перестрахувальником Ковер-нот, то всі ці виправлення здійснюються безпосередньо на цьому Ковер-ноті, що підписується Перестраховиком, завіряється печаткою чи спеціальним штампом Перестраховика і направляється факсимільним зв’язком Перестрахувальнику. Будь-який документ, направлений факсимільним зв’язком та підписаний сторонами, обов’язково повинен підтверджуватися оригіналами.

 1. Якщо Перестрахувальник не приймає пропозиції про зміни умов перестрахування, він письмово повідомляє про це Перестраховика у термін не пізніше, ніж 24 години з моменту отримання від Перестраховика Ковер-ноту зі змінами.

 2. Якщо Перестрахувальник згоден з виправленнями, змінами або доповненнями, що були запропоновані Перестраховиком, він протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їх отримання направляє Перестраховику остаточно узгоджений варіант Ковер-ноту.

 3. Належним чином оформлені і передані за допомогою факсимільного чи електронного зв’язку акцептовані копії Сліпів та Ковер-нотів до моменту отримання оригіналу мають юридичну силу для обох Сторін, але не більше 30 (тридцяти) діб з дня їх підписання обома сторонами.

 4. Положення Ковер-ноту, що суперечать положенням цього Договору, мають пріоритет як остаточно погоджені Сторонами умови.


5. Строк дії ковер-ноту / ЗОБОВ’ЯЗАННЯ перестраховика

 1. Якщо у самому Ковер-ноті не передбачено інше, Ковер-нот набирає чинності з моменту підписання.

  1. В будь-якому випадку зобов’язання Перестраховика за конкретним договором перестрахування не можуть виникнути раніше виникнення зобов’язань за тим же договором у Перестрахувальника.

5.3. У випадку, якщо Перестрахувальник не перерахував перестрахувальну премію за конкретним Договором перестрахування в термін, передбачений п. 7.2. цього Договору (за умови, що Договір перестрахування не містить певного терміну сплати перестрахувальної премії), зобов’язання Перестраховика по цьому Договору перестрахування призупиняється з 00 год. 00 хв. дати, наступної за кінцевою датою сплати перестрахувальної премії (її чергової частини) враховуючи наступні умови:

5.3.1. якщо в Договорі перестрахування сплата перестрахувальної премії передбачалась одноразовим платежем – Перестраховик не несе зобов’язання за страховими випадками, що сталися після підписання Договору перестрахування, до надходження перестрахувальної премії;

5.3.2. якщо в Договорі перестрахування сплата перестрахувальної премії передбачалась в розстрочку та черговий платіж не надійшов відповідно до умов Договору перестрахування – Перестраховик не несе зобов’язання за страховими випадками, що сталися після кінцевої дати сплати чергової частини перестрахувальної премії. Якщо не були додержані строки сплати першої частини перестрахувальної премії – Перестраховик не несе зобов’язання за страховими випадками, що сталися по Договору перестрахування, до надходження перестрахувальної премії.

5.4. Якщо протягом 10-ти банківських днів з моменту призупинення зобов’язання Перестраховика Перестрахувальник сплатить перестрахувальну премію (або її чергову частину), зобов’язання Перестраховика відновиться з 00 год. 00 хв. дати, наступної за датою надходження перестрахувальної премії на рахунок Перестраховика.

5.5. Зобов’язання Перестраховика закінчується одночасно з виконанням ним своїх зобов‘язань перед Перестрахувальником по Договору перестрахування.

5.6. Дія Ковер-ноту достроково припиняється:

5.6.1. за згодою Сторін;

5.6.2. з моменту повідомлення Перестрахувальником Перестраховика про дострокове припинення дії оригінального договору страхування;

5.6.3. на вимогу будь-якої з Сторін, за умови, що інша була попереджена про такий намір не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати дострокового припинення.

5.7. Якщо страховий випадок за оригінальним договором страхування настав у період дії Ковер-ноту, але не був врегульований до закінчення його дії, зобов’язання Перестраховика за Ковер-нотом припиняються з моменту остаточного врегулювання такого збитку.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Перестрахувальник зобов’язаний:

   1. Виконувати за свій рахунок усі заходи, пов’язані з укладанням оригінальних договорів страхування.

   2. Надавати повну і достовірну інформацію та всі необхідні документи за пропонованим на перестрахування ризиком, а також за вимогою Перестраховика – копії текстів правил Перестрахувальника та оригінального договору страхування.

   1. У випадку виникнення додаткових обставин, що впливають на ступінь ризику, протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити Перестраховика і, в разі потреби, узгодити з ним зміну обсягу зобов’язань Перестраховика і остаточний розмір перестрахувальної премії, в тому числі:

    1. Письмово повідомити Перестраховика про наміри внести зміни до умов оригінального договору страхування за три дні до моменту внесення таких змін, а у випадку ретроцесії – протягом трьох днів з моменту, коли про такі зміни Страховик повідомив Ретроцедента.

   2. Перерахувати Перестраховику перестрахувальну премію за надання перестрахувального захисту за конкретним договором перестрахування в порядку та на умовах, зазначених в статті 7 цього Договору, якщо інший порядок сплати перестрахувальної премії не зазначений у Ковер-ноті.

   3. Не перестраховувати власне утримання за конкретним Ковер-нотом (в тому числі шляхом перестрахування всього портфеля або його частини) без письмового узгодження з Перестраховиком.

   4. Сповістити Перестраховика про настання страхового випадку за перестрахованим ризиком протягом 3 (трьох) робочих днів із моменту одержання Повідомлення про настання страхового випадку, шляхом направлення факсимільного повідомлення.

   5. Виплатити Перестраховику частину коштів, пропорційно його частці в оплаті збитку за Ковер-нотом, отриманих у порядку регресу або в результаті реалізації майна, повернутого або переданого Перестрахувальнику після виплати страхового відшкодування протягом 10 (десяти) банківських днів після одержання цих коштів Перестрахувальником.

   6. В разі дострокового розірвання Ковер-ноту погасити заборгованість перед Перестраховиком щодо сплати належної йому перестрахувальної премії за фактичний період дії такого Ковер-ноту в термін, передбачений цим Договором.

 1. Перестрахувальник має право:

6.2.1. До укладання договору перестрахування самостійно визначати умови перестрахування та розмір власного утримання за кожним ризиком, що передається на перестрахування.

6.2.2. Пропонувати на перестрахування ризики за будь-яким укладеним ним оригінальним договором страхування.

6.2.3. Ініціювати зменшення розміру власного утримання за переданим на перестрахування ризиком. Зменшення розміру власного утримання здійснюється, шляхом укладання додаткової угоди до Ковер-ноту.

 1. Перестраховик зобов’язаний:

   1. У випадку ретроцесії ризику, отриманого від Перестрахувальника, третій стороні, продовжувати нести зобов’язання перед Перестрахувальником у повному обсязі, тобто в межах ліміту зобов’язання, встановленого в Ковер-ноті.

   2. Перерахувати Перестрахувальнику (або за його заявою – Страхувальнику (Вигодонабувачу) свою частину страхового відшкодування, розмір якого розрахований відповідно до умов цього Договору і конкретного Ковер-ноту, у термін та на умовах, визначених в статті 8 цього Договору, якщо інше не передбачено Ковер-нотом.

   3. Брати участь у межах своєї частки зобов’язань за конкретними договорами пропорційного або непропорційного перестрахування в оплаті усіх витрат, понесених Перестрахувальником (Страховиком) в результаті розслідування і визначення розміру збитку, крім витрат на ведення справи Перестрахувальника (Страховика), якщо інше не передбачено Ковер-нотом.

   4. Письмово повідомити Перестрахувальника (вказавши конкретні причини та обставини) про відмову в оплаті своєї частини страхового відшкодування за конкретним договором перестрахування або про зменшення її розміру в термін, передбачений цим Договором.

   5. В разі дострокового розірвання Ковер-ноту погасити заборгованість перед Перестрахувальником щодо повернення частини незаробленої перестрахувальної премії і виплаті страхового відшкодування в термін, передбачений цим Договором.

   6. У випадку неплатоспроможності Перестрахувальника Перестраховик зобов’язується виплатити за заявою Перестрахувальника частину страхового відшкодування, що відповідає його обсягу зобов’язань за конкретним Ковер-нотом, безпосередньо Страхувальнику (Вигодонабувачу).

 1. Перестраховик має право:

   1. Передавати ризики, прийняті в перестрахування, далі в ретроцесію третій стороні, якщо інше не передбачено умовами конкретного Ковер-нот;

   2. Відмовити Перестрахувальнику у виплаті страхового відшкодування у випадку:

    1. навмисного приховання Перестрахувальником умов оригінального договору страхування або їх наступних змін, надання недостовірної інформації про об’єкт страхування, приховання обставин, що впливають на ступінь ризику, а також приховання (наявності) настання страхового випадку на момент передачі ризику на перестрахування;

    2. якщо об’єктом оригінального договору страхування є майно, що підлягає конфіскації (вилученню) на підставі судового рішення, що набуло законної сили;

    3. у разі несвоєчасного (протягом 3 робочих днів) повідомлення Перестраховика про настання страхового випадку без поважних на це причин, створення йому перешкод у визначенні обставин, характеру і розміру збитків;

    4. у разі необґрунтованої виплати Перестрахувальником страхового відшкодування;

    5. якщо Перестрахувальник зробив (має намір зробити) виплату страхового відшкодування при наявності підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування, передбачених Законом України «Про страхування», Правилами Страховика, а також умовами прямого договору страхування і конкретного договору перестрахування, якщо Сторонами не обумовлено інше.

   3. Виплатити свою частину страхового відшкодування після отримання перестрахувальної премії у повному обсязі, у випадку сплати перестрахувальної премії частинами.

   4. У випадку одержання від Перестрахувальника запрошення взяти участь у розслідуванні обставин страхового випадку у письмовій формі повідомити про своє рішення протягом 2 (двох) робочих днів з моменту одержання такого запрошення.

   5. Приймати участь у розслідуванні причин і обставин страхового випадку за оригінальним договором страхування. Письмове повідомлення про намір взяти участь у розслідуванні може бути направлено Перестрахувальнику протягом усього терміну розслідування по страховому випадку.

   6. На одержання частини коштів, що надійшли за регресними позовами або від реалізації повернутого майна, пропорційно своїй частці в оплаті збитку за конкретним договором перестрахування або відповідно до прийнятого на себе зобов’язання за конкретним договором непропорційного перестрахування при виплаті страхового відшкодування.

   7. Направляти за свій рахунок експертів для участі у визначенні розміру збитку, а також брати участь у заходах щодо запобігання і ліквідації збитків.

 1. Кожна зі Сторін має право:

   1. Запропонувати на розгляд питання про те, що в разі настання страхового випадку Перестраховик здійснює виплату своєї частини страхового відшкодування безпосередньо Страхувальнику.

   2. Звертатися до іншої Сторони з пропозицією надання консультативної допомоги щодо обслуговування договорів страхування і Ковер-нотів.

 1. Кожна зі Сторін зобов’язана:

   1. Не розголошувати зміст цього Договору та укладених на його підставі Ковер-нотів, а також іншу конфіденційну інформацію про протилежну Сторону будь-яким третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством.7. Порядок сплати перестрахувальної премії і інші розрахунки

 1. Перестрахувальна премія сплачується Перестрахувальником одноразово, або частинами, в розмірах і в терміни, що вказані в Ковер-ноті.

  1. Перестрахувальник зобов’язаний сплатити Перестраховику перестрахувальну премію (або її першу частину) протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання конкретного Ковер-ноту, якщо інший термін не вказаний у ньому.

  2. Підставою для перерахування перестрахувальної премії є підписаний обома сторонами Ковер-нот, отриманий факсимільним або іншим зв’язком.

 2. Якщо Ковер-нотом передбачена сплата перестрахувальної премії частинами, то чергові внески повинні сплачуватися Перестрахувальником у встановлені таким Ковер-нотом терміни, а якщо періоди платежів вказаних як щомісячні, щоквартальні, раз у півріччя – не пізніше останнього дня періоду, визначеного як період сплати відповідного внеску, рахуючи від дати набуття чинності Ковер-нотом.

 3. У випадку дострокового припинення дії Ковер-ноту на вимогу Перестрахувальника, йому повертається частина сплаченої перестрахувальної премії, пропорційна періоду, що залишився до закінчення дії Ковер-ноту, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи і фактичних виплат відшкодування, здійснених за цим Ковер-нотом. У разі, коли оригінальний договір страхування не передбачає нормативних витрат, вони (витрати) відшкодовуються за рахунок Перестрахувальника. У разі передбачення нормативних витрат на ведення справи згідно з цим Договором, вони встановлюються в розмірі 20% від загальної суми страхової премії.

  1. У випадку дострокового припинення дії Ковер-ноту на вимогу Перестраховика, за винятком випадків, коли така вимога спричинена неналежним виконанням Перестрахувальником своїх зобов’язань, Перестрахувальнику повертається вся сплачена перестрахувальна премія.

  2. Якщо згідно з умовами Ковер-ноту його чинність не пов’язана зі сплатою перестрахувальної премії, за прострочення термінів сплати перестрахувальної премії (її чергової частки) Перестрахувальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої вчасно суми за кожний день прострочення.

 4. Усі платежі і розрахунки між Сторонами здійснюються у грошовій одиниці України, якщо інше не встановлено Ковер-нотом.

 5. Витрати з перерахування платежів (премій, страхових відшкодувань і т.п.) несе Сторона, що здійснює таку операцію.

 6. Датою перерахування платежу вважається дата його зарахування на рахунок Сторони, що отримує платіж.


8. ВзаЄмодІя сторІн В Разі настання страхового випадку

 1. Моментом настання страхового випадку згідно з Ковер-нотом, укладеним на підставі цього Договору, є виплата страхового відшкодування за оригінальним договором страхування.

  1. В разі настання страхового випадку за оригінальним договором страхування, Перестрахувальник зобов’язаний протягом 3 (трьох), як вказано в п. 6.1.6., робочих днів з моменту одержання Повідомлення про настання страхового випадку, повідомити про це Перестраховика, шляхом направлення факсимільного повідомлення, а останній повинен негайно за допомогою факсимільного зв’язку підтвердити отримання цього повідомлення.

 2. Перестрахувальник самостійно проводить розслідування та оформлює документацію за страховим випадком. При цьому він може звертатися до Перестраховика за консультативною допомогою.

  1. Перестрахувальник не має права вносити будь-які зміни та доповнення до оригінальних умов страхування без письмової згоди Перестраховика.

  2. У випадку, якщо:

   1. Перестраховик перестрахував більше ніж 50 % (п’ятдесят відсотків) зобов’язань Перестрахувальника за пропорційним перестрахуванням або сума виплати Перестраховика за страховим випадком перевищить розмір власного утримання Перестрахувальника при непропорційному перестрахуванні, Перестрахувальник зобов’язаний:

    1. Письмово узгодити з Перестраховиком рішення про визнання події страховим випадком та здійснення виплати страхового відшкодування;

    2. Перестрахувальник зобов’язаний письмово повідомити Перестраховика про всі збитки, що можуть призвести до претензії за Ковер-нотом, протягом 3 (трьох) робочих днів, починаючи з моменту, як тільки йому стане відомо про такі збитки. Перестрахувальник за письмовим запитом Перестраховика надає всю доступну йому інформацію, що стосується дійсного збитку чи можливих збитків. Перестраховик може надіслати Перестрахувальнику запит щодо участі в оцінці розміру збитку та визначенні причин збитку. Погодження та вирішення питань, визначених в даному пункті, здійснюється в письмовій формі.

  1. У разі запрошення до участі в розслідуванні страхового випадку Перестраховик має право направляти своїх спеціалістів або незалежних експертів для участі у розслідуванні обставин страхового випадку, якщо законом, іншими правовими актами чи Ковер-нотом не передбачені обмеження допуску третіх осіб до відповідної інформації чи на участь представників Перестраховика у розслідуванні страхового випадку. Витрати, пов’язані з участю у розслідуванні обставин страхового випадку спеціалістів та експертів, задіяних Перестраховиком, сплачуються ним самостійно.

  2. У тому випадку, якщо Перестрахувальник своєчасно звернувся до Перестраховика стосовно участі своїх спеціалістів в розслідуванні обставин страхового випадку, але останній спеціалістів не направив, Перестраховик надалі не має права посилатись на неповне дослідження обставин страхового випадку, що відбувся, як на підставу невиконання своїх зобов’язань щодо виплати страхового відшкодування.

  3. З метою одержання відшкодування за цим Договором Перестрахувальник, після повідомлення про настання страхового випадку в строки, що встановлені цим Договором, після врегулювання збитку, надає Перестраховикові копії засвідчених підписом уповноваженої особи й оригінальним відбитком печатки Перестрахувальника таких документів:

   1. вимогу про сплату Перестраховиком частини страхового відшкодування за конкретним Ковер-нот (надалі дебет-нота).

   2. страхового акту (іншого документу, передбаченого Правилами страхування Страховика);

   3. офіційного висновку (довідки, акту і т.д.) організацій, у компетенції яких знаходиться даний страховий випадок (наприклад, довідки ДАІ про ДТП, акта пожежно-технічної експертизи про причини пожежі і т.п., якщо такий передбачено умовами оригінального Договору.

   4. калькуляції збитку або копії рахунку (кошторису) на відновлювальні роботи від підприємств, що мають відповідну ліцензію або здійснюють відповідну діяльність, копію дослідження, експертизи або іншого документу, яким обґрунтовується розмір збитку і на підставі якого Перестрахувальник виплатив страхове відшкодування;

   5. розрахунку частини страхового відшкодування, що підлягає оплаті Перестраховиком. Такий розрахунок може міститися в дебет-ноті і має бути зроблений з урахуванням положень цього Договору, а також умов страхування за оригінальним договором страхування та умов конкретного договору перестрахування.

   6. копії платіжного доручення з позначкою обслуговуючого банку про списання коштів із розрахункового рахунку або видаткового касового ордеру про оплату Перестрахувальником (Страховиком) власного утримання по конкретному договору перестрахування.

  1. Перестраховик, в разі необхідності, має право запросити в Перестрахувальника інші необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування документи. Запит таких документів повинен бути обґрунтований та може бути заявлений не пізніше 5 робочих днів з дня надходження Перестраховику вказаних в п. 8.8 цього Договору документів. Перелік додатково запрошених документів не може бути ширшим переліку документів, передбачених оригінальним Договором страхування.

  2. При настанні страхового випадку, передбаченого оригінальним договором страхування і конкретним договором перестрахування, Перестраховик виплачує Перестрахувальнику (або Страхувальнику чи Вигодонабувачу, в разі неплатоспроможності Перестрахувальника) частину страхового відшкодування, що відповідає його частці або обсягу зобов’язань по конкретному Ковер-Нот, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання документів, передбачених п. 8.8 цього Договору.

  3. Днем одержання Перестраховиком документів вважається день одержання Перестраховиком повного пакету документів, а в разі надання додаткових документів за умовами п. 8.9. цього Договору – день одержання додаткових документів. День одержання визначається як день реєстрації супровідного листа або дебет-ноту у вхідній кореспонденції Перестраховика та/або дата, яка вказана на поштових документах і свідчить про дату доставки кореспонденції адресату.

  4. У випадку відмови Перестраховика в оплаті своєї частини страхового відшкодування по конкретній дебет-ноті або зменшення його розміру, Перестраховик зобов’язаний письмово повідомити про це Перестрахувальника протягом 10 (десяти) робочих днів із дня одержання документів, передбачених п. 8.8 цього Договору.


 1. Перестрахувальна премія, перестрахувальний тариф

 1. Перестрахувальна премія є платою Перестрахувальника Перестраховику за надання перестрахувального захисту. Розмір і валюта перестрахувальної премії встановлюється в кожному конкретному договорі перестрахування.

 2. Перестрахувальний тариф (тариф перестрахування, узгоджений тариф) – ставка перестрахувальної премії з одиниці страхової суми за визначений період перестрахування. Перестрахувальний тариф визначається в конкретному договорі перестрахування (Ковер-ноті).
 1. Порядок вирішення спорів

 1. Всі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути за цим Договором та за конкретними договорами перестрахування, Сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди між Сторонами, спори вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України та в судових органах України.

 2. Питання, не врегульовані цим Договором або конкретними договорами перестрахування, вирішуються Сторонами згідно з нормами чинного законодавства.


11. Місце дії конкретного договору перестрахування

 1. Незалежно від територіальних умов оригінального договору страхування, перестрахувальний захист за окремим договором перестрахування дійсний на території, що зазначена в такому договорі перестрахування. Якщо в такому договорі перестрахування територія перестрахувального захисту не зазначена, то перестрахувальний захист діє на території, що зазначена в оригінальному договорі страхування, з урахуванням обмежень, перелічених у статті 14 цього Договору.12. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

 1. Цей Договір може бути змінений чи доповнений тільки за спільною згодою Сторін, що оформлюється доповненням (адендумом) до цього Договору.

  1. Усі зміни і доповнення (адендуми) до цього Договору оформлюються Сторонами у письмовій формі, підписуються уповноваженими особами і завіряються печатками чи спеціальними штампами Сторін у двох екземплярах, що мають для обох Сторін рівну юридичну силу і розглядаються як невід’ємна частина цього Договору.

  2. Розгляд, ухвалення рішення і відповідь щодо пропозицій, змін і доповнень повинні бути здійснені Стороною, що їх одержала, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх одержання, якщо Сторонами не обумовлено інше.13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ та УМОВИ його ПРИПИНЕННЯ

  1. Цей Договір укладений на невизначений строк і набирає силу з моменту його підписання та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

  2. Цей Договір може бути розірваний у будь-який час за згодою Сторін або з ініціативи однієї із Сторін. При цьому обов'язки Сторін по конкретних договорах перестрахування, укладених у період дії цього Договору відповідно до нього, зберігаються до закінчення терміну їх дії.

  3. Сторони можуть достроково припинити дію даного договору перестрахування в таких випадках:

   1. За згодою Сторін - у будь-який час.

   2. З ініціативи однієї Сторони. Сторона - ініціатор повинна письмово попередити про розірвання конкретного договору перестрахування іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання, за винятком випадків передбачених в п.п. 13.3.3. – 13.3.4.

   3. З моменту, коли Перестраховик не дав згоди на зменшення власного утримання Перестрахувальника або на внесення змін у конкретний договір перестрахування, якщо такі зміни викликані змінами умов оригінального договору страхування.

   4. З моменту припинення або визнання недійсним оригінального договору страхування, а для договорів ретроцесії - попереднього договору перестрахування, а також після закінчення періоду призупинення зобов’язань Перестраховика, передбаченого п. 5.3. цього Договору.

  4. У випадку, якщо Перестрахувальник визнається банкрутом, Перестраховик зобов‘язаний, в разі настання страхового випадку, виплатити свою частину страхового відшкодування безпосередньо Страхувальнику на підставі його письмової заяви.

  5. При достроковому припиненні дії конкретного договору перестрахування Сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки і погасити взаємні заборгованості по такому конкретному договору перестрахування протягом 5 (п‘яти) банківських днів з моменту припинення його дії в такому порядку:

   1. Перестраховик погашає заборгованості перед Перестрахувальником по виплаті своєї частини страхового відшкодування, якщо такі заборгованості мають місце, а також повертає Перестрахувальнику частину отриманої перестрахувальної премії за час, що залишився до закінчення терміну дії конкретного договору перестрахування;

   2. Перестрахувальник сплачує Перестраховику перестрахувальну премію за час фактичної дії конкретного договору перестрахування, якщо така перестрахувальна премія не була сплачена до моменту розірвання цього конкретного договору перестрахування.

  6. У випадку недотримання термінів погашення заборгованостей, винна Сторона сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. 1. ФОРС-МАЖОР

 1. Якщо інше не передбачено Ковер-нотом, відповідальність за невиконання однією зі Сторін будь-яких положень цього Договору або Ковер-ноту не настає, якщо таке невиконання є безумовним наслідком обставин природного, техногенного або соціально-політичного характеру, що унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором та знаходяться поза сферою контролю цієї Сторони і при розумній завбачливості не могли бути передбачені на момент укладання Ковер-ноту (далі - форс-мажор), на період дії такого форс-мажору.

  1. Під періодом дії форс-мажору є часовий період, що починається з моменту оголошення про форс-мажор Стороною, що потрапила під його дію, іншій Стороні, і закінчується в момент фактичного припинення форс-мажору чи в момент, коли такий форс-мажор закінчився б, якби Сторона, що потрапила під його дію, вжила заходів для виходу з форс-мажору.

  2. Строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором та укладеними на його підставі Ковер-нотами автоматично продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

  3. Наявність форс-мажору і період його фактичної дії підтверджується центральною Торгово-промисловою палатою.
 1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Будь-які виявлені помилки і недогляди не можуть призупинити дію цього Договору і повинні бути усунуті чи виправлені негайно після їхнього виявлення з обов'язковим письмовим повідомленням іншої Сторони.

  1. Якщо будь-яке положення цього Договору є чи згодом стане недійсним, це не призводить до недійсності всього Договору в цілому або інших його окремих положень, що залишаються обов'язковими для виконання Сторонами. Якщо визнання недійсним положення (положень) Договору призводить до істотного зменшення прав чи збільшення обов'язків тільки однієї зі Сторін, цей Договір повинен бути переглянутий чи визнаний недійсним у цілому.

  2. Форма викладення тексту Договору та назви статей встановлені Сторонами виключно з метою зручності користування і жодним чином не повинні впливати на тлумачення Договору.

 2. Усі попередні угоди між Сторонами, що були укладені до цього Договору і стосувалися предмета цього Договору, як усні, так і письмові, втрачають свою силу з моменту підписання цього Договору обома Сторонами, крім Ковер-нот, що є його невід'ємними частинами, та які продовжують діяти до повного виконання Сторонами зобов'язань за ними.

 3. Усі повідомлення вважаються поданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, факсимільним зв’язком, електронною поштою чи доставлені кур’єром на адреси, зазначені у цьому Договорі.

 4. Цей Договір укладено в двох екземплярах, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 5. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами.


Додатки:

 1. Список осіб, уповноважених підписувати Ковер-ноти, Сліпи.

16. РЕКВІЗІТИ СТОРІН
Приватне акціонерне товариство

«Європейський страховий альянс»
Юридична адреса:

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37

Місцезнаходження:

01135, м. Київ, вул. Ямська, 28

Код ЄДРПОУ 19411125

п/р 26509014055613 МФО 380333

у АТ “Укрексімбанк”

Тел/факс: 254-63-00
Голова Правління
______________________/ М.В. Воронянська/

м.п.
Додаток №1 до Генерального договору

про порядок здійснення факультативного

перестрахування (ретроцесії)

№ _____

Список осіб, уповноважених підписувати Ковер-ноти, Сліпи


Від імені ПрАТ «Європейський страховий альянс»


№ п/п

Посада, прізвище, ім’я, по батькові

Документ, що підтверджує право підпису

Зразок підпису уповноваженої особи

1


Голова Правління

Воронянська Марина Вікторівна

Статут

Голова Правління


ПрАТ «Європейський страховий альянс» _______________ / М.В. Воронянська /

м.п.

Від імені –––––––––––––


№ п/п

Посада, прізвище, ім’я, по батькові

Документ, що підтверджує право підпису

Зразок підпису уповноваженої особи

1


2

–––––––––––––––––– _______________ / –––––––––––/

м.п.від імені ПрАТ «Європейський страховий альянс» ___________ від імені _____________» ________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Регламен т
Розділ І. Загальні положення

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Урок №1 Тема Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного...
...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...

Рішення Аудиторської палати України 14. 02. 2008 №187/10 26. 06....
Положення розроблено відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, Статуту Аудиторської палати України,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт