Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стату т

Стату т

Сторінка1/4
  1   2   3   4ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Райагрохім”

Протокол №1

від “22” листопада 2012 р.
С Т А Т У Т
Публічного акціонерного товариства

Яготинагрохім”

Ідентифікаційний код 05489313
(нова редакція)м. Яготин, Київська обл.

Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”.

Відкрите акціонерне товариство "Райагрохім" засноване згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майка України шляхом перетворення Яготинського районного державного підприємства „Райагрохім” у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України "Про особливості приватизації майна а аграрному промисловому комплексі" від 10 липня 1999 року (№290/96-ВР) та порядком перетворення в процесі приватизації підприємств у відкриті акціонерні товариства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996р. №1099.

Публічне акціонерне товариство «Яготинагрохім» (надалі "Товариство") є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Райагрохім" та є повним його правонаступником.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування Товариства:

Повне – Публічне акціонерне товариство “Яготинагрохім”.

Скорочено –ПАТ “Яготинагрохім”.

Назва Товариства є його невід’ємною ознакою, яка не може повністю або частково використовуватись будь-яким з акціонерів без погодження з Товариством.

1.2. Місцезнаходження Товариства:

Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Сільгосптехніки, буд. 1.
2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою:

1) виробництва і реалізації власно вирощеної сільськогосподарської продукції;

2) створення умов високоефективного функціонування "Товариства" з метою насичення внутрішнього ринку сільськогосподарськими продуктами і товарів народного вжитку, виконання різноманітних сільськогосподарських робіт, надання послуг населенню та іншим юридичним особам;

3) створення матеріально-технічної бази необхідної для високопродуктивної праці та підвищення кваліфікації робітників "Товариства".

2.2. Основними напрямками діяльності "Товариства" є:

1) вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції державі та іншим її споживачам;

2) агрохімічні роботи в агропромисловому комплексі;

3) сільськогосподарські послуги крім ветеринарних;

4) роздрібна та оптова торгівля недержавних організацій . крім споживчої кооперації;

5) будівельно – монтажні роботи;

6) виробництво товарів народного споживання ;

7) торгівельно – закупівельна та посередницька діяльність.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цього Статуту та внутрішніх локальних правових нормативних актів.

3.2. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.3. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому Засновником і Акціонерами у власність;

2) продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;

3) одержаного прибутку;

4) іншого майна, набутого на підставах, які не заборонено чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження всім своїм майном відповідно до мети своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та вкладні (депозитні), валютний та інші рахунки в банківських установах, фірмовий знак (емблему), фірмові бланки, товарний знак, печатку і штампи зі своєю назвою, зразки яких затверджує Генеральний директор Товариства, та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.5. Товариство для досягнення мети діяльності має право від свого імені укладати різноманітні договори та угоди, які не заборонено діючим законодавством України, набувати майнові та інші немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення у відповідності з діючим законодавством України.

3.7. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави і своїх акціонерів, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

3.8. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України:

1) створювати об’єднання та вступати в об’єднання з іншими суб’єктами господарської діяльності;

2) створювати дочірні підприємства, філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи як на Україні, так і за її межами. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами Акціонерів або за їх дорученням Спостережною радою Товариства. Керівники дочірніх підприємств, представництв та філій призначаються Генеральний директором Товариства за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов’язаннями;

3) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.10. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.12. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

3.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

3.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.15. Товариство може вести будівництво за рахунок власних і позичених коштів, придбавати та орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами у порядку, визначеному чинним законодавством України та місцевими органами влади за місцезнаходженням таких земельних ділянок.
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

АКЦІІ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 601 915( два мільйона шістсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) гривень. Статутний капітал поділено на 10 407 660 (десять мільйонів чотириста сім тисяч шістсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна акція.

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

4.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.3.1. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.3.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.3.3. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.3.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.3.5. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.3.6. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.4. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.4.1. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.4.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між 4.4.3. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.4.2., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.5. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. В разі прийняття рішення Загальними зборами про формування резервного капіталу, резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.5.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.6. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.8. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

4.8. Порядок та умови розміщення Товариством акцій визначаються рішенням, інформацією про емісію акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

4.9. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов’язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.10. При проведенні емісії додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості всі акціонери користуються однаковим переважним правом на придбання додаткових акцій прямо пропорційно до їхньої частці у Статутному капіталі Товариства на момент ухвалення рішення про емісію акцій.

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості встановлюється рішенням про емісію акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

4.11. Товариство має право придбати у акціонерів, за їх згодою, оплачені ними акції для їхнього подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Товариство придбає Товариством власні акції за ринковою вартістю, або за ціною, яка визначається незалежним експертом.

Товариство зобов'язане провести викуп акцій акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством. Товариство викуповує акції за ціною, що встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

5.2. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства за рахунок:

1) доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.;

2) грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;

3) надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;

4) доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;

5) доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;

6) інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

5.4. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

5.5. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

1) виплачуються дивіденди;

2) створюється та поповнюється резервний фонд (капітал)у разі прийняття рішення про його створення Загальними зборами Товариства;

3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

4) направляється на розвиток Товариства.

5.6. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

5.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

5.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

5.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.11. Акціонери, які не були присутніми на Зборах, на яких приймалося рішення про виплату дивідендів, мають право за номером телефону, що вказано в запрошенні на участь у зборах, отримати інформацію щодо розміру дивідендів, порядку та строків їх отримання.

5.12. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів Товариства.

5.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стату т

Стату т

Стату т
Державного навчального закладу “Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу І торгівлі”

Стату т
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»

Стату т
Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «спеціалізоване управління №112 «стальконструкція»

Стату т “Моторного (транспортного) страхового бюро України”
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження від 01. 02. 2005 №3470

Стату т
Публічного Акціонерного Товариства «медінвестпроект», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 24. 03....

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Рішення №1 від 26. 03. 2013р. Стату т адвокатського бюро «романа ганенка»
Цей статут розроблено на основі та у відповідності до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та інших чинних нормативних...

Стату т
Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (далi – Підприємство) засновано на державній власності...

Стату т
Відкритого акціонерного товариства “Електровимірювач”, яке засноване згідно з рішенням Фонду Державного майна України від 05. 11....

Стату т
Цей Статут викладений у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські...

Стату т
Цей Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Стату т
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області (далі –будинок дитячої та юнацької творчості) є установою комунальною...

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт