Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів Копія / Оригінал

Перелік документів Копія / Оригінал
ПАТ «МІБ»Назва додатку:

Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (тип «Н»)


Назва представництва__________________________________________________________________________
Дата _______________


Відмітки банку

Перелік документів

Копія / Оригінал

Порядок засвідчення


Форми документів надаються Банком
Заява про відкриття поточного рахунку встанов­леного зразка.*

Оригінал

Підписана керівником представництва або іншою уповноваженою на відкриття від імені представництва рахунків особою.
Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки.

До картки включаються зразки підписів осіб, яким надано право розпорядження від імені представництва рахунком та підписання розрахункових документів.**

Оригінал

Засвідчені нотаріально.

У випадку, якщо в у штатному розписі немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, то під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає.
Два примірники договору банківського рахунку.

Оригінал

Підписані керівником представництва або іншою уповноваженою на підписання договорів особою. Підписом засвідчується кожна сторінка договору.
Два примірника тарифів для корпоративних клієнтів.

Оригінал

Підписані керівником представництва або іншою уповноваженою на це особою. Підписом засвідчується кожна сторінка тарифів.
Довіреність на отримання представниками представництва виписок та інших документів.

Оригінал

Підписана керівником представництва або іншою уповноваженою особою.
Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи – нерезидента.

Оригінал

Підписаний керівником представництва або іншою уповноваженою особою.

Форми документів визначаються відповідними органами
Легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля витяг з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента.**

Копія


Засвідчена нотаріально
Свідоцтво про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України.

Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально або органом, що видав документ

для засвідчення копії уповноваженим працівником банку
Довідка/Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) видана/виданий відповідною Державною службою статистики України.***

Копія


Засвідчена печаткою та підписом керівника представництва юридичної особи – нерезидента
Документ, що підтверджує взяття представництва юридичної особи – нерезидента на облік відповідним органом державної податкової служби (Форма 4-ОПП).****

Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально або податковим органом, що видав документ

для засвідчення копії уповноваженим працівником банку
Документ, що підтверджує взяття представництва юридичної особи – нерезидента на облік в органі Пенсійного фонду України.*****

Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально або органом Пенсійного фонду, що видав свідоцтво

для засвідчення копії уповноваженим працівником банку
Легалізована або засвідчена шляхом проставлення апостиля довіреність на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком.**

Копія


Засвідчена нотаріально
Документи, що містять персональні дані

Мета обробки: забезпечення реалізації надання банківських послуг
Паспорти (або інші документи, що посвідчують особу) осіб, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.

Оригінали

У присутності особи – власника документу, робляться копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні, а також копії сторінок з вклеєними фотокартками та сторінок з відмітками, коли такі фотокартки були вклеєні, інформацію про громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом). Копії засвідчуються підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи, видані відповідними органами державної податкової служби, що засвідчують реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, осіб, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.******

Оригінал

Для виготовлення копій, які будуть засвідчені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки (накази, довіреності, тощо).**

Копії

Засвідчені печаткою та підписом керівника представництва юридичної особи – нерезидента (крім документів, виданих на території іноземної держави)

*Інформацію про те, що представництво юридичної особи – нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

** Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договорам України. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Якщо справжність підписів осіб, зазначених у картці, засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля, то в картці застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

*** За наявності такого документу.

****Документи подають представництва юридичної особи – нерезидента, які відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори.

***** Документи подають представництва юридичної особи – нерезидента, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску.

****** Цей документ не пред’являється, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. В цьому випадку уповноважений працівник банку робить копію з цієї сторінки паспорту.

Додаткову інформа­цію можна отримати за телефонами:


Начальник відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Гавриленко Олена (380-44) 351-79-25

Заступник начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Тітова Олена (380-44) 351-79-24

Головний фахівець відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Стельмах Людмила (380-44) 351-79-23


Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків типу «Н»

Сто. із
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків інститутам спільного інвестування (пайовий фонд)

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю...

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного...
У цій статті розглянемо способи купівлі-продажу транспортного засобу (далі — тз) без зняття з обліку (спрощена перереєстрація) фізичними...

Рішення суду про анулювання шлюбу (оригінал та копія)
Видача паспорта громадянина України замість утраченого /викраденого/ у разі непридатності для користування

Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту для клієнтів юридичних осіб
Копія паспорту (всі сторінки) засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер)

Звітний період
Копія (лат соріа – запас, чисельність, велика кількість) – точне відтворення предмета або тексту документа, яке при належному порядку...

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Карантинний дозвіл на імпорт. Карантинний (фіто санітарний) сертифікат....
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або нотаріально завірена копія)

2. Копія довідки з Управління статистики або копія Виписки про реєстрацію

2. Копія виписки з єдр юридичних осіб або копія довідки з Управління статистики

Законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована
Ці Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються...

Перелік документів
Копію квитанцій про сплату за користування конструктивним елементом благоустрою за попередній сезонний період (в разі орендованої...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів,...

Перелік документів, які необхідні для внесення змін
Ксерокопії документів, які необхідно надати в 2 примірниках завірений печаткою підприємства І написом „з оригіналом вірно”

Перелік документів які постачальник має надати разом із Заявою на...
Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдр

Перелік документів, що подаються декларантом на облік декларації...
Перелік продукції до заявки з наведенням повного найменування продукції та коду уктзед (або коду дкпп)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт