Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2 Забезпечити агента довідковими, рекламними, та іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення агентом договорів на туристичне обслуговування з туристами

2 Забезпечити агента довідковими, рекламними, та іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення агентом договорів на туристичне обслуговування з туристами


Договір про туристично-екскурсійне обслуговування між ЗАМОВНИКОМ та ТОВ «ЕТНОЛЕНД» Сторінка
ДОГОВІР  № ________
НА  ТУРИСТИЧНО - ЕКСКУРСИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
м. Київ                                                                                      «____» ________ 20__ р.
ТУРОПЕРАТОР – Товариство з обмеженою відповідальністю «Етноленд», (ліцензія Державної служби туризму і курортів серія АВ №566786 від 24.06.2011 р., розмір фінансового забезпечення 20 000 Євро, гарантія видана КБ Контракт, код ЄДРПОУ 35644938, надалі Виконавець, в особі директора Cтрішної Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та ____________________________________________________________________________________, надалі АГЕНТ, надалі разом -Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір, надалі Договір, про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ за встановлену винагороду доручає, а АГЕНТ зобов’язується за дорученням, від імені та під контролем ВІКОНАВЦЯ, здійснювати діяльність з реалізації сформованого ВИКОНАВЦЕМ туристичного продукту і укладенню Договорів на туристичне обслуговування з третіми особами (туристами). ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання надавати АГЕНТУ туристично-екскурсійні послуги відповідно до Підтвердження бронювання туру, а АГЕНТ - на умовах Договору прийняти та вчасно та в повному обсязі оплатити вартість туристично-екскурсійних послуг (Туру).

1.2. Туристично - екскурсійні послуги відповідно до умов Договору включають в себе:

 • організацію Туру у відповідності до Заявки АГЕНА;

 • бронювання готелів, передбачених програмою Туру;

 • екскурсійне обслуговування;

 • продаж путівок у санаторії, пансіонати і турбази в Україні, якщо це передбачено програмою Туру;

 • оформлення страхових полісів;

 • бронювання, продаж та доставка авіа/залізничних квитків.

- додаткові послуги, передбачені Договором.

1.3. АГЕНТ гарантує, що до укладення цього Договору він та Туристи детально ознайомились з умовами Договору та наданою ВИКОНАВЦЕМ обов’язковою інформацією відповідно до Додатку №2 до Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Крім інших обов’язків, передбачених Договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

2.1.1. Забезпечити АГЕНТА довідковими, рекламними, та іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення АГЕНТОМ договорів на туристичне обслуговування з туристами.

2.1.2. надати АГЕНТУ послуги з туристично-екскурсійного обслуговування згідно Договору та Заявки;

2.1.3. інформувати АГЕНТА про всі зміни цін та умов надання послуг з туристично- екскурсійного обслуговування факсом,  e-mail або іншими засобами зв’язку, не пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до дати настання таких змін. Якщо АГЕНТ протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання зазначеного повідомлення не повідомить ВИКОНАВЦЯ про неприйняття таких змін, в такому випадку прийняті до отримання АГЕНТОМ такого повідомлення Заявки виконуються Виконавцем за новою ціною та/або з новими умовами надання послуг з туристично - екскурсійного обслуговування;

2.1.4. забезпечувати оформлення страхових полісів, бронювання готелів і надання інших послуг відповідно до програми Туру, вимог і правил перевізників, постачальників АГЕНТУ наступні документи: ___________________________________________________________________________________________;

2.2. Крім інших обов’язків, передбачених цим Договором, АГЕНТ зобов’язується:

2.2.1. замовляти і самостійно проводити реалізацію туристичних послуг, що належать ВИКОНАВЦЮ, за агентську винагороду, яка встановлюється за згодою обох сторін.

2.2.2.уважно ознайомитись з характеристиками туристично-екскурсійних послуг, що надаватимуться ВИКОНАВЦЕМ згідно умов цього Договору;

 1. вчасно та в повному обсязі здійснити оплату послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ за Договором;

 2. одночасно з укладенням Договору надати Виконавцю необхідні документи та персональну інформацію про Туристів в обсязі, необхідному для реалізації Туру, зокрема:

- повний перелік Туристів, складений за формою, наведеною в Додатку №1 до Договору, завірений підписом уповноваженої особи Замовника та скріплений печаткою АГЕНТА

- медичні довідки щодо фізичного стану Туристів;

 1. забезпечити дотримання Туристами:

- вимог чинного законодавства та умов, передбачених цим Договором;

- вчасного прибуття до місця початку Туру;

- поводження з повагою до устрою, традицій, звичаїв, релігійних вірувань регіону відвідування;

- зберігання довкілля, дбайливого ставлення до об'єктів природи та культурної спадщини в регіоні відвідування;

- правил особистої безпеки, протипожежної безпеки, процедури, поведінки, й т.п., в місцях розміщення та перебування;

2.2.5. забезпечити своєчасне надання заявок на бронювання і оформлення квитків на
внутрішні рейси, організацію чартерних і замовлених авіарейсів, туристичних пакетів
(повного обсягу документів, необхідних для здійснення подорожі), оформлення полісів страхування тощо;

2.2.6. у випадку завдання Туристами збитків, а також у випадку порушень, пов’язаних з неналежним оформленням документів, відшкодувати ВИКОНАВЦЮ збитки, спричинені такими діями, а також моральну шкоду, що виникла у нього в зв’язку із шкодою, завданою його діловій репутації, на умовах та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України для ЗАМОВНИКА таких послуг.

2.3. Крім інших прав, передбачених цим Договором, Виконавець має право:

2.3.1. здійснювати заміну готелю, виду транспортного обслуговування, екскурсії без зниження оплаченої АГЕНТОМ категорії;

2.3.2. вимагати відшкодування збитків, завданих АГЕНТОМ та/або Туристами;

2.3.3. відмовити в наданні екскурсійно-туристичних послуг в разі неповного або несвоєчасного проведення оплати за послуги згідно Договору та/або неподання, невчасного подання АГЕНТОМ належним чином оформлених документів, визначених п.2.2.3 цього Договору;

2.3.4. при істотній зміні обставин розірвати Договір або змінити ціну туристично-екскурсійних послуг, не пізніш, ніж за 10 (десять) календарних днів до початку Туру при тривалості Туру більш, ніж 10 (десять) календарних днів; за 5 (п’ять) календарних днів – при тривалості Туру від 2 (двох) до 10 (десяти) календарних днів; за 48 (сорок вісім) годин – при тривалості Туру 1 (один) день і менше. При цьому, збільшення вартості туристично-екскурсійних послуг не може перевищувати 5 (п’ять) відсотків їх первісної вартості.

Під істотною зміною обставин розуміється: погіршення умов Туру, зміна термінів Туру, непередбачене збільшення транспортних тарифів, вартості послуг по розміщенню туристів, введення нових або підвищення існуючих зборів або інших обов’язкових платежів, різкої зміни курсу національних валют;

2.3.5. за власною ініціативою, за відсутності істотних змін обставин, відмовитись від виконання Договору за умов відшкодування підтверджених письмово збитків, що виникли у АГЕНТА в зв’язку з такою відмовою, крім випадку, коли це відбулось з вини АГЕНТА або Туристів;

2.3.6. відмовитись від виконання Договору без відшкодування АГЕНТУ збитків, які виникли у нього в зв’язку з розірванням Договору за наявності винної поведінки АГЕНТА та/або Туристів. Під винною поведінкою розуміється порушення такими особами законодавства України, надання ними заздалегідь невірних або неправдивих відомостей про себе для отримання туристично-екскурсійних послуг, скоєння адміністративних правопорушень або злочинів в процесі споживання туристично - екскурсійних послуг тощо.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість туристично-екскурсійних послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ АГЕНТУ зазначається в заявці. Від Агента, підтверджується ВІКОНАВЦЕМ підтвердженням бронювання туру, та на підставі підтвердження виписується Рахунок-фактура.

3.1.1. Агентська винагорода АНЕТУ за реалізацію турпродукту, що належіть ВИКОНАВЦЮ визначається за згодою двох сторін

3.1.2. За виконання зобов’язань за Угодою АГЕНТ одержує агентську винагороду від вартості Турпродукту, яка обумовлюється в додатку до даної Угоди, за згодою двох сторін. АГЕНТ утримує свою винагороду з оплати, отриманої від реалізації Турпродукту туристам, з обов’язковим наступним перерахуванням Виконавцю суми вартості Турпродукту не нижче, вказаної у виставленому останнім рахунку на оплату. В цьому випадку, якщо клієнт виставляє претензії, ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність лише в розмірі від вартості оплаченої Виконавцю, а за агентську винагороду несе відповідальність АГЕНТ.

3.1.3. Оплата реалізованих турпродуктів здійснюється АГЕНТОМ протягом трьох банківських днів на підставі отримання підтвердження бронювання та рахунку. Оплата видаткив по банківських операціях здійснюється за рахунок ЗАМОВНИКА

3.2. Надання послуг з туристично - екскурсійного обслуговування ВИКОНАВЦЕМ здійснюється тільки за наявності документа, що підтверджує факт повної та своєчасної сплати АГЕНТОМ послуг ВИКОНАВЦЯ, за винятком випадку, передбаченого п.3.6. Договору.

3.3. Оплата ЗАМОВНИКОМ туристично-екскурсійних послуг ВИКОНАВЦЯ за цим Договором здійснюється в національній валюті України

3.4. Видача АГЕНТУ оформлених за його замовленням документів здійснюється після повної оплати такого замовлення.

У випадку необхідності у видачі оформлених документів до їхньої оплати в повному обсязі, АГЕНТ повинен надати гарантійний лист за підписом керівника і головного бухгалтера АГЕНТА.

3.5. Зміна ціни Туру, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених Договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених п. 2.3.4. У разі перевищення ціни Туру більш, ніж 5% первісної ціни АГЕНТ має право відмовитися від виконання Договору, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

3.6. Несвоєчасна або неповна оплата АГЕНТОМ вартості Туру знімає з Виконавця всю відповідальність, пов’язану з виконанням зобов’язань за Договором. В цьому випадку Виконавець залишає за собою право анулювати замовлення з відшкодуванням фактично понесених витрат за рахунок АГЕНТА

3.7. У випадку неприбуття/невчасного будь-кого з Екскурсантів (Туристів) до місця надання послуг в належний строк, відшкодування сплаченої ЗАМОВНИКОМ вартості туристично-екскурсійних послуг не здійснюється

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором відповідно до діючого законодавства України.

4.2. Якість туристично-екскурсійних послуг повинна відповідати умовам Договору, порядок і способи захисту порушених прав аГЕНТА визначаються законодавством про захист прав споживачів.

4.3. У випадку надання туристично-екскурсійних послуг, які не відповідають якісним або кількісним показникам, передбаченим цим Договором та невід’ємними додатками до нього, ВИКОНАВЕЦЬ відшкодовує АГЕНТУ відповідну різницю вартості послуг.

4.4. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Туристів визначається відповідно до законодавства України.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за:

- можливі порушення та дії, які не належать до його компетенції, а саме не відшкодовує витрати при настанні страхових випадків, що передбачені договором страхування. При настанні страхового випадку ТУРИСТ зобов’язаний діяти у відповідності до інструкції, викладеної у страховому полісі;

- за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туристів протягом всього періоду туристично- екскурсійного обслуговування. При цьому, він несе відповідальність за зберігання офіційних документів Туристів, які надаються йому для надання послуг з туристично- екскурсійного обслуговування.

- за збитки, заподіяні ЗАМОВНИКУ або третім особам, в тому числі авіакомпаніям, іншим перевізником, готелям, у результаті дій або бездіяльності Туристів. У цьому випадку відповідальність у повному обсязі покладається на ТУРИСТА, а у передбачених законодавством випадках - безпосередньо на винних осіб.

- за затримки, перенесення термінів, скасування виїздів, вильотів, які виникли з вини перевізників та інших виробників послуг. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов’язання, які випливають та пов’язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з правилами перевезень. У зв’язку з цим, всі заяви, претензії, позови по недолікам, зв’язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів і таке інше, висуваються безпосередньо до транспортного перевізника.

- за збитки, завдані Туристам третіми особами.

- якщоАГЕНТ та/або Туристи, зазнали шкоди, діючи всупереч умовам цього Договору та рекомендаціям ВИКОНАВЦЯ.

4.6. Розмір майнової відповідальності ВИКОНАВЦЯ не може перевищувати розмір фактичних збитків ЗАМОВНИКА, при цьому максимальний розмір відшкодування не може перевищувати подвійної вартості туристично-екскурсійних послуг, при наданні яких виникли збитки.

4.7. За невиконання або неналежне виконання ЗАМОВНИКОМ зобов’язань по оплаті послуг ВИКОНАВЦЯ, АГЕНТ зобов’язаний сплатити ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від невиконаного або неналежно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення платежу, включаючи день такого невиконання/ неналежного виконання.

4.8. АГЕНТ несе відповідальність за збитки, завдані своїми неправомірними діями або неправомірними діями Екскурсантів (Туристів), ВИКОНАВЦЮ, третім особам, або їх майну, у розмірі фактично завданих збитків.

4.9. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туристів в місце початку туристично-екскурсійного обслуговування, порушення Туристами правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законодавства України, завданням Туристами шкоди перевізнику або приймаючий стороні, покладається на АГЕНТА а у передбачених законодавством випадках – на Туристів.

4.10. АГЕНТ несе відповідальність за достовірність наданих про Туристів відомостей, за дійсність наданих документів.

4.11. У відмови АГЕНТА від виконання Договору та прийняття послуг ВИКОНАВЦЯ, в залежності від терміну, що залишився до початку Туру, розмір штрафу, який належить до сплати АГЕНТОМ на користь ВИКОНАВЦЮ, розраховується у відсотковому відношенні від загальної суми вартості Туру:

10% (десять відсотків) при відмові ЗАМОВНИКА від туристично-екскурсійних послуг в терміни більш, ніж за __________________ календарних днів до початку Туру;

15% (п'ятнадцять відсотків) – при відмові ЗАМОВНИКА від туристично-екскурсійних послуг не пізніше, ніж за ________________ календарних днів до початку Туру;

25% (двадцять п'ять відсотків) – при відмові ЗАМОВНИКА від туристично-екскурсійних послуг не пізніше, ніж за __________________ календарних днів до початку Туру;

35% (тридцять п’ять відсотків) – при відмові ЗАМОВНИКА від туристично-екскурсійних послуг не пізніше, ніж за ________________ календарних днів до початку Туру;

50% (п'ятдесят відсотків) – при відмові ЗАМОВНИКА від туристично-екскурсійних послуг пізніше, ніж за _____________________календарних днів до початку Туру.

100% (сто відсотків) – при відмові ЗАМОВНИКА від туристично-екскурсійних послуг пізніше, ніж за _____________________календарних днів до початку Туру.

До зазначеного розміру штрафу не включається сума фактичних витрат Виконавця, яка сплачується АГЕНТОМ окремо в розмірі, що підтверджений документально.

Якщо АГЕНТ відмовився від туристично-екскурсійних послуг частково, розмір штрафу розраховується в відсотковому відношенні від вартості тієї частини туристично-екскурсійних послуг, від якої він відмовився.

АГЕНТ звільняється від сплати штрафу в разі ануляції Туру ЗамовникОм з причини збільшення ціни Туру, ніж на 5% від його первісної ціни, настання форс-мажорних обставин або внаслідок нещасного випадку, що трапився з кимось з осіб, вказаних в п.1.2. Договору, що підтверджено відповідними документами.

5. Порядок пред’явлення претензій. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку виявлення невідповідності якості туристично – екскурсійних послуг умовам Договору, АГЕНТ зобов’язаний негайно повідомити про це представника ВИКОНАВЦЯ та сторони, що приймає споживачів туристичного продукту за цим Договором. В цьому випадку ВИКОНАВЕЦЬ має можливість та зобов’язаний вжити необхідних заходів для виправлення недоліків негайно й на місці. При цьому АГЕНТ та/або Екскурсанти (Туристи) зобов’язані утримуватись від дій, які можуть нанести матеріальну та моральну шкоду ВИКОНАВЦЮ, збільшити їх розмір або спричинити витрати, яких можна було уникнути.

5.2. Якщо недоліки не бути усунені на місці та в розумні терміни, АГЕНТ має право звернутися до ВИКОНАВЦЯ з офіційною претензією протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закінчення надання туристично-екскурсійних послуг. До претензії, складеній в письмовій формі, обов’язково додається копія Договору, документ про сплату та акт про невідповідність якості послуг умовам Договору.

5.3. Акт про невідповідність якості послуг умовам Договору має бути складений на місці виникнення такої невідповідності, підписаний повноважною особою сторони, що приймає споживачів туристичного продукту за Договором, та засвідчений відповідною печаткою сторони, що приймає.

5.4. Претензії та зазначені документи приймаються за адресою:_____________________________.

5.5. Якщо зазначені вище документи складені мовою іншою, ніж українська або російська, вони мають супроводжуватися перекладом, завіреним печаткою бюро перекладів та підписом його уповноваженої особи.

5.6. При відсутності акту, а також претензії, що не відповідають вказаним вище вимогам або надані після сплину встановленого терміну вважаються неподаними та до розгляду не приймаються.

В цьому випадку Замовник несе самостійну відповідальність без права пред’явлення вимог до ВИКОНАВЦЯ.

5.7. У випадку виникнення розбіжностей, пов’язаних з виконанням Договору, Сторони зобов’язуються застосувати всі можливі заходи для врегулювання таких розбіжностей в ході двосторонніх переговорів. Якщо такі розбіжності не вдалося врегулювати в ході двосторонніх переговорів, спір підлягає вирішенню в суді (господарському суді) відповідно до законодавства України.

6.ФОРС- МАЖОР

6.1. При виникненні обставин непереборної сили, які виникли під час виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, строк виконання Сторонами зобов’язань переноситься на час, протягом якого будуть діяти такі обставини, але не більше чим на 30 (тридцять) днів. Якщо такі обставини будуть мати місце по закінченні встановленого строку, то кожна зі Сторін має право виступити з ініціативою про розірвання даного Договору. При цьому жодна із сторін не має право на відшкодування іншою Стороною можливого збитку, заподіяного таким розірванням Договору.

6.2. Непереборною силою (форс-мажором) є наступні обставини:

 • війна,громадянська війна,воєнні дії (незалежно від факту проголошення війни);

 • вторгнення іноземних військ, військове правління або узурпація влади;

 • повстання, революція, путч, переворот, громадські заворушення;

 • стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та ін,);

- законодавчі акти державної влади, які спрямовані на обмеження виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором;

- інші обставини, які виникли під час виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором і які Сторони не могли передбачити і запобігти розумними методами.

6.3. Сторона, для якої стане неможливим виконання своїх зобов'язань за цим Договором у силу форс-мажору, повинна негайно сповістити іншу Сторону про виникнення й припинення цих обставин.

6.4. Належним доказом наявності форс-мажору і строку його дії є довідки,
видані Торгово-промисловою палатою України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення туристично - екскурсійного обслуговування, але не раніше повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань за Договором.

7.2. Дія даного Договору може бути продовжена за спільною згодою Сторін, що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору.

7.3. Договір може бути розірваний за спільною згодою Сторін за умови проведення між Сторонами повних розрахунків в порядку, передбаченому Договором. Для цього Сторона, що ініціює розірвання Договору, зобов'язана за один місяць до передбачуваної дати розірвання Договору направити іншій Стороні письмове повідомлення в порядку, передбаченому ст.7 Договору.

7.4. Всі зміни, доповнення і додатки до даного Договору мають силу тільки у випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами. Всі зміни, доповнення і додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною.

7.5. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, пов’язану з цим Договором.

7.6. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову
юридичну чинність, по одному примірнику для кожної Сторони.

9.АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН


ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ "Етноленд"

03039 м. Київ,ул.Голосїївска 7,

корп.1, оф 200

тел.044 251 46 81

ЄДРПОУ 35644938

Св-во рег. А01 № 365985

Р/р 2600700390326

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

м. Київ МФО 321983

Ліц. ДСТКУ АВ №566786 від 24.06.2011г.

Платник єдиного податку

Cвідоцтво про сплату єдиного податку

2650020916
Директор ________________Стрішна Т.М.

ЗАМОВНИК (АГЕНТ):
:поділитися в соціальних мережахСхожі:

3. Порядок укладання І обслуговування Договорів на туристичне обслуговування
Серія aг №580850 від 22 лютого 2012 р. Розмір банківської гарантії відповідальності Туроператора складає еквівалент суми 20000 (двадцять...

3. Порядок укладання І обслуговування Договорів на туристичне обслуговування
Туроператора складає еквівалент суми 20000 (двадцять тисяч) євро, яка надана пат «Старокиївський банк», Україна, 01033, м. Київ,...

Рекомендації щодо проведення двомісячника з виявлення роботодавців,...
Запровадження Єдиної колдоговірної кампанії «Єдині цілі, єдині дії!» передбачено проведення щорічно (у квітні-травні) двомісячник...

На туристичне обслуговування
Туристичних продуктів від 01. 11. 2013., з іншого боку, керуючись ст ст. 901-907 ЦК україни, ст ст. 295-305 гк україни, ст ст. 18-24...

На туристичне обслуговування
Туристичних продуктів від 01. 12. 2010., з іншого боку, керуючись ст ст. 901-907 ЦК україни, ст ст. 295-305 гк україни, ст ст. 18-24...

Договір на туристичне обслуговування (надання санаторно-курортних послуг)
«Сторони», керуючись ст. 901-907 ЦК україни, ст. 295-305 гк україни, ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами,...

Рекомендації щодо укладення колективних договорів на підприємствах...
Рекомендації щодо укладення колективних договорів на підприємствах малого та середнього бізнесу

План-конспект уроку обслуговуючої праці Тема: Бісерне рукоділля як...
Навчальна – ознайомити з історичними відомостями про походження, виробництво й застосування бісеру; ознайомити матеріалами та інструментами,...

На туристичне обслуговування

На туристичне обслуговування

На туристичне обслуговування

На туристичне обслуговування

На туристичне обслуговування

Договір на туристичне обслуговування

Договір на туристичне обслуговування

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт