Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за вересень 2011 року.

Зміст

1.

Про правомірність податкового кредиту

Лист ДПА у Полтавській області від 15.07.2011 р. № 1967/10/15-237

4-6

2.

Щодо можливості включення податкової накладної, реєс­трація якої не відповідає звітному періоду, до складу-податкового кредиту та відображення у податковій декла­рації з податку на додану вартість звітного місяця

Лист ДПА в Сумській області від 06.07.2011 р. № 10880/15-307

7

3.

Щодо Порядку подання реєстрів податкових накладних

Лист ДПАУ від 25.07.2011 р. № 7627/10/31-6106

7

4.

Щодо внесення змін до податкового законодавства (адміністрування податку на додану вартість)

Лист ДПАУ від 08.09.2011 р. № 24316/7/15-3117

8

5.

Щодо відображення у звітності коригувань обсягів придбання без ПДВ

Лист ДПАУ від 05.09.2011 р. № 9962/5/15-3416

8-9

6.

Щодо зазначення коду УКТЗЕД у податковій накладній

Лист ДПАУ від 23.08.2011 р. № 22722/7/15-3417-15

9-10

7.

Щодо оподаткування послуг у пп. «в» п. 183.3 Податкового кодексу України (з 01.07.11 р. операції з надання резиденту по­слуг, визначених підпунктом «в» пункту 186.3 статті 186 Кодексу, в тому числі і надання таких послуг нерезидентом, є об'єктом оподаткуван­ня ПДВ)

Лист ДПАУ від 17.08.2011 р. № 9409/5/16-1516

10

8.

Щодо бухгалтерського обліку розподіленого податку на додану вартість

Лист Мінфіну України від 19.05.2011 р. № 31-08410-07-25/12852

11

9.

Про розподіл прибутку та періодичність виплати дивідендів

Лист Мін’юсту України від 10.06.2011 р. № 379-0-2-11-8.1

11-12

10.

Щодо обліку збитків

Лист ДПАУ від 08.09.2011 р. № 24240/7/15-1217, від 08.09.2011 р. № 828/3/15-1212

12-13

11.

Щодо відображення від'ємного значення об'єкта опо­даткування у 2011 для врахування в роботі

Лист ДПСУ від 14.09.2011 р. № 316/5/15-1216

13-14

12.

Про обмеження для витрат на охорону праці

Лист ДПАУ від 29.07.2011 р. № 13818/6/15-1415

14-15

13.

Щодо місця складання первинного документа

Лист Мі­нфіну України від 26.08.2011 р. № 31-08420-07-25/21247

15-16

14.

Щодо заповнення форми № 1ДФ

Лист ДПСУ від 10.08.2011 р. № 14496/6/17-0215

16-17

15.

Щодо відпусток громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11

17-18

16.

Щодо порядку фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам

Лист ФСС з ТВП від 02.06.2011 р. № 04-29-1466

18-19

17.

Относительно начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

Письмо ПФУ от 06.05.2011 г. № 9156/03-30

19-20

18.

Щодо сплати ЄСВ на суму надбавки за роботу за вахтовим методом

Лист ПФУ від 04.07.2011 р. № 13659/03-20

20

19.

Щодо відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Лист Міністерства соціальної політики України від 20.05.2011 р. № 168/13/116-11

20-21

20.

Щодо перевірок нещасних випадків на виробництві

Лист ФСС від нещасних випадків на виробництві та про­фесійних захворювань України від 06.06.2011 р. № 204-06-3

21-22

21.

Экологический налог при сборе и размещении отходов

Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 04.08.2011 г. № 14364/07/10-11

22-23

22.

Экологический налог при сборе и размещении отходов

Письмо Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 04.08.2011 г. № 7/12-8463

23-24

23.

Про зміни у законодавстві по екологічному податку

Лист ДПАУ від 05.09.2011 р. № 23837/7/15-2117 (Витяг)

24-25

24.

Щодо статусу листів, які були видані ДПА України до вступу в дію Податкового кодексу України

Лист ДПАУ від 10.06.2011 р. № 7019/5/15-0316

25-26

25.

Относительно применения нормы конфликта интересов к разделу III Налогового кодекса Украины (урегулирование конфликтов через механизмы судебного урегулирования)

Письмо ГНАУ от 18.06.2011 г. № 5611/А/15-0314

26-27

26.

Относительно применения штрафных санкций

Письмо ГНАУ от 23.06.2011 г. № 7466/6/10-1015/2499

27-28

27.

Щодо застосування штрафних санкцій

Лист ДПАУ від 18.08.2011 р. № 15022/6/10-1015/3288

28-39

28.

Про надання методичних рекомендацій (щодо відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій)

Лист ДПАУ від 05.05.2011 р. № 12601/7/19-0217 (Витяг)

29

29.

Щодо порядку нарахування пені у разі самостійного виявлення помилок

Лист ДПАУ від 29.08.2011 р. № 23178/7/15-3417-26

30

30.

Относительно определения терминов "ошибки арифметического характера" и "ошибки методологического характера"

Письмо Министерства экономики Украины от 12.05.2011 г. № 3105-24/264

30-31

31.

Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"

Наказ Мінфіну України від 11.08.2011 р. № 1021

31-32

32.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"

Наказ|Положення Мінфіну України від 11.08.2011 р. № 1022

32-35

33.

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами"

Наказ Державного комітету статистики України від 15.08.2011 р. № 209

35-36

34.

Про перелік документів, необхідних для санаторно-курортного лікування дитини

Лист ФСС з ТВП від 23.08.2011 р. № 01-16-2432

36

  1. Про правомірність податкового кредиту


Лист Державної податкової адміністрації у Полтавській об­ласті від 15.07.2011 р. № 1967/10/15-237

Державна податкова адміністрація у Полтавській області за дорученням ДПАУ, розглянувши запит, повідомляє.

Подання податкової декларації з податку на додану вартість передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Порядок складання податкової декларації визначено статтею 48 Податкового кодексу та Порядком заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженимнаказом ДПАУ від 25.01.2011 р. № 41 (Наказ № 41).

Згідно з пунктом 48.3 статті 48 Кодексу податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:

тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;

дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);

ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;

підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

При цьому відповідно до п. 48.4 ст. 48 Кодексу в окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити:

відмітку про звітування за спеціальним режимом;

код виду економічної діяльності (КВЕД);

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;

індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.

Податкова декларація згідно з п. 48.5 ст. 48 Податкового кодексу повинна бути підписана:

- керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;

- фізичною особою - платником податків або його законним представником;

- особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Відповідно до п. 48.7 ст. 48 р. II Кодексу податкова звітність, надана платником або його представником (у паперовому вигляді, поштою, засобами електронного зв'язку) та складена з порушенням норм статті 48 розділу II Кодексу, не вважається податковою декларацією.

У пункті 49.11 статті 49 розділу II Кодексу зазначено, що у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

У разі якщо платник податку не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, то відповідно до п. 120.1 ст. 120 р. II Кодексу такий платник сплачує штраф у розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Крім того, пунктом 49.10 статті 49 Кодексу визначено, що відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.

Щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість необхідно зазначити.

Згідно з пп. 14.1.178 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу.

Згідно з пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Порядок формування податкового кредиту визначено ст. 198 Кодексу.

Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, є податкова накладна (п. 201.10 ст. 201 Кодексу).

Відповідно до п. 201.4 ст. 201 p. V Кодексу та п. 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 21.12.2010 р. № 969, податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної вішається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

Згідно з п. 201.6 ст. 201 Кодексу податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Відповідно доп. 198.6 ст. 198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону.

Згідно з п. 36.1 ст. 36 Кодексу податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Відповідно до п. 38.1 ст. 38 Кодексу виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у чому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов'язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Кодексу.

Водночас відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Тобто необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг з метою їх використання в господарській діяльності.

Таким чином, витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі, якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку, відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати коштів.


  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт