Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стату т

Стату т

Сторінка1/4
  1   2   3   4

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів акціонерів

(Протокол № 1 від 17.03.2011 р.)С Т А Т У ТПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"

Ідентифікаційний код 22860631

м. Київ

2011 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" (надалі – товариство).

1.2. Назву Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" змінено на Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання" рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" (протокол №1 від 17.03.2011р.) у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Відкрите акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання" засноване згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 16.03.1999р. № 101 шляхом перетворення державного підприємства "Завод "Артемзварювання" у відкрите акціонерне товариство на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.1996р. № 1181 "Про створення Державної акціонерної холдингової компанії "Артем".

1.3. Недійсність будь-якого положення статуту не тягне за собою недійсність статуту взагалі. Якщо будь-яке положення виявиться недійсним, у такому випадку регулювання відповідних відносин здійснюється згідно з чинним законодавством України. Загальні збори можуть замінити таке положення іншим, що не суперечить законодавству України, і є близьким до положення, що визнане недійсним.

1.4. Назви статей статуту використовуються для зручності користування та не впливають на тлумачення тексту цих статей статуту.
Стаття 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
2.1. Найменування товариства.

2.1.1. Повне найменування:

українською мовою –

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Завод "Артемзварювання";

російською мовою –

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Завод "Артемсварка";

англійською мовою –

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "Zavod "Artemzvaryuvannya".

2.1.2. Скорочене найменування товариства:

українською мовою – ПАТ "Завод "Артемзварювання";

російською мовою – ПАО "Завод "Артемсварка";

англійською мовою – РJSC "Zavod "Artemzvaryuvannya".
СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України. Товариство діє на основі повної господарської самостійності у відповідності з законодавством України.

3.2. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, а також: печатки зі своїм найменуванням, штампи, емблему, бланки, знаки для товарів та послуг, тощо.

3.3. Товариство має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав та нести зобов'язання, бути позивачем або відповідачем в суді, господарському, адміністративному та третейському суді.

3.4. Товариство може вступати в будь-які цивільно-правові відносини з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавство України. Товариство може укладати договори, контракти та інші правочини, що мають своїм предметом відносини купівлі - продажу, надання послуг, міни, дарування, майнового найму, підряду, комісії, доручення, позики, страхування та інші, які прямо не заборонені чинним законодавством України, здійснювати операції з цінними паперами та випускати цінні папери.

3.5. Товариство має право засновувати дочірні підприємства, філії та представництва як в Україні, так і за кордоном, бути учасником господарських товариств та об'єднань підприємств.

3.6. Товариство має відокремлене майно, яке складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, відображених у балансі товариства.

3.7. Товариство є власником:

1) майна, внесеного акціонерами, включаючи майно, передане акціонерами як внески до статутного капіталу товариства;

2) майна, придбаного в процесі діяльності товариства;

3) доходів, отриманих від діяльності товариства;

4) іншого майна, придбаного (отриманого) у відповідності з законодавством України.

3.8. Майно товариства формується за рахунок:

1) внесків акціонерів;

2) доходів, отриманих від здійснення діяльності, включаючи, але не обмежуючись, доходами від продажу товарів, робіт, послуг;

3) позичених коштів;

4) доходів від продажу цінних паперів товариства;

5) благодійних внесків українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

6) інших джерел у відповідності із законодавством України.

3.9. Ринкова вартість майна.

3.9.1. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

3.9.2. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

3.10. Товариство використовує та розпоряджається своїм майном у відповідності до цього статуту та законодавства України.

3.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому на праві власності майном, на яке, згідно до законодавства, може бути звернено стягнення за вимогою кредитора.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язанням товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншим акціонерами.
Стаття 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку за рахунок наукової, виробничої та підприємницької діяльності у сфері машинобудування.

4.2. Предметом діяльності товариства є:

код виду економічної діяльності (КВЕД)

 • 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій;

 • 28.12.0 Виробництво будівельних металевих виробів;

 • 28.21.0 Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів;

 • 28.22.0 Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення;

 • 28.30.0 Виробництво парових котлів;

 • 28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

 • 28.51.0 Оброблення та нанесення покриттів на метали;

 • 28.52.0 Загальні механічні операції;

 • 28.61.0 Виробництво ножових виробів;

 • 28.62.0 Виробництво інструменту;

 • 28.63.0 Виробництво замків та запорів;

 • 28.71.0 Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей;

 • 28.73.0 Виробництво виробів з дроту;

 • 28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів;

 • 29.12.1 Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем;

 • 29.21.0 Виробництво печей та пічних пальників;

 • 29.23.0 Виробництво вентиляційних і охолоджувальних промислових установок;

 • 29.24.2 Виробництво інших машин та устаткування загального призначення;

 • 29.32.9 Виробництво (спеціалізоване) інших машин для сільського господарства та лісівництва;

 • 29.53.1 Виробництво машин для перероблення сільгосппродуктів;

 • 29.60.0 Виробництво зброї та боєприпасів;

 • 29.71.0 Виробництво побутових електроприладів;

 • 29.72.0 Виробництво неелектричних побутових приладів;

 • 33.10.1 Виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;

 • 33.10.2 Монтаж та установлення медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;

 • 33.10.3 Ремонт (спеціалізований) медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;

 • 35.41.0 Виробництво мотоциклів;

 • 35.42.0 Виробництво велосипедів;

 • 35.43.0* Виробництво інвалідних колясок;

 • 35.50.0 Виробництво іншого транспортного устаткування, не віднесено до інших угруповань;

 • 36.11.1 Виробництво стільців та сидінь;

 • 36.11.2 Виробництво стільців та сидінь спеціалізованими підприємствами за індивідуальним замовленням населення;

 • 36.12.1 Виробництво меблів для офісів та магазинів спеціалізованими підприємствами за індивідуальним замовленням населення;

 • 36.13.1 Виробництво кухонних меблів;

 • 36.14.1 Виробництво інших видів меблів;

 • 36.14.1 Виробництво інших видів меблів спеціалізованими підприємствами за індивідуальним замовленням населення;

 • 51.19.0 Посередництво в торгівлі різними товарами;

 • 52.32.0 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами;

 • 71.32.0 Здавання в найм будівельних машин та устаткування;

 • 71.33.0 Здавання в найм офісного устаткування та комп'ютерної техніки;

 • 71.34.0 Здавання в найм будівельних машин та устаткування;

 • 71.40.0 Прокат речей особистого користування та побутових товарів;

 • 85.32.1 Соціальна допомога без забезпечення проживання окремим особам або сім'ям вдома чи в інших місцях;

 • 85.32.5 Благодійна діяльність.

* Ознака зовнішньоекономічної діяльності.

4.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності ліцензії на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Статутний капітал товариства складає 438 793 (чотириста тридцять вісім тисяч сімсот дев’яносто три) гривні, що поділений на 1 755 172 (один мільйон сімсот п’ятдесят п’ять тисяч сто сімдесят дві) простих іменних акції номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

5.2. Товариство може збільшити або зменшити статутний капітал згідно з чинним законодавством України.

5.3. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу товариства приймається загальними зборами.

5.4. Статутний капітал товариства може бути збільшений шляхом:

1) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

2) підвищення номінальної вартості акцій.

5.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

5.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.7. При приватному розміщенні акцій додатковій емісії акціонери товариства користуються переважним правом придбання акцій, що розміщуються товариством, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій.

5.8. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість акцій, що додатково розміщуються товариством, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.9. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.10. Якщо акціонер відмовляється брати участь у збільшенні статутного капіталу, право цього акціонера на участь у збільшенні статутного капіталу переходить до інших акціонерів товариства пропорційно їх часткам в статутному капіталі.

5.11. Статутний капітал товариства може бути зменшений шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) шляхом анулювання викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.13. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.14. Товариство має право здійснювати консолідацію або дроблення всіх випущених акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

Стаття 6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
6.1. В товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить не менш ніж 5% суми чистого прибутку товариства за рік.
Стаття 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА
7.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.

7.2. Акції можуть оплачуватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), майном або майновими правами, включаючи, зокрема, права користування землею, надрами, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, тощо, цінними паперами (крім боргових емісійних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), згідно відповідними договорами про придбання акцій.

7.3. У разі якщо майно вноситься як плата за акції, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість.

7.4. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.5. До моменту затвердження загальними зборами результатів розміщення акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.6. Викуп товариством розміщених ним акцій.

7.6.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викуповуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

7.6.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначеною відповідно до п.3.9 цього статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

7.6.3. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.6.4. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає рекомендованим листом або вручає особисто під розпис кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів.

7.6.5. Викуплені товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначеною відповідно до п.3.9 цього статуту. Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством акції, вчинені з порушенням цих вимог, є нікчемними.

7.6.6. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

7.6.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

7.7. Обов'язковий викуп товариством акцій на вимогу акціонерів.

7.7.1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

2) вчинення товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

7.7.2. Товариство у випадках, передбачених п.7.7.1 цього статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.7.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до п.3.9 цього статуту. Договір між товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів .

7.7.4. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.7.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стату т

Стату т

Стату т
Державного навчального закладу “Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу І торгівлі”

Стату т
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»

Стату т
Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «спеціалізоване управління №112 «стальконструкція»

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т “Моторного (транспортного) страхового бюро України”
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження від 01. 02. 2005 №3470

Стату т
Публічного Акціонерного Товариства «медінвестпроект», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 24. 03....

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Рішення №1 від 26. 03. 2013р. Стату т адвокатського бюро «романа ганенка»
Цей статут розроблено на основі та у відповідності до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та інших чинних нормативних...

Стату т
Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (далi – Підприємство) засновано на державній власності...

Стату т
Відкритого акціонерного товариства “Електровимірювач”, яке засноване згідно з рішенням Фонду Державного майна України від 05. 11....

Стату т
Цей Статут викладений у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські...

Стату т
Цей Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Стату т
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області (далі –будинок дитячої та юнацької творчості) є установою комунальною...

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт