Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

загальними зборами акціонерів

публічного акціонерного товариства

«Вінтер»
Протокол № 1

від “19” квітня 2012р.СТАТУТ


ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІНТЕР»

(ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 01549478)

(нова редакція)

м. Донецьк -2012 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів, регулює діяльність та правовий статус ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІНТЕР» (далі – Товариство), а також права та обов’язки його акціонерів.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВІНТЕР„ створено шляхом перетворення орендного підприємства ТВП „ВІНТЕР” відповідно до рішення засновників – Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України та організації орендаторів торгівельно-виробничого підприємства „ВІНТЕР” (протокол №2 від 24.10.1994р.) і зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Ленінської районної Ради народних депутатів м. Донецька № 379-р від 27.10.1994 р. (ідентифікаційний код 01549478).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІНТЕР» (ідентифікаційний код 01549478) є новим найменуванням і правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІНТЕР» (ідентифікаційний код 01549478) відповідно до вимог Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.3.Товариство є публічним акціонерним Товариством.

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІНТЕР»;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИНТЕР»;

англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “VINTER”.

1.5. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «ВІНТЕР»;

російською мовою: ПАО «ВИНТЕР».

англійською мовою: PJSC “VINTER”.

1.6. Місцезнаходження Товариства: вул.. Стадіонна, 22, м. Донецьк, Україна, 83102

1.7. Товариство створено на невизначений строк.


 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
  1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) на підставі здійснення виробничої, господарської, торгівельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, та реалізації економічних і соціальних інтересів акціонерів та членів трудового колективу товариства.

  2. Предметом діяльності Товариства є:

 • виробництво морозива;

 • перероблення молока, виробництво масла та сиру;

 • неспеціалізована оптова торгівля;

 • роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

 • надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

 • надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

 • надання в оренду автотранспортних засобів;

 • передача та розподілення електроенергії;

 • постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря;

 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

 • торгівля автотранспортними засобами;

 • оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

 • інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

 • виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

 • видання програмного забезпечення;

 • операції з нерухомим майном;

 • організація суспільного харчування;

 • здійснення оптово-посередницької діяльності в області закупівлі, збереження, виробництва та реалізації м’ясних, молочних та інших продовольчих та непродовольчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення;

 • здійснення інноваційної діяльності, організація та розширення власного виробництва, включаючи виробничі та переробні потужності, складські та інші допоміжні об’єкти, транспорт і роздрібну торгову мережу;

 • виготовлення продукції за заявками підприємств, організацій приватних осіб в ініціативному порядку з реалізацією її на умовах встановлених домовленістю сторін;

 • купівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів й інших нафтопродуктів;

 • збір і продаж лому і відходів чорних та кольорових металів;

 • купівля і продаж вугілля, вугільного концентрату, коксу, металу та металопродукції;

 • реалізація побутових приладів і машин;

 • купівля та реалізація продукції (товарів) поліграфічної промисловості;

 • виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних та інших робіт підрядним та господарським способами;

 • організація підприємств оптово-роздрібної торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування населення;

 • капітальний ремонт та реставрація будинків та споруд;

 • надання послуг з матеріально-технічного постачання і реалізації;

 • організація виставок, ярмарок;

 • покупка та продаж цінних паперів;

 • емісія цінних паперів;

 • сільськогосподарська діяльність: купівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, виробництво продовольчих товарів;

 • внутрішні та зовнішні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

 • посередницька діяльність;

 • участь у роботі бірж;

 • благодійна діяльність;

 • розробка, впровадження нових технологій, “ноу-хау”, винаходів, раціоналізаторських пропозицій та авторських розробок, патентування наукових розробок;

 • надання безпроцентних позик співробітникам Товариства;

 • здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності;

- здійснення інших видів діяльності в установленому на території України порядку, що не суперечать законодавству України.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відношення з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку.

2.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.

2.8. Товариство здійснює обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до діючого законодавства України, що регулює відносини у сфері захисту персональних даних та Положення про персональні дані Товариства. 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА


3.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України та керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації згідно чинному законодавству України, має відокремлено майно, самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори (угоди), набувати майнові права та особисті немайнові права і нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-Промислової Палаті України, уповноважених судових органах іноземних держав, відповідати за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Товариство згідно з чинним законодавством України має право:

- здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, за принципами повного господарського розрахунку;

- створювати виробничі відділи та інші підрозділи необхідні для здійснення його господарської діяльності;

 • на добровільній основі поєднувати свою виробничу, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить законодавству України;

 • вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;

 • використовувати в своїй діяльності транспорт, обладнання та інше майно, яке відноситься до основних засобів;

 • укладати будь-які правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

 • відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземній валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства;

 • організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;

 • залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, у тому числі шляхом розміщення цінних паперів (акцій, облігацій);

 • користуватися банківськими кредитами на договірній підставі;

 • володіти, користуватися землею та іншими природними ресурсами;

 • вступати до союзів, господарських асоціацій, концернів та інших об’єднань;

 • створювати спільні підприємства та організації з іноземними партнерами;

 • здійснювати операції на товарних фондових та інших біржах;

 • набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права юридичних осіб України та інших держав;

 • подавати благодійну фінансову допомогу, виступати учасниками благодійних організацій;

 • залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Товариства;

 • мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов’язань, якщо це не суперечить законодавству України;

 • робити інші дії, не заборонені законодавством України.

3.5. Товариство самостійно:

 • планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і товари, виконувані роботи і послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів;

 • здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі та інші посередницькі організації України і інших держав;

 • визначає структуру і штатний розклад (розпис) Товариства, системи, форми і розмір оплати праці (інші види доходів) працівників Товариства, філій та представництв Товариства, порядок наймання і звільнення працівників відповідно до законодавства України;

 • установлює ціни і тарифи на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім випадків, передбачених законодавством України;

 • вибирає предмет договорів, визначає зобов'язання і будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України;

 • організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

3.6. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облик і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Товариство щорічно доводить до відома громадськості річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, у складі, порядку, строки та способом згідно чинному законодавству України.

3.8. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

3.9. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов’язаннями з підприємствами і організаціями у безготівковому порядку через установи банків, крім випадків, передбачених законодавством, а з громадянами – як у безготівковому порядку, так і готівкою.

3.10. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об’єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

3.11. Створення філій і представництв, дочірніх підприємств за межами України здійснюється відповідно чинного законодавства іноземної держави за місцем знаходження філії або представництва, дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Філії та представництва не є юридичними особами, діють на підставі затвердженого Товариством положення.

Керівники філії та представництва призначаються Товариством і діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

Філії та представництва мають круглу печатку і кутовий штамп зі своїм найменуванням.

3.12. Товариство набуває прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.13. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов’язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.


 1. МАЙНО ТОВАРИСТВА


4.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками і акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу Товариства;

 • продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

 • доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

 • іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

 • грошові та майнові внески засновників та акціонерів;

 • доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

4.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджується майном, що знаходиться у його власності, здійснює у відношенні його будь-які дії, що відповідають рішенням органів Товариства, цьому Статуту та чинному законодавству України.

4.5. Товариство має право відчужувати, продавати, передавати безоплатно іншим підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні та інші засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

4.6. Товариство має право купувати, одержувати на підставі дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій, громадян.

4.7. Товариство несе відповідальність за результатами своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов’язань перед партнерами за укладеними договорами, перед бюджетами і банками згідно діючому законодавству.

4.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов’язаннями його акціонерів.

4.9. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства.
5. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА
5.1. Засновником Товариства є Донецьке регіональне відділення Фонду державного майна України та Організація орендарів торгівельно-виробничого підприємства «ВІНТЕР».

5.2. Вступ до Товариства відбувається шляхом придбання акції Товариства. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження акціонером всіх належних йому акцій Товариства.

5.3. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

5.4. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів. Склад акціонерів Товариства та відомості про них містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, який складається відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

5.6. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

5.7. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

 • участь в управлінні Товариством;

 • отримання дивідендів;

 • отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

 • отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.8. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.9 Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці приналежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

  1. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера – власника простих акцій Товариства, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.11. Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру Статутного капіталу.

Порядок реалізації акціонером права вимоги обов’язкового викупу Товариством належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. У разі невиконання Товариством зобов’язань з обов’язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток вартості акцій за ціною викупу.

5.12. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов’язки, у т.ч. обов’язок щодо участі в Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

5.13. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт