Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій приватній власності продавця та придбається покупцем на кошти, що є його особистою приватною власністю договір купівлі-продажу автомобіля

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій приватній власності продавця та придбається покупцем на кошти, що є його особистою приватною власністю договір купівлі-продажу автомобіля

Ірина САЯПІНА,

приватний нотаріус Новгородківського районного
нотаріального округу Кіровоградської області

Зразок
договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій приватній власності продавця та придбається покупцем на кошти, що є його особистою приватною власністю


ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ


Місто _______ _________ району _________ області, ________ дві тисячі десятого року.

Ми, які підписалися нижче: з однієї сторони — Іванова Марія Михайлівна, місце проживання: місто _____, вул. _______, буд. ___, ідентифікаційний номер _______ (далі — Продавець), та з іншої сторони — Петров Михайло Сидорович, місце проживання: місто _____, вул. ____, буд. ___, ідентифікаційний номер ________ (далі — Покупець), попередньо ознайомлені нотаріусом із правовими наслідками недодержання при вчиненні правочину вимог закону (зокрема з вимогами щодо недійсності правочину), діючи свідомо, розумно та вільно, у тому числі без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, керуючись Главою 54 ЦК України, а також іншими нормами чинного законодавства України, які регулюють порядок укладення, виконання, зміни та розірвання цього виду правочинів, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Продавець передає Автомобіль у власність Покупцю, а Покупець приймає у власність Автомобіль, який має такі характеристики: марка ____, модель _____, номер кузова (шасі, рама) _____, реєстраційний номер _____, зареєстрований за Продавцем «__» ______ року ___________ МРЕВ і знятий з обліку вказаним МРЕВ «___» _______ року для реалізації в межах України з наданням тимчасових номерів для разових поїздок _______ (далі — Автомобіль).

1.2. Автомобіль належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії ____ № _____, виданого «___» ________ року _______ МРЕВ.

2. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

2.1. Продавець стверджує, що заборгованості зі сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не має, дублікат правовстановлюючого документа він не одержував, у поточному році для нього це перший продаж транспортного засобу, цей договір не є результатом впливу важких для нього обставин і не укладається на вкрай невигідних умовах, а також гарантує, що Автомобіль є особистою приватною власністю Продавця і не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя та/або членів однієї сім’ї; в спорі, заставі, в тому числі податковій, не перебуває; іншій особі не відчужений; правами третіх осіб (у тому числі правом оренди, найму, позички) не обтяжений; не внесений до статутного капіталу господарських товариств; прихованих недоліків не має; не є предметом спадкового договору.

2.2. Покупець підтверджує, що зміст та правові наслідки заяви Продавця про належність йому Автомобіля на праві особистої приватної власності нотаріусом доведено, а також роз’яснено правові наслідки невідповідності змісту цієї заяви фактичним обставинам, зокрема роз’яснено підстави та наслідки визнання договору купівлі-продажу спільного сумісного майна недійсним, якщо він укладений без згоди другого із співвласників.

2.3. Продавець і Покупець стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього Договору та його правові наслідки; Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; волевиявлення сторін є вільним і відповідає внутрішній волі; Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; сторони не обмежені у праві вчиняти правочини, не визнані в установленому порядку недієздатними (повністю або частково); вони не перебувають у хворобливому стані, не страждають у момент укладення Договору на захворювання, не перебувають під впливом лікарських та інших препаратів, що перешкоджають усвідомленню його суті; вільне володіння українською мовою дозволяє кожному із них правильно зрозуміти зміст цього Договору; вони можуть самостійно прочитати та підписати цей Договір; правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п. 6 ст. 203 ЦК України).

2.4. Покупець довів до відома Продавця, а Продавець взяв до уваги той факт, що грошові кошти, що витрачаються Покупцем на придбання Автомобіля, не є спільною сумісною власністю та є особистою приватною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частину), витрачені на придбання Автомобіля, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 СК України, ч. 4 ст. 368 ЦК України, відсутні.

2.5. Автомобіль оглянутий Покупцем. Покупець стверджує, що володіє достатньою інформацією про Автомобіль, що набувається, задоволений його технічним станом. Під час огляду Автомобіля будь-яких дефектів, недоліків, які перешкоджають використанню Автомобіля за цільовим призначенням, про які не було повідомлено Продавцем не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного Автомобіля Покупець не має.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За домовленістю сторін продаж Автомобіля вчиняється за ________________(сума прописом) гривень, які отримані Продавцем від Покупця до підписання цього Договору, оскільки сторони встановили, що умови Договору щодо сплати ціни Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання (ч. 3 ст. 631 ЦК України). Зазначена ціна відповідає волевиявленню учасників цього правочину, є остаточною і змінам за жодних обставин не підлягає.

3.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий Автомобіль.

3.3. Звітом про експертну оцінку станом на «__» ______ року, вчиненого експертом ___________ (свідоцтво ____, ліцензія _____), вартість Автомобіля визначена на суму: ___________ гривень.

3.4. Правові наслідки, пов’язані з умисним заниженням дійсної суми Договору, а також зміст статей 192, 212 Кримінального кодексу України сторонам нотаріусом роз’яснено.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обовязки Продавця: передати Автомобіль Покупцю у стані, що оговорений умовами цього Договору; попередити Покупця про права третіх осіб на Автомобіль; попередити Покупця про всі відомі йому недоліки Автомобіля; зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніше передачі речі.

4.2. Права Продавця: вимагати сплати встановленої ціни за Автомобіль відповідно до умов цього Договору; вимагати прийняття Автомобіля Покупцем у стані, що оговорений умовами цього Договору; вимагати від Покупця виконання інших обов’язків за цим Договором.

4.3. Обовязки Покупця: прийняти Автомобіль від Продавця у стані, що оговорений умовами цього Договору; сплатити встановлену ціну за Автомобіль відповідно до умов цього Договору.

4.4. Права Покупця: вимагати від Продавця передачі Автомобіля у стані, що оговорений умовами цього Договору; вимагати від Продавця виконання інших обов’язків за цим Договором; інші права та обов’язки сторін визначаються згідно з чинним законодавством.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

5.2. У випадку, якщо будь-яка гарантія та/чи заява кожної зі сторін, зазначені в пункті 2 цього Договору, не відповідатиме дійсності, винна сторона має відшкодувати іншій стороні у повному обсязі всі збитки, які вона понесе, включаючи плату за нотаріальне посвідчення цього Договору купівлі-продажу.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Зі змістом статей 215–220, 225, 229–231, 233–235 (правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону), 631 (строк договору), 655–697 (загальні положення про купівлю-продаж) ЦК України, статей 60, 65, 74 (щодо підстав виникнення спільної сумісної власності та порядку розпорядження нею) СК України, а також правовими наслідками приховування дійсної продажної вартості відчужуваного Автомобіля сторони нотаріусом ознайомлені. Продавець ознайомлений зі ст. 12 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб». Покупцеві роз’яснено п. 35 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого у новій редакції Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1371, а також ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», згідно з якою Автомобіль підлягає реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції у десятиденний термін.

6.2. Право власності на Автомобіль у Покупця виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Договору згідно з ч. 3 ст. 334 ЦК України.

6.3. Договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

6.4. Сторони домовилися, що передача Автомобіля Покупцю не оформляється актом прийому-передачі, наявність підписів сторін на цьому Договорі свідчить про те, що Автомобіль передано у фактичне володіння Покупцю.

6.5. Витрати у зв’язку з укладенням цього Договору сторони несуть у рівних частинах.

6.6. Нотаріусом роз’яснено Покупцю необхідність у десятиденний строк після нотаріального посвідчення цього Договору здійснити державну реєстрацію Автомобіля в органах ДАІ згідно з Порядком дер­жавної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

6.7. Договір укладено у двох примірниках, один з яких призначено для Покупця, другий залишається на зберіганні у справах нотаріуса. Продавцю, за його бажанням, надається нотаріально засвідчена копія договору.


Підписи сторін договору
Посвідчувальний напис нотаріуса


МЕН № 4 2010-го рокуподілитися в соціальних мережахСхожі:

Особливістю комісійних відносин є те, що під час укладення договору...
Теоретично, предметом договору комісії може бути висновок практично будь-якої угоди, однак на практиці найчастіше предметом договору...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок заяви про те, що відчужуване майно в частинах є особистою...
Родній вірі андріївні, у зв’язку з чим є її особистою приватною власністю. Будь-яких претензій на згадану нерухомість моєї дружини...

Приватний нотаріус, м. Харків Кровь, когда-то скреплявшую договоры
Запропоновано в цьому випадку посвідчувати змішаний договір з елементами договору купівлі-продажу та договору про переведення боргу....

Зразок заяви відчужувача про те, що він у шлюбі не перебуває
Колайович, цією заявою стверджую, що у шлюбі не перебуваю, та що майно, яке є предметом цього договору купівлі-продажу (а саме –...

Зразок договору купівлі-продажу квартири

Зразок договору купівлі-продажу цуценяти

Зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки договiр купівлі-продажу земельної ділянки
«Покупець», діючі добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені...

Виходячи з аналізу чинних нормативних актів, розглянуто можливість...
Ще раз про договори купівлі-продажу нерухомості, посвідчені одночасно з договором іпотеки

Зразок договору купівлі-продажу теплової енергії

Договір купівлі-продажу товарів (зразок) післяоплата

Договір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахунку

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Зразок 17 договору купівлі-продажу
Миру в м. Арцизі Одеської області, далі іменований покупець суперфіційного права

Зразок 1 змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу...
Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій...

Нотатки до договорів відчуження алла троян
У ст. 655 Цк україни викладено таке поняття договору купівлі-продажу: за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає...

Право власності на акції як підстава набуття корпоративних прав
Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт