Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

П о с т а н о в а від 10 грудня 2003 р. N 1891 Київ

П о с т а н о в а від 10 грудня 2003 р. N 1891 Київ

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
   герб україни                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2003 р. N 1891
КиївПро затвердження Методики оцінки майна

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 904 (
904-2005-п ) від 14.09.2005
N 1126 (
1126-2008-п ) від 27.12.2008
N 225 (
225-2009-п ) від 18.03.2009
N 348 (
348-2009-п ) від 15.04.2009
N 909 (
909-2009-п ) від 19.08.2009 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Методику оцінки майна, що додається.

Уповноважити Фонд державного майна давати роз'яснення з
питань застосування зазначеної Методики.

2. Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про
вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики
оцінки вартості майна під час приватизації, що діяла до набрання
чинності цією постановою, є дійсними протягом встановленого для
них строку дії.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
2000 р. N 1554 ( 1554-2000-п ) "Про затвердження Методики оцінки
вартості майна під час приватизації" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 42, ст. 1791);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2001 р.
N 1366 ( 1366-2001-п ) "Про внесення змін до Методики оцінки
вартості майна під час приватизації" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 43, ст. 1926);

постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2002 р.
N 585 ( 585-2002-п ) "Про внесення змін до Методики оцінки
вартості майна під час приватизації" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 18, ст. 936).
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1891

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАЙНА{ У тексті Методики та додатків до неї слова "статутний
фонд" в усіх відмінках і формах числа замінено словами
"статутний капітал" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 909 (
909-2009-п ) від
19.08.2009 }
Загальні питання

1. Ця Методика застосовується для проведення оцінки майна у
таких випадках:

приватизації (корпоратизації);

створення підприємств (господарських товариств) на базі
державного та комунального майна, а також майна господарських
товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у
статутному капіталі та у разі відчуження такого майна у випадках,
встановлених законодавством, крім випадків відчуження рухомого
майна згідно із Законом України "Про правовий режим майна у
Збройних Силах України" ( 1075-14 ); { Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 348 ( 348-2009-п ) від
15.04.2009 }

визначення вартості внесків учасників (засновників)
господарських товариств у разі, коли до статутних капіталів
зазначених товариств вноситься державне (комунальне) майно, майно
господарських товариств з державною часткою (часткою комунального
майна) у статутному капіталі;

визначення вартості цілісних майнових комплексів
господарських товариств, до статутних капіталів яких вноситься
державне (комунальне) майно;

виділення або визначення часток майна у спільному майні, в
якому є державна (комунальна) частка;

застави державного та комунального майна, а також майна
господарських товариств з державною часткою (часткою комунального
майна) у статутному капіталі;

повернення об'єктів приватизації у державну власність, у тому
числі за рішенням суду.

Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка об'єктів у
матеріальній формі (крім земельних ділянок), об'єктів у
нематеріальній формі та цілісних майнових комплексів.

2. У цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому
значенні:

незалежна оцінка - визначення певного виду вартості майна
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання за
договором із замовником;

стандартизована оцінка - оцінка, що здійснюється самостійно
державними органами приватизації (органами, уповноваженими
управляти державним майном) з використанням стандартної
методології та стандартного набору вихідних даних, за результатами
якої визначається оціночна вартість; { Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 ( 1126-2008-п )
від 27.12.2008 }

початкова вартість майна - вартість, з якої розпочинається
продаж майна встановленими законодавством способами, що
передбачають конкуренцію покупців;

переоцінена вартість активів - вартість, за якою активи
відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному
на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на
засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках,
передбачених цією Методикою;

дата інвентаризації - дата, на яку проводиться інвентаризація
майна підприємства. Дата інвентаризації у випадках приватизації
(корпоратизації) збігається з датою оцінки. При цьому датою оцінки
є останнє число місяця;

дата попередньої інвентаризації необоротних активів - дата
(будь-яке число місяця), на яку проводиться інвентаризація
необоротних активів з метою складення їх основного переліку для
проведення незалежної оцінки з метою підготовки передавального
балансу. Попередня інвентаризація проводиться до дати оцінки;

невід'ємні поліпшення орендованого майна - здійснені
орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного)
стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей,
відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості;

сукупна вартість цілісного майнового комплексу - сума
вартості активів підприємства, що відображені у його
передавальному балансі;

чиста вартість цілісного майнового комплексу - сукупна
вартість цілісного майнового комплексу, зменшена на суму
зобов'язань;

окреме індивідуально визначене майно - об'єкти у матеріальній
формі (інвентарні об'єкти або групи інвентарних об'єктів та інше
окреме майно), що приватизуються відповідно до Закону України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 );

передавальний баланс підприємства - баланс підприємства,
складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації, в якому у
випадках, визначених цією Методикою, зазначається переоцінена
вартість необоротних активів.

3. Інші поняття, які використовуються у цій Методиці,
вживаються у значенні, наведеному у національних стандартах оцінки
майна (далі - національні стандарти), положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актах.

4. Незалежна оцінка майна проводиться відповідно до вимог
національних стандартів з урахуванням положень цієї Методики та
міжнародних стандартів оцінки.

5. За зверненнями правоохоронних органів оцінка майна
проводиться відповідно до нормативно-правових актів, що були чинні
на визначену відповідним органом дату, з використанням їх
термінології.

Підготовчий етап до оцінки майна

6. Для визначення розміру статутного капіталу відкритого
акціонерного товариства, що створюється на базі державного
(комунального) майна (крім об'єктів незавершеного будівництва,
майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств
та підприємств рибного господарства, холдингових компаній) під час
приватизації (корпоратизації), здійснюються такі роботи:

1) утворення державним органом приватизації (органом,
уповноваженим управляти державним майном) інвентаризаційної
комісії з урахуванням вимог пункту 12, визначення дати попередньої
інвентаризації необоротних активів з метою складення їх основного
переліку та дати оцінки;

2) проведення інвентаризаційною комісією попередньої
інвентаризації необоротних активів та затвердження її результатів
у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати попередньої
інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати
оцінки;

3) складення інвентаризаційною комісією та затвердження
державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти
державним майном) основного переліку необоротних активів, що
підлягають незалежній оцінці (перелік необоротних активів N 1), у
5-денний строк після затвердження результатів попередньої
інвентаризації;

4) подання матеріалів попередньої інвентаризації (зведений
акт N 1 та перелік необоротних активів N 1) державному органу
приватизації у строк, що не перевищує 26 календарних днів від дати
оцінки;

5) відбір державним органом приватизації на конкурентних
засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання,
який буде проводити незалежну оцінку необоротних активів, та
укладення з ним договору на проведення незалежної оцінки у
тритижневий строк, але не пізніше ніж за п'ять днів до дати
оцінки;

6) проведення повної інвентаризації інших активів та
зобов'язань, складення додаткового переліку необоротних активів за
наслідками уточнення інвентаризаційною комісією результатів
попередньої інвентаризації необоротних активів на дату оцінки
(перелік необоротних активів N 2). Матеріали повної інвентаризації
та перелік необоротних активів N 2 подаються комісії з
приватизації (корпоратизації) з метою їх розгляду та схвалення у
строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати оцінки;

7) подання схвалених протокольним рішенням комісії з
приватизації (корпоратизації) та затверджених керівником
державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти
державним майном) матеріалів повної інвентаризації (зведений акт
N 2 та перелік необоротних активів N 2) державному органу
приватизації у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати
оцінки.

У разі несвоєчасного подання державному органу приватизації
переліків необоротних активів підприємства та зведених актів
інвентаризації майна і (або) складення їх з порушенням вимог цієї
Методики зазначені документи підлягають поверненню з метою
призначення нової дати оцінки;

8) подання підприємством державному органу приватизації
(замовнику незалежної оцінки) в повному обсязі вихідних даних щодо
необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, у строк, що
не перевищує 15 календарних днів від дати оцінки.

7. З метою визначення розміру статутного капіталу відкритого
акціонерного товариства (пайового фонду колективного
сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна
радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств,
підприємств рибного господарства, під час приватизації на
підготовчому етапі проводиться повна інвентаризація майна в такому
порядку:

1) утворення державним органом приватизації інвентаризаційної
комісії з урахуванням вимог пункту 12 та визначення дати оцінки;

2) проведення інвентаризаційною комісією повної
інвентаризації майна в один етап та подання до комісії з
приватизації її результатів;

3) перевірка комісією з приватизації зведеного акта
інвентаризації майна та його затвердження державним органом
приватизації в місячний строк від визначеної дати оцінки;

4) у разі прийняття рішення державним органом приватизації -
проведення аудиторської перевірки з урахуванням вимог пункту 14;

5) підготовка підприємством відомостей згідно з додатками
11-14 та подання їх до комісії з приватизації у строк, що не
перевищує 35 календарних днів від дати оцінки;

6) складення за результатами повної інвентаризації майна, з
урахуванням переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського
обліку основних засобів, передавального балансу підприємства на
дату оцінки та подання його разом з аудиторським висновком комісії
з приватизації у строк, що не перевищує 45 календарних днів від
дати оцінки.

8. З метою визначення вартості окремого індивідуально
визначеного майна, об'єктів незавершеного будівництва та цілісних
майнових комплексів, що підлягають приватизації, на підготовчому
етапі здійснюється:

1) визначення державним органом приватизації дати оцінки та
утворення інвентаризаційної комісії з урахуванням вимог пункту 12;

2) проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна
в один етап у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати
інвентаризації;

3) для об'єктів незавершеного будівництва - проведення
обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта;

4) відбір державним органом приватизації на конкурсних
засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання,
який буде проводити незалежну оцінку у разі прийняття рішення про
її проведення, та укладення з ним договору на проведення оцінки
майна у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати
інвентаризації;

5) складення і подання підприємством (балансоутримувачем) до
державного органу приватизації зведеного акта інвентаризації та
передавального балансу за результатами інвентаризації на дату
оцінки (щодо цілісних майнових комплексів), у разі прийняття
відповідного рішення державним органом приватизації - разом з
висновками аудиторської перевірки фінансової звітності; акта
обстеження будівельного майданчика згідно з додатком 8,
інвентаризаційних описів згідно з додатками 9 і 10;

6) затвердження державним органом приватизації зведеного акта
інвентаризації майна у строк, що не перевищує 20 календарних днів
від дати оцінки;

7) підготовка та затвердження державним органом приватизації
переліку майна, вартість якого вилучається з вартості цілісного
майнового комплексу, у строк, що не перевищує 25 календарних днів
від дати оцінки;

8) подання підприємством (балансоутримувачем) державному
органу приватизації (замовнику незалежної оцінки) вихідних даних
щодо індивідуально визначеного майна, цілісного майнового
комплексу підприємства, необоротних активів, що приватизуються в
складі цілісного майнового комплексу, у строк, що не перевищує 25
календарних днів від дати оцінки.

9. Щодо об'єктів у матеріальній формі, об'єктів у
нематеріальній формі, часток (паїв, акцій), які належать
підприємству (господарському товариству) з державною часткою
(часткою комунального майна) у статутному капіталі, та цілісних
майнових комплексів, що відчужуються або передаються в заставу
відповідно до законодавства, підготовчий етап передбачає:

1) відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання та укладення з ним договору на проведення оцінки
майна;

2) надання замовником оцінки вихідних даних, необхідних для
проведення оцінки суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання відповідно до умов договору з ним.

10. Щодо державних пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації),
вартість яких визначається шляхом проведення незалежної оцінки,
часток (паїв, акцій) господарського товариства, що приватизуються,
підготовчий етап передбачає: { Абзац перший пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 ( 1126-2008-п ) від
27.12.2008 }

визначення державним органом приватизації дати оцінки та
утворення інвентаризаційної комісії у складі представників
господарського товариства;

проведення інвентаризації на дату оцінки у строк, що не
перевищує 25 календарних днів від дати оцінки (для господарських
товариств, розмір державної частки в яких становить не менше ніж
25 відсотків). В інших випадках та у разі проведення оцінки часток
(паїв, акцій) господарських товариств, розташованих за кордоном,
використовуються результати останньої повної інвентаризації з
урахуванням руху активів та зобов'язань до дати оцінки.
Інвентаризація проводиться в один етап. До зведеного акта
інвентаризації майна додаються оформлені в установленому порядку
інвентаризаційні описи, довідка щодо врегулювання
інвентаризаційних різниць, інші матеріали інвентаризації, а також
перелік майна, що перебуває на відповідальному зберіганні,
тимчасово ввезеного на митну територію України, майна (у тому
числі суми коштів на придбання майна), додатково наданого
господарському товариству іншими недержавними співзасновниками,
але на дату оцінки не внесеного до статутного капіталу. Зведений
акт інвентаризації майна підлягає затвердженню керівником
державного органу приватизації;

проведення аудиторської перевірки з метою підтвердження
правильності ведення бухгалтерського обліку господарським
товариством (щодо господарських товариств з державною часткою не
менше ніж 25 відсотків) у разі прийняття відповідного рішення
державним органом приватизації. Аудиторська перевірка проводиться
за рахунок коштів господарського товариства у межах загального
строку підготовки об'єкта до приватизації; { Абзац четвертий
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909
( 909-2009-п ) від 19.08.2009 }

відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання та укладення з ним договору на проведення оцінки
майна; { Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1126 ( 1126-2008-п ) від 27.12.2008 }

надання господарським товариством суб'єкту оціночної
діяльності - суб'єкту господарювання вихідних даних, необхідних
для проведення оцінки відповідно до умов договору, у тому числі
балансу, складеного на дату оцінки.

11. Щодо об'єктів, які повертаються у державну власність, у
тому числі за рішенням суду, підготовчий етап передбачає:

1) утворення державним органом приватизації інвентаризаційної
комісії, до складу якої включаються представники державного органу
приватизації, керівник підприємства та особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку. Очолює комісію представник
державного органу приватизації;

2) визначення державним органом приватизації дати оцінки.
Якщо об'єкт приватизації повертається у державну власність на
виконання відповідного рішення суду, датою оцінки є день набрання
чинності відповідним рішенням суду. Дата оцінки є датою
інвентаризації;

3) проведення інвентаризації в один етап та у строк, що не
перевищує 15 календарних днів від дати оцінки, і подання її
результатів на розгляд комісії з повернення об'єкта у державну
власність. Інвентаризація проводиться у порядку, визначеному
законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової
звітності;

4) затвердження державним органом приватизації зведеного акта
інвентаризації майна у строк, що не перевищує 25 днів від дати
оцінки;

5) відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання та укладення з ним договору на проведення
незалежної оцінки.

12. У випадках, визначених цією Методикою, інвентаризація
майна проводиться в загальному порядку, встановленому
законодавством, з урахуванням таких особливостей:

представники державного органу приватизації (органу,
уповноваженого управляти державним майном) до складу
інвентаризаційної комісії не включаються, крім випадків,
зазначених у пункті 11;

інвентаризація майна, що проводиться згідно з вимогами
пункту 6, здійснюється в два етапи;

відповідальність за правильність проведення інвентаризації,
своєчасність подання та достовірність її результатів покладається
на голову інвентаризаційної комісії та її членів;

за результатами інвентаризації складається зведений акт
інвентаризації майна за формою згідно з додатком 6, що
підписується головою та членами інвентаризаційної комісії і
затверджується керівником державного органу приватизації (органу,
уповноваженого управляти державним майном);

до зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в
установленому порядку інвентаризаційні описи та інші матеріали
інвентаризації, а також матеріали, що підтверджують вжиття
максимально можливих заходів згідно із законодавством щодо
стягнення з дебіторів простроченої заборгованості (у тому числі
сумнівної та безнадійної), довідка з підтвердними документами щодо
списання, продажу, передачі в оренду, до статутних капіталів
господарських товариств майна (у тому числі основних засобів),
довідка про вибуття необоротних активів за період від дати
прийняття рішення про приватизацію (включення до переліку
підприємств, що підлягають корпоратизації) до дати оцінки, інші
додаткові матеріали на вимогу комісії з приватизації
(корпоратизації) або державного органу приватизації (органу,
уповноваженого управляти державним майном), довідка щодо
врегулювання інвентаризаційних різниць, виявлених під час
інвентаризації.

13. У разі порушення порядку проведення інвентаризації майна
або виявлення фактів невідповідності даних інвентаризації майна
даним бухгалтерського обліку, неповноти або недостовірності
матеріалів, поданих інвентаризаційною комісією комісії з
приватизації (корпоратизації) чи державному органу приватизації,
незаконності здійснених підприємством операцій щодо списання,
оренди, відчуження чи переоцінки майна комісія з приватизації
(корпоратизації) або відповідальний працівник державного органу
приватизації повідомляє про це керівника державного органу
приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном)
та інвентаризаційну комісію.

Інвентаризаційна комісія у 5-денний строк від дати офіційного
повідомлення про виявлені факти невідповідності або порушень
здійснює заходи щодо приведення у відповідність матеріалів
інвентаризації та подає виправлені матеріали комісії з
приватизації (корпоратизації) на повторну перевірку. Незаконно
списане, списане, але фактично наявне майно підлягає включенню до
інвентаризаційних описів, оцінці та приватизації.

Державні органи приватизації (органи, уповноважені управляти
державним майном) разом з керівництвом підприємства до реєстрації
відкритого акціонерного товариства (продажу майна) здійснюють
заходи щодо приведення у відповідність із законодавством
правовідносин оренди державного майна, повернення в державну
власність незаконно відчуженого майна або визначають механізм
компенсації державі його вартості. У разі неможливості здійснення
таких заходів державний орган приватизації (орган, уповноважений
управляти державним майном) повідомляє правоохоронні органи про
виявлені факти порушень.

14. Аудиторська перевірка під час проведення оцінки цілісних
майнових комплексів підприємств, що приватизуються, проводиться за
кошти таких підприємств. Метою аудиторської перевірки є
підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку
підприємства на дату оцінки, складення передавального балансу на
дату оцінки за результатами переоцінки необоротних активів
підприємства; а для підприємств, які орендують державне майно, -
також підтвердження джерел придбання орендарем за час оренди
необоротних активів, що належать державі.

Аудиторська перевірка проводиться у межах строків підготовки
об'єкта до приватизації.

15. Для проведення незалежної оцінки майна суб'єкти оціночної
діяльності - суб'єкти господарювання визначаються державними
органами приватизації у таких випадках:

приватизації (корпоратизації);

внесення державного або комунального майна до статутних
капіталів господарських товариств, у тому числі холдингових і
державних акціонерних компаній;

повернення об'єктів приватизації у державну власність.

Відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що
встановлюється Фондом державного майна.

В інших випадках проведення незалежної оцінки майна
відповідно до вимог цієї Методики відбір суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання здійснюється замовником такої
оцінки самостійно.

16. Укладення договору на проведення оцінки майна
здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ).

При цьому державні органи приватизації виступають замовниками
оцінки майна, яка проводиться для цілей приватизації
(корпоратизації), у тому числі для створення холдингових і
державних акціонерних компаній, а також у випадках повернення
об'єктів приватизації у державну власність.

Державні органи приватизації можуть виступати замовниками
оцінки майна, яка проводиться у разі внесення державного майна до
статутних капіталів господарських товариств.

В інших випадках замовниками оцінки майна виступають особи,
яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких
майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють
проведення оцінки майна за дорученням зазначених осіб.

За результатами виконання умов договору на проведення оцінки
майна укладається акт приймання-передачі робіт з незалежної оцінки
майна.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

П о с т а н о в а від 10 грудня 2003 р. N 1891 Київ
Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки вартості...

Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою...
Відповідно до повноважень, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 N1891, Фонд державного майна...

Постанова від 29 грудня 2003 р. N 2067 Київ Про затвердження Типових...
Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку...

Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

П о с т а н о в а від 24 лютого 2003 р. N 250 Київ

П о с т а н о в а від 27 грудня 2001 р. N 1751 Київ

П о с т а н о в а від 27 грудня 2001 р. N 1751 Київ

П о с т а н о в а від 27 грудня 2001 р. N 1751 Київ

П о с т а н о в а від 15 жовтня 2003 р. N 1631 Київ
Затвердити Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, що

П о с т а н о в а від 31 грудня 2005 р. N 1312 Київ
Затвердити Положення про Український центр оцінювання якості освіти, що додається

Затверджено наказ керівника апарату Рівненського апеляційного господарського...
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1922 та Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями...

П о с т а н о в а від 29 грудня 2010 р. N 1227 Київ
Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Про місцеві податки І збори на території Широківської сільської ради на 2017 рік
Господарської діяльності від 11 вересня 2003 р. №1160-iv (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої...

Державна туристична адміністрація україни
На виконання "Заходів щодо розвитку іноземного І внутрішнього туризму" (п. 2, частина 2), затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів...

Ленінський районний суд м. Миколаєва
Апостол Сергій Валерійович (далі – Позивач), з 20. 12. 2003 р перебував у шлюбі з Апостол Алесею Володимирівною (далі – Відповідач),...

Тов «професіонал» оголошує про проведення другого повторного аукціону...
«Агро-2003» Бурлаковим В. В., організатор аукціону оголошує про проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості продажу...

Нака з
Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року n 305 (...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт