Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила користування послугою доступу до мережі загальні положення

Правила користування послугою доступу до мережі загальні положення

Сторінка1/3
  1   2   3
Правила користування послугою доступу до мережі
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування послугою доступу до мережі ТОВ "Букор" встановлюють, права та обов'язки Сторін, порядок та умови

укладення Публічного договору про надання Інтернет послуг (далі - Договір), порядок та умови підключення, доступу та

користування мережею ТОВ "Букор", передачі і отримання в мережі інформації, які надаються ТОВ "Букор" або іншими

юридичними особами за угодою з ТОВ "Букор".

Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Провайдером та Абонентом, що не врегульовані законодавством, в т.ч.

порядок розрахунків і платежів, порядок припинення надання послуги, припинення дії Договору, відповідальність Сторін.

1.2. Правила розташовані на офіційному сайті ТОВ "Букор" www.bukor.com.ua (розділ "Для клієнта"). Правила становлять

невід'ємну складову частину акцептованого (прийнятого, укладеного) Публічного договору про надання Інтернет послуг між

Провайдером і Абонентом.

1.3. Визначення термінів:

IP-адреса - унікальна адреса комп'ютера в мережі Інтернет, що має довжину 4 байта.

MAC-адреса - це апаратна адреса, яка є унікальною для кожної мережевої карти.

Маршрутизатор (Router) – мережевий пристрій, що на основі інформації про топологію мережі і певних правил приймає

рішення про пересилку пакетів мережевого рівня моделі OSI між різними сегментами мережі.

Комутатор (Switch) – пристрій призначений для з'єднання декількох вузлів комп’ютерної мережі в межах одного сегменту.

Бездротова точка доступу (Access Point) – пристрій що виконує функцію мосту між бездротовими і кабельними дільницями

мережі.

Абонент - фізична особа:

що здійснила процедуру реєстрації (перереєстрації), яка є свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття)

умов Договору, та

була підключена до обладнання Провайдера, та

отримала IP-адресу.

Аванс - попередній грошовий внесок Клієнта в рахунок наданих у майбутньому послуг Провайдера.

Публічний договір про надання Інтернет послуг - домовленість між Провайдером та Абонентом про предмет, основні права,

обов'язки, порядок розрахунків і відповідальність Провайдера та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і

оплати послуг, в т.ч. доступу до мережі ТОВ "Букор". Умови Договору уточнюються в Правилах.

Додаткові послуги - послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги та оплачуються Абонентом

окремо. Включають послуги по підготовчим до підключення роботам.

Додаткова угода - домовленість між Провайдером та Абонентом про додаткові права, обов'язки і відповідальність Провайдера

та Абонента щодо обсягу послуг, строку дії Договору і таке інше, яка має перевагу над домовленостями, встановленими

Договором та/або Правилами з тих самих питань.

Індивідуальний звітний період календарний місяць, який починає відліковуватись від дати надходження коштів на особовий

рахунок Абонента.

Інтернет - глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного

простору, яка основана на протоколі TCP/IP . Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та

забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронної пошти, дощок об'яв, баз даних та дискусійним групам.

Клієнт - фізична особа, яка уклала з Провайдером Договір але ще:

не оплатила Послугу, та/або

не була підключена до обладнання Провайдера, та/або

не отримала IP-адресу.

Місце надання Послуг - конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька

Послуг. Місце надання Послуг власноруч вказується у Додатку №1 Договору.

Мережа ТОВ "Букор" - багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мереженого обладнання та інформаційної

системи, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору Провайдера, і яка основана на

протоколі TCP/IP .

Особовий рахунок Абонента - рахунок, за яким проводиться облік об'єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг,

платежів Абонента і балансовий розрахунок між Провайдером і Абонентом.

Послуга доступу до мережі ТОВ "Букор" (далі - Послуга) - комплекс сервісів Провайдера, наданих Абоненту, що включає в себе:

Технічні: Підключення обладнання Абонента до комунікаційного порту Провайдера, надання однієї IP-адреси і доступу

до ресурсів і сервісів мережі передачі даних Провайдера та Інтернет, надання сервісу електронної пошти.

Адміністративні: Оформлення та переоформлення договорів, актів, податкових накладних, надання розрахунків

об'єму і вартості наданих послуг, зміни тарифних планів та параметрів послуг, призупинення надання послуг,

відключення Абонента.

Консультаційні: Надання технічної допомоги у формі консультацій щодо роботи та настроювання абонентського

обладнання, перевірки цілісності абонентських кабельних ліній.

Початок надання послуг - момент надання та активації IP-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до мережі

Провайдера. Початок надання послуг оформлюється акцептом Договору.

Правила - Правила користування послугою доступу до мережі ТОВ "Букор", Умови надання послуг Абонентам, встановлюються

Провайдером, і регулюються також додатковими внутрішніми інструкціями Провайдера та інструкціями з використання цих

послуг. Правила розташовані на офіційному сайті ТОВ "Букор" www.bukor.com.ua, та обов'язкові для Абонентів при

отриманні основних та додаткових послуг.

Припинення дії Договору - остаточне припинення надання послуг на підставі умов, викладених у цих Правилах та Договорі.

Провайдер - ТОВ "Букор" або інше підприємство, якому ТОВ "Букор" передало право надавати від імені ТОВ "Букор" послугу доступу до мережі ТОВ "Букор".

Сторони - Провайдер та Клієнт/Абонент.

Тарифи - перелік з описанням і цінами на послуги, що надаються Провайдером.

Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Провайдер проводить визначення

вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером.

Тимчасове припинення надання послуги - тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Провайдера або за

заявою Абонента.

Акцепт (прийняття, укладення) Публічного договору про надання Інтернет послуг - повне й беззастережного прийняття

умов Публічного договору про надання Інтернет послуг Абонентом шляхом здійснення Абонентом процедури реєстрації або

здійснення особою процедури перереєстрації. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в наданні Провайдеру

заповненої реєстраційної форми «Відомості про Абонента», наведеної в Додатку №1 до Договору про надання Інтернет послуг, і

одержанні Абонентом персонального номера — «Номера Договору», призначуваного Провайдером.

1.4. Акцепт (прийняття, укладання) Публічного договору про надання Інтернет послуг свідчить про те, що він отримав

інформацією про послуги, що надаються, був ознайомлений з цими Правилами, тарифами та умовами Договору, вони йому

зрозумілі та він зобов'язується їх виконувати. Акцепт (прийняття, укладання) Публічного договору підтверджує, що інформація

та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.
2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА

2.1. Послуги доступу до мережі ТОВ "Букор" надаються Абоненту на підставі Договору. Договір є основним документом, який

встановлює правовідносини між Провайдером та Клієнтом/Абонентом.

2.2. Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо:

Не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);

вік Клієнта - фізичної особи менше 18 років, або Клієнт у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено

дієздатним);

Клієнт або пов'язані з ним особи, мають заборгованість перед Провайдером за раніше укладеними договорами;

Клієнт не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами, або

надав недостовірну інформацію;

Клієнт не зробив необхідних платежів для акцепту (прийняття) Договору, або кошти не надійшли на поточний рахунок

Провайдера;

2.3. Якщо під час перевірки наданих документів та інформації будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення,

Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Провайдер має право

відмовити Клієнту в укладанні Договору.

2.4. Для укладання Договору, Клієнт надає в Абонентський відділ Провайдера заявку на підключення, в якій вказує адресу

надання Послуги. Для укладання Договору Клієнт надає заповнену реєстраційну форму «Відомості про Абонента», наведену в

Додатку №1 Договору.

2.5. Для укладення Договору послуг повинні виконуватися технічні вимоги:

Місце надання послуги повинно знаходитись в зоні покриття мережі Провайдера.

Клієнт повинен мати комп'ютер (комп'ютерний пристрій), що має можливість встановлення мережевого адаптера Fast

Ethernet, з операційною системою, в якій у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та

підтримується одержання ip-адреси по протоколу DHCP .

2.6. Договір укладається в основному безпосередньо після оформлення замовлення про надання послуг та заявки на

підключення.

2.7. Абонентський відділ Провайдера перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній

ним адресі. У разі наявності такої можливості Провайдер укладає Договір з Клієнтом на умовах обраного ним тарифного пакету.

2.8. При укладанні Договору Клієнт надає Провайдеру крім заповненої реєстраційної форми «Відомості про Абонента» такі

документи та відомості:

2.8.1. фізичні особи - резиденти:

діючий паспорт громадянина України;

довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру;

відомості про своє місце фактичного проживання (поштова адреса);

відомості про контактні телефони в Україні.

2.8.2. фізичні особи - нерезиденти:

діючий паспорт громадянина іноземної держави, а для особи без громадянства - документ, що посвідчує особу;

відомості про своє місце фактичного проживання (поштова адреса) в Україні на постійній або тимчасовій основі;

відомості про контактні телефони в Україні.

Іноземні громадяни надають паспорт з відміткою про реєстрацію іноземного громадянина в пункті пропуску через

державний кордон України, та документ, що підтверджує законність перебування на території України.

2.9. Якщо в подальшому, під час дії Договору, при перевірці наданої Провайдеру інформації будуть виявлені невідповідності,

протиріччя, або виявлені інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення, або призупинити

надання послуги за Договором.

2.10. При відсутності у Провайдера інформації про можливість підключення, Абонентський відділ Провайдера протягом 3-х

робочих днів з моменту здійснення Абонентом процедури реєстрації (перереєстрації) перевіряє наявність технічної можливості

підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі до обладнання Провайдера. У разі наявності такої можливості Договір з

Клієнтом набирає чинності на умовах обраного Клієнтом тарифного пакету.

2.11. У разі неможливості підключення обладнання Клієнта до обладнання Провайдера Договір послуг вважається таким, що не

набрав чинності.
2.12. Клієнт самостійно обирає, з діючих на момент підписання, тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими

він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент підписання Договору.

2.13. Клієнт укладає Договір, згідно обраного тарифного пакету і додаткових послуг і одержує квитанцію на сплату послуг в яку

входять:

а) обов'язково:

оплата за підключення;

авансова плата згідно до обраного Тарифного пакету;

б) у разі необхідності та відповідного бажання Клієнта:

оплата придбання мереженого адаптеру (або інших додаткових пристроїв);

оплата за додаткові кабельні роботи або настроювання обладнання (згідно переліку додаткових послуг)

2.14. Перший рахунок або квитанція повинно бути сплачено протягом 3-х банківських днів з моменту укладення Договору

шляхом безготівкового банківського переказу. Договір набуває чинності і Провайдер починає роботи по підключенню Абонента

тільки після зарахування коштів Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера.

2.15. У разі не одержання оплати за підключення, та авансової плати згідно до обраного Тарифного пакету протягом 10

календарних днів після здійснення Абонентом процедури реєстрації (перереєстрації), Провайдер має право вважати Договір

таким, що не набув чинності.

2.16. Провайдер здійснює підключення Клієнта протягом 10 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати і набуття

чинності та виконує стандартний обсяг робіт згідно прайсу. Додатково можуть надаватись наступні послуги:

у разі необхідності та за окрему плату надає Клієнту додатковий кабель та, за наявності можливості, інше обладнання

та додаткові послуги;

встановлює у разі необхідності мережевий адаптер;

реєструє у мережі Провайдера мережевий адаптер Клієнта, після підключення Клієнтом кабелю до обладнання

Клієнта;

здійснює процедуру конфігурування підключення до мережі ТОВ "Букор" стандартними засобами операційної системи,

встановленої на комп'ютерному обладнанні Клієнта.

До стандартного обсягу робіт не входять: роботи по прокладці кабелю у приміщенні Клієнта, встановлення програмного

забезпечення на комп'ютерне обладнання Клієнта, налагодження додаткового мережевого обладнання клієнта
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила планування перевезень вантажів (статті 17 21 Статуту) І. Загальні положення
Ці Правила визначають порядок планування перевезень вантажів залізничним транспортом загального користування в усіх видах сполучень,...

Виконавчий комітет
Малехівською сільською радою та її виконавчими органами, доступу до публічної інформації, що знаходиться в їх розпорядженні. Положення...

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Рішення експертної комісії є підставою для включення інформації до...
Для службового користування (далі експертна комісія) згідно з орієнтовними критеріями щодо обмеження доступу до службової інформації...

Про надання послуг з доступу до мережі Kibernet

Договір оферти загальні положення
«Виконавець»), адресує цей Договір оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Луганській...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Луганській обласній клінічній лікарні (далі Положення) визначає процедуру...

На конкурс щодо закупівлі
Для надання доступу до мережі «інтернет» за технологією vdsl та vdsl2+ на швидкості від 50 мбіт

Правила користування карткою при оплаті товарів та послуг у торговельній мережі
Адже за допомогою платіжної картки можна сплачувати за товари та послуги у торговельних точках, обладнаних pos-терміналами – спеціальними...

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень...
Про наявність І використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (далі форма №12-торг),...

Інформація про роботу Пунктів доступу громадян до офіційної інформації
Костопільською одпі. Користувачі бібліотеки – місцеві підприємці мали змогу І надалі працювати з програмним забезпеченням для оформлення...

Положення про конкурс на створення логотипу Мережі Фондів Громад України
Це Положення регламентує порядок проведення І умови Конкурсу на створення логотипу Мережі Фондів Громад України (далі Конкурс)

Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків...
Загальні положення

Розділ I загальні Положення
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі Державтоінспекція мвс україни) та/або допущені до дорожнього...

Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю...
Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю «ансу» (надалі – Правила) – внутрішні правила, що регулюють...

Загальні положення
Кабінету Міністрів України від 26. 07. 1999 №1357 (далі пкеен) та Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої...

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт