Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В. о. голови Правлiння

 

 

 

Лакуста Василь Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Ошихлiбський консервний завод"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05529722

4. Місцезнаходження

Чернівецька обл., Кiцманський р-н, 59322, с. Ошихлiби, -

5. Міжміський код, телефон та факс

03736 6-34-43 Немає

6. Електронна поштова адреса

osnihlibi@atrep.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79

 

27.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://05529722.infosite.com.ua/

в мережі Інтернет

24.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Iнформацiя про органи управлiння не розкрита, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.
Поточний рахунок Товариства в iноземнiй валютi не вiдкривався, тому iнформацiя щодо валютного рахунку не заповнена.


Товариство не здiйснює види дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, тому "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнена.


"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi в зв'язку з тим, що в станом на 31.12.2014 р. юридичнi особи за участю Товариства не створювались.


"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не розкрита, оскiльки станом на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" не розкрита, тому що Товариство не займає монопольне становище та не має стратегiчного значення, має державну частку у статутному капiталi, однак у зв'язку з важким фiнансовим становищем до послуг рейтингового агентства Товариство не зверталось.


Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не заповнена, оскiльки таких осiб станом на 31.12.2014 р. немає.


Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутня, тому що таких осiб станом на 31.12.2014 р. у Товариства немає.
"Інформація про загальні збори акціонерів" не заповнена, оскільки загальнi збори акцiонерiв Товариством не скликались з 1996 року, в тому числi i у звiтному 2014 р., що пов'язано з важким фiнансовим становищем Товариства, неможливістю ведення звичайної господарсько-фінансової діяльності через заблокований поточний банківський рахунок, суттєвою дебіторською заборгованiстю за договором на ведення реєстру власників цінних паперів товариства та у зв'язку з цим відмовою Товариству в наданні облікового реєстру для проведення загальних зборiв акціонерів Товариства.


"Iнформацiя про дивiденди" не розкрита в зв'язку з тим, що Товариство є збитковим, рiшень про виплату дивiдендiв в звiтному та попередньому роцi не приймалось, вiдповiдно, нарахувань та виплати дивiдендiв у звiтному та попередньому роках не було.


Емiтент не випускав процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi), iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, тому роздiли «Процентнi облiгацiї», «Дисконтнi облiгацiї», «Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї», «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)», «Iнформацiя про похiднi цiннi папери» не заповненi.


За звiтний перiод Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй, тому «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» не заповнена.


У зв’язку з тим, що емiтент жодних, крiм акцiй, цiнних паперiв не випускав, у роздiлi «Iнформацiя про зобов’язання емiтента» вiдсутня наступна iнформацiя: «Iнформацiя про зобов'язання емiтента за облiгацiями», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента за iпотечними цiнними паперами», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента за сертифiкатами ФОН», «Iнформацiя про зобов'язання емiтента за векселями», «Iнформацiя про зобов’язання емiтента за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)».
Вид дiяльностi товариства не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн., тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкритi.
"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не заповнена, оскільки в звітному періоді у ТОвариства особливих інформацій не виникало.
Товариство борговi цiннi папери не випускало, гарантiї третьою особою щодо виконання зобов'язань по них не наддавались, тому «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» не заповнена.

У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

До програми розвитку фондового ринку україни на 2011 2015 роки
Програми розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки, підготовленою робочою групою дкцпфр, вважаємо за необхідне надати пропозиції...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

Зазначена Стратегія визначає основні напрями розвитку фондового ринку...
Тому формування конкурентоспроможного українського фінансового ринку є найважливішим пріоритетним завданням економічної політики...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр " №73
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" 80
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт