Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітність

Звітність

Сторінка1/27
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

380236 АТ «Дельта Банк»_________________________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДЕЛЬТА БАНК»

РІЧНА ФІНАНСОВА

ЗВІТНІСТЬ

за 2011 рік

КИЇВ 2012
Аудиторська фірма

«КОНСУЛЬТАНТ»


Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням

Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. №98, продовжене рішенням АПУ до 04.11.2015 р.

Юридична адреса: Україна, 03113, м. Київ, Пр-т Перемоги,68/1,офіс 62,

Фактична адреса: Україна, 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 23/а, офіс 33, тел./факс: 569-09-50

Сайт: www.afconsul.com.ua Електрона адреса: afconsul@yandex.ru
Висновок (звіт) незалежних аудиторів

за наслідками аудиту фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за 2011 рік
Нами була проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності АТ «Дельта Банк» (надалі-Банк), що додаються, яка включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на (кінець дня) 31 грудня 2011 р.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлювання умовно - позитивного висновку.

Зниження якості кредитного портфеля: стандартних з 38,3% на початок року до 30% на кінець року та зростання нестандартних 61,7 % до 70 % (в тому числі під контролем з 12,6% до 24,2 %; субстандартних з 25,6 % до 33,4 % та безнадійних з 0,4 % до 6,7 %). Якість кредитного портфелю в Банку змінилась від зниження платоспроможності позичальників в умовах фінансової кризи та як наслідок операцій відступлення права-вимоги кредитної заборгованості від ТОВ «Укрпромбанк» та АТ «УкрСиббанк».
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, та з урахуванням обставин в питанні, викладеного у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивного висновку”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31.12.2011 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових вимог Національного Банку України.
Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики та змін в нормативно-правовій базі.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на подальшу якість кредитного портфелю та відповідно фінансовий стан Банку.

20.03.2012 р.

Директор-аудитор,

ТОВ «Аудиторська фірма «Консультант», м. Київ

Сертифікати Аудиторської палати України (АПУ):

  • підприємств і організацій за № 003459 строком дії до 16.07.2012 р.;

  • банків № 0083 до 16.01.2015 р.

Свідоцтва:

  • НБУ про внесення до реєстру аудиторів банків за №0000033 до 16.01.2015 р.;

  • Держкомфінпослуг України за № 000215 до 16.07.2012 р.;

  • Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку України № 167, Серія АБ 000144 до 04.11.2015 р.

Диплом АССА по Міжнародній Фінансовій Звітності (Тhe ACCA Diploma in International Financial Reporting)
Морозова-Герасимович Н.А.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Складання фінансової звітності
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації
Вкотре поспішаємо вам на допомогу. Для цього є важливий привід: вперше у цьому році розпорядники бюджетних коштів складатимуть фінансову...

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань
Звітність підприємств // Засоби діагностики знань студентів Львів : лну ім. Івана Франка, Львів: Видавництво фуфб, 2017. – 122 с

Дфс: Податкова звітність приймається та обробляється у встановленому порядку
Враховуючи появу останнім часом у змі інформації щодо проблем з поданням податкової звітності, Державна фіскальна служба України...

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної...
«Аудит», «Економічний аналіз», «Управлінський облік», «Фінан­совий облік», «Облік І звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства»,...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Звітність в Україні

Державна статистична звітність

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами»...
Конспект лекцій з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» / Укладач...

Звітність
Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску

Звітність
Послідовність роботи при створенні документів персоніфікованої звітності у програмі 4

Н а к а з
Розповсюдити та запровадити звітність на підприємства, організації, установи незалежно від їх відомчої підпорядкованості

Пдв за вересень: звітність та сплата
Відповідна норма визначена пп. 49. 18. 1 та п. 203. 1 Податкового кодексу України (далі – пку)

Звітність
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказуюБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт