Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень

Бюлетень

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Національна академія наук України
Міністерство освіти та науки України

БЮЛЕТЕНЬ
Західного наукового центру


2007

Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2007. – с.
Редакційна колегія:

Назарчук З.Т. академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор (відповідальний редактор)

Зинюк О.Д. кандидат технічних наук (заступник відповідального редактора)

Корній В.В. кандидат технічних наук

Матвєєв Є.Е. кандидат економічних наук

Котерлин Г.М.

Романюк Р.Р.


Рекомендовано до друку Радою Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України, протокол № 2 від 7 червня 2007 р.
Адреса редакції: 79000, Львів, вул. Матейка, 4,
Західний науковий центр НАН України і МОН України;
тел./факс: +38 (032) 297-07-74; E-mail: zncnan@mail.lviv.ua;
сайт: http://znc.com.ua/

© Західний науковий центр НАН України і МОН України, 2007

У Західному науковому центріЗахідний науковий центр НАН України і МОН України вітає з присудженням

Державної премії України у галузі науки і техніки

за 2006 рік:
КРИЖАНІВСЬКОГО Євстахія Івановича,

ГРУДЗУ Володимира Ярославовича,

КОНДРАТА Романа Михайловича,

МИСЛЮКА Михайла Андрійовича,

працівників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докторів технічних наук, які є співавторами роботи "Розробка і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави".
ГРИГОРЧУК Лідію Михайлівну,

доктора філологічних наук, колишнього старшого наукового співробітника Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України спільно із колективом виконавців за "Атлас української мови": У 3-х т.
КАРПАША Олега Михайловича,

ЗІНЧАКА Ярослава Михайловича,

КУРИЛЯКА Дозислава Богдановича,

КРИНИЧНОГО Петра Яковича,

працівників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України та науково-виробничої фірми "Зонд" (м. Івано-Франківськ) у складі авторського колективу за роботу "Розробка і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації"
Бажаємо Вам подальшої плідної праці на ниві науки,
нових творчих злетів, міцного здоров’я, щастя,
добра і благополуччя.

Доповідь
в.о. голови Західного наукового центру
НАН України та МОН України
академіка НАН України Назарчука З.Т.
на засіданні Ради Західного наукового центру 23 березня 2007 року


Останнім часом Міністерство освіти і науки України та Національна академія наук України значно активізували роботу, спрямовану на підвищення ролі освіти і науки в житті українського суспільства. Можна стверджувати, що на сьогодні ця проблема отримала серйозне звучання у середовищі науковців НАН України і працівників вищої освіти. Цьому сприяли важливі засідання колегії МОН України та Президії НАН України. Маю на увазі, насамперед, спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії НАН України від 1 листопада 2006 року, де розглядалось питання "Про забезпечення розвитку вітчизняної науки"; спільне засідання Президії НАН України та колегії МОН України від 22 листопада 2006 року, де обговорювались проблеми поглиблення інтеграції науки і освіти в Україні; Міжгалузеву нараду з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах України, яка відбулася 21 грудня 2006 року; врешті й підсумкову колегію МОН України з розгляду питання "Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства", яка відбулася нещодавно (1-2 березня 2007 року) у м. Харкові.

На виконання ухвал, прийнятих після широкого обговорення згаданої проблеми, МОН України запропонувало Концепцію державної програми інтеграції науки і вищої освіти на 2008-2012 роки. Зараз ця Концепція обговорюється в наукових колективах, а також формується робоча група представників МОН України та НАН України для розроблення проекту самої програми. Немає потреби у цьому високому фаховому колі наголошувати на важливості інтеграції науки і вищої освіти для інноваційного розвитку суспільства. Тому пропоноване для розгляду перше питання сьогоднішнього порядку денного є вкрай актуальним і об’єктивно необхідним.

Насамперед маємо визначитись, як ефективно реалізувати вже прийняті рішення, враховуючи специфіку Західного наукового центру. До слова скажу, що згідно з розпорядженням Президії НАН України № 101 від 15 лютого 2007 року, погодженим із Міністерством освіти і науки України, Хмельницьку область включено до сфери діяльності Західного наукового центру, і на сьогодні наш центр об’єднує наукові та освітянські установи восьми областей України: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. Зрозуміло, що така географія сама по собі є унікальною для регіональних центрів і з врахуванням транскордонності ряду згаданих областей надає певних особливостей нашій поточній роботі.

Співпраця науковців Національної академії наук та вищих навчальних закладів є природною і розпочалася, напевно, від 14 листопада 1918 року – історичної дати затвердження гетьманом України Павлом Скоропадським ухваленого Радою Міністрів "Закону Української держави про заснування Української академії наук у Києві". Останнім часом вона зафіксована організаційно відповідним Договором про співробітництво між МОН України та НАН України, який чинний від 12 червня 2002 року. Спільним рішенням № 5-13 Колегії МОН України – постановою № 154 Президії НАН України від 12 червня 2002 року затверджено низку заходів для реалізації положень цього Договору.

На сьогодні між академічними установами та вищими навчальними закладами західного регіону України діють ряд прямих договорів про співробітництво, функціонують спільні наукові та науково-навчальні структури (установи, комплекси, центри, лабораторії, філії кафедр тощо). Лише за останні 5 років у нас створено 10 таких спільних структур, які широко використовують потенціал Академії, щоб готувати фахівців високої кваліфікації для потреб вищої школи та НАН України. Відповідний перелік таких структур, що функціонують як при академічних інститутах, так і при вищих навчальних закладах, є в матеріалах, наданих учасникам засідання (див. додаток). Сюди, насамперед, відношу науково-навчальний комплекс "Економосвіта", основу якого склали науковці Інституту регіональних досліджень НАН України та Львівського банківського інституту Національного банку України, а також нещодавно створений на основі Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача та Національного університету "Львівська політехніка" науково-навчальний комплекс з інженерної механіки. Науково-навчальний комплекс "Економосвіта" функціонує від 2003 року. Нещодавно (9 лютого 2007 року) на засіданні Ради цього комплексу ми слухали підсумковий звіт його керівника – ректора Львівського банківського інституту професора Смовженко Т.С. про основні підсумки діяльності комплексу і визнали проведену роботу успішною. Зараз реалізується ініціатива Інституту термоелектрики НАН України та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича щодо створення навчально-наукового центру з термоелектрики. З кінця 2006 року існує також Договір про співробітництво у галузі наукових досліджень та спільної підготовки спеціалістів між шістьма академічними установами (ФМІ, ІППММ, ІФКС, ІГГГК, КВ ІГФ, ЦММ ІППММ) та Національним університетом "Львівська політехніка". Вважаю, що такі починання варто поширювати і в інших галузях науки; вони означають реальну спробу інтеграції науки й освіти в існуючому сьогодні правовому полі.

Від часу підписання Договору про співробітництво між МОН України та НАН України 12 червня 2002 року кількість прямих договорів між вищими навчальними закладами та академічними установами зросла втричі. Провідні вчені академічних установ заходу України залучаються до підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Багато учених Національної академії наук (до слова, в установах ЗНЦ зараз працює 8 академіків та 20 членів-кореспондентів Національної академії наук України) працюють сумісниками-викладачами в системі вищої освіти. Аспіранти і докторанти вищих навчальних закладів проходять підготовку в інститутах НАН України, науковці-освітяни захищають у спеціалізованих радах інститутів НАН України дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, наукові співробітники і викладачі вищих навчальних закладів підвищують кваліфікацію в інститутах НАН України, студенти виконують дипломні роботи під керівництвом провідних учених НАН України.

Прикладом тісної міжвідомчої кооперації МОН України та НАН України є виконання різних цільових програм. Зокрема, продовжується реалізація Державної цільової науково-технічної програми "Ресурс", спрямованої на забезпечення надійності і безпечної експлуатації споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж. Вісім завдань цієї програми, як відомо, координує МОН України, 10 – НАН України. Спільними зусиллями науковців НАН України та МОН України у 2006 році завершилось виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку. Як уже згадувалось, сформовані внаслідок виконання цієї програми пріоритети розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності на довгостроковий та середньостроковий періоди стали предметом обговорення останньої (березневої) підсумкової колегії МОН України.

Для зміцнення зв’язків науковців різних відомств маємо більш активно використовувати можливості, що надає Державний фонд фундаментальних досліджень, постійно розширюючи спектр напрямів своєї діяльності. Джерелом такого зміцнення на регіональному рівні має стати співпраця академічних науковців та учених-освітян з органами місцевої влади. Особливо це стосується питання інтелектуалізації суспільства, поширення наукових знань шляхом спільної участі науковців у підготовці та випуску навчальної, довідкової та науково-популярної літератури. У цьому зв’язку заслуговують на увагу та підтримку органів місцевої влади спільні (НАН – МОН) періодичні видання. Прикладом такого є журнал "Соціогуманітарні проблеми людини", який видає за матеріального сприяння Львівської облдержадміністрації Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ, суттєвим чином спираючись на науковий потенціал Львівського національного університету імені Івана Франка. Вважаю, що таке співробітництво академічних установ та вищих навчальних закладів західного регіону України є взаємовигідним, сприяє залученню молоді до наукової діяльності, підвищенню рівня освіти і науки у регіоні, вирішенню важливих проблем економіки та державного будівництва, входженню українських науковців і освітян у світове наукове співтовариство.

Разом з тим розвиток науково-технічного потенціалу регіону, його використання для інноваційного оновлення економіки заходу України потребують подальшої прискореної та поглибленої інтеграції науки та освіти, більш широкого залучення для цього підтримки органів місцевої влади. Для координації цього процесу, вироблення ефективних механізмів його реалізації сьогодні нам необхідно здійснити ряд організаційних заходів. До цього нас прямо зобов’язує спільне рішення № 14/1 Колегії МОН України – постанова № 302 Президії НАН України від 22 листопада 2006 року. Реалізуючи цю постанову, маємо приділити особливу увагу таким напрямкам співпраці:

  • підвищенню ефективності роботи та розширенню існуючої мережі спільних навчально-наукових структур НАН України та МОН України, зокрема, шляхом створення відділень магістерської підготовки провідних університетів при академічних інститутах із застосуванням "фізтехівської" моделі навчання;

  • утворенню стійких функціональних зв’язків між вищими навчальними закладами та академічними інститутами замість примітивної реалізації механізмів злиття як наслідку інтеграційних процесів;

  • залученню на системних засадах учених НАН України до створення сучасних підручників та експертизи рукописів підручників для вищих та загальноосвітніх навчальних закладів з метою оцінки відповідності їх змісту сучасним науковим уявленням;

  • активізації здійснення вищими навчальними закладами фундаментальних та прикладних наукових досліджень із залученням лабораторних можливостей академічних установ ЗНЦ;

  • створенню молодіжних творчих колективів між вищими навчальними закладами та академічними інститутами із зазначенням у відповідних спільних договорах конкретних проблем, на які скеровуватимуться спільні зусилля;

  • ширшому використанню можливостей нових інноваційних структур, наприклад, успішно працюючого на західних теренах України технопарку "Яворів", з метою додаткового фінансування спільних досліджень;

  • приведенню у відповідність до вимог Болонської декларації щодо III циклу вищої освіти системи організації підготовки наукових кадрів (аспірантура).

Не можу окремо не згадати тут і про Наукове товариство ім. Шевченка як про можливий потужний каталізатор процесу єднання науки і освіти, особливо на заході України. Заступником голови Ради ЗНЦ є член Президії НТШ, голова Ради ректорів Львівщини професор Іван Олександрович Вакарчук, членами Ради ЗНЦ є голова НТШ в Україні професор Олег Антонович Купчинський та заступник голови НТШ професор Роман Михайлович Кушнір; очолює секцію фізики при ЗНЦ член Президії НТШ член-кореспондент НАН України Ігор Васильович Стасюк. Врешті, переважна більшість учасників сьогоднішнього засідання є активними членами НТШ. То хіба не очевидно, що високий патріотичний дух та українська самоідентифікація членів Шевченкового наукового товариства просто зобов’язує нас забезпечити реальне об’єднання науки й освіти заради утвердження суверенної української держави у світовому науковому співтоваристві? Втім, більш детально можливі напрями нашої співпраці викладено у додатку.

Шановні учасники засідання! Згадана вже вище спільна ухвала МОН України та НАН України "Про поглиблення інтеграції науки і освіти в Україні" зобов’язує оновити Статут Західного наукового центру НАН України та МОН України з метою активізації спільних зусиль академічних і освітянських установ у забезпеченні інноваційного розвитку Західного регіону України. З текстом нового Статуту можна ознайомитись на сайті ЗНЦ за адресою www.znc.com.ua.

Маємо оновити також склад вищого органу ЗНЦ – нашої Ради. Положення про Раду Західного наукового центру та попередньо погоджений персональний склад Ради ЗНЦ розміщено на сайті Центру і роздано учасникам сьогоднішнього засідання.

Згідно з новими статутними вимогами Рада центру має збиратись не рідше, ніж два рази на рік. Тому для оперативного вирішення поточних питань вважаю за доцільне обрати виконком Ради ЗНЦ. До його складу пропоную внести керівників секцій Центру та його керівництво (згідно з наданим Вам списком це: голова ЗНЦ, три його заступники та учений секретар). Персональний склад керівників секцій ЗНЦ також надано учасникам засідання.

Врешті на сьогоднішньому засіданні Ради маємо ще затвердити план роботи Західного наукового центру на поточний рік. Кілька ітерацій цього плану після аналізу пропозицій керівників установ ЗНЦ обговорювались на робочих засіданнях керівників секцій, остаточний текст плану вміщено на веб-сайті ЗНЦ.

Прошу учасників засідання висловитись з приводу наданих документів, а Раду – їх затвердити. Проект рішення ради з цього приводу надано учасникам.
Додаток до доповіді ак. Назарчука З.Т.
на засіданні Ради Західного наукового центру
23 березня 2007 року

Перелік науково-навчальних структур
Західного регіону України, які створені у 2002-2006 рр. та функціонують на базі академічних установ


№ з/п

Назва спільної науково-навчальної структури

Назви установ НАН України, на базі яких створено спільну структуру

Назви вищих навчальних закладів, з якими створено спільну структуру

2002

1.

Філія кафедри "Фотоніка" Національного університету "Львівська політехніка" на базі відділу оптоелектронних інформаційних систем Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Національний університет "Львівська політехніка"

2003

2.

Науково-навчальний комплекс "Економосвіта"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Національний університет "Львівська політехніка", Тернопільський державний економічний університет

2004

3.

Філія кафедри прикладної фізики Ужгородського національного університету на базі Інституту електронної фізики НАН України

Інститут електронної фізики НАН України

Ужгородський національний університет

4.

Філія кафедри твердотільної електроніки Ужгородського національного університету на базі Інституту електронної фізики НАН України

Інститут електронної фізики НАН України

Ужгородський національний університет

2005

5.

Філія кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на базі Інституту регіональних досліджень НАН України

Інститут регіональних досліджень НАН України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

2006

6.

Навчально-науковий комплекс з прикладної математики при Інституті прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" та Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Національний університет "Львівська політехніка"


Перелік науково-навчальних структур Західного регіону України,
які створені у 2002-2006 рр. та функціонують
на базі вищих навчальних закладів


№ з/п

Назва спільної науково-навчальної структури

Назви вищих навчальних закладів, на базі яких створено спільну структуру

Назви установ НАН України, з якими створено спільну структуру

2002

1

Центр координації наукових досліджень

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

2004

2

Волинський науково-дослідний центр вивчення творчості Лесі Українки

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

2005

3

Подільський осередок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України при кафедрі історії та країнознавства Хмельницького національного університету

Хмельницький національний університет

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

2006

4

Науково-навчальних комплекс з інженерної механіки Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка".

Національний університет "Львівська політехніка"

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Бюлетень 1-2
Змагання у заданому напрямку на класичних (параметри як для довгої, ку) дистанціях

Бюлетень таємного голосування членів атестаційної комісії відділу...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

030509 «Облік І аудит» Бюлетень включає
Статті з періодичних видань за 2014-2015 роки на допомогу студентам за спеціальністю

Бюлетень
...

Методичний бюлетень
«На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів «Шляхи ефективної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього...

Інформаційний бюлетень про діяльність Клубу пакувальників
У першому півріччі 2014 р. Клуб пакувальників організував та провів такі інформаційні заходи

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни, почесний генеральний директор нбув

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни, почесний генеральний директор нбув

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт