Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт ат «златобанк»

Звіт ат «златобанк»

Сторінка1/22
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Річний звіт АТ «ЗЛАТОБАНК» за 2010 рік у складі:

 • Загальна інформація про діяльність банку

 • Баланс

 • Звіт про фінансові результати

 • Звіт про рух грошових коштів

 • Звіт про власний капітал

 • Примітки до звітів

 • Аудиторський висновокЗагальна інформація про діяльність АТ «ЗЛАТОБАНК» у 2010 році

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими актами чинного законодавства України.
Місцезнаходження Банку: Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52
Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство, тип - публічне акціонерне товариство. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами акціонерів ВАТ «ЗЛАТОБАНК», які відбулися 19 травня 2009 року (протокол № 4), було затверджено нову редакцію Статуту, згідно з якою Відкрите акціонерне товариство «ЗЛАТОБАНК» змінило свою назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК», яке є правонаступником усіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Златобанк».

Загальними зборами акціонерів АТ «ЗЛАТОБАНК», які відбулися 14 квітня 2010 року (протокол №5), було затверджено нову редакцію Статуту в зв‘язку зі зміною місцезнаходження Банку. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» погоджена Національним банком України 07 червня 2010 року, зареєстрована Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 09 червня 2010 року.

Загальними зборами акціонерів АТ «ЗЛАТОБАНК», які відбулися 06 серпня 2010 року (протокол №7), було затверджено нову редакцію Статуту в зв‘язку зі збільшенням статутного капіталу Банку. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» погоджена Національним банком України 12 серпня 2010 року, зареєстрована Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 26 серпня 2010 року.
Датою річної фінансової звітності за 2010 рік є кінець дня 31 грудня 2010 року.
Звітність складено в грошовій одиниці України ( у тисячах гривень).
АТ «ЗЛАТОБАНК» не є материнським банком та не консолідує фінансову звітність.

Банк створено з метою надання банківських послуг, які здійснюються на підставі банківської ліцензії № 244 від 22 липня 2009 року та письмового дозволу Національного банку України № 244-2, а також інших операцій у відповідності з чинним законодавством України.

Банк є складовою частиною єдиної банківської системи України.

Банк функціонує як універсальний.

Банк використовує всі свої можливості для того, щоб як фінансовий посередник та консультант, який розуміє інтереси своїх клієнтів та має відповідні фінансові інструменти, допомагати їм вирішувати фінансові проблеми.

Банк прагне створити такі умови продажу своїх продуктів, які б забезпечили клієнтам максимально можливий вибір часу, місця і способу отримання продукту чи послуги.

Головна стратегічна мета Банку на період 2009-2010 роки полягала в створенні стабільно працюючої банківської установи для одержання прибутку шляхом надання повного спектру банківських послуг, освоєнні нових ринків за рахунок активної участі банку у різноманітних програмах та проектах спільно з банками та іншими державними і недержавними установами, організації технологічних процесів та комплектації штатного розкладу кваліфікованими працівниками.

Стратегія розвитку банку будується на виваженій системі оцінки ризиків, органічному поєднанні інтересів банку та його клієнтів.

Банк постійно удосконалює процедури кредитування та обслуговування клієнтів, забезпечуючи останнім максимальні зручності при обслуговуванні, гарантуючи високу якість послуг, надійність та вигідність розміщення коштів.

За минулий рік Банк зміг не тільки завоювати довіру великих столичних компаній та приватних клієнтів, а й почати стрімкий розвиток в регіонах.

Для досягнення поставленої мети у звітному періоді АТ «ЗЛАТОБАНК» здійснював наступні банківські операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені;

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в національній та іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • операції з фінансовими інструментами за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені .

АТ «ЗЛАТОБАНК» на протязі 2010 року динамічно розвивався, незважаючи на дуже високу конкуренцію, яка була притаманною для українського ринку останні 10 років, та впливу остаточних кризових явищ, Банку вдалося не тільки забезпечити високі темпи росту свого розвитку, але й примножити їх, забезпечивши при цьому високий рівень ліквідності та достатності капіталу. За підсумками 2010 року АТ «ЗЛАТОБАНК» знаходився за активами та зобов’язаннями на 58 місці, за розміром капіталу на 55 місці в порівнянні з 2009 роком Банк піднявся на 9 сходинок серед 154 банків представлених на українському банківському ринку.

У липні 2010 року рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» прийнято рішення про визначення кредитного рейтингу АТ «ЗЛАТОБАНК» uaBBB стабільний.
Банк надає широкий спектр традиційних послуг для корпоративних та індивідуальних клієнтів, впроваджує нові та модифікує існуючі банківські продукти та технології, здійснює активну та агресивну політику по залученню корпоративних та індивідуальних клієнтів.

Так за 2010 рік було залучено 574 корпоративних та 1285 індивідуальних клієнтів. Серед корпоративних клієнтів підприємства торгівлі і фінансів, сільськогосподарської та харчової промисловості, енергетичної сфери, будівельні організації, виробничі підприємства та ін.

У звітному періоді Банк проводив активну політику в галузі кореспондентських відносин як з банками України так і з банками країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Протягом 2010 року АТ «ЗЛАТОБАНК» в 5 банках було відкрито 11 кореспондентських рахунків типу НОСТРО в гривні, доларах США, євро, російських рублях, шведських кронах, польських злотих, із них в банках України – 10 кореспондентських рахунків, в банках Росії – 1 кореспондентський рахунок.

Станом на 01.01.2011року залишки на кореспондентських рахунках складали:

в банках України – 60 067 772,82 гривень, 6 482 147,95 доларів США, 102 359,48 євро, 715,07 фунтів стерлінгів.

в банках США – 58 306,73 доларів США

в банках Німеччини -  119 467,97 євро,

в банках Росії – 374 404,18

У торгівельних операціях з іноземною валютою Банк пропонує своїм клієнтам повний спектр послуг, пов’язаних з торгівлею та обміном (конверсією) зазначених валютних цінностей.

АТ «ЗЛАТОБАНК» з грудня 2008 року був членом міжнародної платіжної системи Visa International зі статусом «Participant». У жовтні 2010 року Банк став Асоційованим членом Visa International.

Станом на 31.12.2010 року загальна кількість емітованих платіжних карток становить 5,3 тис. штук, з них 29 корпоративних платіжних карток юридичних осіб, що дало змогу додатково залучити 14 млн. грн.

В банку обслуговується 51 зарплатний проект із середньомісячним фондом оплати праці 12 млн. грн.

На 31.12.2010 року загальна сума овердрафтів по платіжним карткам становить 11 млн. грн.

В кінці 2010 року АТ «ЗЛАТОБАНК» підписав договір та в січні 2011 року перейшов на сервісне обслуговування на новий, більш сучасний процесинговий центр «Українські Фінансові мережі», що дозволить Банку покращити якість обслуговування платіжних карток та запропонувати клієнтам Банку ряд нових продуктів.

В 2010 році Банком реалізований перший кобренд проект з групою компаній «МАЄТОК». В рамках проекту для держателів елітного котеджного містечка «МАЄТОК» емітовано картка «Visa Platinum МАЄТОК VIP».

У вересні 2010 року АТ «ЗЛАТОБАНК» отримав свідоцтво про членство в міжнародній платіжній системі American Express. Клієнти Банку стали держателями найбільш відомої преміум картки в світі – American Express Centurion.

У звітному році прийнято стратегічне рішення щодо встановлення у всіх дирекціях Банку банкоматів.

Перехід на новий процесинговий центр дозволив створити власну об’єднану мережу банкоматів з такими банками – партнерами, як ПАТ АБ «Південний», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Банк«Фінанси та Кредит», ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «КБ «Хрещатик» - понад 2800 банкоматів по всій території України.

Реалізація даного проекту дозволить істотно розширити інфраструктуру банкоматного бізнесу, дасть можливість збільшити кількість клієнтів, а також дозволить вийти на якісно новий рівень їх обслуговування. Наш Банк постійно працює над збільшенням кількості банкоматів, а також послуг, що надаються банкоматами.
За підсумками 2010 року у Банку виділяються такі сегменти діяльності: корпоративний бізнес, індивідуальний бізнес та міжбанківський бізнес.

До сегменту корпоративного бізнесу належать послуги Банку суб’єктам господарювання, фінансовим небанківським установам, фізичним особам-підприємцям та приватним нотаріусам а саме:

залучення коштів на депозит, надання кредитів в поточну та інвестиційну діяльність, врахування векселів, операції з корпоративними платіжними картками, надання в користування індивідуальних банківських сейфів для зберігання цінностей а також операції на валютному ринку.

До сегменту індивідуального бізнесу належать послуги Банку фізичним особам в т.ч.:

залучення коштів на депозит, іпотечне та споживче кредитування, приймання платежів від населення, операції з платіжними картками, надання в користування індивідуальних банківських сейфів для зберігання цінностей а також валюто-обмінні операції.

У звітному періоді укладено угоди щодо відкриття та організації роботи пунктів з виплати і приймання грошових переказів через системи «АНЕЛІК», «ВЕСТЕРН ЮНІОН» та «ЛІДЕР».

До сегменту міжбанківського бізнесу належать операції Банку, здійснені на фінансових ринках.

В активах АТ «ЗЛАТОБАНК» має наступне співвідношення за вищенаведеною сегментацією: банківські установи 26%, корпоративні клієнти 67%, фізичні особи 4%.

В пасивній частині балансу наступне співвідношення: банківські установи 30%, корпоративні клієнти 32%, фізичні особи 38%.
Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділ, виділення та інших перетворень банку не відбувалося.
Управління ризиками є основою банківського бізнесу і суттєвою складовою банківських операцій. Основною метою управління фінансовим ризиком є встановлення лімітів ризику та контроль за їх дотриманням. Система управління ризиками АТ «ЗЛАТОБАНК» складається із органів управління ризиками та їх взаємопов’язаних дій щодо планування та здійснення процесів управління ризиками. 

До процесу управління ризиками залучаються такі органи управління,  структурні підрозділи та колегіальні органи банку:

- Спостережна рада - у межах своїх функцій та відповідальності перед власниками банку;

- Правління банку - у межах своїх повноважень та відповідальності перед Спостережною радою банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду;

- Комітет по управлінню ризиками, активами і пасивами; Кредитний комітет; Тарифний комітет - у межах своїх функцій та повноважень щодо контролю за дотриманням встановлених вимог;

- Управління ризиків  - у межах своїх функцій щодо виявлення, кількісної та якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

- структурні підрозділи Банку: Департамент Казначейства, Юридичний департамент, Управління активних операцій корпоративного бізнесу, Управління індивідуального бізнесу та інші підрозділи у межах своїх функцій та повноважень щодо контролю за дотриманням встановлених вимог.

Головним завданням управління ризиками АТ «ЗЛАТОБАНК» у 2010 році було забезпечення належного функціонування системи ризик-менеджменту з метою дотримання вимог Національного банку України з організації  та функціонування системи управління ризиками у банку, а також забезпечення  фінансової стійкості та надійності банку в умовах нестабільного економічного середовища на фоні світової фінансової кризи. Основні зусилля ризик-менеджменту були зосереджені на впорядкуванні процесу управління ризиками на всіх структурних рівнях банку – від управлінського до операційного рівня, на якому безпосередньо приймаються або генеруються ризики.

Фінансова стійкість та надійність банку у 2010 році була забезпечена стабільним функціонуванням системи ризик-менеджменту, яка базувалася на затверджених внутрішньобанківськими документами процедурах, регламентах та методиках діяльності, якими визначаються повноваження, функції та відповідальність, а також структура та порядок взаємодії органів управління ризиками всіх рівнів: Спостережної ради, Правління банку, профільних комітетів, структурних підрозділів банку.

Головною складовою системи управління ризиками банку та центром діяльності з ідентифікації, оцінки, моніторингу та процесу контролю ризиків є управління ризиків, що підпорядковуються безпосередньо Голові Правління банку. Начальник управління ризиків є членом кредитного комітету та комітету з управління ризиками, активами та пасивами банку, що дозволяє реалізувати функції служби ризик-менеджменту через вплив на процес прийняття кредитних рішень, встановлення внутрішньобанківських нормативів  економічної діяльності та контролю за їх виконанням.

Управління ризиками у банку  в 2010 році здійснювалося шляхом додержання внутрішніх політик, спрямованих на врегулювання можливих втрат від різноманітних ризиків в межах прийнятих характеристик. Політика та практика управління певним видом  ризику визначалась сукупністю  стратегій, принципів, стандартів, критеріїв та норм, закріплених у внутрішньобанківських документах (положеннях, процедурах, регламентах, інструкціях, методиках і т.п.), а здійснювалась через врегулювання сукупності відносин, які виникали між колегіальними та структурними підрозділами та/або працівниками Банку  у процесі операційної діяльності, пов’язаної з відповідними категоріями ризиків.

Запроваджені у банку процедури управління ризиками, забезпечують послідовність та логічність процесів управління ризиками, які включають наступні етапи: ідентифікацію, оцінку, моніторинг, контроль, мінімізацію ризиків,  а також  аналіз ефективності процесів управління ризиками.

Основні ризики, яки мали місце у процесі операційної діяльності банку у 2010 році  та щодо яких здійснювався моніторинг  та певні процедури з  управління ними, об’єднувалися за наступними категоріями:

- кредитний ризик;

- ризик ліквідності;

- операційний ризик;

- валютний ризик;

- відсотковий ризик;

- ризик репутації;

- стратегічний ризик.

Управління ризиками відображено у примітці 37 «Управління фінансовими ризиками».

АТ «ЗЛАТОБАНК» на звітну дату зареєстровано у Реєстрі банків учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво №197 від 03 серпня 2009 року, реєстраційний № 206).

АТ «ЗЛАТОБАНК» дотримується основних нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України (НБУ).

Станом на кінець дня 31.12.2010 року платоспроможність Банку (покриття регулятивним капіталом ризикових активів) становила 29,07% (при нормативі не менше 10%), що свідчить про достатність капіталу Банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різних видів банківської діяльності.

Здатність Банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями ґрунтується на підтриманні ліквідності Банку на відповідному рівні. Станом на кінець дня 31.12.2010 року АТ «ЗЛАТОБАНК» мав наступні показники:

 • Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 78,31% (норматив не менше 20%);

 • Норматив поточної ліквідності (Н5) 66,40% (норматив не менше 40%);

 • Норматив короткострокової ліквідності (Н6) 120,98% (норматив не менше 60%).

За звітний рік Банк не порушував жоден з економічних нормативів, встановлених Національним банком України.

Вищезазначене підтверджує здатність Банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за зобов’язаннями.
У звітному періоді припинення окремих видів банківських операцій а також обмеження щодо володіння активами не відбувалося.

Корпоративне управління:

Згідно із Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» органами управління є:

 • Загальні збори акціонерів (скорочено – Загальні збори);

 • Спостережна рада;

 • Правління.

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. Вони складаються з акціонерів Банку, незалежно від кількості придбаних ними простих іменних акцій.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку;

2) внесення змін до статуту Банку;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Банку як акціонерного товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, Правління та ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Банку, якщо інше не передбачено цим Статутом;

11) затвердження річного звіту Банку;

12) розподіл прибутку і збитків Банку;

13) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) обрання голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про виділ, припинення, реорганізацію, ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

24) обрання комісії з припинення Банку;

25) обрання та відкликання повноважень Голови Правління Банку;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом або положенням про Загальні збори Банку.

Банк зобов’язаний щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори скликаються Правлінням Банку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Статутом Банку та/або чинним законодавством України не встановлено інше.

Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 пункту 8.4. Статуту, а саме:

1) внесення змін до статуту Банку;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Банку як акціонерного товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;

7) прийняття рішення про виділ, припинення, реорганізацію, ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Спостережна рада є органом управління Банку, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості, визначеній Загальними зборами акціонерів, але не менше трьох осіб. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером. Загальні збори Банку можуть встановити залежність членства у Спостережній раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Спостережна рада здійснює свої повноваження до призначення нового складу Спостережної ради. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради; щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, а також договором, що укладається з членом Спостережної ради. Такий договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів.

Припинення повноважень членів Спостережної ради відбувається випадках, передбачених чинним законодавством та Положенням про Спостережну раду.

Член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії Банку.

До виключної компетенції Спостережної ради належить:

1) контроль за діяльністю Правління Банку;

2) прийняття рішення щодо покриття збитків;

3) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

6) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;

7) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10) обрання та відкликання повноважень членів Правління, першого заступника та заступників Голови Правління (за виключенням Голови Правління);

11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (умов оплати праці та матеріального стимулювання);

12) призначення виконуючого обов’язки голови Правління у випадку звільнення Голови Правління в період між проведенням Загальних зборів акціонерів та визначення дати проведення позачергових Загальних зборів для обрання Голови Правління;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;

14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

15) обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах;

18) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

20) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до вимог чинного законодавства України;

24) прийняття рішень щодо притягнення до дисциплінарної і майнової відповідальності членів Правління, ініціювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності Голови Правління, голови та членів Спостережної ради, голови та членів Ревізійної комісії Банку;

25) надання Правлінню Банку згоди на укладення правочинів (договорів, угод) з метою придбання, відчуження, застави нерухомого майна та основних засобів Банку на суму, більшу ніж 10 % розміру статутного капіталу Банку, за кожним окремим правочином;

26) надання Правлінню Банку згоди на вчинення правочинів (укладення договорів/угод, надання гарантій, авалювання векселів) за тими активними операціями Банку, де сума кожної окремої з них перевищує 25 % розміру статутного капіталу Банку;

27) погодження запропонованого Правлінням Банку річного бюджету;

28) погодження призначення та звільнення керівника та інших працівників служби внутрішнього аудиту Банку;

29) затвердження символіки Банку;

30) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів, положень;

31) вирішення інших питань, що належать до компетенції Спостережної ради згідно із чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, а також здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами акціонерів Банку.

Роботою Спостережної ради керує Голова Спостережної ради, який обирається Загальними зборами акціонерів Банку.

Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради або на вимогу члена Спостережної ради не рідше одного разу на квартал.

Засідання Спостережної ради скликаються також на вимогу ревізійної комісії, Правління чи члена Правління.

На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Спостережну раду.

Спостережна рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку, визначеному Положенням про Спостережну раду.

Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засідання та мають право голосу. На засіданні Спостережної ради кожний член Спостережної ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Спостережної ради є вирішальним.

Спостережна рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

Голова Спостережної ради:

 • представляє інтереси Банку в усіх підприємствах, організаціях та установах як в Україні так і за її межами;

 • скликає засідання Спостережної ради та головує на її засіданнях;

 • організовує роботу Спостережної ради;

 • здійснює інші дії, необхідні для організації роботи Спостережної ради та виконання прийнятих нею та Загальними зборами акціонерів рішень.

Спостережна рада не має права втручатись в оперативну діяльність Правління, крім випадків, коли діяльність Банку є збитковою та коли Правління Банку чи окремі його посадові особи перевищують свої статутні повноваження, а також при суттєвих порушеннях Правлінням чи окремими його членами прав та законних інтересів акціонерів Банку.

Члени Спостережної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Спостережної ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Спостережної ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового ризику та інші обставини, які мають значення для справи.

Виконавчим органом Банку є Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Спостережної ради. Основною метою діяльності Правління є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, забезпечення його фінансово-економічної стабільності та розвитку.

Члени Правління призначаються на необмежений строк. Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління. На місце члена Правління, що вибув за рішенням Спостережної ради призначається новий член Правління. Роботою Правління керує Голова Правління.

Кількісний та персональний склад Правління визначається Спостережною радою за поданням Голови Правління.

Правління Банку здійснює свої функції згідно з Положенням про Правління Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

Правління діє від імені Банку в межах, передбачених Статутом банку і Положенням про Правління та:

 1. здійснює управління поточною діяльністю Банку;

 2. організує виконання рішень Загальних зборів та Спостережної ради;

 3. вирішує питання діяльності Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенції;

 4. затверджує найважливіші правила, процедури, методичні документи та інші внутрішні документи Банку;

 5. визначає основні засади ведення активних і пасивних операцій;

 6. подає Загальним зборам та Ревізійній комісії річний баланс (звіти) та пропозиції з розподілу чистого прибутку Банку;

 7. готує пропозиції з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку;

 8. затверджує систему заохочення працівників Банку;

 9. вирішує питання створення та ліквідації відділень Банку, затверджує положення про них відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України;

 10. приймає рішення про списання безнадійних активів Банку, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до законодавства України та Положення про Правління Банку;

 11. приймає рішення і надає дозволи на реалізацію або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями;

 12. створює постійно діючі робочі органи (комітети, комісії, групи), яким у разі потреби можуть бути делеговані окремі повноваження Правління Банку;

 13. здійснює інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку.

Голова Правління Банку здійснює функції голови колегіального виконавчого органу управління Банку, організує та забезпечує оперативне вирішення питань управління діяльністю Банку в межах своєї компетенції, наданої йому цим Статутом та Положенням про Правління Банку, а також рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління Банку функцій.

Голова Правління обирається Загальними зборами і знаходиться з Банком у трудових відносинах.

Голова Правління вирішує будь-які питання управління поточною діяльністю Банку, крім тих, які віднесені до виключної компетенції колегіальних органів Банку: Загальних зборів, Спостережної ради, Ревізійної комісії та Правління.

В межах своєї компетенції голова Правління:

 • без довіреності діє від імені Банку, представляє його інтереси в усіх підприємствах, організаціях та установах, перед усіма юридичними та фізичними особами, як в Україні так і за її межами;

 • розпоряджається майном та коштами Банку відповідно до законодавства України та Статуту Банку;

 • видає довіреності від імені Банку, підписує договори (угоди), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), встановлює порядок підписання договорів (контрактів, угод) та інших зобов’язань і документів від імені Банку;

 • підписує від імені Банку позовні заяви, апеляційні, касаційні скарги та інші документи, що подаються до судів всіх рівнів та юрисдикції;

 • підписує фінансові та інші документи Банку;

 • затверджує правила, положення, інструкції та інші внутрішні методичні та інші документи, затвердження яких не віднесено до компетенції Правління;

 • затверджує оперативні плани діяльності Банку;

 • вносить пропозиції про створення, ліквідацію та реорганізацію філій, відділень та представництв Банку, за дорученням Правління розробляє плани їх діяльності;

 • приймає рішення про списання з балансу Банку та філій основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України та Положення про Правління Банку;

 • надає Спостережній раді пропозиції щодо розмірів, складу та порядку утворення фондів Банку;

 • проводить підготовку матеріалів для розгляду на чергових та позачергових Загальних зборах;

 • організує обіг документів Банку, його відділень, філій та представництв;

 • розробляє внутрішню організаційну структуру Банку і передає її на затвердження Правлінню Банку;

 • розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками голови Правління, іншими членами Правління та визначає їх функціональні повноваження;

 • готує звіти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборів, Спостережної ради та Ревізійної комісії;

 • видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку, затверджує положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції для керівників, їх заступників та спеціалістів структурних підрозділів Банку;

 • затверджує штатний розклад Банку;

 • приймає рішення щодо прийняття та звільнення з роботи керівників структурних підрозділів, їх заступників, спеціалістів та інших працівників Банку, встановлює їм посадові оклади та надбавки, застосовує до працівників заходи матеріального заохочення, притягує їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

 • здійснює інші функції, які покладені на нього рішеннями Загальних зборів, Спостережної ради та Правління Банку.

У разі тимчасової відсутності Голови Правління його повноваження тимчасово здійснює перший заступник Голови Правління на підставі відповідного наказу голови Правління, а у випадку відсутності першого заступника голови Правління - один із членів Правління, що призначається виконуючим обов’язки голови Правління відповідним наказом голови Правління.

У разі звільнення голови Правління в період між проведенням Загальних зборів, Спостережна рада своїм рішенням покладає виконання обов’язків голови Правління на першого заступника голови Правління або одного із членів Правління.

Виконуючий обов’язки Голови Правління діє від імені Банку без довіреності, представляє інтереси Банку в усіх установах, підприємствах та організаціях, перед всіма юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами, укладає від імені Банку договори/угоди, видає довіреності працівникам Банку, підписує внутрішні та інші документи, здійснює всі інші дії в межах повноважень голови Правління Банку, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління Банку.

Відповідальність Правління:

Голова та інші члени Правління згідно з чинним законодавством несуть відповідальність перед Банком за збитки, які завдані Банку їх неправомірними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Банку, або не брали участі у голосуванні.

Голова ті інші члени Правління, які виступають від імені Банку та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Банку.

У АТ «ЗЛАТОБАНК» створені наступні комітети:

- Комітет по управлінню ризиками, активами і пасивами;

- Кредитний комітет;

- Тарифний комітет.

Комітет по управлінню ризиками, активами і пасивами здійснює наступні функції:

Встановлює ліміти та економічні нормативи:

- структури балансу:

- питомої вага кожної групи активів (пасивів) у загальних активах (пасивах).

Ліквідності:

- розриву ліквідності за певними термінами;

- нормативи миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності;

- норматив резервування залучених коштів на кореспондентському рахунку в НБУ.

Доходності:

- максимальні ставки залучення ресурсів за видами (термінами, сумами);

- мінімальні ставки розміщення активів за видами (термінами, сумами);

- мінімально допустимий розмір спреду та маржі при здійсненні арбітражних угод.

Ризиків:

- кредитного;

- валютного (курсового);

- інших ризиків на розсуд КУАП.

Склад Комітету по управлінню ризиками, активами і пасивами:

До Комітету по управлінню ризиками, активами і пасивами входять: Голова, Заступник Голови, члени Комітету.

Відповідальність: Кожен член Комітету несе персональну відповідальність за надані на розгляд матеріали та рекомендації в межах своїх посадових обов'язків.

Кожен член Комітету несе персональну відповідальність за рішення, прийняті Комітетом, в межах голосу, наданого ним при прийнятті відповідного рішення.

Кредитний комітет здійснює наступні функції:

 • приймає рішення щодо здійснення активних операцій Банком; будь-яких змін умов здійснення активних операцій (у т.ч. пролонгації, зміни процентних ставок, структури та якості забезпечення тощо);

 • здійснює аналіз стану кредитного портфелю Банку, приймає рішення щодо заходів, спрямованих на його покращення;

 • затверджує класифікацію кредитних операцій за групами ризику, розглядає, вносить корективи та затверджує розрахункову/скориговану суму резерву для відшкодування можливих втрат за активними операціями;

 • розглядає питання можливості/ доцільності визнання боргів безнадійними, списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву, прийняття на баланс заставленого майна тощо;

 • затверджує регламенти, порядки, процедури, методики тощо, що визначають умови здійснення окремих кредитних програм/ продуктів;

 • приймає рішення щодо акредитації в Банку страхових компаній та інших контрагентів, суттєвих умов співпраці з ними тощо;

 • вирішує усі інші питання діяльності, що пов’язана із здійснення активних операцій, у межах своїх повноважень.

Склад Кредитного комітету:

До Кредитного комітету входять: Голова, Заступник Голови, члени Комітету.

Відповідальність: Кожен член Кредитного комітету несе персональну відповідальність за надані на розгляд матеріали та рекомендації в межах своїх посадових обов'язків, за рішення, прийняті Кредитним комітетом, в межах голосу, наданого ним при прийнятті відповідного рішення.

Тарифний комітет здійснює наступні функції:

 • планування робіт по реалізації тарифної та маркетингової політики Банку;

 • введення нових тарифів (груп тарифів);

 • зміна діючих тарифів (груп тарифів), у тому числі зміну методології обчислення та стягнення тарифу;

 • встановлення дисконтів (знижок, інших пільг) щодо певних тарифів та умов їх застосування;

 • визначення методики обрахунку собівартості послуг;

 • проведення економічного аналізу співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, внесення пропозицій щодо їх покращення;

 • визначення доцільності впровадження нових банківських продуктів; розгляд їх ефективності за результатами експериментального впровадження;

 • вирішення інших питань, які випливають з мети його створення та базуються на закладених для нього принципах.

Склад Тарифного комітету: До складу Тарифного комітету входять Голова, Заступник голови, члени Тарифного комітету.

Відповідальність: Голова, Заступник та члени Комітету несуть відповідальність за прийняті рішення у межах покладених на них обов'язків.

Корпоративна культура:

Корпоративна культура запроваджена у АТ «ЗЛАТОБАНК» на підставі Кодексу корпоративної культури та являє собою систему професійних і морально-етичних цінностей, що сприяє об'єднанню працівників Банку в єдину команду та створює умови для динамічного розвитку АТ «ЗЛАТОБАНК», здійснюється відповідно до принципів корпоративного управління на підставі Кодексу корпоративного управління АТ «ЗЛАТОБАНК».

На кінець 2010 року середньооблікова кількість працівників складала 142 особи.

Частка керівництва в акціях (пряма участь) – відсутня.

Істотна участь:

ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО» - прямо володіє 97,94 % статутного капіталу АТ «ЗЛАТОБАНК»;

Якіменко Олена Анатолівна – Голова Правління банку опосередковано володіє 100 % статутного капіталу АТ «ЗЛАТОБАНК»


Голова Правління О. А. ЯкіменкоГоловний бухгалтер В. І. Кирдода
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

поділитися в соціальних мережахСхожі:

В.І. Славінському Адреса : вул. Б. Хмельницького, б. 17/52
Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ат «златобанк»

24 червня 2015 року м. Київ
«Златобанк», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «Альфатрейд», про визнання поруки припиненою та частково недійсними...

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Про проведення безпосереднього продажу активів банку ат «златобанк»
Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, а також керуючись рішенням виконавчої дирекції Фонду №1051 від 22. 03. 2017р додатково...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт